Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 2 september 2022

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/09/2022 pub. 20/09/2022 numac 2022033253 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2022-2027, van de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2022-2030 en van de Staatsbon op 10 jaar - 4 september 2022-2032 type ministerieel besluit prom. 02/09/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022042064 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in verscheidene waterlopen of waterloopsegmenten vanwege de hoge hitte en het uitzonderlijk lage waterpeil type ministerieel besluit prom. 02/09/2022 pub. 30/09/2022 numac 2022205589 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van sommige afwijkingen van de voorwaarden betreffende de vanggewassen voor het jaar 2022 type ministerieel besluit prom. 02/09/2022 pub. 21/10/2022 numac 2022033397 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van ATENAS BELGIUM vzw als een organisme voor de controle van andere dan huishoudelijke elektrische installaties op lage en zeer lage spanning bedoeld in Boek 1 en Boek 3, de controle van installaties in zones met ontploffingsgevaar bedoeld in Boek 1, Boek 2 en Boek 3 en de controle van hoogspanningsinstallaties uitgezonderd hoogspanningsluchtlijnen bedoeld in Boek 2 en Boek 3 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie

decreet

type decreet prom. 02/09/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022206713 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van een controlearts met toepassing van het decreet van 24 januari 2022 betreffende de bestrijding van doping in de sport

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2022 pub. 30/09/2022 numac 2022033415 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, wat betreft de invoering van het ambt van beleidsondersteuner in het basisonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2020 over het tijdelijke project "Duaal lesgeven in het secundair onderwijs", wat betreft de verlenging van het tijdelijke project met een schooljaar type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2022 pub. 03/10/2022 numac 2022033433 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 8 en 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2022 pub. 11/10/2022 numac 2022033522 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 wat betreft de uitvoering van de Visienota Lokaal Onroerenderfgoedbeleid en wijziging van diverse besluiten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2022 pub. 22/11/2022 numac 2022042140 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de facturatie aan de zorgkassen van de tegemoetkoming voor de bijkomende erkenning oriënterend kortverblijf type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033320 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N221 tussen kilometerpunt 1.736 en 3.200 op het grondgebied van de stad Tienen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033446 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de noodzaak tot verplichte wijziging van de ligging van de installaties voor het vervoer van gas door middel van leidingen van nv Fluxys Belgium, die liggen in het openbaar domein in de bedding van de Maas ter hoogte van rivierkilometer 34,9 tot 39,5, beheerd door De Vlaamse Waterweg nv type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2022 pub. 24/11/2022 numac 2022033447 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de noodzaak tot verplichte wijziging van de ligging van de installaties voor het vervoer van vloeibare koolwaterstoffen door middel van leidingen van de nv P.A.L.L., die liggen in het openbaar domein in de bedding van de Maas ter hoogte van rivierkilometer 34,9 tot 36,3, beheerd door De Vlaamse Waterweg nv type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2022 pub. 25/11/2022 numac 2022033526 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2021 tot uitvoering van deel III van luik III van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de geregionaliseerde revalidatievoorzieningen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, wat betreft de correctie van de data van uitbetaling en van enkele bedragen in de bijlagen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2022 pub. 28/11/2022 numac 2022033462 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden van De Vlaamse Waterweg nv die bevoegd zijn om beslissingen over bestuurlijke vervolging te nemen en bestuurlijke sancties op te leggen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2022 pub. 28/11/2022 numac 2022033419 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor het algemeen welzijnswerk, wat betreft de minimale nettovloeroppervlakten en subsidiabele oppervlakte van verblijf- en gemeenschappelijke ruimten bij groepsopvang en studiowonen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2022 pub. 09/12/2022 numac 2022042275 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 16 van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat betreft de aanwijzing van de dienst die het slachtoffer informeert over de beslissing tot herziening van een maatregel of sanctie type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2022 pub. 12/12/2022 numac 2022033682 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging, de organisatie van het opleidingsaanbod en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden fotografie, grafische communicatie en media, printmedia, mechanica-elektriciteit en Slavische talen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2022 pub. 12/12/2022 numac 2022033684 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de procedure van indiening, goedkeuring en evaluatie van de projecten voor de organisatie van zomerscholen, en de wijze van toekenning van de projectsubsidies voor de organisatie van zomerscholen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022033867 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft structuur, organisatie en financiering in het basisonderwijs, secundair onderwijs of deeltijds kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 02/09/2022 pub. 14/02/2023 numac 2022042637 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van diverse beroepskwalificaties niveau 4

erratum

type erratum prom. 02/09/2022 pub. 31/01/2023 numac 2022043201 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de studiebekrachtiging, de organisatie van het opleidingsaanbod en de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor de studiegebieden fotografie, grafische communicatie en media, printmedia, mechanica-elektriciteit en Slavische talen. - Erratum
^