Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 06 juli 2017
gepubliceerd op 21 augustus 2017

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2013 waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site " Cour aux marchandises de Bressous " te Luik te herstellen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017030982
pub.
21/08/2017
prom.
06/07/2017
ELI
eli/besluit/2017/07/06/2017030982/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JULI 2017. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013205465 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site « Cour aux marchandises de Bressous » te Luik te herstellen sluiten waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site " Cour aux marchandises de Bressous " te Luik te herstellen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende afvalstoffen en inzonderheid op de artikelen 39 en 43;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204994 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 januari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/01/2017 pub. 02/02/2017 numac 2017200655 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten. sluiten tot vastlegging van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarbij de specifieke opdrachten van de "SPAQuE" worden bepaald;

Gelet op het beheerscontract gesloten tussen de Waalse Regering en de "SPAQuE" op 13 juli 2007 en verlengd op 5 september 2013;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013205465 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site « Cour aux marchandises de Bressous » te Luik te herstellen sluiten waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site "Cour aux marchandises de Bressous" te Luik te herstellen;

Gelet ministerieel besluit van 19 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015015082 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel Besluit houdende toekenning van bevoegdheid op het gebied van legalisatie sluiten waarbij de omtrek van de te herontwikkelen locatie nr. SAR/LG222 "Ancienne gare aux marchandises et terrain Electrabel" te Luik (Bressoux) definitief wordt bepaald.

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 28 april 2016 waarbij hij instemt met de overdracht van de site SAR/LG222 "Ancienne gare aux marchandises et terrain Electrabel" te Luik (Bressoux) alsook met het bedrag betreffende deze overdracht naar de lijst van de maatregel IV.2.A - Sanering van de vervuilde sites van Marshall-Plan 2.groen Overwegende dat de omtrek bepaald bij het ministerieel besluit van 19 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/2015 pub. 24/06/2015 numac 2015015082 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel Besluit houdende toekenning van bevoegdheid op het gebied van legalisatie sluiten percelen bevat die niet beoogd worden in het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013205465 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site « Cour aux marchandises de Bressous » te Luik te herstellen sluiten waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site "Cour aux marchandises de Bressous" te Luik te herstellen;

Overwegende dat sommige van deze percelen op dezelfde manier verontreinigd zijn als de verontreiniging opgenomen in het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013205465 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site « Cour aux marchandises de Bressous » te Luik te herstellen sluiten waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site "Cour aux marchandises de Bressous" te Luik te herstellen;

Overwegende dat deze percelen bijgevolg ernstig verontreinigd zijn en gevaar inhouden voor het leefmilieu en/of de gezondheid van de mens, dat deze locatie eerst behandeld moet worden;

Overwegende dat het algemene voorzorgsbeginsel een spoedige tussenkomst vereist om te voorkomen dat de risico's voor het leefmilieu en/of de gezondheid van de mens aanhouden;

Overwegende dat de Waalse Regering krachtens artikel 43, § 1, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen elke nuttige maatregel moet treffen om gevaar te voorkomen of te verhelpen als de aanwezigheid van afval wel eens een ernstige bedreiging voor de mens of het leefmilieu zou kunnen vormen;

Overwegende dat de Waalse Regering dan ook van plan is de "SPAQuE" te belasten met een spoedige sanering van deze percelen, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013205465 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site « Cour aux marchandises de Bressous » te Luik te herstellen sluiten waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site " Cour aux marchandises de Bressous " te Luik te herstellen, wordt vervangen als volgt : "

Artikel 1.De Waalse Regering belast de "SPAQuE" met het nemen van saneringsmaatregelen op de locatie "Cour aux marchandises de Bressoux" te Luik; namelijk op de percelen gelegen binnen de rode rand aangegeven op het bij dit besluit gevoegde saneringsplan.

Art. 2.In hetzelfde besluit van de Waalse Regering van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013205465 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site « Cour aux marchandises de Bressous » te Luik te herstellen sluiten, wordt de bijlage vervangen door de bij dit besluit gevoegde bijlage.

Namen, 6 juli 2017.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer en Dierenwelzijn, C. DI ANTONIO

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^