Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 29 april 2010
gepubliceerd op 14 mei 2010

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de Openbare Huisvestingsmaatschappij "Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes SC", te Péruwelz

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010202622
pub.
14/05/2010
prom.
29/04/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 APRIL 2010. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzonder commissaris bij de Openbare Huisvestingsmaatschappij "Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes SC", te Péruwelz


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988 en 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 29 oktober 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 29/10/1998 pub. 04/12/1998 numac 1998027652 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot invoering van de Waalse Huisvestingscode sluiten tot invoering van de Waalse huisvestingscode, inzonderheid op de artikelen 174 en 174bis van de Waalse Huisvestingscode, ingevoegd bij het decreet van 30 maart 2006;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027144 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, gewijzigd bij het besluit van 21 januari 2010;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027144 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 april 2010;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 29 april 2010;

Gelet op het voorstel van de Raad van bestuur van "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij" van 26 april 2010;

Gelet op het rapport over de auditcontrole van de maatschappij "Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes SC", te Pérulwelz voorgelegd aan de raad van bestuur van de "Société wallonne du Logement" op 1 maart 2010;

Gelet op de elementen vermeld in het proces-verbaal van verhoor van de maatschappij "Immobilière publique Pérulwelz-Leuze-Frasnes SC", te Pérulwelz bedoeld in het rapport voorgelegd aan de raad van bestuur van de "Société wallonne du Logement" op 26 april 2010;

Overwegende dat het auditdossier van de maatschappij "Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes SC" nog beheerstekorten inhoudt, met name wat betreft : - de organisatie van de maatschappij; - de "corporate governance"; - het financiële beheer;

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van de "Société wallonne du Logement" die tijdens zijn zitting van 26 april 2010 genomen is en die kadert in de procedure bedoeld in artikel 174 van de Waalse Huisvestingscode;

Overwegende dat het opportuun is een Regeringscommissaris bij de openbare Huisvestingsmaatschappijen in dat ambt aan te wijzen;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting, Besluit :

Artikel 1.De Waalse Regering wijst overeenkomstig artikel 174 van de Waalse Huisvestingscode de heer Benoît Dembouw aan als bijzonder commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Immobilière publique Péruwelz-Leuze-Frasnes SC", te Péruwelz.

Art. 2.De bijzonder commissaris wordt door de Regering ermee belast : - een beheersplan op te maken en uit te voeren; - te voorzien in een doeltreffend management aangepast aan de omvang van de maatschappij; - alle nodige maatregelen te nemen of te laten nemen om de tekortkomingen in het beheer te verhelpen die o.a. in de door de "Société wallonne du Logement" opgestelde rapporten over de audit en de controleaudit aan het licht gebracht werden; - de plaats in te nemen van de beheers- en leidingsorganen van de maatschappij, waarbij deze organen regelmatig blijven bijeenkomen tijdens de overgangsfase na afloop van de opdracht van de commissaris, onverminderd de uitoefening door de "Société wallonne du Logement" van haar toezichts- en controlebevoegdheden.

Art. 3.De opdracht van de bijzonder commissaris duurt aanvankelijk zes maanden met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit. Die termijn is verlengbaar.

Art. 4.De bijzonder commissaris bezorgt de "Société wallonne du Logement" en de Minister van Huisvesting driemaandelijks een verslag over zijn activiteiten en de stand van vordering van zijn opdracht.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2010. Het houdt op uitwerking te hebben zestig dagen na afloop van de opdracht van de bijzonder commissaris.

De Minister van Huisvesting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 29 april 2010.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

^