Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 29 oktober 2010
gepubliceerd op 18 november 2010

Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2010-2017 van het lokale elektriciteitstransmissienet van ELIA

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010205838
pub.
18/11/2010
prom.
29/10/2010
ELI
eli/besluit/2010/10/29/2010205838/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 OKTOBER 2010. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het aanpassingsplan 2010-2017 van het lokale elektriciteitstransmissienet van ELIA


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/04/2001 pub. 01/05/2001 numac 2001027238 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2007 pub. 24/07/2007 numac 2007027097 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de herziening van het technisch reglement voor het beheer van het lokale elektriciteitstransmissienet in het Waalse Gewest en de toegang ertoe type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2007 pub. 24/07/2007 numac 2007027098 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de herziening van het technisch reglement voor het beheer van de elektriciteitsdistributienetten in het Waalse Gewest alsook de toegang daartoe sluiten betreffende de herziening van het technisch reglement voor het beheer van de elektriciteitstransmissienetten, alsook de toegang daartoe, inzonderheid op titel II;

Gelet op het overleg tussen de CWaPE en de beheerder van het lokale transmissienet ELIA;

Gelet op het advies van de CWaPE CD-10b18-CWaPE-271 van 3 februari 2010 betreffende het aanpassingsplan 2010-2017 van het lokale elektriciteitstransmissienet van ELIA;

Op de voordracht van de Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het aanpassingsplan 2010-2017 van het lokale elektriciteitstransmissienet van ELIA is door de Regering goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Art. 3.De Minister bevoegd voor het Energiebeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 29 oktober 2010.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

^