Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 maart 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/11/2011 pub. 12/03/2012 numac 2012000139 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt wat de vereisten om tot notaris benoemd te worden betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 06/04/2010 pub. 12/03/2012 numac 2012000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning, aangenomen te New York op 20 december 2006. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 12/03/2012 numac 2012009092 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012, is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012, is machtiging verleend aan de heer **** ****(...) type wet prom. 23/02/2012 pub. 12/03/2012 numac 2012009101 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding type wet prom. -- pub. 12/03/2012 numac 2012009105 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 12/03/2012 numac 2012055059 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** **** ****, weduwe van ****, ****, geboren te **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/03/2012 pub. 12/03/2012 numac 2012011109 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en van de leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 12/03/2012 numac 2012200210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot bepaling van de inspanning ten voordele van personen die behoren tot de risicogroepen voor 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 12/03/2012 numac 2012200209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende de bijkomende inspanningen inzake opleiding type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 12/03/2012 numac 2012200215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de opleiding van 120 uur van voorlopig geregistreerde zorgkundigen type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 12/03/2012 numac 2012200404 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het vormingsproject tot verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 12/03/2012 numac 2012200824 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de opleidingssteun in het raam van het driepartijenraamakkoord voor de Waalse privé non-profitsector 2010-2011 type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2012 numac 2012201240 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 10 januari 2012 worden de hierna vermelde ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister benoemd, met ranginneming op 15 november 2011 : Leopoldsorde Commandeur Kroonorde Officier De heer Declercq, Koen J.G., a type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2012 numac 2012201239 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Burgerlijke eretekens Bij koninklijke besluiten van 10 januari 2012 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hierna vermelde ambtenaren van de Federale Overheidsdienst **** van de **** Minister : Voor 35 jaar dienst **** Burg De heer ****, **** ****.****., administratief medewerker; De heer ****, **** ****.****., ****(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/02/2012 pub. 12/03/2012 numac 2012002000 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie van de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van categorie D zoals bepaald door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut type ministerieel besluit prom. 13/02/2012 pub. 12/03/2012 numac 2012200494 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van een lid van de Commissie "Ondernemingsplannen" type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/03/2012 numac 2012201458 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 23 februari 2012 wordt de beslissing van 22 december 2011 waarbij de algemene vergadering van scrl "Société intercommunale pour la Distribution du Gaz et de l'Electricité dans la Région de type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/03/2012 numac 2012201457 bron waalse overheidsdienst Gezondheid Bij ministerieel besluit van 6 januari 2011 wordt de erkenning nr. 070 als medisch-sanitaire dienst die op 23 april 2007 verleend werd aan de "SPRLu Dinant Medical Team", ingetrokken 6 januari 2011. Bij ministerieel Bij ministerieel besluit van 20 januari 2011 wordt het bedrijf "ASBL Centra-Secours" (...)

arrest

type arrest prom. 13/02/2012 pub. 12/03/2012 numac 2012022070 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2012 van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type arrest prom. -- pub. 12/03/2012 numac 2012200370 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 198/2011 van 22 december 2011 Rolnummer 5147 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 145, § 3bis, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, ingevoegd bij artikel 189 van de wet Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/03/2012 numac 2012031103 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan nr. 7021 van de stad Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/02/2012 pub. 12/03/2012 numac 2012035197 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de mogelijkheid van een voorselectie in de selectieprocedures en andere bepalingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/11/2011 pub. 12/03/2012 numac 2012201398 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van het Strategisch Comité van de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" type besluit van de waalse regering prom. 02/03/2012 pub. 12/03/2012 numac 2012201469 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 betreffende de adviescomités van huurders en eigenaars bij de openbare huisvestingsmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 01/03/2012 pub. 12/03/2012 numac 2012201474 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en tot uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures"

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 12/03/2012 numac 2012011111 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor Normalisatie openbaar gemaa(...) NBN C 71-061-4/A8 Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van de uitwisselbaarh(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/02/2012 pub. 12/03/2012 numac 2012014066 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministeriële omzendbrief betreffende de certificering van reproducties van kentekenplaten

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/03/2012 numac 2012201423 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 februari 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 februari 2012, heeft Guy Kley Die zaak is ingeschreven onder nummer 5314 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

proces-verbaal

type proces-verbaal prom. -- pub. 12/03/2012 numac 2012021045 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Wij nodigen u uit op de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, die plaatsheeft op maandag 19 maart 2012, om 14 u. 30 m., in een vergaderzaal van de Kanse Agenda : 1. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 27 juni 2011. 2. Probl(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 12/03/2012 numac 2012201516 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige assistenten in de archivistiek (niveau C) voor het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de provinciën (AFG12011). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad van 2 m(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 36 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

document

type document prom. -- pub. 12/03/2012 numac 2012201514 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige diensthoofden aankoop en diensten (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (ANG12028) Na de selectie wordt een lijst met maximum 8 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft(...) Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2012 numac 2012014050 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 juni 2010 wordt Mevr. Sylvia Van Den Bossche vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met Bij koninklijk besluit van 17 juni 2010 wordt de heer Dieter Van Der Smissen vastbenoemd in de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/03/2012 numac 2012015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Bevorderingen en benoemingen in de Nationale Orden en de verlening van burgerlijke eretekens. - Nationale Orden Bij Koninklijke besluiten van 14 juli 2009 : Leopoldsorde Zijn bevorderd tot de graad van Commandeur i De heer AVONTROODT Paul, Adviseur, (15/11/2003) De heer BATSELE Alain, Adviseur, (15/11/2007)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 12/03/2012 numac 2012201500 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** juristen (niveau ****) voor de **** voor **** (****11088) **** vergelijkende selectie van **** juristen (****/****) (niveau ****) voor de **** voor (...) Er zijn 10 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 12/03/2012 numac 2012000160 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Franstalige Staatsraad. - Te begeven betrekking Een betrekking van Franstalig staatsraad is te begeven bij de Raad van State. De kandidaten moeten ten volle zevenendertig jaar oud zijn, doctor, licentiaat of master in de rechten zijn, een nut 1° geslaagd zijn voor het vergelijkend examen van adjunct-auditeur en adjunct-referendaris bij de (...) type document prom. -- pub. 12/03/2012 numac 2012201148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel Bij besluit van de Directeur-generaal van 16 februari 2012, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belg worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel : 1. als vert(...)
^