Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 juli 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/07/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013003231 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie type wet prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009377 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffingvan diverse bepalingen ter zake type wet prom. 11/07/2013 pub. 31/01/2014 numac 2014000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 11/07/2013 pub. 14/08/2014 numac 2014000367 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/07/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013003230 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van artikel 124 van de programmawet van 27 december 2005 type koninklijk besluit prom. 11/07/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013022360 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 11/07/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013022366 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2012 tot uitvoering, inzake het pensioen van de werknemers, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 11/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013022390 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor het ten laste nemen van de kosten van projecten ter ondersteuning van het multidisciplinair overleg in het kader van een medisch-farmaceutisch zorgbeleid in rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen type koninklijk besluit prom. 11/07/2013 pub. 07/08/2013 numac 2013022410 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 11/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013024276 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2010 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/07/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013009288 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2003 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken, van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, stichtingen en organismen voor de financiering van pensioenen type ministerieel besluit prom. 11/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013029480 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Commissie voor bekwaamheidsbewijzen voor de toegang tot ambten in het onderwijs type ministerieel besluit prom. 11/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013029479 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties type ministerieel besluit prom. 11/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204257 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de samenstelling en de werkingsuitgaven van de Kunstencommissie van Wallonië type ministerieel besluit prom. 11/07/2013 pub. 16/12/2020 numac 2020044170 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2003 betreffende de bekend-makingskosten van akten en stukken, van vennootschappen, ondernemingen, verenigingen, stichtingen en organismen voor de financiering van pensioenen. - Duitse vertaling

arrest

type arrest prom. 11/07/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013032010 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2012/715 tot regeling van de toepassingsmodaliteiten en de instrumenten voor het beheer van de centralisatie van de thesaurieën van de Franse Gemeenschapscommissie en van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding

beschikking

type beschikking prom. 11/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013031616 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet ingevolge de hervorming van de wetgeving op de overheidsopdrachten type beschikking prom. 11/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013031617 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord, gedaan te Brussel op 10 november 2009, tussen het Koninkrijk België en het Vorstendom Liechtenstein inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden type beschikking prom. 11/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013031615 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ordonnantie van 19 juli 2001 houdende regeling van het administratief toezicht op de meergemeentelijke politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wat de verwijzing naar de wetgeving op de overheidsopdrachten betreft type beschikking prom. 11/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013031614 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode type beschikking prom. 11/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013031620 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Akkoord, gedaan te Brussel op 23 oktober 2009, tussen het Koninkrijk België en de Regering van het Prinsdom Andorra inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden type beschikking prom. 11/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013031618 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Tokio op 28 maart 1968, zoals gewijzigd door het Protocol, ondertekend te Brussel op 9 november 1988 en het Protocol, gedaan te Brussel op 26 januari 2010, 2° het Protocol, gedaan te Brussel op 26 januari 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Tokio op 28 maart 1968, zoals gewijzigd door het Protocol, ondertekend te Brussel op 9 november 1988 type beschikking prom. 11/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013031619 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Volksrepubliek China tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en het Protocol, gedaan te Brussel op 7 oktober 2009, 2° de briefwisseling van 30 mei en 11 juli 2011 type beschikking prom. 11/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013031638 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 19/08/2013 numac 2013027146 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2009 tot uitvoering van het decreet van 18 oktober 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2013 pub. 07/08/2013 numac 2013029462 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2010 houdende benoeming van de leden van de raden van bestuur van de publiekrechtelijke maatschappijen belast met het bestuur van de schoolgebouwen georganiseerd door de overheidsdiensten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013027176 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek, van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen tot uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en van het besluit van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013029475 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de oprichting van een vestigingsplaats voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 4 gelegen te Libramont wordt toegelaten op het gebied van het « Centre hospitalier de l'Ardenne » dat afhangt van de basisschool voor gespecialiseerd onderwijs « Croix-Blanche » georganiseerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013029474 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2003 houdende toepassing van de artikelen 4 en 6 van het decreet van 17 juli 2002 betreffende de toekenning van toelagen aan plaatselijke overheden voor culturele infrastructuurprojecten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013031627 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijziging van twee beambten belast met het toezicht over de uitvoering van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013031628 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 januari 2012 betreffende de Coördinatiecommissie van de bouwplaatsen ingesteld bij de Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, en houdende de benoeming van haar leden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 23/07/2013 numac 2013031626 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van artikel 15 van de ordonnantie van 18 maart 2004 inzake toegang tot milieu-informatie en tot informatie betreffende de ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013031625 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van bouwplaatsen op de openbare weg type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013031630 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van ambtenaren en beambten belast met het toezicht op de uitvoering van de ordonnantie van 5 maart 1998 betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 16/07/2013 numac 2013031629 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de schorsing van het mandaat van een lid van het regionaal comité van advies voor de taxi's en de verhuurde voertuigen met chauffeur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013031633 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van het mandaat van Directeur-Generaal van het Bestuur Financiën en Begroting van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013031642 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de administratieve verantwoordelijke, de adjunct van de administratieve verantwoordelijke en de gedelegeerde ordonnateur van de Grondregie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013031643 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van ambtenaren in het kader van de inkohiering, de inning en de invordering van de milieubelasting bedoeld in de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013031666 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 8.355.362,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van een levensduurtepremie van 360,00 EUR per jaar, werkgeversbijdragen inbegrepen voor het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonende personeel van de plaatselijke besturen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013031694 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 15 december 2011 tot toekenning van een algemene subsidie van 55.516.017,86 euro aan de Brusselse gemeenten, in het kader van het Brusselse preventie- en buurtbeleid voor de jaren 2012 tot 2014 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013031718 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Adjunct-Directeur-Generaal bij het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013031719 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Generaal bij het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013031723 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van administratief en financieel directeur-diensthoofd bij de Gewestelijke Vennootschap Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013031724 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van commercieel en juridisch directeur-diensthoofd bij de Gewestelijke Vennootschap Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013031725 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Adjunct-Directeur-Generaal bij de Gewestelijke Vennootschap Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013031726 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie voor de toekenning van een mandaatbetrekking van DirecteurGeneraal bij de Gewestelijke Vennootschap Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013031744 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 1.000.000,00 EUR aan de gemeenten om het statutariseringsbeleid bij de plaatselijke besturen te promoten van het personeel van de gemeenten, de O.C.M.W.'s, de verenigingen gevormd overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn waarvan de raad van bestuur uit O.C.M.W.'s bestaat, de openbare ziekenhuizen waarvan de gemeenten het tekort ten laste nemen en van de Berg van Barmhartigheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/07/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013032000 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de heer OSTYN als vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013204218 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het regelgevend deel van het Waals Wetboek van sociale actie en gezondheid betreffende de diensten "Espaces-Rencontres" type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013204231 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2010 betreffende de samenstelling van de Advies- en overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling ingesteld bij het decreet van 3 april 2009 betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 29/07/2013 numac 2013204232 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van twee ambtenaren die de overtredingen van de reglementering op het personenvervoer moeten vaststellen type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204255 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013204256 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van de Kunstencommissie van Wallonië type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013204348 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 maart 2004 tot verbod van het storten van sommige afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving en tot vaststelling van de criteria voor de aanvaarding van afvalstoffen in een centrum voor technische ingraving en het besluit van de Waalse Regering van 27 februari 2003 houdende sectorale voorwaarden voor de exploitatie van centra voor technische ingraving type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013204429 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door de plaatselijke, gewestelijke en gemeenschapsoverheden, door bepaalde werkgevers in de niet-commerciële sector, het onderwijs en de commerciële sector en tot uitvoering van de begrotingsdecreten betreffende de begrotingsjaren 2012 en 2013 type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204573 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de evaluatieregels voor de betrekkingen van provinciaal directeur-generaal en financieel directeur type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204572 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de evaluatieregels voor de betrekkingen van directeur-generaal, adjunct-directeur-generaal en financieel directeur van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204571 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de evaluatieregels voor de betrekkingen van directeur-generaal, adjunct-directeur-generaal en financieel directeur in een gemeente type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204574 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de benoemingsvoorwaarden tot de betrekkingen van directeur-generaal, adjunct-directeur-generaal en financieel directeur in een gemeente type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204576 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de benoemingsvoorwaarden tot de betrekkingen van provinciaal directeur-generaal en financieel directeur type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204577 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2007 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, ter uitvoering van artikel L1315-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204575 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 mei 1999 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het administratief en geldelijk statuut van de directeurs-generaal, adjunct-directeurs-generaal en financieel directeurs van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204578 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013204593 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 oktober 2008 tot bepaling van de financiële tegemoetkomingen van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013204850 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende een pesticidengebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt en het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 5 oktober 1987 betreffende het opmaken van een verslag over de toestand van het Waalse leefmilieu

erratum

type erratum prom. 11/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013027175 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 mei 1999 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het administratief en geldelijk statuut van de directeurs-generaal, adjunct-directeurs-generaal en financieel directeurs van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Erratum type erratum prom. 11/07/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013206420 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2009 tot uitvoering van het decreet van 18 oktober 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur. - Erratum type erratum prom. 11/07/2013 pub. 25/03/2014 numac 2014003107 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie. - Erratum
^