Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 oktober 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013003329 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omzetting van de Richtlijnen 2010/73/EU en 2010/78/EU, van het koninklijk besluit van 26 september 2006 tot uitbreiding van het begrip gekwalificeerde belegger en het begrip institutionele of professionele belegger, van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, van het koninklijk besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak, van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten en van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2013 numac 2013009461 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2013, uitwerking hebbend op 1 september 2013, is aan de heer Claeys F., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van parketjurist in de vakklasse A1 in het rechtsgebied van het hof va Bij koninklijk besluit van 1 oktober 2013 is benoemd in de vakklasse A3 met de titel van hoofds(...) type koninklijk besluit prom. 13/06/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013012190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, houdende coördinatie en wijziging van de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013012196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de vermindering van de prestaties met 1/5 vanaf 50 jaar in het kader van een landingsbaan type koninklijk besluit prom. 10/06/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013012197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort, tot oprichting van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 10/06/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013012189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de invoering van een hospitalisatieverzekering voor de bouwvakarbeiders die van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoelag of een pensioen genieten en hun gezinsleden type koninklijk besluit prom. 10/06/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013012191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2011 betreffende een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische redenen type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013012195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het tijdskrediet; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2011 betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 10/06/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013012198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de bijlage nr. 3 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011 tot inrichting van een sectoraal pensioenplan in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013012206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest, betreffende de realisatie van efficiëntiewinsten type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013012210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding aan bepaalde arbeiders die op het ogenblik van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst 56 jaar of ouder zijn en die een beroepsverleden van minstens 40 jaar als loontrekkende hebben type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de lonen, premies, vergoedingen en indexering type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013012211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers type koninklijk besluit prom. 17/06/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013012207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van het kaderakkoord 2010-2011 voor de non-profitsector van de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel (1) type koninklijk besluit prom. 08/10/2012 pub. 09/10/2013 numac 2013014557 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van de Verordening nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad en houdende gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013022516 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de berekening van de aanvullende bijdrage betreft type koninklijk besluit prom. 10/06/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013202929 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2013 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 331 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2013 numac 2013205535 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 1 oktober 2013, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - is de heer Delchevalerie, E., plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zak - zijn benoemd tot plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in de social(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/10/2013 numac 2013031775 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophaler van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 2 september 2013 werd het ministerieel besluit van 7 januari 2013 houdende erkenning van Net Brussel, Gewestelijk agentschap voor netheid als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/10/2013 numac 2013031773 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Beheerder van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Bij ministerieel besluit van 20 september 2013 werd de VZW "CENTRE DE FORMATION 2 MILLE" erkend als beheerder van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur voor De erkenning draagt het nummer AGR/DEEE/001215111. type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/10/2013 numac 2013031774 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophaler van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 2 september 2013 werd de erkenning van de BVBA RECUP-OIL als ophaler van afvaloliën ingetrokken. type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/10/2013 numac 2013031777 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophaler van afvalolie Bij ministerieel besluit van 2 september 2013 werd de NV ALL-IN TANK SERVICE erkend als ophaler van afvalolie voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van 10 jaar. De erkenning draagt he type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/10/2013 numac 2013031776 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 2 september 2013 werd de NV ALL-IN TANK SERVICE erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode van 10 jaar die loopt vanaf de dag van ondertekening. De erken Bij ministerieel besluit van 2 september 2013 werd de NV BATTERY SYPPLIES erkend als ophaler va(...)

decreet

type decreet prom. 17/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013205362 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Prinsdom Andorra inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 23 oktober 2009 type decreet prom. 17/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013205364 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Grenada inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 15 maart 2010 type decreet prom. 17/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013205365 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Montserrat zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Londen op 16 februari 2010 type decreet prom. 17/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013205363 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 8 maart 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 29 augustus 1977, zoals gewijzigd door de Aanvullende Overeenkomst ondertekend te Brussel op 20 april 1994

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013035853 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie oenoloog type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013035846 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie boorder - verticale boringen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013035857 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie reachtruckchauffeur

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013205465 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site « Cour aux marchandises de Bressous » te Luik te herstellen

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/10/2013 numac 2013011517 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgische Mededingingsautoriteit. - Auditoraat. - Kennisgeving. Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-13/0026 : Picanol NV/Tessenderlo Chemie NV Op 2 oktober 2013, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededin Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de volgende sectoren: landbouw, industrie(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 09/10/2013 numac 2013205464 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders databank lonen (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) (ANG13148) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één j(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 09/10/2013 numac 2013003337 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte Tijdens zijn zitting van 23 mei 2013 heeft het Dir Deze overdracht grijpt plaats in het kader van de fusie door opslorping van Deutsche Beamten Lebens(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 09/10/2013 numac 2013015221 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 26 september 2013 heeft H.E. Mevr. Denise CAMPBELL BAUER de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandigen die Haar bij Zijne Majesteit accrediteren in de hoedanigheid van b H.E. werd in een automobiel van het Hof naar het Paleis gevoerd.

erratum

type erratum prom. 19/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013022512 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata type erratum prom. 13/08/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013022513 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata type erratum prom. 19/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013022514 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata type erratum prom. 19/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013022515 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata

document

type document prom. 10/07/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013205360 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 11 maart 2010 tot benoeming van de leden van de Mediaraad type document prom. -- pub. 09/10/2013 numac 2013205509 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés logistiek voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie De vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés logistiek (niveau A) voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (ANG1310(...) Er zijn geen geslaagden.

erratum

type erratum prom. -- pub. 09/10/2013 numac 2013205534 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige senior systems architecten (niveau A2), voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (ANG13129). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 20 september 2013. De (...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2013 numac 2013009448 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 september 2013 wordt Mevr. Elly SERVRANCKX, met ingang van 1 februari 2013, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2013 numac 2013009449 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013, wordt Mevr. Peggy BILLIET, met ingang van 5 juni 2013, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. Overeenk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/10/2013 numac 2013024347 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 september 2013 wordt Mevr. Dodemont Bernadette, geboren op 27 mei 1966, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 2 juli 2013, met als titel attaché in de klasse A2, bij de Federale Overhe

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/10/2013 numac 2013205515 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** industrieel ingenieurs **** **** vergelijkende selectie van **** industrieel ingenieurs **** (niveau ****) voor het Ministerie van **** (****13071)(...) Er zijn 2 geslaagden.
^