Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 augustus 2017

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017030948 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017030949 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2017 numac 2017040633 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 31 juli 2017 wordt het mandaat van de heer Frank NOENS als korpschef van de lokale politie van de politiezone ZWIJNDRECHT voor een termijn van vijf jaar hernieuwd, type koninklijk besluit prom. 21/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017203561 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van het personeel tewerkgesteld door bpost

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017020528 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2016 tot aanstelling van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Bruxelles-Brabant » type ministerieel besluit prom. 25/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017040638 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 20 april 2009 houdende bijzondere bepalingen betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

decreet

type decreet prom. 19/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017031005 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 april 2017 tot bepaling van de eindtermen inzake opvoeding tot filosofie en burgerzin en houdende bepaling van een procedure tot afwijking van het referentiesysteem type decreet prom. 19/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017031006 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 maart 2017 tot bepaling van de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs voor de opvoeding tot filosofie en burgerzin en houdende bepaling van een procedure tot afwijking van het referentiesysteem

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017030982 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2013 waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site " Cour aux marchandises de Bressous " te Luik te herstellen type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017030981 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "SPAQuE" ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "AMS Sud " te Charleroi (Marchienne-au-Pont) type besluit van de waalse regering prom. 06/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017030980 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "SPAQuE" ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Rivage" te Charleroi

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017040456 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 13 januari 1994 betreffende de bevordering van de buitenlandse handel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/08/2017 numac 2017204193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0422.141.525 SOCOMEF intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 27/07/2(...) type lijst prom. -- pub. 21/08/2017 numac 2017204194 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0443.859.825 HONG KONG CITY Annulatie van de ambtshalve doorhaling.

programmadecreet

type programmadecreet prom. 19/07/2017 pub. 21/08/2017 numac 2017030995 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende verschillende maatregelen inzake hoger onderwijs en onderzoek, cultuur, begrotingsfondsen, schoolgebouwen, jeugd

document

type document prom. -- pub. 21/08/2017 numac 2017040619 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor de FOD Justitie : attachés Economaat - teamchef (m/v/x). - Selectienummer : BNG16199 Deze selectie werd afgesloten op 11/7/2017 (datum pv). type document prom. -- pub. 21/08/2017 numac 2017040620 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende franstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor de FOD Justitie : attachés Economaat - teamchef (m/v/x). - Selectienummer : BFG16199 Deze selectie werd afgesloten op 11 juli 2017 (datum pv). (...) type document prom. -- pub. 21/08/2017 numac 2017040621 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor de FOD Justitie : attachés ICT (m/v/x). - Selectienummer : BNG16197 Deze selectie werd afgesloten op 17/7/2017 (datum pv). Er is 1 laureaa(...) type document prom. -- pub. 21/08/2017 numac 2017040618 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Budget (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG17075 Deze selectie werd afgesloten op 19/7/2017 (datum pv). Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar gel(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er 0 gesl(...) type document prom. -- pub. 21/08/2017 numac 2017040622 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende franstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor de FOD Justitie: attachés ICT (m/v/x). - Selectienummer: BFG16197 Deze selectie werd afgesloten op 17/7/2017 (datum pv). Er is 1 laureaat. De l(...) type document prom. -- pub. 21/08/2017 numac 2017204121 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige onderzoekers (niveau A1) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : AFG17128 Solliciteren kan tot 08 september 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 21/08/2017 numac 2017204212 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Preventieadviseur - Arbeidsgeneesheren (niveau A3) voor Empreva. - Selectienummer : ANG17229 Solliciteren kan tot 18/9/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie met g(...)
^