Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 29 oktober 2010
gepubliceerd op 25 november 2010

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes SC", te Péruwelz

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010205934
pub.
25/11/2010
prom.
29/10/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 OKTOBER 2010. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2010 pub. 14/05/2010 numac 2010202622 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de Openbare Huisvestingsmaatschappij "Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes SC", te Péruwelz sluiten tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes SC", te Péruwelz


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op de Waalse Huisvestingscode, inzonderheid op de artikelen 174 en 174bis;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027144 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 21 januari 2010;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027144 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2010 pub. 14/05/2010 numac 2010202622 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de Openbare Huisvestingsmaatschappij "Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes SC", te Péruwelz sluiten tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes SC", te Péruwelz;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 april 2010;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 29 april 2010;

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij) d.d. 26 april 2010;

Overwegende dat het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2010 pub. 14/05/2010 numac 2010202622 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de Openbare Huisvestingsmaatschappij "Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes SC", te Péruwelz sluiten tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes SC", te Péruwelz, bepaalt dat de opdracht van de bijzondere commissaris een verlengbare oorspronkelijke duur van zes maanden heeft;

Overwegende dat het advies van het begeleidingscomité van de bijzondere commissarissen van 22 oktober 2010 voorstelt om de opdracht van de bijzondere commissaris te verlengen;

Overwegende dat de tekortkomingen in het beheer onverwijld dienen verholpen te worden, met name de tekortkomingen die in de door de "Société wallonne du Logement" opgestelde auditrapport en rapport over de controleaudit aan het licht gebracht werden en namelijk, een actieplan opstellen inzake het onroerend beheer, de voorbereiding voorzien van de afsluiting van de rekeningen 2009 en de begroting 2011 van de maatschappij, alsook de aanwervingsprocedure van de directeur-zaakvoerder afwerken;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Besluit :

Artikel 1.Artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 29/04/2010 pub. 14/05/2010 numac 2010202622 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de Openbare Huisvestingsmaatschappij "Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes SC", te Péruwelz sluiten tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes SC", te Péruwelz, wordt vervangen als volgt : "De bijzondere commissaris wordt door de Regering ermee belast : - te voorzien in een doeltreffend management aangepast aan de omvang van de maatschappij; - alle nodige maatregelen te nemen of te laten nemen om de tekortkomingen in het beheer te verhelpen die o.a. in de door de "Société wallonne du Logement" opgestelde auditrapport en rapport over de controleaudit aan het licht gebracht werden; - een vermogensstrategie inzake het beheer van het uitzonderlijke investeringsprogramma, het programma van de gemeentelijke verankering van de huisvesting en het onderhoud van het erfgoed in samenwerking met de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij) te bepalen, voor te bereiden en te bevestigen; - een actieplan inzake het onroerend beheer voor 1 december 2010 op te stellen; - de afsluiting van de rekeningen 2009 van de maatschappij voor te bereiden; - de begroting 2011 van de maatschappij voor te bereiden; - de aanwervingsprocedure van de directeur-zaakvoerder af te werken; - de plaats in te nemen van de organen van de maatschappij, waarbij deze organen regelmatig blijven bijeenkomen tijdens de overgangsfase na afloop van de opdracht van de commissaris, onverminderd de uitoefening door de "Société wallonne du Logement" van haar toezichts- en controlebevoegdheden."

Art. 2.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : De opdracht van de heer Benoît Dembouw als bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes SC", te Péruwelz, loopt van 1 mei 2010 tot 30 april 2011."

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1er november 2010.

De Minister van Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 29 oktober 2010.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

^