Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 april 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009009345 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoemingen, herbenoemingen en aanwijzingen van leden van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen type koninklijk besluit prom. 30/04/2009 pub. 20/05/2009 numac 2009011213 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. 30/04/2009 pub. 20/05/2009 numac 2009011214 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie type koninklijk besluit prom. 30/04/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009011236 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende aanduiding van de houder van de managementfunctie directeur operationele diensten bij het Federaal Agentschap voor opvang van asielzoekers type koninklijk besluit prom. 30/04/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009021056 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de leden van de Wetenschappelijke raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type koninklijk besluit prom. 30/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009024171 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de externe leden van de Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie type koninklijk besluit prom. 30/04/2009 pub. 20/05/2009 numac 2009201714 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, 3°, d), van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/04/2009 pub. 18/05/2009 numac 2009011208 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de mandaten van de werkende en de plaatsvervangende leden van de Vestigingsraad en tot benoeming van een plaatsvervangend lid type ministerieel besluit prom. 30/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009024167 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van leden van de kamers van beroep en van de speciale kamer van beroep voor politieke gevangenen bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type ministerieel besluit prom. 30/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009024168 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van een geneesheer-expert bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type ministerieel besluit prom. 30/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009024169 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van een geneesheer-ambtenaar bij de kamer van beroep en bij de speciale kamer van beroep voor politieke gevangenen van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type ministerieel besluit prom. 30/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009024170 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van geneesheren-experten bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type ministerieel besluit prom. 30/04/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009202751 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Minister houdende benoeming van de vakjury voor de goedkeuring van de globale concepten 2010-2013 van de instellingen voor volwassenenonderwijs van de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 30/04/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202855 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de samenstelling en de werkingsuitgaven van de Kunstencommissie van het Waalse Gewest type ministerieel besluit prom. 30/04/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009203326 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009

decreet

type decreet prom. 30/04/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009029346 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest houdende steunverlening aan jongeren met een handicap bij het volgen van onderwijs type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009029349 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 1994 betreffende het kinder- en jeugdtoneel type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009029348 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Conventie voor het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn, alsook van het Protocol over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn, ondertekend te Brussel, op 11 oktober 1973, aangenomen op 22 april 2005 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009029347 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 12 mei 2004 betreffende de registratie van wapenschilden van natuurlijke personen of familieverenigingen in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 30/04/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009029350 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 3 april 2009 tussen de Franse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het programma " Jeunes, Ecole, Emploi, tout un Programme ", genaamd JEEP-programma type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord gesloten te Brussel, op 27 maart 2009, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting van de "Service francophone des Métiers et des Qualifications", afgekort « S.F.M.Q. » type decreet prom. 30/04/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009029353 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende uitvoering van het Protocol van akkoord van 20 juni 2008 gesloten voor de periode 2009-2010 met de representatieve vakverenigingen van de onderwijssector type decreet prom. 30/04/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving type decreet prom. 30/04/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009029356 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de acties inzake alfabetisering en integratie in het onderwijs voor sociale promotie type decreet prom. 30/04/2009 pub. 30/06/2009 numac 2009029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de comptabiliteit van de scholen en de toegang tot sommige selectieambten en bevorderingsambten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 15/07/2009 numac 2009029358 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de oprichting van subregionale sturingsinstanties en de toekenning van stimuli met het oog op een doeltreffender herverdeling van het aanbod van kwalificatieonderwijs om de territoriale ontwikkeling te bevorderen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 23/07/2009 numac 2009029365 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 mei 1999 betreffende de vakantiecentra type decreet prom. 30/04/2009 pub. 24/07/2009 numac 2009029371 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2009 houdende coördinatie van het decreet betreffende de audiovisuele mediadiensten type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende oprichting van nieuwe vormingen in de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hogescholen en houdende verschillende maatregelen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029390 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de steun aan de Franstalige geschreven dagbladpers en aan de ontwikkeling van initiatieven van de Franstalige geschreven dagbladpers in het schoolmilieu type decreet prom. 30/04/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009029391 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende versteviging van het systeem van de externe evaluatie van de verworven kennis van de leerlingen uit het leerplichtonderwijs type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029395 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de Verenigingen van ouders van leerlingen en de Representatieve organisaties van verenigingen van ouders van leerlingen in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 30/04/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009029400 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 8 maart 2001 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie van doping in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 30/04/2009 pub. 25/08/2009 numac 2009029423 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie inzake ondersteuning van schoolintegratie van jongeren met een handicap type decreet prom. 30/04/2009 pub. 10/09/2009 numac 2009029480 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van een instantie voor de zelfregulering van journalistieke deontologie type decreet prom. 30/04/2009 pub. 18/09/2009 numac 2009029498 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst houdende stichting van de Europese Conferentie voor Moleculaire Biologie en bijlage, opgemaakt te Geneve op 13 februari 1963, en met de Overeenkomst houdende oprichting van het Europees Laboratorium voor Moleculaire Biologie en bijlage, opgemaakt te Geneve, op 10 mei 1973 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009029515 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van de overdracht van het hoger architectuuronderwijs naar de universiteit type decreet prom. 30/04/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009029532 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de Hogere Kunstscholen (1) type decreet prom. 30/04/2009 pub. 13/10/2009 numac 2009029559 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instelling van een erkenningsprocedure voor kwaliteitsboekhandels type decreet prom. 30/04/2009 pub. 05/11/2009 numac 2009029690 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken type decreet prom. 30/04/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009029715 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die Centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009031280 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord gesloten te Brussel, op 27 maart 2009, tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting van de « Service francophone des Métiers et des Qualifications » type decreet prom. 30/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009035500 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging aan diverse bepalingen inzake de milieuhandhaving type decreet prom. 30/04/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009035501 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds, ondertekend in Brussel op 25 april 2007 en in Washington op 30 april 2007 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009035504 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden type decreet prom. 30/04/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009035513 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet en van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035587 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid type decreet prom. 30/04/2009 pub. 20/07/2009 numac 2009035655 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur type decreet prom. 30/04/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009035849 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 24/11/2009 numac 2009036051 bron vlaamse overheid Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2005 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202125 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de tegemoetkoming van het Waalse Gewest in de aankoop van een telehulptoestel door een bejaarde of gehandicapte persoon type decreet prom. 30/04/2009 pub. 15/05/2009 numac 2009202129 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 25 mei 1983, wat de Economische Raad van het Waalse Gewest betreft, van de kaderwet van 15 juli 1970, houdende organisatie van de planning en economische decentralisatie en tot oprichting van een Economische en Sociale Raad van het Waalse Gewest type decreet prom. 30/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202133 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën type decreet prom. 30/04/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202165 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bepalingen tot wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, van Boek I van het Milieuwetboek, van het Wetboek van de registratie-, hypotheek- en griffierechten en van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 20/05/2009 numac 2009202174 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende maatregelen tot administratieve vereenvoudiging inzake sociale actie en gezondheid type decreet prom. 30/04/2009 pub. 20/05/2009 numac 2009202217 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 6 van het programmadecreet inzake de Waalse fiscaliteit van 18 december 2008 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009202220 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke Democratie en de Decentralisatie en van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 30/04/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009202221 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 30/04/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009202227 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijzigingen van de decreten van 18 december 2003 betreffende de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen en van 1 april 2004 betreffende de toeristische bezienswaardigheden type decreet prom. 30/04/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009202264 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse wijzigingen van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, de Gemeentekieswet gecoördineerd op 4 augustus 1932, het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het Provinciedecreet van 9 december 2005 wat de regeling van de procedure inzake verkiezingsbezwaren betreft type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202266 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt type decreet prom. 30/04/2009 pub. 28/05/2009 numac 2009202267 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202285 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij de titel "stad" aan de gemeente Herstal verleend wordt type decreet prom. 30/04/2009 pub. 08/06/2009 numac 2009202282 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202284 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de voogdij over de kerkfabrieken van de protestantse eredienst waarvan de activiteit zich tegelijkertijd op het grondgebied van het Waalse Gewest en op het grondgebied van de Duitstalige Gemeenschap uitstrekt, ondertekend te Eupen, op 22 januari 2009 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202287 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, de intercommunales en de openbare huisvestingsmaatschappijen alsook de versterking van de transparantie bij de toekenning van overheidsopdrachten van revisoren door een Waalse aanbestedende overheid en tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de regeringscommissaris, het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en Decentralisatie en van de Waalse Huisvestingscode type decreet prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202293 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de bevoegdheden waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met het Verdrag nr. 161 betreffende de bedrijfsgezondheidsdiensten, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 71e zitting in Genève, op 26 juni 1985 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202295 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap is overgedragen, met het Samenwerkingsakkoord tussen de Republiek Burundi, enerzijds, en de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest, anderzijds, ondertekend te Bujumbura, op 31 januari 2006 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202294 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap is overgedragen, met het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en van het facultatieve Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, aangenomen in New York, op 13 december 2006 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202292 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de regeringscommissaris voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en betreffende de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, alsook de versterking van de transparantie bij de toekenning van overheidsopdrachten van revisoren door een Waalse aanbestedende overheid type decreet prom. 30/04/2009 pub. 28/05/2009 numac 2009202298 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst houdende stichting van de Europese Conferentie voor Moleculaire Biologie en Bijlage, opgemaakt te Genève op 13 februari 1963, en met de Overeenkomst houdende oprichting van het Europees Laboratorium voor Moleculaire Biologie en Bijlage, opgemaakt te Genève, op 10 mei 1973 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 28/05/2009 numac 2009202300 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Korea inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel, op 12 december 2006 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 28/05/2009 numac 2009202301 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 161 betreffende de bedrijfsgezondheidsdiensten, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 71e zitting in Genève, op 25 juni 1985 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 28/05/2009 numac 2009202299 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Conventie voor het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn, alsook van het Protocol over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Centrum voor weersvoorspellingen op middellange termijn, ondertekend te Brussel, op 11 oktober 1973, aangenomen op 22 april 2005 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 28/05/2009 numac 2009202302 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap en met het Facultatief protocol bij het Verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap, aangenomen te New York, op 13 december 2006 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 28/05/2009 numac 2009202303 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Republiek Burundi, enerzijds, en de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, anderzijds, ondertekend te Bujumbura, op 31 januari 2006 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202340 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van artikel 3 van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202339 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bepalingen inzake het plaatselijke overheidspersoneel voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 30/04/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009202355 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bepalingen in verband met de vaststelling van een orgaan verantwoordelijk voor het beoordelen en het voeren van de procedure inzake onteigeningen en aankopen van onroerende goederen door het Waalse Gewest en diens instellingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202356 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij wijzigingen aangebracht worden in het decreet van 29 januari 2004 betreffende het begeleidingsplan inzake omschakelingen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009202359 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap "Société de Développement de Liège-Guillemins" type decreet prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202360 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid type decreet prom. 30/04/2009 pub. 08/06/2009 numac 2009202441 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 27 november 1997 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium type decreet prom. 30/04/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009202438 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Psychiatrisch ziekenhuis "Le Chêne aux Haies" type decreet prom. 30/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202574 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bepalingen inzake huisvesting en energie type decreet prom. 30/04/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009202579 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bepalingen inzake het gewestelijke overheidsapparaat type decreet prom. 30/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202577 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 15/06/2009 numac 2009202584 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de coördinatiecentra voor thuiszorg en -hulp met het oog op de toekenning van subsidies type decreet prom. 30/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009202675 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de erkenning met het oog op de toekenning van subsidies en de toekenning van subsidies aan de zorg- en hulpverleningsnetwerken en -diensten gespecialiseerd in verslavingen, alsook de erkenning met het oog op de toekenning van subsidies en de toekenning van subsidies aan hun federaties type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202863 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bepalingen inzake het plaatselijk overheidspersoneel type decreet prom. 30/04/2009 pub. 08/07/2009 numac 2009202970 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 betreffende de eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het basis- en secundair onderwijs type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203164 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203193 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting van de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" type decreet prom. 30/04/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009202759 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende diverse wijzigingen van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld, het decreet van 27 mei 2004 tot invoering van een belasting op de afgedankte bedrijfsruimten, het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de directe gewestelijke belastingen, het Waterwetboek, het Wetboek der successierechten en het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, de Ecobonus en tot voorziening in een machtiging aan de Regering om de Waalse fiscale wetgeving te codificeren type decreet prom. 30/04/2009 pub. 01/02/2010 numac 2010035026 bron vlaamse overheid Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2006

beschikking

type beschikking prom. 30/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031227 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen en de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 30/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009031247 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met een wijziging aan het verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, gedaan te Almaty, Kazachstan, op 27 mei 2005 type beschikking prom. 30/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009031246 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode type beschikking prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031245 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie ertoe strekkend een hoofdstuk V toe te voegen aan titel III van de huisvestingscode betreffende de straffen in geval van woningleegstand, tot wijziging van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen en tot wijziging van het Gerechtelijke Wetboek type beschikking prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren en de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze reglementeringen type beschikking prom. 30/04/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009031248 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de parlementaire controle op de gewestelijke instellingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009027129 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg voor geregelde vervoerdiensten en gespecialiseerde geregelde vervoerdiensten type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 21/09/2009 numac 2009027167 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende verschillende maatregelen betreffende toeristische logiesverstrekkende inrichtingen, de kampeer-caravanterreinen en de organisatie van het toerisme type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 27/11/2009 numac 2009027172 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34062 - « Bassin du Ruisseau du Messancy » type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 27/11/2009 numac 2009027171 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34040 - « Vallée de Villers-la-Bonne-Eau » type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 30/11/2009 numac 2009027173 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie "BE35002 - Vallée de l'Orneau" type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 30/11/2009 numac 2009027174 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35036 - "Vallée du Biran" type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 24/11/2009 numac 2009027175 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32014 - « Vallée de la Haine en amont de Mons » type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 24/11/2009 numac 2009027176 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33015 - « Bois d'Anthisnes et d'Esneux » type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 25/11/2009 numac 2009027177 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33062 - "Vallée de l'Our et de ses affluents" type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 25/11/2009 numac 2009027178 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34031 - "Bassin moyen de l'Ourthe occidentale"

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 30/04/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009029324 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2009/127 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 10 november 2005 houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 mei 2004 betreffende de sociale samenhang type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 30/04/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009029323 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2009/223 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het decreet van 13 mei 2004 met betrekking tot de sociale samenhang en met betrekking tot het Gewestelijk Centrum voor de bevordering van de alfabetisering en Frans taalonderricht voor volwassenen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009029334 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Quiévrain type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009029367 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen met toepassing van artikel 36 van het decreet van 19 februari 2009 houdende diverse maatregelen, inzonderheid inzake de statuten en de bekwaamheidsbewijzen voor de personeelsleden van het hoger onderwijs en houdende oprichting van de studentenraden binnen de Hogere Instituten voor Architectuur, en van artikel 11bis van het programmadecreet van 12 juli 2001 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029402 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2005 houdende bevoegdheidsdelegatie inzake schoolgebouwen van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009029397 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 1996 tot regeling van de samenstelling en werking van de Pedagogische Raad, de Sociale Raad, de Categorieraden en de Departementsraden en van de werking van de Raad van Bestuur en van het Bestuurscollege van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029401 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende organisatie van de vormingen van de verscheidene sessies betreffende de in de artikelen 19, 20 en 21 bedoelde bevorderings- en selectieambten en tot toekenning van vrijstellingen met toepassing van de artikelen 23, 24 en 25 van het decreet van 4 januari 1999 betreffende de bevorderingsambten en de selectieambten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009029452 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de weddeschalen van de ambten van de administratieve personeelsleden van het niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009029476 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 2005 houdende samenstelling van de zonale en interzonale Affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009029474 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 2005 houdende samenstelling van de zonale en interzonale Affectatiecommissies van het werkliedenpersoneel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2009 pub. 29/10/2009 numac 2009029500 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 3 aan het beheerscontract van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » 2008-2012 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2009 pub. 24/09/2009 numac 2009029499 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 4 aan het beheerscontract van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » 2008-2012 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2009 pub. 15/10/2009 numac 2009029558 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende algemene regeling en tot vaststelling van de nadere regels voor de subsidiëring van de opvangmilieus georganiseerd door de « Dienst » en van de gespecialiseerde opvangdiensten voor het jonge kind

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 30/04/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009031257 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 tot vaststelling van de administratieve toestand en de individuele geldelijke rechten van de contractuele personeelsleden van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 30/04/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009031282 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/419 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 26 juni 2008 houdende benoeming van de leden van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 30/04/2009 pub. 29/05/2009 numac 2009031281 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/76 van het College van de **** **** tot instelling van een **** met het oog op het bevorderen van de inschakeling van personen met een handicap in het arbeidsproces

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009031258 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009035502 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009035555 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging van diverse andere besluiten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009035654 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 25/11/2009 numac 2009036062 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de toekenning van een forfaitaire subsidie voor informatisering aan initiatieven voor preventieve gezinsondersteuning en de toekenning van een forfaitaire subsidie voor brandveiligheid aan kinderopvanginitiatieven

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 13/05/2009 numac 2009202109 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een vrijstelling van visverlof op het openingsweekeinde type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 20/05/2009 numac 2009202219 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van de overheveling van de tijdelijke zakelijke rechten die noodzakelijk zijn voor het onderhoud van het wegen- en autowegennet van het Gewest naar de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009202226 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 6 november 2008 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, met inbegrip van de discriminatie tussen mannen en vrouwen inzake economie, tewerkstelling en beroepsopleiding type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009202225 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "SPAQuE" ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de bedrijfsruimte "Charbonnage Saint-Jacques", te Farciennes en Aiseau-Presles. type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009202224 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Cokerie de Marchienne-Carsid", te Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009202229 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de plaatsvervangende afgevaardigd ambtenaar krachtens het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de "Conseil wallon du troisième âge" type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 25/05/2009 numac 2009202228 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 24 van het decreet van 3 april 2009 betreffende de registratie of de erkenning van arbeidsbemiddelingsbureaus

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202280 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2007 betreffende de oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de kinderdagverblijven, de initiatieven voor buitenschoolse opvang en de mini-crèches, en de uitbreiding ervan naar de samenwerkende onthaalouders

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202289 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bestuurders binnen de raad van bestuur van de Autonome haven van Namen type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 26/05/2009 numac 2009202286 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering genomen ter uitvoering van artikel 123 van het decreet van 3 juli 2008 betreffende de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202290 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de voorwaarden waaronder en van de wijze waarop de waarborg van de Waalse Regering verleend kan worden voor de leningen ter financiering van de verrichtingen bedoeld in artikel 63 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202291 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de voorwaarden waaronder en van de wijze waarop de waarborg van het Gewest verleend wordt ter uitvoering van het decreet van 7 november 2007 betreffende de subsidies voor investeringen in inrichtingen voor de opvang van bejaarde personen type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 28/05/2009 numac 2009202297 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 december 2007 betreffende de financiering van de afvalbeheerinstallaties type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009202318 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de raad van bestuur van het Psychiatrisch Ziekenhuis "Les Marronniers"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202338 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009202344 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 02/06/2009 numac 2009202358 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van de Kunstencommissie van het Waalse Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 17/06/2009 numac 2009202374 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van subsidies aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen voor het vervangen van ramen door thermisch isolerende ramen door sociale huisvestingsmaatschappijen en voor het uitwerken van een energetische optimalisatieprocedure door de VMSW met toepassing van REG-maatregelen voor bestaande collectieve installaties voor verwarming, sanitair en ventilatie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009202385 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 1991 betreffende de verbetering van het rundveeras type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009202418 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Musson type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009202437 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een Overlegcomité van de binnenvaart en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 tot instelling van een Oriëntatieraad bij de "Office de Promotion des Voies navigables" type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 03/06/2009 numac 2009202435 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "SPAQuE" ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Boch-Kéramis", te La Louvière type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009202464 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Leefmilieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 30/04/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009202463 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de objectieve criteria voor de verdeling van het "Fonds spécial de l'aide sociale" die toekomt aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Waalse Gewest, met uitzondering van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van de Duitstalige Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202575 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de berekeningswijze van het bedrag dat terugbetaald moet worden door de gerechtigde bij niet-naleving van de voorwaarden voor de toekenning van een tegemoetkoming aan natuurlijke personen type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202576 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990 houdende oprichting van een Raad voor Wetenschapsbeleid in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009202572 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector en andere wetsbepalingen type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 16/06/2009 numac 2009202581 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een waarborg van honorering voor de terugbetaling van leningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202650 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de sites bestemd voor herontwikkeling wat betreft de landschappen en het leefmilieu

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009202692 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging van de Vlaamse Gemeenschapscommissie om over te gaan tot het herbestemmen en vervreemden van het onroerend goed in de Schildknaapstraat 28, 1000 Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203060 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 mei 2007 tot vaststelling van de personeelsformatie van het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009203259 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toepassing van het decreet van 6 december 2007 betreffende de hulpdiensten voor gezinnen en bejaarde personen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009203666 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor de erkenning en subsidiëring als gemandateerde voorziening, coördinatiepunt en flexibele opvangpool van doelgroepwerknemers

erratum

type erratum prom. 30/04/2009 pub. 14/12/2009 numac 2009027210 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34040 - « Vallée de Villers-la-Bonne-Eau ». - Erratum type erratum prom. 30/04/2009 pub. 14/12/2009 numac 2009027211 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34062 - « Bassin du Ruisseau du Messancy ». - Erratum type erratum prom. 30/04/2009 pub. 14/12/2009 numac 2009027212 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35002 - « Vallée de l'Orneau ». - Erratum type erratum prom. 30/04/2009 pub. 14/12/2009 numac 2009027213 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35036 - « Vallée du Biran ». - Erratum type erratum prom. 30/04/2009 pub. 14/12/2009 numac 2009027215 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33015 - « Bois d'Anthisnes et d'Esneux ». - Erratum type erratum prom. 30/04/2009 pub. 14/12/2009 numac 2009027214 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE32014 - « Vallée de la Haine en amont de Mons ». - Erratum type erratum prom. 30/04/2009 pub. 14/12/2009 numac 2009027216 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE33062 « Vallée supérieure de l'Our et ses affluents ». - Erratum type erratum prom. 30/04/2009 pub. 14/12/2009 numac 2009027217 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34031 - « Bassin moyen de l'Ourthe occidentale ». - Erratum type erratum prom. 30/04/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009202570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid. - Erratum type erratum prom. 30/04/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202663 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het psychiatrisch ziekenhuis "Le Chêne aux Haies". - Erratum
^