Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 02 september 2022
gepubliceerd op 30 september 2022

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, wat betreft de invoering van het ambt van beleidsondersteuner in het basisonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2020 over het tijdelijke project "Duaal lesgeven in het secundair onderwijs", wat betreft de verlenging van het tijdelijke project met een schooljaar

bron
vlaamse overheid
numac
2022033415
pub.
30/09/2022
prom.
02/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 SEPTEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, wat betreft de invoering van het ambt van beleidsondersteuner in het basisonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2020 pub. 04/12/2020 numac 2020016181 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over het tijdelijke project "Duaal lesgeven in het secundair onderwijs" sluiten over het tijdelijke project "Duaal lesgeven in het secundair onderwijs", wat betreft de verlenging van het tijdelijke project met een schooljaar


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 9 december 2005 betreffende de organisatie van tijdelijke projecten in het onderwijs, artikel 3, gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016, artikel 4, gewijzigd bij de decreten van 18 december 2009 en 16 juni 2017, artikel 4/1, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2020, en artikel 6, § 2, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2007; - de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, bekrachtigd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten, artikel V.75, § 3 en artikel V.77.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 21 april 2022. - De gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs, heeft protocol nr. 206 gesloten op 6 mei 2022. - De Raad van State heeft advies 71.698/1 gegeven op 13 juli 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand en de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage

Artikel 1.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 september 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht 1° in paragraaf 2 worden punt 13°, punt 14° en punt 15° opnieuw opgenomen in de volgende lezing: "13° puntenenveloppe voor administratieve en beleidsondersteuning: de puntenenveloppe administratieve en beleidsondersteuning in het basisonderwijs, vermeld in artikel 153quinquies, § 1, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;14° puntenenveloppe voor de scholengemeenschap: de puntenenveloppe ter ondersteuning van de werking van de scholengemeenschap in het basisonderwijs, vermeld in artikel 125duodecies, § 1, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997; 15° samengelegde punten: de punten van de puntenenveloppe voor ICT en voor administratieve en beleidsondersteuning die scholen in het basisonderwijs op het niveau van de scholengemeenschap kunnen samenleggen conform artikel 153sexies, § 4, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, en de punten voor het voeren van een zorgbeleid op het niveau van de scholengemeenschap, vermeld in artikel 125duodecies1, § 4, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;"; 2° er worden een paragraaf 6bis en een paragraaf 6ter ingevoegd, die luiden als volgt: " § 6bis.Voor de toepassing van dit besluit mag een inrichtende macht in het basisonderwijs een personeelslid dat vastbenoemd is als administratief medewerker in een betrekking die is opgericht met punten van de puntenenveloppe voor administratieve en beleidsondersteuning, niet ter beschikking stellen wegens ontstentenis van betrekking om met die punten een personeelslid aan te stellen in een betrekking in het ambt van beleidsondersteuner, behalve als de inrichtende macht bij een daling van de puntenenveloppe paragraaf 14bis toepast.

Voor de toepassing van dit besluit mag een inrichtende macht in het basisonderwijs een personeelslid dat vastbenoemd is als beleidsondersteuner in een betrekking die is opgericht met punten van de puntenenveloppe voor administratieve en beleidsondersteuning, niet ter beschikking stellen wegens ontstentenis van betrekking om met die punten een personeelslid aan te stellen in een betrekking van administratief medewerker, behalve als de inrichtende macht bij een daling van de puntenenveloppe paragraaf 14bis toepast. § 6ter. Voor de toepassing van dit besluit mag de inrichtende macht van een scholengemeenschapsinstelling in het basisonderwijs een personeelslid dat in de scholengemeenschapsinstelling vastbenoemd is in een betrekking in een ambt die is opgericht met punten van de puntenenveloppe voor de scholengemeenschap en met de samengelegde punten, niet ter beschikking stellen wegens ontstentenis van betrekking om met die punten een personeelslid aan te stellen in een betrekking in een ander ambt in de scholengemeenschapsinstelling, behalve als de inrichtende macht bij een daling van de puntenenveloppe paragraaf 14ter toepast."; 3° er worden een paragraaf 14bis en een paragraaf 14ter toegevoegd, die luiden als volgt: " § 14bis.Voor de toepassing van dit besluit beslist de inrichtende macht in het basisonderwijs bij een vermindering van het aantal punten van de puntenenveloppe voor administratieve en beleidsondersteuning op basis van criteria waarover wordt onderhandeld in het lokaal comité, in welk ambt of welke ambten van het beleids- en ondersteunend personeel ze die vermindering zal toepassen. § 14ter. Voor de toepassing van dit besluit beslist de inrichtende macht van een scholengemeenschapsinstelling in het basisonderwijs bij een vermindering van het aantal punten van de puntenenveloppe voor de scholengemeenschap en van de samengelegde punten op basis van criteria waarover wordt onderhandeld in het lokaal comité, in welke personeelscategorie of personeelscategorieën en in welk ambt of welke ambten binnen die personeelscategorie of -categorieën ze die vermindering zal toepassen.".

Art. 2.In artikel 11, § 2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 31/08/1999 pub. 07/03/2000 numac 2000035148 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage sluiten en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 september 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de tabel

TERBESCHIKKINGSTELLING

WEDERTEWERKSTELLING

de personeelsleden, ter beschikking gesteld in de categorie van het opvoedend hulppersoneel, van het ondersteunend personeel, uitgezonderd het ambt van ICT-coördinator, van het beleids- en ondersteunend personeel, uitgezonderd het ambt van ICT-coördinator, of van het administratief personeel

wervingsambten van het: - bestuurs- en onderwijzend personeel - opvoedend hulppersoneel - administratief personeel - beleids- en ondersteunend personeel, uitgezonderd het ambt van ICT-coördinator en het ambt van zorgcoördinator - ondersteunend personeel, uitgezonderd het ambt van ICT-coördinator - psychologisch personeel - paramedisch personeel - medisch personeel - sociaal personeel - orthopedagogisch personeel - technisch personeel


wordt vervangen door de volgende tabel:

TERBESCHIKKINGSTELLING

WEDERTEWERKSTELLING

de personeelsleden, ter beschikking gesteld in de categorie van het opvoedend hulppersoneel, van het ondersteunend personeel, uitgezonderd het ambt van ICT-coördinator, van het beleids- en ondersteunend personeel, uitgezonderd het ambt van ICT-coördinator en het ambt van beleidsondersteuner, of van het administratief personeel

wervingsambten van het: - bestuurs- en onderwijzend personeel - opvoedend hulppersoneel - administratief personeel - beleids- en ondersteunend personeel, uitgezonderd het ambt van beleidsondersteuner, van ICT-coördinator en van zorgcoördinator - ondersteunend personeel, uitgezonderd het ambt van ICT-coördinator - psychologisch personeel - paramedisch personeel - medisch personeel - sociaal personeel - orthopedagogisch personeel - technisch personeel


2° de tabel

TERBESCHIKKINGSTELLING

WEDERTEWERKSTELLING

de personeelsleden, ter beschikking gesteld in het ambt van ICT-coördinator

wervingsambten van het: - bestuurs- en onderwijzend personeel - opvoedend hulppersoneel - administratief personeel - beleids- en ondersteunend personeel, uitgezonderd het ambt van zorgcoördinator - ondersteunend personeel - psychologisch personeel - paramedisch personeel - medisch personeel - sociaal personeel - orthopedagogisch personeel - technisch personeel


wordt vervangen door de volgende tabellen:

TERBESCHIKKINGSTELLING

WEDERTEWERKSTELLING

de personeelsleden, ter beschikking gesteld in het ambt van ICT-coördinator

wervingsambten van het: - bestuurs- en onderwijzend personeel - administratief personeel - opvoedend hulppersoneel - ondersteunend personeel - beleids- en ondersteunend personeel, uitgezonderd het ambt van zorgcoördinator en van beleidsondersteuner - technisch personeel - psychologisch personeel - paramedisch personeel - medisch personeel - sociaal personeel - orthopedagogisch personeel


TERBESCHIKKINGSTELLING

WEDERTEWERKSTELLING

de personeelsleden, ter beschikking gesteld in het ambt van beleidsondersteuner in het beleids- en ondersteunend personeel

wervingsambten van het: - bestuurs- en onderwijzend personeel - administratief personeel - opvoedend hulppersoneel - ondersteunend personeel - beleids- en ondersteunend personeel, uitgezonderd het ambt van zorgcoördinator en van ICT-coördinator - technisch personeel - psychologisch personeel - paramedisch personeel - medisch personeel - sociaal personeel - orthopedagogisch personeel


".

Art. 3.In artikel 18, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 31 augustus 1999, 23 september 2005, 1 juni 2018 en 15 februari 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan punt 2 worden de volgende zinnen toegevoegd: "Als het om een personeelslid van het beleids- en ondersteunend personeel in het basisonderwijs gaat, houdt de inrichtende macht rekening met artikel 2, § 14bis.Als het om een personeelslid van een scholengemeenschapsinstelling in het basisonderwijs gaat, houdt de inrichtende macht rekening met artikel 2, § 14ter."; 2° aan punt 3 worden de volgende zinnen toegevoegd: "Als het om een personeelslid van het beleids- en ondersteunend personeel in het basisonderwijs gaat, houdt de inrichtende macht rekening met artikel 2, § 14bis.Als het om een personeelslid van een scholengemeenschapsinstelling in het basisonderwijs gaat, houdt de inrichtende macht rekening met artikel 2, § 14ter.".

Art. 4.Aan artikel 20, § 1, tweede lid, 3°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008204563 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 mei 2010, 1 juni 2018 en 15 februari 2019, worden de volgende zinnen toegevoegd: "In het basisonderwijs moet hierbij rekening worden gehouden met artikel 2, § 14bis. In een scholengemeenschapsinstelling van het basisonderwijs moet hierbij rekening gehouden met artikel 2, § 14ter;".

Art. 5.In artikel 22, § 2, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2005 pub. 25/11/2005 numac 2005036434 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten betreffende het bevallingsverlof en de moederschapsbescherming voor de personeelsleden van het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005036454 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1990 betreffende het verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen en de afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid ten gunste van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2005 pub. 07/02/2006 numac 2006035051 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2005 pub. 25/11/2005 numac 2005036433 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit nummer 63 van 20 juli 1982 houdende wijziging van de bezoldigingsregels van toepassing op het onderwijzend personeel en het daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig leerplan en van het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005036452 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2001 betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en de bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs sluiten en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1°, b), 1), wordt de zin "Eens de keuze gemaakt is geldt die voor een periode van zes jaar voor het vrij onderwijs of voor de lopende of aanvangende legislatuur voor het officieel onderwijs voor alle personeelsleden in alle categorieën;" vervangen door de zinnen "Eens de keuze gemaakt is, geldt die voor een periode van zes jaar voor het vrij onderwijs of voor de lopende of aanvangende legislatuur voor het officieel onderwijs voor alle personeelsleden in alle categorieën. Bij de terbeschikkingstelling in een ambt dat wordt ingericht met punten van de puntenenveloppe voor administratieve en beleidsondersteuning, houdt de inrichtende macht rekening met artikel 2, § 14bis. Bij de terbeschikkingstelling in een ambt dat in een scholengemeenschapsinstelling wordt ingericht met punten van de puntenenveloppe voor de scholengemeenschap en met samengelegde punten, houdt de inrichtende macht rekening met artikel 2, § 14ter;"; 2° in punt 5° wordt de zin "Eens de keuze gemaakt is geldt die voor een periode van zes jaar voor alle personeelsleden in alle categorieën of voor de lopende of aanvangende legislatuur." vervangen door de zinnen "Eens de keuze gemaakt is, geldt die voor een periode van zes jaar voor alle personeelsleden in alle categorieën of voor de lopende of aanvangende legislatuur. Bij de terbeschikkingstelling in een ambt dat wordt ingericht met punten van de puntenenveloppe voor administratieve en beleidsondersteuning, houdt de inrichtende macht rekening met artikel 2, § 14bis. Bij de terbeschikkingstelling in een ambt dat in een scholengemeenschapsinstelling wordt ingericht met punten van de puntenenveloppe voor de scholengemeenschap en met samengelegde punten, houdt de inrichtende macht rekening met artikel 2, § 14ter;". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2020 pub. 04/12/2020 numac 2020016181 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over het tijdelijke project "Duaal lesgeven in het secundair onderwijs" sluiten over het tijdelijke project "Duaal lesgeven in het secundair onderwijs"

Art. 6.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2020 pub. 04/12/2020 numac 2020016181 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over het tijdelijke project "Duaal lesgeven in het secundair onderwijs" sluiten over het tijdelijke project "Duaal lesgeven in het secundair onderwijs" wordt de zinsnede "2020-2021 en 2021-2022" vervangen door de zinsnede "2020-2021 tot en met 2022-2023".

Art. 7.In artikel 12 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "in het schooljaar 2021-2022" vervangen door de zinsnede "in het schooljaar 2022-2023".

Art. 8.In artikel 13 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "op 31 augustus 2022" vervangen door de zinsnede "op 31 augustus 2023". HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 9.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2022.

Artikel 1 tot en met 5 hebben uitwerking met ingang van 1 juni 2022.

Art. 10.De Vlaamse minister, bevoegd voor onderwijs en vorming, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 september 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, J. BROUNS

^