Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 mei 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/04/2009 pub. 11/05/2010 numac 2010000269 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op de erkenning en de financiering van palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen. - Duitse vertaling. - Erratum type wet prom. 04/05/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010003279 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 308, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. 30/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010011196 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Wet tot wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen wat het verder stimuleren van computerbezit betreft type wet prom. -- pub. 11/05/2010 numac 2010202375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van een paritair comité De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1210 Brussel, Kunstlaan 7, brengt ter ken Voor de toepassing van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/05/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010000290 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers op zondag 13 juni 2010 type koninklijk besluit prom. 18/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010007158 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten met betrekking tot de geldelijke rechten van de militairen type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010018165 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2005 houdende verbod van de aflevering van bepaalde geneesmiddelen die efedrine bevatten type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010018170 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2006 houdende benoeming van de gewone leden van de Farmacopeecommissie type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010012076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen op 55 jaar in de grind- en zandexploitaties, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. 22/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010018168 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2008 houdende benoeming van de leden van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 18/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010022205 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/05/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010000276 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de mandaten van de externe bijzitters voor de Tuchtraad van de geïntegreerde politie type ministerieel besluit prom. 10/05/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010000291 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 13 juni 2010 type ministerieel besluit prom. 12/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010007129 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 maart 1971 betreffende de samenstelling en de werking van de bevorderingscomités type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/05/2010 numac 2010009493 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriële besluiten van 5 mei 2010 : - is het verzoek tot associatie van de heren Muyshondt, J. en Muyshondt, H., geassocieerde notarissen ter standplaats Halle, en van de heer Muyshondt W., kandidaat-not de heer Muyshondt, W. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Halle; - is het ver(...) type ministerieel besluit prom. 21/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010018171 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 maart 2007 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/05/2010 numac 2010202542 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke Ordening Bij ministerieel besluit van 24 februari 2010 worden de heren Dietmar Castro en Guido Mreyen met ingang van 25 februari 2010 voor een termijn van vier jaar erkend voor de uitwerking, de herziening of de wijziging van de gem Bij ministerieel besluit van 29 maart 2010 wordt de aan de NV "Grontmij Wallonie" toe(...)

decreet

type decreet prom. 29/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010029292 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2009 houdende organisatie van de overdracht van het hoger architectuuronderwijs naar de universiteit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/02/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010202476 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 20 maart 2009 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wat de integrale jeugdhulp en de bijzondere jeugdbijstand betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 19/03/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010202481 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de zorgverzekering type besluit van de vlaamse regering prom. 19/03/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010202487 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010202541 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/05/2010 numac 2010202576 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 10 maart 2010 in zake Jean Gouthiere en Emma Lorge tegen Olivier Berwart, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 maart 2010, « Schendt artikel 9, tweede lid, van de wet van 4 november 1969, die afdeling 3 van hoofdstuk II va(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/05/2010 numac 2010018176 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 april 2010 en 30 april 2010 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de Instelling Plaats Type van menselijk lichaam(...)

document

type document prom. -- pub. 11/05/2010 numac 2010009494 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 5 februari 2010, heeft de heer Delatte, P., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 11/05/2010 numac 2010015103 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 9 april 2010 heeft Mevr. **** ****. **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort gans België. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 11/05/2010 numac 2010015102 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 9 april 2010 heeft de heer **** ****. **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort gans België.

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 11/05/2010 numac 2010024134 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Huishoudelijk reglement van de Directieraad Samenstelling van de Raad Artikel 1. Overeenkomstig art. 7, § 1 van het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organ Naast de leden die er wettelijk deel van uitmaken, nemen ook de verantwoordelijken van de diensten (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2010 numac 2010018174 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 april 2010. 2010, dat uitwer Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij voornoemde Commissie, voor een termijn verstrijkend op 29(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2010 numac 2010022241 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische Raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 18 april 2010, dat uitwerking heef Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. HUYGHEBAERT, C., benoemd tot plaatsvervangend lid bij genoemde r(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2010 numac 2010022242 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke Commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van de provincie West-Vlaanderen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagen en benoemingen van leden Bij ko Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemde Gewestelijke Commissie, als vertegenwoordigsters(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2010 numac 2010022244 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 26 april 2010, dat uitwerking heeft met ingang van 17 maart 2010, wordt eervol o Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. VASILEVSKI, G., benoemd bij voornoemd comité, in de hoedanigheid(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 11/05/2010 numac 2010022245 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 26 april 2010, dat ui Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. VASILEVSKI, G., benoemd bij genoemd comité, in de hoedanigheid v(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 11/05/2010 numac 2010202650 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** controleurs transformatie en distributie. - Uitslag De vergelijkende selectie van **** controleurs transformatie en distributie (niveau ****) voor het Federaal **** ****(...) Er zijn 40 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 11/05/2010 numac 2010009492 bron federale overheidsdienst justitie Adres van de nieuwe zetel van het rechtbank van eerste aanleg sectie jeugd en parket Procureur des Konings sectie jeugd van Nijvel op 1 april 2010 1. Rechtbank van eerste aanleg sectie jeugd; 2. Parket Procureur des Konings sectie jeugd,
^