Etaamb.openjustice.be
Decreet van 23 november 2023
gepubliceerd op 20 december 2023

Decreet tot opheffing van meerdere onderwijsbepalingen

bron
vlaamse overheid
numac
2023048183
pub.
20/12/2023
prom.
23/11/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 2023. - Decreet tot opheffing van meerdere onderwijsbepalingen (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: DECREET tot opheffing van meerdere onderwijsbepalingen HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991

Art. 2.In artikel 2 van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991, het laatst gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2023Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 30/08/2005 numac 2005036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I type decreet prom. 15/07/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005036058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode met betrekking tot het kooprecht van sociale huurders sluiten0, wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 3.In artikel 12septies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten3, wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 4.In artikel 17sexies, § 2, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten1 en gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten2, wordt de zin "Voor het personeelslid dat tijdens het schooljaar 2009-2010 op basis van een hiervoor vermelde taalafwijking werd aangesteld in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel om een taal te onderwijzen in een opleiding Arabisch richtgraad 1 en 2, Chinees richtgraad 1 en 2, Grieks richtgraad 1 en 2, Japans richtgraad 1 en 2, Pools richtgraad 1 en 2, Russisch richtgraad 1 en 2 of Turks richtgraad 1 en 2 in het studiegebied talen richtgraad 1 en 2, wordt de hiervoor vermelde termijn van 3 jaar met 1 jaar verlengd." opgeheven.

Art. 5.In artikel 31 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2023Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 30/08/2005 numac 2005036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I type decreet prom. 15/07/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005036058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode met betrekking tot het kooprecht van sociale huurders sluiten0, worden paragraaf 5 tot en met 7 opgeheven.

Art. 6.In artikel 42bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten1 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 15 juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 3 wordt opgeheven;2° in paragraaf 4 wordt punt k) opgeheven.

Art. 7.In artikel 56ter van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 30/08/2005 numac 2005036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I type decreet prom. 15/07/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005036058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode met betrekking tot het kooprecht van sociale huurders sluiten en gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006, 15 juni 2007 en 22 juni 2007, wordt paragraaf 3 opgeheven.

Art. 8.Artikel 77bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten, wordt opgeheven.

Art. 9.In artikel 88, eerste lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 13 juli 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2007 pub. 06/09/2007 numac 2007036487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden, gecoördineerd op 18 december 1991, en houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg sluiten en gewijzigd bij de decreten 8 mei 2009, 21 december 2012, 4 mei 2018 en 28 april 2023, wordt punt 7° opgeheven.

Art. 10.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 14 juli 2023Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 30/08/2005 numac 2005036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I type decreet prom. 15/07/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005036058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode met betrekking tot het kooprecht van sociale huurders sluiten2, worden de volgende artikelen opgeheven: 1° artikel 97 en 98;2° artikel 100ter, ingevoegd bij het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008036032 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVIII sluiten;3° artikel 100quater, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1998Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1998 pub. 29/08/1998 numac 1998035933 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs type decreet prom. 14/07/1998 pub. 10/09/1998 numac 1998035996 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten en gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 7 juli 2006;4° artikel 100decies, ingevoegd bij het decreet van 18 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten;5° artikel 100duodecies, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001036320 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek sluiten1;6° artikel 100ter decies, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001036320 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek sluiten1, vervangen bij het decreet van 6 juli 2018 en gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen sluiten3;7° artikel 100sexies decies, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen sluiten2;8° artikel 100septies decies, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen sluiten2 en gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen sluiten4; 9° artikel 102, gewijzigd bij de decreten van 28 april 1993, 15 december 1993, 18 mei 1999 en 23 juni 2006;10° artikel 103;11° artikel 103bis en 103ter, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001036320 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek sluiten en gewijzigd bij de decreten van 14 februari 2003 en 19 juli 2013;12° artikel 103quater, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001036320 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek sluiten en gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten9;13° artikel 103quinquies, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen sluiten;14° artikel 103sexies, ingevoegd bij het decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006036322 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVI type decreet prom. 07/07/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006036303 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten;15° artikel 103duodecies tot en met 103quinquies decies, ingevoegd bij het decreet van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001036320 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek sluiten7. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991

Art. 11.In artikel 17septies van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten3, wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 12.In artikel 19sexies, § 2, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten1 en gewijzigd bij de decreten van 9 juli 2010 en 23 december 2016, wordt de zin "Voor het personeelslid dat tijdens het schooljaar 2009-2010 op basis van een hiervoor vermelde taalafwijking werd aangesteld in een wervingsambt van het bestuurs- en onderwijzend personeel om een taal te onderwijzen in een opleiding Arabisch richtgraad 1 en 2, Chinees richtgraad 1 en 2, Grieks richtgraad 1 en 2, Japans richtgraad 1 en 2, Pools richtgraad 1 en 2, Russisch richtgraad 1 en 2 of Turks richtgraad 1 en 2 in het studiegebied talen richtgraad 1 en 2, wordt de hiervoor vermelde termijn van 3 jaar met 1 jaar verlengd." opgeheven.

Art. 13.In artikel 33 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 5 mei 2023Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen sluiten9, wordt paragraaf 3 opgeheven.

Art. 14.In artikel 39bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten1 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 15 juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 3 wordt opgeheven;2° in paragraaf 4 wordt punt j) opgeheven.

Art. 15.In artikel 45 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2023Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 30/08/2005 numac 2005036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I type decreet prom. 15/07/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005036058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode met betrekking tot het kooprecht van sociale huurders sluiten0, worden paragraaf 5 tot en met 7 opgeheven.

Art. 16.Artikel 51bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 mei 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten, wordt opgeheven.

Art. 17.In artikel 62, eerste lid, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 28 april 2023Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen sluiten8, wordt punt 6° opgeheven.

Art. 18.In artikel 74quater van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2005Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 30/08/2005 numac 2005036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I type decreet prom. 15/07/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005036058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode met betrekking tot het kooprecht van sociale huurders sluiten en gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006, 22 juni 2007 en 15 juni 2007, wordt paragraaf 3 opgeheven.

Art. 19.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 14 juli 2023Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 30/08/2005 numac 2005036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I type decreet prom. 15/07/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005036058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode met betrekking tot het kooprecht van sociale huurders sluiten2, worden de volgende artikelen opgeheven: 1° artikel 76, gewijzigd bij de decreten van 21 december 1994 en 14 februari2003;2° artikel 76bis tot en met 76quater, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001036320 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek sluiten en gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten9;3° artikel 78, gewijzigd bij de decreten van 21 december 1994 en 14 februari 2003;4° artikel 80, gewijzigd bij het decreet van 28 april 1993;5° artikel 81;6° artikel 82, gewijzigd bij het decreet van 28 april 1993;7° artikel 84duodecies, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen sluiten;8° artikel 84terdecies, ingevoegd bij het decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006036322 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVI type decreet prom. 07/07/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006036303 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten;9° artikel 84quaterdecies, ingevoegd bij het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008036032 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVIII sluiten en gewijzigd bij het decreet van 17 december 2010;10° artikel 84octiesdecies, ingevoegd bij het decreet van 29 juni 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten6;11° artikel 84undevicies, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001036320 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek sluiten1, vervangen bij het decreet van 6 juli 2018 en gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen sluiten3;12° artikel 84viciesbis tot en met 84vicies quinquies, ingevoegd bij het decreet van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001036320 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek sluiten7;13° artikel 84vicies sexies, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen sluiten2;14° artikel 84vicies septies, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen sluiten2 en gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen sluiten4. HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken

Art. 20.In artikel 5 van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken wordt in het tweede lid de zinsnede "vanaf 1 november 1993" opgeheven.

Art. 21.In artikel 25 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 28 oktober 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001036320 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek sluiten3, wordt paragraaf 3 opgeheven. HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997

Art. 22.In artikel 37septies, § 3, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, ingevoegd bij het decreet van 22 november 2011, vervangen bij het decreet van 25 april 2014 en gewijzigd bij het decreet van 22 maart 2019, worden in punt 1° de zinnen "Voor de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 komen eveneens in aanmerking voor voorrang: de leefeenheid ontving in het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één schooltoelage zoals bedoeld in het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, ontvangen, of het gezin heeft een beperkt inkomen. Met leefeenheid wordt bedoeld, een of meer meerderjarigen, ongeacht hun geslacht, met eventueel een of meer minderjarigen die hun hoofdverblijfplaats hebben op hetzelfde adres, alsook een of meer minderjarige gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerlingen of studenten, ongeacht hun geslacht, met eventueel een of meer minder- en meerderjarigen die hun hoofdverblijfplaats hebben op hetzelfde adres;" opgeheven.

Art. 23.In artikel 37septies decies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 22 november 2011, worden de woorden "en een onderwijsinspecteur" opgeheven.

Art. 24.In artikel 37/58 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 17 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen sluiten1, wordt paragraaf 4 opgeheven.

Art. 25.In artikel 79 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008036032 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVIII sluiten en het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt opgeheven;2° in paragraaf 2 worden punt 1° en 2° opgeheven;3° in paragraaf 3 wordt het eerste lid opgeheven;4° in paragraaf 3, derde lid, worden punt 3° tot en met 8° opgeheven;5° paragraaf 4 wordt opgeheven.

Art. 26.In artikel 80, § 4, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008036032 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVIII sluiten en gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 27.In artikel 85bis van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008036032 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVIII sluiten en het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt opgeheven;2° in paragraaf 2 worden punt 1° en 2° opgeheven;3° in paragraaf 3 wordt het eerste lid opgeheven;4° in paragraaf 3, derde lid, worden punt 3° tot en met 8° opgeheven;5° paragraaf 4 wordt opgeheven.

Art. 28.In artikel 85ter, § 3, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 4 juli 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008036032 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVIII sluiten en gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 29.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2023Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 30/08/2005 numac 2005036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I type decreet prom. 15/07/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005036058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode met betrekking tot het kooprecht van sociale huurders sluiten1, worden de volgende artikelen opgeheven: 1° artikel 87bis, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2018 en gewijzigd bij de decreten van 21 december 2018 en 20 december 2019;2° artikel 87ter, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen sluiten4 en gewijzigd bij het decreet van 24 juni 2022;3° artikel 87quater, ingevoegd bij het decreet van 25 februari 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen sluiten6.

Art. 30.In hoofdstuk IX, afdeling 2, onderafdeling A, sectie 1, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen sluiten5, wordt subsectie 6, die bestaat uit artikel 137, opgeheven.

Art. 31.In artikel 141 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 14 juli 1998, 6 juli 2012, 19 juli 2013 en 13 november 2015, wordt paragraaf 3 opgeheven.

Art. 32.In hoofdstuk IX, afdeling 3quinquies, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 14 juli 2023Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 30/08/2005 numac 2005036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I type decreet prom. 15/07/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005036058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode met betrekking tot het kooprecht van sociale huurders sluiten2, worden artikel 153viciessepties en 153duodetricies opgeheven.

Art. 33.In hoofdstuk XI van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2023Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 30/08/2005 numac 2005036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I type decreet prom. 15/07/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005036058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode met betrekking tot het kooprecht van sociale huurders sluiten1, wordt afdeling 5, die bestaat uit artikel 172sexies en 172septies, opgeheven.

Art. 34.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen sluiten5, wordt hoofdstuk XIIter/1, dat bestaat uit artikel 173quinquies/2 tot en met 173quinquies/4, opgeheven.

Art. 35.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2023Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 30/08/2005 numac 2005036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I type decreet prom. 15/07/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005036058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode met betrekking tot het kooprecht van sociale huurders sluiten1, worden de volgende artikelen opgeheven: 1° artikel 188, hersteld bij het decreet van 22 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/06/2007 pub. 21/08/2007 numac 2007036415 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVII sluiten;2° artikel 188bis, 188ter en 188quater, ingevoegd bij het decreet van 22 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/06/2007 pub. 21/08/2007 numac 2007036415 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVII sluiten;3° artikel 194quinquies, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001036320 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek sluiten;4° artikel 194sexies en 194septies, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten3;5° artikel 194octies, ingevoegd bij het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten7 en gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten9.

Art. 36.Bijlage 4 bij hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 6 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten7, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 6. - Wijziging van het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs

Art. 37.In het decreet van 15 juni 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/06/2007 pub. 31/08/2007 numac 2007036482 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het volwassenenonderwijs sluiten betreffende het volwassenenonderwijs, het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2023Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 30/08/2005 numac 2005036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I type decreet prom. 15/07/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005036058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode met betrekking tot het kooprecht van sociale huurders sluiten1, worden de volgende artikelen opgeheven: 1° artikel 97bis, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013 en gewijzigd bij de decreten van 19 juni 2015 en 4 mei 2018;2° artikel 186. HOOFDSTUK 7. - Wijziging van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten0 betreffende de kwalificatiestructuur

Art. 38.In artikel 10 van het decreet van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten0 betreffende de kwalificatiestructuur, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten3 en gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2020, wordt paragraaf 1 opgeheven. HOOFDSTUK 8. - Wijzigingen van het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten1 betreffende de kwaliteit van onderwijs

Art. 39.In artikel 16 van het decreet van 8 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten1 betreffende de kwaliteit van onderwijs, het laatst gewijzigd bij het decreet van 5 april 2019, wordt paragraaf 7 opgeheven.

Art. 40.In artikel 17, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen sluiten7, worden in het tweede lid de zinnen "Dat verlof wegens bijzondere opdracht kan voor schooljaar 2021-2022 worden uitgeoefend in 150,5 voltijdse betrekkingen. Voor schooljaar 2022-2023 kan het verlof wegens bijzondere opdracht worden uitgeoefend in 106 voltijdse betrekkingen." opgeheven.

Art. 41.In artikel 185 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "coördinerend inspecteur-generaal en met ingang van 1 september 2009 de" opgeheven.

Art. 42.In artikel 219 van hetzelfde decreet worden in het eerste lid de zinsnede ", tot de proeftijd zijn toegelaten" en de zinsnede ", tot de proeftijd toegelaten" opgeheven.

Art. 43.In artikel 221 van hetzelfde decreet worden in het eerste lid de zinsnede ", tot de proeftijd zijn toegelaten" en de zinsnede ", tot de proeftijd toegelaten" opgeheven.

Art. 44.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2023Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 30/08/2005 numac 2005036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I type decreet prom. 15/07/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005036058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode met betrekking tot het kooprecht van sociale huurders sluiten1, worden de volgende artikelen opgeheven: 1° artikel 223;2° artikel 224, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten2.

Art. 45.In artikel 225 van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "tot de proeftijd toegelaten of" opgeheven;2° het tweede lid wordt opgeheven. HOOFDSTUK 9. - Wijzigingen van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010

Art. 46.In deel III, titel 1, hoofdstuk 3, afdeling 2, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen sluiten5, wordt onderafdeling 2/1, die bestaat uit artikel 22/1 tot en met 22/14, opgeheven.

Art. 47.In deel III, titel 1, hoofdstuk 3, afdeling 2, onderafdeling 2/2, van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 14 juli 2023Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 30/08/2005 numac 2005036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I type decreet prom. 15/07/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005036058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode met betrekking tot het kooprecht van sociale huurders sluiten2, wordt artikel 22/17 opgeheven.

Art. 48.In artikel 25 van dezelfde codex, gewijzigd bij de decreten van 17 juni 2011 en 19 juli 2013, wordt paragraaf 14 opgeheven.

Art. 49.In artikel 26 van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten9, wordt paragraaf 8 opgeheven.

Art. 50.In artikel 27 van dezelfde codex wordt paragraaf 7 opgeheven.

Art. 51.In artikel 28 van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten9, wordt paragraaf 4 opgeheven.

Art. 52.In artikel 29 van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten4, wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 53.In artikel 62, 2°, van dezelfde codex wordt de zinsnede ", de derde en de vierde" vervangen door de woorden "en de derde".

Art. 54.In artikel 110/5, § 2, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 25 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten5 en het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 november 2016, wordt punt 5° opgeheven.

Art. 55.In artikel 110/7, § 3, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 25 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten5, vervangen bij het decreet van 25 april 2014 en gewijzigd bij het decreet van 22 maart 2019, worden in punt 1° de zinnen "Voor de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 komen eveneens in aanmerking voor voorrang: de leefeenheid, ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, of in het daaraan voorafgaande schooljaar, minstens één schooltoelage zoals bedoeld in het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, of het gezin heeft een beperkt inkomen. Met leefeenheid wordt bedoeld, een of meer meerderjarigen, ongeacht hun geslacht, met eventueel een of meer minderjarigen die hun hoofdverblijfplaats hebben op hetzelfde adres, alsook een of meer minderjarige gehuwde, zelfstandige of alleenstaande leerlingen of studenten, ongeacht hun geslacht, met eventueel een of meer minder- en meerderjarigen die hun hoofdverblijfplaats hebben op hetzelfde adres;" opgeheven.

Art. 56.In artikel 110/17 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 25 november 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten5, worden de woorden "en een onderwijsinspecteur" opgeheven.

Art. 57.Artikel 125 van dezelfde codex wordt opgeheven.

Art. 58.In artikel 126, vierde lid, van dezelfde codex wordt de zinsnede "van de tweede, derde of vierde graad" vervangen door de woorden "van de derde graad".

Art. 59.Artikel 133 van dezelfde codex wordt opgeheven.

Art. 60.In artikel 133/4, § 1, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 20 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen sluiten0 en gewijzigd bij de decreten van 9 juli 2021, 10 juni 2022 en 7 juli 2023, wordt in het achtste lid, 4°, het woord "Se-n-Se" opgeheven.

Art. 61.In dezelfde codex, het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2023Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 30/08/2005 numac 2005036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I type decreet prom. 15/07/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005036058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode met betrekking tot het kooprecht van sociale huurders sluiten1, worden de volgende artikelen opgeheven: 1° artikel 148;2° artikel 149, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten8;3° artikel 153 en 154;4° artikel 156, gewijzigd bij de decreten van 1 juli 2011 en 21 december 2012.

Art. 62.In deel IV, titel 1, hoofdstuk 1, van dezelfde codex, het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2023Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 30/08/2005 numac 2005036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I type decreet prom. 15/07/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005036058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode met betrekking tot het kooprecht van sociale huurders sluiten1, wordt afdeling 6, die bestaat uit artikel 168/1 en 168/2, opgeheven.

Art. 63.In artikel 195 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden "de vierde graad of" opgeheven;2° in paragraaf 2 worden de woorden "een vierde graad of" opgeheven.

Art. 64.In artikel 216 van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/1999 pub. 20/07/1999 numac 1999035897 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs X sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, eerste lid, wordt de zinsnede "vanaf het schooljaar 2004-2005: ten opzichte van de som van de aantallen uren-leraar van de individuele scholen mogen binnen de scholengemeenschap maximum 1,3 % plage-uren worden georganiseerd." opgeheven; 2° in paragraaf 3, eerste lid wordt de zinsnede "vanaf het schooljaar 2002-2003 mag het maximum % niet hoger liggen dan het % van het schooljaar 2001- 2002." opgeheven.

Art. 65.In artikel 242, § 1, van dezelfde codex, gewijzigd bij de decreten van 22 maart 2019 en 5 april 2019, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 66.In artikel 243 van dezelfde codex, het laatst gewijzigd bij het decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001036320 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt opgeheven;2° in paragraaf 2 worden punt 1° en 2° opgeheven;3° in paragraaf 3 wordt het eerste lid opgeheven;4° in paragraaf 3, derde lid, worden punt 3° tot en met 7° opgeheven;5° paragraaf 4 wordt opgeheven.

Art. 67.In dezelfde codex, het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2023Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 30/08/2005 numac 2005036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I type decreet prom. 15/07/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005036058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode met betrekking tot het kooprecht van sociale huurders sluiten1, worden de volgende artikelen opgeheven: 1° artikel 288, vervangen bij het decreet van 21 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001036320 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek sluiten0;2° artikel 289/1, ingevoegd bij het decreet van 21 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001036320 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek sluiten0.

Art. 68.In artikel 290/1, § 3, van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 21 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001036320 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek sluiten0 en gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2015, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 69.In artikel 299 van dezelfde codex, gewijzigd bij de decreten van 21 maart 2014, 19 juni 2015 en 8 juli 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1°, vierde lid, wordt de zinsnede "met uitzondering van het schooljaar 2015-2016," opgeheven;2° in punt 2°, a), wordt de zinsnede ", of indien de school valt onder toepassing van artikel 288" opgeheven.

Art. 70.In artikel 310 van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001036320 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek sluiten2, wordt punt b) opgeheven.

Art. 71.In deel V, titel 2, hoofdstuk 3, afdeling 1, van dezelfde codex, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen sluiten5, wordt onderafdeling 3/1, die bestaat uit artikel 314/1 tot en met 314/4, opgeheven.

Art. 72.In artikel 324 van dezelfde codex, het laatst gewijzigd bij het decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001036320 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 1 wordt opgeheven;2° in paragraaf 2 worden punt 1° en 2° opgeheven;3° in paragraaf 3 wordt het eerste lid opgeheven;4° in paragraaf 3, derde lid, worden punt 3° tot en met 7° opgeheven;5° paragraaf 4 wordt opgeheven.

Art. 73.Artikel 330/4 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 9 juli 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen sluiten4 en gewijzigd bij het decreet van 24 juni 2022, wordt opgeheven.

Art. 74.In artikel 350, eerste lid, van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 20 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen sluiten0, wordt de zinsnede "136/6, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157" vervangen door de zinsnede "136/6, 150, 151, 152, 157".

Art. 75.In artikel 357/50 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 30 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001036320 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek sluiten9 en gewijzigd bij het decreet van 10 juni 2022, wordt het vierde lid opgeheven. HOOFDSTUK 1 0. - Wijzigingen van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013

Art. 76.In artikel II.11, tweede lid, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, wordt punt 8° opgeheven.

Art. 77.In artikel II.58, § 1, eerste lid, van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 8 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001036320 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek sluiten5, wordt de zinsnede ", centra voor volwassenenonderwijs" opgeheven.

Art. 78.In artikel II.400 van dezelfde codex, ingevoegd bij het decreet van 4 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001036320 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek sluiten7, wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 79.In artikel III.48 van dezelfde codex, vervangen bij het decreet van 17 juni 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001036320 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek sluiten2, wordt paragraaf 2 opgeheven. HOOFDSTUK 1 1. - Wijzigingen van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016

Art. 80.Artikel V.36 van de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016 wordt opgeheven.

Art. 81.In deel V, titel 2, hoofdstuk 2, van dezelfde codificatie, het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006036322 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVI type decreet prom. 07/07/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006036303 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt afdeling 1, die bestaat uit artikel V.55, opgeheven.

Art. 82.In deel V, titel 2, hoofdstuk 2, van dezelfde codificatie, het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006036322 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVI type decreet prom. 07/07/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006036303 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt afdeling 2, die bestaat uit artikel V.56, opgeheven.

Art. 83.In deel V, titel 2, hoofdstuk 2, van dezelfde codificatie, het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006036322 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVI type decreet prom. 07/07/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006036303 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt afdeling 3, die bestaat uit artikel V.57, opgeheven.

Art. 84.In deel V, titel 2, hoofdstuk 2, van dezelfde codificatie, het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/07/2006 pub. 31/08/2006 numac 2006036322 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XVI type decreet prom. 07/07/2006 pub. 30/08/2006 numac 2006036303 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten, wordt afdeling 4, die bestaat uit artikel V.58, opgeheven.

Art. 85.In artikel VI.6 van dezelfde codificatie, gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen sluiten3, wordt het tweede lid opgeheven. HOOFDSTUK 1 2. - Wijzigingen van het decreet van 9 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001036320 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek sluiten6 betreffende het deeltijds kunstonderwijs

Art. 86.In artikel 27 van het decreet van 9 maart 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001036320 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek sluiten6 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, gewijzigd bij het decreet van 5 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het derde lid opgeheven;2° paragraaf 4 wordt opgeheven.

Art. 87.In artikel 76, § 2, van hetzelfde decreet, worden het derde en vierde lid opgeheven.

Art. 88.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 7 juli 2023Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2005 pub. 30/08/2005 numac 2005036021 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I type decreet prom. 15/07/2005 pub. 12/09/2005 numac 2005036058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode met betrekking tot het kooprecht van sociale huurders sluiten1, worden de volgende artikelen opgeheven: 1° artikel 153, gewijzigd bij de decreten van 21 december 2018 en 5 april 2019;2° artikel 154, 155 en 158. HOOFDSTUK 1 3. - Wijzigingen van het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001036320 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek sluiten8 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding

Art. 89.In het decreet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001036320 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het onderwijs-XIII-Mozaïek sluiten8 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, het laatst gewijzigd bij het decreet van 8 juli 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 31/08/2004 numac 2004036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de regionale technologische centra en houdende noodzakelijke en dringende onderwijsbepalingen sluiten5, wordt artikel 117 opgeheven. HOOFDSTUK 1 4. - Inwerkingtreding en toepassingsgebied in de tijd

Art. 90.Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 september 2023.

Artikel 78 heeft uitwerking met ingang van 1 september 2019.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 23 november 2023.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Nota (1) Zitting 2023-2024 Documenten: - Ontwerp van decreet : 1819 - Nr.1 - Amendementen : 1819 - Nr. 2 - Amendementen : 1819 - Nr. 3 - Verslag : 1819 - Nr. 4 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1819 - Nr. 5 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 22 november 2023.

^