Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 24 april 2014
gepubliceerd op 31 juli 2014

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010 houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014204725
pub.
31/07/2014
prom.
24/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/24/2014204725/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 APRIL 2014. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010202541 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren sluiten houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des infrastructures", zoals gewijzigd bij het decreet van 10 december 2009, inzonderheid artikel 2;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011206410 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 21 november 2013;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010202541 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren sluiten houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 en tot vaststelling van de lijst der wegen van het structurerend net;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 november 2012;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 24 april 2014;

Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De lijst der wegen die het structurerend net vormen, zoals bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010202541 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren sluiten, wordt aangevuld met het volledige baanvak van de RN 257 beginnend bij KP 0 tot en met KP 3,7. Elke uitbreiding van die weg wordt opgenomen in het structurerend net.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 24 april 2014.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO

^