Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 juli 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/07/2017 pub. 30/08/2017 numac 2017020543 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde souvereine machten type wet prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030652 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie type wet prom. 06/07/2017 pub. 28/02/2018 numac 2018010940 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 06/07/2017 pub. 21/03/2018 numac 2018011332 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde souvereine machten. - Duitse vertaling type wet prom. 06/07/2017 pub. 12/04/2019 numac 2019011517 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 06/07/2017 pub. 01/10/2019 numac 2019014481 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie. - Duitse vertaling van uittreksels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017030915 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2015 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, wat betreft de beheergebieden voor akkervogelsoorten en weidevogelsoorten

decreet

type decreet prom. 06/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017020499 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2009 houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving en van het decreet van 19 februari 2009 tot organisatie van de gedifferentieerde versterking van de technische personeelsformatie van de psycho-medisch-sociale centra type decreet prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030747 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het gecoördineerde decreet van 26 maart 2009 betreffende de audiovisuele mediadiensten met het oog op de verlenging van de vergunningen voor de netwerkradio's en de onafhankelijke radio's type decreet prom. 06/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030746 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van artikel 4 van het decreet van 20 juli 2006 betreffende de onderhandeling met de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van de Inrichtende Machten van het onderwijs en van de gesubsidieerde P.M.S.-centra

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017013894 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leden van de beroepscommissie die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met het niet-slagen voor het praktisch examen rijbewijs type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017030620 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan dat op 3 mei 2001 werd goedgekeurd betreffende de Heizelvlakte

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 06/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030624 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit nr. 2015/1258 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 20 oktober 1994 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende het statuut van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030633 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende oprichting van Brussel Openbaar Ambt type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030716 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging en verlenging van het Regeringsbesluit van 12 november 2010 betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop "Sint-Lambertus" op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 19/07/2017 numac 2017030717 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging en verlenging van het Regeringsbesluit van 12 november 2010 betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop "Georges Henri" op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 06/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017030885 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 03/08/2017 numac 2017030911 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan dat op 3 mei 2001 werd goedgekeurd betreffende de Heizelvlakte type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017030843 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 houdende maatregelen ter omzetting in de interne rechtsorde van Richtlijn 2005/36/EG van 7 september 2005 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, teneinde de Richtlijn 2013/55/EU van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt om te zetten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 18/08/2017 numac 2017030979 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het "Parc naturel des Sources" type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017030982 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2013 waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site " Cour aux marchandises de Bressous " te Luik te herstellen type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017030981 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "SPAQuE" ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "AMS Sud " te Charleroi (Marchienne-au-Pont) type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017030980 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "SPAQuE" ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Rivage" te Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 20/09/2017 numac 2017031186 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de indeling van runder- en varkenskarkassen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040415 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 3.692.763,52 euro aan de Gemeente Sint-Gillis in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 `Stadsbeleid via wijkontwikkeling' type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040416 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 1.375.938,53 euro aan de Gemeente Etterbeek in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 « Stadsbeleid via wijkontwikkeling » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040418 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 1.042.154,09 euro aan de Gemeente Koekelberg in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 « Stadsbeleid via wijkontwikkeling » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040419 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 5.959.547,54 euro aan de Gemeente Anderlecht in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 « Stadsbeleid via wijkontwikkeling » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040417 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 361.719,75 euro aan de Gemeente Jette in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 `Stadsbeleid via wijkontwikkeling' type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040420 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 1.487.812,28 euro aan de Gemeente Vorst in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 « Stadsbeleid via wijkontwikkeling » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040421 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 2.840.385,50 euro aan de Gemeente Sint-Joost-ten-Node in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 « Stadsbeleid via wijkontwikkeling » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040422 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 8.006.353,70 euro aan de Gemeente Schaarbeek in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 `Stadsbeleid via wijkontwikkeling' type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040423 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 433.183,40 euro aan de Gemeente Evere in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 « Stadsbeleid via wijkontwik-keling » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040428 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 263.996,90 euro aan de Gemeente Ukkel in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 `Stadsbeleid via wijkontwikkeling' type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040426 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 6.449.686,26 euro aan de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 `Stadsbeleid via wijkontwikkeling' type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040425 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 7.821.810,01 euro aan de Stad Brussel in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 `Stadsbeleid via wijkontwikkeling' type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040427 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 2.664.648,51 euro aan de Gemeente Elsene in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 « Stadsbeleid via wijkontwikkeling »

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 18/09/2017 numac 2017070161 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in België of in het buitenland ingeschreven zijn type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017203740 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017203785 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 09/08/2017 numac 2017204123 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van Boek I van het Leefmilieuwetboek, betreffende de keuze en de wraking van een auteur van effectenonderzoeken type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017204141 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden belast met de controle op de inrichtingen voor de huisvesting en de opvang van bejaarde personen type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017204145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende plastic draagtassen type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 17/08/2017 numac 2017204162 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Itter type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 16/08/2017 numac 2017204161 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat bevoegd is om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 17/08/2017 numac 2017204163 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Manhay type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 16/08/2017 numac 2017204164 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 december 2014 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris en sommige leden van de "Commission wallonne des marchés publics"

erratum

type erratum prom. 06/07/2017 pub. 22/06/2018 numac 2018203172 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in België of in het buitenland ingeschreven zijn. - Errata
^