Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 juli 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013009362 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht type wet prom. -- pub. 25/07/2013 numac 2013011121 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raadg Advies over de begroting 2013 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie Dit advies is integraal (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013000500 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de berekening van het aantal stemmen waarover een zoneraadslid beschikt in de raad van de hulpverleningszone type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013002037 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013003199 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vastlegging van de lijst van derde equivalente landen en van de lijst van Europese publieke overheden of instellingen respectievelijk bedoeld in artikel 37, § 2, eerste lid, 2° en 5°, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2013 numac 2013009347 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluiten van 8 juli 2013 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Centrale Diensten : - De heer DE BIOLLEY, Serge, geboren op 1 september 19 - De heer DRUYTS, Pieter, geboren op 16 oktober 1979, te Gent, Nederlands taalkader, vakrichting « (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2013 numac 2013012046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de vergoeding voor verlies van persoonlijke goederen ingevolge een scheepsramp type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2013 numac 2013012044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de minimumlonen - barema's type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2013 numac 2013012047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2013 numac 2013012049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen voor de aardappelverwerking en de aardappelschilbedrijven type koninklijk besluit prom. 09/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013014393 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 30 juli 2010 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden type koninklijk besluit prom. 06/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013024268 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan VZW La Fête à la Vie type koninklijk besluit prom. 12/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013024269 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW Mon Coeur Entre Parenthèses type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2013 numac 2013200711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de toekenning van een 13e maand type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2013 numac 2013200714 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 2010 betreffende het brugpensioen (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2013 numac 2013200713 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de vervoerskosten van de bedienden type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2013 numac 2013200716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het deeltijds werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2013 numac 2013200729 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende de toekenning van maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2013 numac 2013200726 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van de 28 juni 2011 betreffende het brugpensioen op 56 jaar met 33 jaar beroepsverleden waarvan 20 jaar nachtarbeid type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2013 numac 2013204282 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsongevallen. - Indexering van de loongrenzen bedoeld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 De bedragen vastgesteld bij artikel 39, eerste en tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 apr Arbeidsongevallen - Indexering van de bedragen bedoeld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector. type ministerieel besluit prom. 10/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013011355 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 27/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013011358 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende aanduiding van een commissaris-revisor bij de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/07/2013 numac 2013029440 bron ministerie van de franse gemeenschap Categoriedirectrice van een Hogeschool. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 24 juni 2013 wordt Mevr. Colette ROME, als directrice van de pedagogische categorie benoemd in de « Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg « Schuman type ministerieel besluit prom. 21/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013029443 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 februari 2013 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 24/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013029441 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 februari 2013 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 11/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204257 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de samenstelling en de werkingsuitgaven van de Kunstencommissie van Wallonië

decreet

type decreet prom. 28/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013035651 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het wetboek van 23 november 1965 van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend in Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een eurovignet, overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, wat betreft de aanhaling en de inbeslagname van voertuigen en het opstellen van processen-verbaal type decreet prom. 24/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Saint- Christopher en Nevis inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden en met het Protocol, gedaan te Brussel op 18 december 2009 type decreet prom. 24/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204083 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Gemenebest van de Bahama's inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 type decreet prom. 24/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204081 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het zetelakkoord tussen het koninkrijk België en het secretariaat van de Regionale Samenwerkingsraad, ondertekend in Brussel op 29 augustus 2008 type decreet prom. 24/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen België en Gibraltar inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Parijs op 16 december 2009 type decreet prom. 24/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204087 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Vorstendom Liechtenstein inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden en met het Protocol, gedaan te Brussel op 10 november 2009 type decreet prom. 24/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204085 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Saint-Vincent en de Grenadines inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 type decreet prom. 24/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204086 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, gedaan te Brussel op 26 januari 2010 type decreet prom. 24/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204091 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon, gedaan te Brussel op 13 juni 2012 type decreet prom. 24/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204088 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Saint-Lucia inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 type decreet prom. 24/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204090 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 type decreet prom. 24/06/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204089 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Anguilla inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 11 mei 2010 en in The Valley op 24 september 2010 type decreet prom. 10/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204254 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging, voor de overheidsdiensten in het Waalse Gewest, van het decreet van 15 maart 2012 tot verruiming van de nationaliteitsvoorwaarden voor de toegang tot betrekkingen van het openbaar ambt in het Waalse Gewest type decreet prom. 10/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204265 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek der successierechten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204222 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 april 2012 tot aanwijzing van een tweede bestuurder ter vertegenwoordiging van het Gewest binnen vier openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204221 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij een einde wordt gemaakt aan het mandaat van de bestuurders die het Gewest vertegenwoordigen na de fusie van vijf openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204223 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 april 2012 waarbij een einde wordt gemaakt aan mandaten en waarbij bestuurders ter vertegenwoordiging van het Gewest binnen de openbare huisvestingsmaatschappijen worden aangewezen type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204255 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204256 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van de Kunstencommissie van Wallonië

protocol

type protocol prom. -- pub. 25/07/2013 numac 2013024252 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord met betrekking tot de zorgopvang voor patiënten met tuberculose Gelet op de specifieke bevoegdheden waarover de Federale overheid en de Overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, hierna 'de Gemeenschappen' ge Overwegende dat de tuberculose een belangrijke bezorgdheid blijft voor de volksgezondheidsautoritei(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 25/07/2013 numac 2013031623 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 12/07/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd RECYTERRE NV geregistreerd als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen. type registratie prom. -- pub. 25/07/2013 numac 2013031621 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 12/07/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd RC TRANSPORT BVBA geregistreerd als vervoerder van niet-gevaarlijke afv(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-T/001227930. (...) type registratie prom. -- pub. 25/07/2013 numac 2013031624 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 12/07/2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd RECYTERRE NV geregistreerd als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalsto(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-T/001228098. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2013 numac 2013015170 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Honoraire Consuls. - Ontslagen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 januari 2010 : 1. Werd, op zijn verzoek, met ingang van 26 oktober 2006, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Rob H.L. ten HEGGELER, honorai 2. Werd de heer Dirk Pieter Manliffe VERBEEK benoemd tot honorair Consul van België te Rotterdam me(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2013 numac 2013022386 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 24 april 2013 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Le Commandeur De heer H. DE CLERCQ, adviseur-generaal A42, vanaf 15 november 2011. Mevr. M. WARN(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2013 numac 2013204300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Ontslagneming. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 juli 2013 wordt aan de heer Herman HERREMANS, lid, als vertegenwoordiger van de werknemers, van het beheerscomité van de Rijksdi Bij hetzelfde besluit wordt de heer Jan DE BRUYCKER tot lid benoemd van het beheerscomité van de Ri(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 25/07/2013 numac 2013009364 bron instituut voor gerechtelijke opleiding **** van een attaché **** **** **** Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een attaché **** **** (****/**** - niveau ****). De geselecteerde kandidaat (...) ****. **** **** attaché **** **** staat onder meer in voor de volgen(...) type aanwerving prom. -- pub. 25/07/2013 numac 2013009365 bron instituut voor gerechtelijke opleiding type aanwerving prom. -- pub. 25/07/2013 numac 2013204275 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** senior ****-deskundige **** De vergelijkende selectie van **** senior ****-deskundige **** (niveau ****) voor het **** Belgisch Instituut voor ****(...) Er is 1 geslaagde.

document

type document prom. -- pub. 25/07/2013 numac 2013203986 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 1 juli 2013, dat in werking treedt de dag waarop het worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid :(...)
^