Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 26 september 2013
gepubliceerd op 09 oktober 2013

Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site « Cour aux marchandises de Bressous » te Luik te herstellen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013205465
pub.
09/10/2013
prom.
26/09/2013
ELI
eli/besluit/2013/09/26/2013205465/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBER 2013. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site « Cour aux marchandises de Bressous » te Luik te herstellen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende afvalstoffen, inzonderheid op de artikelen 39 en 43;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027144 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011206410 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarin de specifieke opdrachten van de SPAQuE worden bepaald;

Gelet op het beheerscontract gesloten tussen de Waalse Regering en de SPAQuE op 13 juli 2007;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 22 mei 2008 tot goedkeuring van de selectie van het project « Rehabilitatie » van de portefeuille « Herkwalificatie van de terreinen rondom het station van Bressoux te Luik » in het kader van maatregel « 3.1 » van het operationeel Programma FEDER Concurrentievermogen (2007-2013);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010205838 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2010-2017 van het lokale elektriciteitstransmissienet van ELIA type besluit van de waalse regering prom. 29/10/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010205934 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes SC", te Péruwelz type besluit van de waalse regering prom. 29/10/2010 pub. 25/11/2010 numac 2010205906 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitster en de leden van de Advies- en Erkenningscommissie van de sociale economiebedrijven sluiten tot toekenning van een toelage aan GEPART met het oog op de sanering van de terreinen rondom het station van Bressoux te Luik in het kader van het operationeel Programma FEDER Concurrentievermogen (2007-2013);

Gelet op de op 30 juni 2010 tussen de SPAQuE en GEPART gesloten samenwerkingsovereenkomst betreffende openbare saneringsopdrachten van verontreinigde gebieden in het kader van de FEDER-fondsen;

Gelet op de verschillende onderzoeken die de « SPAQuE » op de site heeft gevoerd;

Overwegende dat deze onderzoeken gewezen hebben op de aanwezigheid van een verontreiniging met, met name, zware metalen (voornamelijk koper, lood en zink), monocyclische aromatische koolwaterstoffen (benzeen), mobiele polycyclische aromatische koolwaterstoffen (voornamelijk antraceen en pyreen), weinig mobiele polycyclische aromatische koolwaterstoffen (voornamelijk benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen en indeno (1,2,3-cd)pyreen), minerale oliën (voornamelijk de fracties C21-35), extraheerbare gehalogeneerde organochlore middelen en polychloorbifenilen;

Overwegende dat, wat het grondwater betreft, twee waterlagen zijn vastgesteld, namelijk de waterlaag met ophopingen en de waterlaag met kiezelzand van de Maas;

Overwegende dat, in de waterlaag met ophopingen, verontreinigingen door minerale oliën zijn vastgesteld (fracties C21-C35) met aanwezigheid van producten, door mobiele polycyclische aromatische koolwaterstoffen (fluorantheen) en door weinig mobiele polycyclische aromatische koolwaterstoffen (benzo(a)pyreen, benzo(k)fluorantheen, benzo(g,h,i)peryleen, chryseen en indeno(1,2,3-cd)pyreen);

Overwegende dat, in de waterlaag met kiezelzand van de Maas, verontreinigingen door minerale oliën zijn vastgesteld (fracties C10-C12, C12-C16, C16-C21 en C21-C35) met aanwezigheid van zuivere producten en door zware metalen (arsenicum, koper en zink).

Overwegende dat de site bijgevolg ernstig verontreinigd is en gevaar inhoudt voor het leefmilieu en/of de gezondheid van de mens, dat zij het voorwerp moet uitmaken van een voorkeursbehandeling;

Overwegende dat het algemene voorzorgsbeginsel een spoedige tussenkomst vereist om te voorkomen dat de risico's voor het leefmilieu en/of de gezondheid van de mens aanhouden;

Overwegende dat de Waalse Regering krachtens artikel 43, § 1, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen elke nuttige maatregel moet treffen om gevaar te voorkomen of te verhelpen als de aanwezigheid van afval wel eens een ernstige bedreiging voor de mens of het leefmilieu zou kunnen vormen;

Gelet op de ingebrekestelling van 19 juni 2013 door de Directie Bodemsanering van de Waalse Overheidsdienst (van de NMBS Holding om de betrokken site te herstellen (ref. DAS/VP/vp/2013 S2013);

Gelet op het antwoord van de NMBS Holding van 9 juli 2013 op de ingebrekestelling, waarbij zij verklaart niet in staat te zijn een saneringsproject op te maken, noch de saneringswerken uit te voeren;

Overwegende dat de Waalse Regering in dat perspectief de SPAQuE zal belasten met een spoedige sanering van de site, Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering belast de SPAQuE ermee herstelmaatregelen te nemen, met inachtneming van de beschikbare middelen en van de planning van de projecten die er gevestigd moeten worden, op de site « Cour aux marchandises de Bressoux » (gemeente Luik), met name op de percelen vermeld op de innemingstabel op het einde van dit besluit.

Art. 2.De werken worden uitgevoerd in het kader van de nodige herstelmaatregelen, met inbegrip van de definitieve herinrichting van de site. De werken worden in verschillende opeenvolgende fases uitgevoerd volgens de noodzaak om ze al dan niet naar gelang van het ecologische herstel van de site te verwezenlijken. De werken omvatten o.a. : 1. de werfinstallatie, waarbij de bestaande omheiningen desnoods verwijderd worden;2. de afbakening van de site en van de naburige eigendommen;3. de ontbossing;4. het boren van controleputten om de evolutie van de milieueffecten van de site na de saneringswerken te kunnen nagaan;5. de aanleg van een netwerk voor de opvang van afvloeiend water, alsmede van elk desbetreffend werk;6. de installatie van een systeem om grondwater op te pompen en in de behandeling ervan in een bestaand of te bouwen zuiveringsstation, hetzij op de site, hetzij op een site waarvan het herstel bij besluit van de Waalse Regering aan de « SPAQuE » wordt toevertrouwd;7. de opvang van gassen en het beheer ervan via een behandelingseenheid verbranding en/of valorisering;8. de bouw van elke andere installatie die nuttig is voor de sanering van de site;9. de herprofilering van de bedrijfsruimte, alsmede de inrichting ervan, rekening houdende met de gevolgen daarvan voor het landschap en het milieu en met de goede beginselen van inrichting van het grondgebied met het oog op de vlotte integratie ervan in de al dan niet bebouwde omgeving;10. de bouw van dichte cellen die de afzondering van de stoffen moeten waarborgen;11. de afbraak van alle al dan niet ingegraven structuren, alsook het beheer van afbraakafval in mobiele sorteer- en puinbreekinstallaties op de site.De afvoer van de overige ontmantelingsafval die niet gevaloriseerd kan worden op de site; 12. de ontruiming of de afzondering van aanvullingsmaterialen die zich op de site bevinden, alsmede van alle verontreinigde onderliggende gronden;13. de behandeling van de vervuilde grond in de bedrijfsruimte (in site, on site) of de afvoer ervan naar een extern behandelingscentrum, of desgevallend, naar een centrum voor technische ondergraving, of met het oog op een valorisatie;14. het plaatsen van een omheining om de installaties te beschermen;15. het beheer van de installaties gedurende de tijd die nodig is om een einde te maken aan potentiële milieuhinder.

Art. 3.De « SPAQuE » kan een beroep doen op de federale of lokale politie om de met bovenbedoelde opdrachten belaste derden en hun onderaannemers toegang te verlenen tot de in artikel 1 bedoelde site zolang zij niet volledig gesaneerd is en weer geïntegreerd is in haar al dan niet bebouwde omgeving.

Art. 4.Bij toepassing van artikel 43, § 4, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, geldt dit besluit als milieuvergunning in de zin van artikel 1, 1°, van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en als stedenbouwkundige vergunning in de zin van artikel 84, § 1, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.

Namen, 26 september 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY

BIJLAGE Innemingstabel - Luik - Afdeling Bressoux

Nr.

Kadaster

Eigenaars

Aard

Opervlakte

Son

Nr.

ha

a

ca

1

C

80Z2/2

Domein van de NMBS Holding, Frankrijkstraat, 85, te 1060 Brussel

Industrieel terrein

00

55

33

2

C

80T2

Domein van de NMBS Holding, Frankrijkstraat, 85, te 1060 Brussel

Opslagplaats

00

65

77

3

C

80N2

Domein van de NMBS Holding, Frankrijkstraat, 85, te 1060 Brussel

Opslagplaats

00

02

65

4

C

80F2

Domein van de NMBS Holding, Frankrijkstraat, 85, te 1060 Brussel

Werkterrein

00

39

17

5

C

80K2

Domein van de NMBS Holding, Frankrijkstraat, 85, te 1060 Brussel

Werkterrein

00

50

15

6

C

80Y2/2

Domein van de NMBS Holding, Frankrijkstraat, 85, te 1060 Brussel

Opslagplaats

00

59

58

7

C

85H/2

Domein van de NMBS Holding, Frankrijkstraat, 85, te 1060 Brussel

Opslagplaats

01

95

99

8

C

80M

Domein van de NMBS Holding, Frankrijkstraat, 85, te 1060 Brussel

Gebouw

00

00

25

9

C

156/6

Domein van de NMBS Holding, Frankrijkstraat, 85, te 1060 Brussel

Administratief gebouw

00

08

18

10

C

156/5

Domein van de NMBS Holding, Frankrijkstraat, 85, te 1060 Brussel

Ruïnes

00

00

31

11

C

156/3

Domein van de NMBS Holding, Frankrijkstraat, 85, te 1060 Brussel

Opslagplaats

00

02

42

12

C

156Y3

Domein van de NMBS Holding, Frankrijkstraat, 85, te 1060 Brussel

Werkterrein

01

52

80

13

C

156Z3

Domein van de NMBS Holding, Frankrijkstraat, 85, te 1060 Brussel

Opslagplaats

00

44

00

14

C

156S3

Domein van de NMBS Holding, Frankrijkstraat, 85, te 1060 Brussel

Industrieel gebouw

00

10

16

15

C

156W3

Domein van de NMBS Holding, Frankrijkstraat, 85, te 1060 Brussel

Kantoren

00

65

45

16

C

156A4

Domein van de NMBS Holding, Frankrijkstraat, 85, te 1060 Brussel

Werkterrein

00

56

10

17

C

156/9

Domein van de NMBS Holding, Frankrijkstraat, 85, te 1060 Brussel

Opslagplaats

00

06

04

18

C

156E/2

Domein van de NMBS Holding, Frankrijkstraat, 85, te 1060 Brussel

Werkterrein

00

67

34


Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2013 waarbij de « SPAQuE » belast wordt met het nemen van herstelmaatregelen op de site « Cour aux marchandises de Bressoux » te Luik.

Namen, 26 september 2013.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY

^