Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 15 december 2011
gepubliceerd op 23 december 2011

Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011206410
pub.
23/12/2011
prom.
15/12/2011
ELI
eli/besluit/2011/12/15/2011206410/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 DECEMBER 2011. - Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 13 juli 2001 en 12 augustus 2003;

Gelet op decreet I van 7 juli 1993 betreffende de overheveling van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest;

Gelet op decreet II van 22 juli 1993 betreffende de overheveling van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Overwegende dat de Regering in staat dient te worden gesteld om zo doeltreffend mogelijk te werken;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, inzonderheid ingegeven door de noodzaak voor de Waalse Regering, samengesteld overeenkomstig artikel 60 van voormelde bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, om de continuïteit van de openbare dienstverlening te vrijwaren;

Op de voordracht van de Minister-President, Besluit :

Artikel 1.In de zin van dit besluit wordt verstaan onder : - "Minister" : een Minister, Lid van de Waalse Regering; - "wet" : de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 13 juli 2001 en 12 augustus 2003; - "decreet" : decreet II van 22 juli 1993 betreffende de overheveling van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 2.De heer Rudy Demotte, Minister-President, is bevoegd voor : - de coördinatie en de mededeling van het regeringsbeleid; - de onderlinge Belgische betrekkingen, met inbegrip van de aanhangigmaking van zaken bij het overlegcomité " Federale Regering, Gemeenschaps- en Gewestregeringen ", alsmede de werking van de instellingen, met inbegrip van de betrekkingen met het Parlement; - de evaluatie, de prospectieve en de statistiek; - de coördinatie van het plan Marshall 2.Vert; - de coördinatie van de dossiers betreffende de Structuurfondsen, met inbegrip van de betrekkingen met de Europese, nationale en gewestelijke instellingen; - de verdeling van de middelen afkomstig van de Nationale Loterij; - de bestuurlijke vereenvoudiging; - E-Government en bestuurlijke informatica; - de internationale betrekkingen, met inbegrip van de betrekkingen met de Europese instellingen, onverminderd artikel 2, achtste streepje, en de ontwikkelingssamenwerking zoals bedoeld in artikel 6ter van de wet; - de "Espace Wallonie-Bruxelles"; - de in-, de uit- en de doorvoer van wapens, munities en materieel die in het bijzonder bestemd zijn voor een militair gebruik, voor de ordehandhaving en van de daarmee verband houdende technologie, evenals van de producten en technologieën voor beide doeleinden, onverminderd de federale bevoegdheid voor in- en uitvoer met betrekking tot leger en politie, en mits naleving van de criteria die bepaald zijn door de Gedragscode van de Europese Unie inzake wapenuitvoer; - het toekennen van licenties voor de in-, de uit- en de doorvoer van wapens, munities en materieel die in het bijzonder bestemd zijn voor een militair gebruik, voor de ordehandhaving en van de daarmee verband houdende technologie, evenals van de producten en technologieën voor beide doeleinden, onverminderd de federale bevoegdheid voor die met betrekking tot leger en politie; - de coördinatie van het plan P.L.U.I.E.S.

Art. 3.De heer Jean-Marc Nollet, Vice-President en Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, is bevoegd voor : het energiebeleid zoals bedoeld in artikel 6, § 1, VII, van de wet, met inbegrip van de valorisering van de terrils; - de huisvesting, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, IV, van de wet; - de coördinatie van het gekoppeld beleid werkgelegenheid en leefmilieu; - ambtenarenzaken en overheidsbesturen, met inbegrip van het juridisch departement Overkoepelend Directoraat-generaal 1; - wetenschappelijk onderzoek, zoals bedoeld in artikel 6bis van de wet; - de opvanginfrastructuren voor peuters, ongeacht de aard ervan, de financiering van die infrastructuren en de opvolging van die financiering; - de vestiging van de diensten en instellingen, alsook het beheer van onroerende goederen.

Art. 4.De heer André Antoine, Vice-President en Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, is bevoegd voor : - de begroting, de financiën en de Schatkist, met inbegrip van de uitvoering van het decreet I van 7 juli 1993 tot oprichting van vijf publiekrechtelijke maatschappijen voor het beheer van de schoolgebouwen van het door de overheid gesubsidieerde onderwijs en de fiscale bevoegdheden die naar de Gewesten zijn overgeheveld bij de bijzondere wet van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 bron diensten van de eerste minister Bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten sluiten tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten; - het voorzitterschap van het ministerieel comité belast met de opvolging en de monitoring van de alternatieve financieringen en de financiële toestand van de instellingen van openbaar nut, met inbegrip van de gespecialiseerde maatschappijen en dochtermaatschappijen; - het tewerkstellingsbeleid, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, IX, van de wet; - de sociale promotie, zoals bedoeld in artikel 3, 3°, van het decreet; - de beroepsomscholing en -bijscholing, zoals bedoeld in artikel 3, 4°, van het decreet, behalve in de landbouwsector; - wat lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven betreft, de gemeentelijke, provinciale, intercommunale en privé-infrastructuren, zoals bedoeld in artikel 3, 1°, van het decreet. - de luchthavens, zoals bedoeld in artikel 6, § 1,X, 7° en 9°, van de wet, alsook de uitrusting en exploitatie daarvan.

Art. 5.De heer Jean-Claude Marcourt, Vice-President en Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, is bevoegd voor : - economie, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, VI, 1° tot 3°, van de wet, met inbegrip van : - de K.M.O.'s en de erkenning van de ondernemers; - de industriezones zoals bedoeld in artikel 6, § 1, I, 3°, van de wet; - het economisch impulsfonds ten gunste van de meest benadeelde reconversiegebieden, met inbegrip van de coördinatie van de dossiers; - de concurrentiepolen en de coördinatie ervan; - de sociale economie; - het afzetmarktbeleid en de uitvoer en de promotie van land- en tuinbouwproducten buiten het gewest; - de begeleiding van buitenlandse investeringen; - de nieuwe technologieën; - de telecommunicaties, met inbegrip van het beheer van het WIN-contract; - de cyberscholen en de cyberklassen.

Art. 6.De heer Paul Furlan, Minister van Plaatselijke Besturen en de Stad, is bevoegd voor : - de ondergeschikte besturen, zoals bedoeld in artikel 6, § 1,VIII, van de wet; - het toezicht, zoals bedoeld in artikel 7 van de wet; - het toezicht op de politiezones zoals omschreven bij het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 29/03/2004 numac 2004200840 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende wijziging van het decreet van 1 april 1999 houdende organisatie van het toezicht op de gemeenten, de provincies en de intercommunales van het Waalse Gewest sluiten tot wijziging van het decreet van 1 april 1999 tot regeling van het toezicht op de gemeenten, provincies en intercommunales van het Waalse Gewest; - de wetgeving betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het toezicht daarop; - de kerkfabrieken en de inrichtingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten zoals bedoeld in artikel 6, § 1, VIII, 6°, van de wet; - de stadsvernieuwing, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, I, 4°, van de wet; - het toerisme, zoals bedoeld in artikel 3, 2°, van het decreet.

Art. 7.Mevr. Eliane Tillieux, Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke / Kansen, is bevoegd voor : - het gezondheidsbeleid, zoals bedoeld in artikel 3, 6°, van het decreet; - de bijstand aan personen, zoals bedoeld in artikel 3, 7°, van het decreet, met uitzondering van de wetgeving betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het toezicht daarop; - de coördinatie van het plan "permanente bewoning in de toeristische uitrustingen"; - het gelijke / kansenbeleid.

Art. 8.De heer Philippe Henry, Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, is bevoegd voor : - het openbaar vervoer, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, X, 8°, van de wet en de acties van begrotingsprogramma 14.02; - het leerlingenvervoer, zoals bedoeld in artikel 3, 5°, van het decreet; - de zachte mobiliteit, met inbegrip van de bevordering van de bevaarbare waterwegen en RAVEL-wegennet; - de gewestelijke aspecten van de uitvoering van het investeringsplan van de NMBS; - de ruimtelijke ordening, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, I, van de wet, met uitzondering van 3°, 4° en 7°; - het leefmilieu zoals bedoeld in artikel 6, § 1, II, 1° tot 4°, van de wet waaronder milieuopvoeding en het uitbaggeren van rivieren en kanalen, waaronder het eigenlijke uitbaggeren zelf, de behandeling, de droging en de valorisering van baggerresten; - de ontwatering, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, III, 9°, van de wet; - het beheer van de ondergrondse rijkdommen; - de cartografie.

Art. 9.De heer Carlo Di Antonio, Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, is bevoegd voor : - de openbare werken, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, X, 1° tot 6°, van de wet, met inbegrip van de langs de wegen en bevaarbare waterwegen gelegen groengebieden, behalve het uitbaggeren van de waterwegen, en de verkeersveiligheid, met inbegrip van het toezicht op de aanvullende reglementen voor openbare wegen; - de grote kunstwerken zoals bepaald in het koninklijk besluit van 2 februari 1993 tot overdracht van de waterwegen aan de Gewesten, met inbegrip van de bevordering van de bevaarbare waterwegen; - het landbouwbeleid, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, V, van de wet, met inbegrip van de slachthuizen en van de aanvullende en suppletieve hulp aan landbouwbedrijven, behalve de toepassing van de wetten op de economische expansie en de bevordering van landbouw- en tuinbouwproducten in het buitenland; - de landinrichting, het natuurbehoud en de ruilverkaveling, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, III, van de wet, behalve 9 (ontwatering), met inbegrip van natuuropvoeding; - het impulsfonds voor landelijke economische ontwikkeling, met inbegrip van de coördinatie van de dossiers; - de beroepsomscholing en -bijscholing, zoals bedoeld in artikel 3, 4°, van het decreet, voor de landbouwsector; - het erfgoed, met inbegrip van de monumenten en landschappen, zoals bedoeld in artikel 6, § 1, I, 7°, van de wet, alsook de opgravingen.

Art. 10.De binnen de Regering beraadslaagde decreetsontwerpen en besluiten worden ondertekend door de Minister die bevoegd is voor de aangelegenheid waarop zij betrekking hebben.

De besluiten en beslissingen van de Regering inzake ambtenarenzaken voor overheidsinstellingen worden samen ondertekend door de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister(s) die het toezicht uitoefenen op de betrokken overheidsinstellingen.

Art. 11.Als een delegatie wordt verleend overeenkomstig het besluit tot regeling van de werking van de Regering, worden de besluiten ondertekend door de Minister aan wie die delegatie wordt verleend.

Bij afwezigheid of verhindering van een Minister kan deze de Minister aanwijzen die gemachtigd is om in zijn naam en opdracht te tekenen.

Art. 12.In de ondertekening van de decreten en de besluiten hoeft in de titel van de Minister enkel de aangelegenheid vermeld te worden die betrekking heeft op die decreten en besluiten.

De decreten en besluiten van de Regering worden door de Minister-President medeondertekend.

Art. 13.Het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, gewijzigd bij het besluit van 21 januari 2010, wordt opgeheven.

Art. 14.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 15.De Ministers zijn, elk wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 15 december 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-President en Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Vice-President en Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Vice-President en Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, C. DI ANTONIO

^