Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 26 september 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013003329 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omzetting van de Richtlijnen 2010/73/EU en 2010/78/EU, van het koninklijk besluit van 26 september 2006 tot uitbreiding van het begrip gekwalificeerde belegger en het begrip institutionele of professionele belegger, van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, van het koninklijk besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak, van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten en van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013003338 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende instemming met het eerste beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht « Fedesco » type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013011505 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de dienstverleningsovereenkomst tussen de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en de Belgische Mededingingsautoriteit type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 14/10/2013 numac 2013011508 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de herijk van meetinstallaties voor andere vloeistoffen dan water type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013014570 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van een bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgacom" type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013022511 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de Algemene unie der verpleegkundigen van België type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013024333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitters en leden van de Federale Raad voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013024357 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013024394 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « HABO - Huisartsen van Brugge en Omgeving » tijdens de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013024358 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013024393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkringen « La Fédération des Associations de Médecins généralistes de Charleroi », « La Fédération des Médecins généralistes du Centre et de Binche (FMGCB) », « Association des généralistes de la Région des Fagnes (AGRF) » en « Association des Médecins généralistes de Mons (AMGM) » tijdens de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013024392 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkringen « Union des Omnipraticiens de l'arrondissement de Dinant », « Association des Généralistes de l'Est-francophone de la Belgique (AGEF) », « Association des Médecins généralistes du Sud-Luxembourg (AMGSL) », « Association des Médecins généralistes Famenne-Ardenne (AMGFA) » en « Association des Médecins généralistes du Centre Ardennes (AMGCA) » tijdens de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013204984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit ter activering van de inspanning ten voordele van personen die tot de risicogroepen behoren en van de inspanning ten bate van de actieve begeleiding en opvolging van werklozen voor de periode 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013204983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij bepaalde categorieën van werkgevers vrijgesteld worden van de bijzondere werkgeversbijdrage ter financiering van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid en anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen ingesteld bij koninklijk besluit van 27 november 1996 type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013205708 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013205726 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 26/09/2013 pub. 09/09/2014 numac 2014000685 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omzetting van de Richtlijnen 2010/73/EU en 2010/78/EU, van het koninklijk besluit van 26 september 2006 tot uitbreiding van het begrip gekwalificeerde belegger en het begrip institutionele of professionele belegger, van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, van het koninklijk besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak, van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten en van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. - Duitse vertaling van uittreksels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013009442 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013011514 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische toestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 26 september 2013, genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 23 maart 1 PR/003-0414-01 : PR/003-0414-01 : M(...) type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013029584 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de "Haute Ecole Paul-Henri Spaak" type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013029585 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole de Bruxelles » type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2011 tot benoeming van de leden van de hoge raden van de Hogescholen type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013205213 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013205730 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper tijdelijk wordt toegelaten in de vijver van Serinchamps te Ciney type ministerieel besluit prom. 26/09/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014201184 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013027247 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de definitieve aanneming van de herziening van het gewestplan Nijvel met het oog op de bevordering van het gebruik van het GEN in de omgeving van de toekomstige GEN-halte Braine-l'Alliance type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013027248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de herziening van het gewestplan Waver-Geldenaken-Perwijs met het oog op de bevordering van het gebruik van het GEN in de omgeving van het station van Louvain-la-Neuve

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013029540 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de huishoudelijke reglementen van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013029543 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2008 tot uitvoering van de artikelen 5, 11, 12 en 13 van het decreet van 16 november 2007 betreffende het prioritaire programma voor werken aan de schoolgebouwen van het gewoon en gespecialiseerd basisonderwijs, van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs en van het secundair onderwijs voor sociale promotie, van het kunstonderwijs met beperkt leerplan, van de psycho-medisch-sociale centra alsook van de internaten van het gewoon en gespecialiseerd basis- en secundair onderwijs, georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013029544 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 2004 betreffende de opleidingen tijdens de loopbaan van de personeelsleden van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII ressorteren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013029594 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 1961 tot bepaling van de voorwaarden inzake de sociaal-medische tuberculosebestrijding, tot toekenning van subsidies ten bate van de bestrijding en tot vaststelling van de regelen waarnaar zij dienen toegekend

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2013 pub. 22/01/2014 numac 2013031770 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de hernieuwing van de erkenning van de NV STRATEC als opdrachthouder voor effectenstudies. type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013031778 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de uitvoering van de stadsvernieuwingsopdrachten van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2013 pub. 15/10/2013 numac 2013031782 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2010 houdende benoeming van de leden van de Kamer van de Middenstand van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013031963 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stedenbouwkundige lasten die opgelegd worden bij de uitreiking van stedenbouwkundige vergunningen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013205411 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten en dagopvangdiensten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013205465 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site « Cour aux marchandises de Bressous » te Luik te herstellen type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013205511 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de samenstelling en de werking van het Strategisch comité voor geomatica type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013205540 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 2010 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de locaties Natura 2000 van Aarlen, ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013205542 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 2010 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de locaties Natura 2000 van Luik, ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013205541 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 2010 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de locaties Natura 2000 van Dinant, ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013205448 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging, wat de lucht betreft, van de besluiten van de Waalse Regering van 27 mei 1999 betreffende de opdracht van referentielaboratorium inzake water, lucht en afval van het "Institut scientifique de Service public" en van 27 maart 2003 tot organisatie van het beheer van de aan het « ISSeP » toevertrouwde bewakingsnetwerken voor milieukwaliteit type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013205546 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 2010 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de locaties Natura 2000 van Namen, ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013205544 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 2010 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de locaties Natura 2000 van Marche-en-Famenne, ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013205543 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 2010 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de locaties Natura 2000 van Malmedy, ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013205545 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 2010 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de locaties Natura 2000 van Bergen, ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013205547 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 maart 2010 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie voor de instandhouding van de locaties Natura 2000 van Neufchâteau, ter uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013205645 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Strategisch Comité voor Geomatica

document

type document prom. 26/09/2013 pub. 25/04/2014 numac 2014201984 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de onderneming "TKS & Partners" BVBA als bedrijfsrevisor voor de instellingen van openbaar nut en voor bepaalde diensten met afzonderlijk beheer van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 26/09/2013 pub. 10/04/2014 numac 2013031855 bron brussels instituut voor milieubeheer Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een van bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving
^