Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 28 juni 2018
gepubliceerd op 23 oktober 2019

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2013 waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site "Cour aux marchandises de Bressous" te Luik te herstellen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019204770
pub.
23/10/2019
prom.
28/06/2018
ELI
eli/besluit/2018/06/28/2019204770/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUNI 2018. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013205465 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site « Cour aux marchandises de Bressous » te Luik te herstellen sluiten waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site "Cour aux marchandises de Bressous" te Luik te herstellen


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, de artikelen 39 en 43;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 28 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 28/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017030923 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/08/2017 pub. 24/08/2017 numac 2017012974 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarbij de specifieke opdrachten van de Spaque zijn vastgelegd;

Gelet op het beheerscontract gesloten tussen de Waalse Regering en de "SPAQuE" op 13 juli 2007 en verlengd op 5 september 2013;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013205465 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site « Cour aux marchandises de Bressous » te Luik te herstellen sluiten waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site "Cour aux marchandises SNCB de Bressoux" te Luik te herstellen;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 21 mei 2015 om de keuze van het project "Luik-Expo Sanering van de Portefeuille "Liège, Ville en Transition"" in het kader van de programmering 2014-2020 van de Europese structuurfondsen goed te keuren;

Overwegende dat de omtrek bepaald bij de beslissing van de Waalse Regering van 21 mei 2015 percelen bevat die niet beoogd worden bij het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013205465 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site « Cour aux marchandises de Bressous » te Luik te herstellen sluiten waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site "Cour aux marchandises SNCB de Bressoux" te Luik te herstellen;

Overwegende dat de onderzoeken op deze percelen hebben gewezen op, volgens een toewijzing van type IV, overschrijdingen van drempelwaarden en interventiewaarden voor zware metalen (As, Cd, Cu, Pb en Zn) en PAK's;

Overwegende dat de locatie bijgevolg ernstig verontreinigd is en gevaar inhoudt voor het leefmilieu en/of de volksgezondheid, dat hij het voorwerp moet uitmaken van een voorkeursbehandeling;

Overwegende dat het algemene voorzorgsbeginsel een spoedige tussenkomst vereist om te voorkomen dat de risico's voor het leefmilieu en/of de gezondheid van de mens aanhouden;

Overwegende dat de Waalse Regering krachtens artikel 43, § 1, eerste lid, van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen elke nuttige maatregel moet treffen om gevaar te voorkomen of te verhelpen als de aanwezigheid van afval wel eens een ernstige bedreiging voor de mens of het leefmilieu zou kunnen vormen;

Overwegende dat het project bestaat uit de sanering van de site om de aanleg van het nieuwe Beurshal (Foire internationale de Liège) mogelijk te maken voor de organisatie van beurzen en tentoonstellingen ten voordele van de Luikenaars en buitenlandse bezoekers en om bij te dragen tot de invloed van de stad Luik; dat het dus om een openbaar project gaat;

Overwegende dat de site eigendom was van de NMBS, dat hij voor de symbolische euro aan SPAQuE werd verkocht;

Overwegende dat het hier gaat om de voormalige vrachtwerf van de NMBS, dat tijdens tientallen jaren voor industriële doeleinden is gebruikt, dat bij de analyse van de verontreiniging van de site is gebleken dat deze is opgevuld tot een dikte van vier meter met slakken, as, bakstenen en afvalbergen van kolenmijnen; dat er in de interventiezone propaangasdepots, schrootdepots en opslag- en droogloodsen voor hout zijn.

Overwegende dat het onmogelijk is om de auteur van de opvullingen nauwkeurig te identificeren en de exacte herkomst ervan te achterhalen; dat de verschillende verontreinigingen in de opvullingen moeilijk zijn te dateren en dat heeft tot gevolg dat de vermeende auteur(s) niet gemakkelijk kan (kunnen) worden geïdentificeerd;

Overwegende dat, wat betreft het deel van de door de NMBS veroorzaakte vervuilingen, deze bijdrage enerzijds moeilijk kan worden gekwantificeerd, en dat moet worden opgemerkt dat het anderzijds gaat om een publiekrechtelijke persoon die openbare dienstverleningsactiviteiten heeft verricht die de vervuiling hebben veroorzaakt. Overwegende dat deze publiekrechtelijke persoon bovendien de site voor de symbolische euro heeft overgedragen, rekening houdend met de staat van verontreiniging van de grond voor industrieel gebruik;

Overwegende dat de toewijzing van een EFRO-portefeuille derhalve geen Staatssteun vormt en het beginsel dat de vervuiler betaalt, naleeft;

Overwegende dat de Waalse Regering dan ook van plan is de "SPAQuE" te belasten met een spoedige sanering van de percelen 80S en 80R22 van de site, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013205465 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site « Cour aux marchandises de Bressous » te Luik te herstellen sluiten waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site "Cour aux marchandises de Bressoux" te Luik te herstellen, wordt vervangen als volgt: "

Artikel 1.De Waalse Regering belast de "SPAQUE" ermee saneringsmaatregelen te nemen op de locatie "Cour aux marchandises de Bressoux" te Luik, namelijk op de percelen gelegen binnen de rode rand aangegeven op het bij dit besluit gevoegde saneringsplan.".

Namen, 28 juni 2019.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit en Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO Bedoeld plan ligt ter inzake bij de "SPAQuE", Boulevard d'Avroy, 38 te 4000 Luik.

^