Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 11 juli 2013
gepubliceerd op 25 juli 2013

Ministerieel besluit betreffende de samenstelling en de werkingsuitgaven van de Kunstencommissie van Wallonië

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013204257
pub.
25/07/2013
prom.
11/07/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JULI 2013. - Ministerieel besluit betreffende de samenstelling en de werkingsuitgaven van de Kunstencommissie van Wallonië


De Minister-President, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988 en de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027144 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011206410 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 juli 2013 houdende oprichting van de Kunstencommissie van Wallonië;

Overwegende dat de Kunstencommissie in de loop der jaren steeds sterker op de voorgrond is getreden, dat haar werk, meermaals in publicaties uitgegeven, algemeen erkend is en dat er verschillende verzoeken om advies uitgaande van andere departementen van het Waalse Gewest dan het departement Vestigingen bij de Kunstencommissie zijn ingediend, Besluit : Artikel 1. 1°. De Kunstencommissie van Wallonië is samengesteld uit volgende vaste leden : - Voorzitter : de Minister-President van de Waalse Regering, die daartoe zijn vertegenwoordiger aanwijst; - Ondervoorzitter : de heer André Matthys, ere-inspecteur-generaal; - 16 prominente specialisten in beeldende kunsten en opname van kunstwerken in de architectuur en het leefmilieu : * Mevr. Bernadette Bonnier; * de heer Christian Collard; * de heer Jean-Marie Crémer; * Mevr. Dominique Glück; * Mevr. Julie Hanique; * de heer Pierre Henrion; * Mevr. Anne Hustache; * Mevr. Marie-Hélène Joiret; * de heer Jacky Legge; * de heer Maxime Longrée; * Mevr. Hélène Martiat; * de heer Ludovic Recchia; * de heer Filip Roland; * Mevr. Adèle Santocono; * Mevr. Wivine de Traux; * de heer Pierre Van Craeynest; - de vertegenwoordiger van Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie, Mevr.

Nicole Erpicum; - de vertegenwoordiger van het Directoraat-generaal Wegen en Gebouwen, de heer Harold Grandjean, directeur bij de Directie Landschappen en Inrichtingen; - een vertegenwoordiger van het Operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Wonen, Erfgoed en Energie. 2°. Naar gelang van het behandelde project hebben twee vertegenwoordigers van de vakminister alsook, in voorkomend geval, één lid dat het ondergeschikte bestuur vertegenwoordigt dat als financiële partner optreedt, zitting als lid.

Het secretariaat van de Commissie wordt bij de voorzitter waargenomen door Mevr. Dominique Navet, kunsthistorica, attaché bij het Secretariaat-generaal, ter beschikking gesteld van de Kunstencommissie, die voltijds bijgestaan zal worden door Mevr. Tamara Gilson, adjunct bij het Secretariaat-generaal.

Art. 2.De uitgaven van de Kunstencommissie van het Waalse Gewest hebben betrekking op : - vergaderkosten; - kosten voor de aanmaak van dossiers; - kosten gemaakt door het personeel van het secretariaat in de uitoefening van zijn functies; - kosten voor de aankoop van uitrusting en documentatie; - kosten voor de deelname aan seminaries en colloquia; - kosten voor de organisatie van promotie- en informatie-evenementen.

Op voorlegging van verantwoordingsstukken worden bovenvermelde werkingsuitgaven voor echt verklaard door het Secretariaat van de Commissie en goedgekeurd door de voorzitter of diens gemachtigde.

Artikel 1 - De leden van de Commissie die geen ambtenaar zijn van het Waalse Gewest en de externe deskundigen die geen ambtenaar zijn en wier advies ingewonnen wordt voor een bepaalde aangelegenheid krijgen een aanwezigheidsgeld per vergadering, met inbegrip van de vergaderingen van werkgroepen.

Het aanwezigheidsgeld bedraagt 25 euro.

Art. 2.De leden van de Commissie die geen ambtenaar zijn van het Waalse Gewest en de externe deskundigen die geen ambtenaar zijn en wier advies ingewonnen wordt voor een bepaalde aangelegenheid krijgen hun reiskosten terugbetaald voor deelname aan de vergaderingen of voor de bezoeken die ze afgelegd hebben voor dossiers van de Commissie, volgens de nadere regels geldend in de diensten van de Waalse Regering.

Die leden krijgen eveneens hun kosten voor eventuele uitgaven die ze zouden moeten doen voor dienstopdrachten terugbetaald, op voorlegging van bewijsstukken.

Art. 3.De leden van de Commissie die geen ambtenaar zijn van het Waalse Gewest en de externe deskundigen die geen ambtenaar zijn kunnen een enkel aanwezigheidsgeld en één enkele terugbetaling van reiskosten per vergadering krijgen, waarbij de aanwezigheidslijst, ondertekend door het lid, als bewijs geldt.

Art. 4.Op voorlegging van de verantwoordingsstukken worden de gezamenlijke aanwezigheidsgelden en terugbetalingen van voorgeschoten kosten in een schuldvorderingsnota, ondertekend door het lid en voor echt verklaard door de Secretaris van de Commissie.

De schuldvorderingsnota's worden door de voorzitter van de Commissie of diens gemachtigde goedgekeurd.

Art. 5.Het ministerieel besluit van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202855 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de samenstelling en de werkingsuitgaven van de Kunstencommissie van het Waalse Gewest sluiten betreffende de samenstelling en de werkingsuitgaven van de Kunstencommissie van het Waalse Gewest wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2013.

Namen, 11 juli 2013.

R. DEMOTTE

^