Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 30 april 2009
gepubliceerd op 20 mei 2009

Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de overheveling van de tijdelijke zakelijke rechten die noodzakelijk zijn voor het onderhoud van het wegen- en autowegennet van het Gewest naar de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009202219
pub.
20/05/2009
prom.
30/04/2009
ELI
eli/besluit/2009/04/30/2009202219/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 APRIL 2009. - Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de overheveling van de tijdelijke zakelijke rechten die noodzakelijk zijn voor het onderhoud van het wegen- en autowegennet van het Gewest naar de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren)


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980, tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993, 16 juli 1993 en 13 juli 2001;

Gelet op het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures", zoals gewijzigd bij en aangevuld met de decreten van 8 februari 1996, 4 februari 1999, 27 november 2003, 23 februari 2006 en 3 april 2009, inzonderheid op de artikelen 2 en 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 december 1991 tot vaststelling van de lijst van de wegen en van hun aanhorigheden overgedragen aan het Waalse Gewest;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 17 juni 1991 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende wegen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 januari 2008 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 april 2009;

Overwegende dat de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" onverwijld de middelen moet krijgen om in het onderhoud van het wegen- en autowegennet te voorzien en onverwijld de nodige stappen ondernomen moeten worden om de bedoelde netten te verbeteren overeenkomstig het anticrisisplan dat door de Regering op 5 december 2008 is vastgelegd, Besluit :

Artikel 1.Via inbreng in natura wordt een erfpacht van dertig jaar en de bijbehorende zakelijke rechten aan de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" overgedragen, op het baanlichaam van de autoweg- (ingedeeld A) en wegverbindingen (ingedeeld N) zoals opgenomen en genummerd in bijlage van het beginpunt tot het eindpunt.

Art. 2.Onder onderhoud wordt verstaan het gewone en het buitengewone onderhoud, met inbegrip van de wegaanduidingen.

Onder baanlichaam wordt verstaan het geheel van de lagen tussen de cunetbodem en de wegoppervlakte of het bedoelde verharde gedeelte dat van beneden naar boven de onderfundering, de fundering en de verharding omvat.

Op de kunstwerken omvat het baanlichaam het geheel van de verhardingslagen die zich boven het waterdichtheidscomplex - lagen en of beschermende lagen - bevinden.

Art. 3.De "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" is er ook mee belast om, binnen de perken van haar bevoegdheden voor het onderhoud te zorgen van de delen van wegen die de grenzen van het Waalse Gewest overschrijden en die niet tot haar grondgebied behoren overeenkomstig het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2009.

Namen, 30 april 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting, M. DAERDEN De Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET

^