Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 29 april 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/04/2010 pub. 25/05/2010 numac 2010003307 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende vijfde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 type wet prom. 29/04/2010 pub. 21/05/2010 numac 2010011226 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen wat betreft de doorvoertarieven

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/04/2010 pub. 04/06/2010 numac 2010007165 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 juni 2008 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 29/04/2010 pub. 15/06/2010 numac 2010024176 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten houders van een bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-specialisten in de acute geneeskunde type ministerieel besluit prom. 29/04/2010 pub. 15/06/2010 numac 2010024177 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de psychiatrie type ministerieel besluit prom. 29/04/2010 pub. 15/06/2010 numac 2010024178 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de N.K.O. type ministerieel besluit prom. 29/04/2010 pub. 15/06/2010 numac 2010024179 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Fysische geneeskunde en de revalidatie type ministerieel besluit prom. 29/04/2010 pub. 15/06/2010 numac 2010024180 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de radiodiagnose type ministerieel besluit prom. 29/04/2010 pub. 15/06/2010 numac 2010024182 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gastro-enterologie type ministerieel besluit prom. 29/04/2010 pub. 15/06/2010 numac 2010024181 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gynecologie-verloskunde type ministerieel besluit prom. 29/04/2010 pub. 15/06/2010 numac 2010024183 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de nucleaire geneeskunde type ministerieel besluit prom. 29/04/2010 pub. 15/06/2010 numac 2010024185 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de klinische biologie type ministerieel besluit prom. 29/04/2010 pub. 15/06/2010 numac 2010024186 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de urologie type ministerieel besluit prom. 29/04/2010 pub. 15/06/2010 numac 2010024188 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Nederlandstalige Kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pediatrie type ministerieel besluit prom. 29/04/2010 pub. 15/06/2010 numac 2010024187 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Nederlandstalige Kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de inwendige Geneeskunde type ministerieel besluit prom. 29/04/2010 pub. 15/06/2010 numac 2010024189 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de cardiologie type ministerieel besluit prom. 29/04/2010 pub. 15/06/2010 numac 2010024190 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Anesthesie-reanimatie

decreet

type decreet prom. 29/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010029292 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2009 houdende organisatie van de overdracht van het hoger architectuuronderwijs naar de universiteit

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2010 pub. 22/06/2010 numac 2010029328 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het beroep technicus voor de podium- en evenementkunsten in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029333 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring en de bekendheid voor de leden van het onderwijzend personeel van de Hogere Kunstscholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2010 pub. 22/06/2010 numac 2010029334 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juli 2007 houdende benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2010 pub. 22/06/2010 numac 2010029336 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2010 pub. 22/06/2010 numac 2010029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeenschap en in de opvangtehuizen van de Franse Gemeenschap voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010029340 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 1997 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 14 juli 1997 houdende organisatie van de gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap en houdende sommige beslissingen tot uitvoering ervan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2010 pub. 24/06/2010 numac 2010029341 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de firma's voor de controle van fysisch-technische kwaliteitsnormen van de installaties van de mammografische eenheden en van het centrum voor tweede lezing in het kader van de borstkankeropsporing door digitale mammografie in de Franse Gemeenschap

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/04/2010 pub. 27/05/2010 numac 2010031257 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Anderlecht tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Itterbeeksewijk Zuid » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 16 februari 1965 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/04/2010 pub. 27/05/2010 numac 2010031264 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende onteigening

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010202485 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende een tijdelijke afwijkingsbepaling van artikel 40 van het besluit van de Waalse Regering van 7 november 2002 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010029355 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, de erkenning van het Centrum voor de bekrachtiging van de bevoegdheden van « ConstruForm-Hainaut site de Châtelineau » voor het beroep van wegenarbeider goedgekeurd wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010029356 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, de erkenning van het Centrum voor de bekrachtiging van de bevoegdheden van « Construform-Hainaut site de Châtelineau » voor het beroep van betontimmerman goedgekeurd wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, de erkenning van het Centrum voor de bekrachtiging van de bevoegdheden van « FOREm d'Ath » voor het beroep van tuinman goedgekeurd wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010029359 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, de erkenning van het Centrum voor de bekrachtiging van de bevoegdheden van « FOREm Wallonie bois de Libramont » voor het beroep van plaatser van buitenschrijnwerk goedgekeurd wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010029358 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, de erkenning van het Centrum voor de bekrachtiging van de bevoegdheden van « FOREm de Saint-Servais » voor het beroep van huishoudhulp goedgekeurd wordt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2010 pub. 14/05/2010 numac 2010202622 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de Openbare Huisvestingsmaatschappij "Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes SC", te Péruwelz

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/04/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010031484 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/1380 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2008/1584 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 12 februari 2009 betreffende de erkenning, de tegemoetkoming en de subsidiëring van erkende ondernemingen met aangepast werk

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010029360 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, de erkenning van het Centrum voor de bekrachtiging van de bevoegdheden van het « Ifapme Centre de Formation de Verviers » voor het beroep van plaatser van het buitenschrijnwerk goedgekeurd wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029363 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, de hernieuwing van de erkenning van het Centrum voor de bekrachtiging van de bevoegdheden « Bruxelles formation construction » voor het beroep van metselaar goedgekeurd wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010029362 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, de erkenning van het Centrum voor de bekrachtiging van de bevoegdheden van het « Enseignement de Promotion sociale de Charleroi » voor het beroep van productie-operatoren chemische en farmaceutische industrieën goedgekeurd wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010029361 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, de erkenning van het Centrum voor de bekrachtiging van de bevoegdheden van het « Enseignement de Promotion sociale de Bruxelles ouest » voor het beroep van hulphuishoudster goedgekeurd wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029364 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, van de hernieuwing van de erkenning van het Centrum voor bekrachtiging van de bevoegdheden « FOREm Formation centre de Mons » voor het beroep van hulpboekhouder en het beroep van koelmonteur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029367 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, de hernieuwing van de erkenning van het Centrum voor de bekrachtiging van de bevoegdheden « Centre de Formation IFAP.M.E. Mons-Borinage-Centre » voor het beroep van bakker-banketbakker en voor het beroep van voorbereider beenhouwer-verkoper goedgekeurd wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029365 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, de hernieuwing van de erkenning van het Centrum voor de bekrachtiging van de bevoegdheden « Espace Formation P.M.E. Infac-Infobo de Bruxelles » voor het beroep van kapper/kapster, tegelzetter en huisschilder goedgekeurd wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029366 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, de hernieuwing van de erkenning van het Centrum voor de bekrachtiging van de bevoegdheden « Enseignement de Promotion sociale de Mouscron-Comines-Picardie » voor het beroep van assistent-boekhouder en voor het beroep van sanitaire installateur goedgekeurd wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029368 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, de hernieuwing van de erkenning van het Centrum voor de bekrachtiging van de bevoegdheden « Bruxelles formation Iris Tech+ » voor het beroep van industrieel onderhoudstechnicus goedgekeurd wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029369 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, de hernieuwing van de erkenning van het Centrum voor de bekrachtiging van de bevoegdheden « Formatpme/Formatclim te Gembloux » voor het beroep van koelmonteur goedgekeurd wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029370 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, van de hernieuwing van de erkenning van het Centrum voor bekrachtiging van de bevoegdheden « FOREm Formation centre de Charleroi » voor het beroep van administratief bediende type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010029371 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, van de hernieuwing van de erkenning van het Centrum voor bekrachtiging van de bevoegdheden « FOREm ConstruForm-Hainaut site de Châtelineau » voor het beroep van bestuurder van bouwmachines en het beroep van tegelzetter

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010202541 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren

erratum

type erratum prom. 29/04/2010 pub. 14/06/2010 numac 2010031272 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende onteigening. - Erratum type erratum prom. 29/04/2010 pub. 29/06/2010 numac 2010031316 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende onteigening. - Erratum type erratum prom. 29/04/2010 pub. 20/07/2010 numac 2010031338 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende onteigening. - Erratum

samenstelling

type samenstelling prom. 29/04/2010 pub. 17/05/2010 numac 2010202611 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 20 juli 1994 over de samenstelling en de werking van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het secundair onderwijs en de organisatie van de examens afgelegd vóór deze examencommissie

document

type document prom. 29/04/2010 pub. 20/05/2010 numac 2010202610 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 27 mei 1993 betreffende de beroepsopleiding en de bijscholing van de personen die in de landbouw werkzaam zijn type document prom. 29/04/2010 pub. 02/06/2010 numac 2010202636 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende invoering van een programma ter tewerkstelling van oudere werknemers in de private profitsector
^