Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 01 maart 2012
gepubliceerd op 12 maart 2012

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en tot uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2012201474
pub.
12/03/2012
prom.
01/03/2012
ELI
eli/besluit/2012/03/01/2012201474/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 MAART 2012. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010202541 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren sluiten tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en tot uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren)


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993, 16 juli 1993 en 13 juli 2001;

Gelet op het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures", zoals gewijzigd en aangevuld bij de decreten van 8 februari 1996, 4 februari 1999, 27 november 2003, 23 februari 2006, 3 april 2009 en 10 december 2009, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 december 1991 tot vaststelling van de lijst van de wegen en van hun aanhorigheden overgedragen aan het Waalse Gewest;

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst van 17 juni 1991 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende wegen;

Gelet op het besluit van de Regering van 22 september 1994 tot goedkeuring van de statuten van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures", inzonderheid op artikel 2, vierde lid;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011206410 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 februari 2012, Besluit :

Artikel 1.In artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2010 pub. 11/05/2010 numac 2010202541 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren sluiten tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en tot uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures" worden de woorden "dertig jaar" vervangen door de woorden "vijftig jaar".

Art. 2.De Minister van Openbare Werken en de Minister van Nieuwe Technologieën zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 1 maart 2012.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO

^