Etaamb.openjustice.be
Decreet van 03 juli 2015
gepubliceerd op 28 december 2015

Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

bron
vlaamse overheid
numac
2015036536
pub.
28/12/2015
prom.
03/07/2015
ELI
eli/decreet/2015/07/03/2015036536/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 JULI 2015. - Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 KREDIETEN LOPEND JAAR

Artikel 1.De kredieten ingeschreven onder afdeling 1 voor de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de organen en diensten van de Vlaamse Gemeenschap worden voor het begrotingsjaar 2015 aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Vastleggingskredieten

Vereffeningskredieten

Vermeerderingen

-

-

Verminderingen

224.513

83.226


Art. 2.De kredieten ingeschreven onder afdeling 1 voor de uitgaven met betrekking tot de bevoegdheden verleend bij artikel 127 tot 129 van de Grondwet worden voor het begrotingsjaar 2015 aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Vastleggingskredieten

Vereffeningskredieten

Vermeerderingen

-

-

Verminderingen

204.668

192.282


Art. 3.De kredieten ingeschreven onder afdeling 1 voor de uitgaven met betrekking tot de bevoegdheden verleend bij artikel 39 van de Grondwet worden voor het begrotingsjaar 2015 aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Vastleggingskredieten

Vereffeningskredieten

Vermeerderingen

-

-

Verminderingen

117.422

19.530


Art. 4.De raming van de variabele kredieten ingeschreven onder afdeling 1 voor de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de organen en diensten van de Vlaamse Gemeenschap wordt voor het begrotingsjaar 2015 aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Variabele kredieten

Vermeerderingen

4.639

Verminderingen

-


Art. 5.De raming van de variabele kredieten ingeschreven onder afdeling 1 voor de uitgaven met betrekking tot de bevoegdheden verleend bij artikel 127 tot 129 van de Grondwet wordt voor het begrotingsjaar 2015 aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Variabele kredieten

Vermeerderingen

3.385

Verminderingen

-


Art. 6.De raming van de variabele kredieten ingeschreven onder afdeling 1 voor de uitgaven met betrekking tot de bevoegdheden verleend bij artikel 39 van de Grondwet worden voor het begrotingsjaar 2015 aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Variabele kredieten

Vermeerderingen

-

Verminderingen

2.553


Art. 7.De raming van de terugbetalingen van leningen voorzien onder titel III wordt voor het begrotingsjaar 2015 aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Vastleggingskredieten

Vereffeningskredieten

Vermeerderingen

-

-

Verminderingen

173

173


Art. 8.In uitvoering van artikel 10, § 1, 2°, van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, wordt de raming van de kasuitgaven aangepast ten bedrage van: (in duizend euro)

Kasuitgaven

Vermeerderingen

-

Verminderingen

231.659


OVERDRACHTEN KREDIETEN

Art. 9.In afwijking van de bepalingen van artikel 13, § 2, van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, wordt het onbelast kredietsaldo in vastleggingskrediet op 31 december 2014 overgedragen naar het begrotingsjaar 2015 voor onderstaande begrotingsartikelen en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2015:

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

DEPARTEMENT FB - DEELNEMINGEN AAN BEDRIJVEN - NIET VERDEELD

CB0-1CEX2AA-PA


SUBSIDIES

Art. 10.De tabel in artikel 11, § 1, van het decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 wordt vervangen door wat volgt:

OMSCHRIJVING

BEGROTINGS- ARTIKEL na fusies

VAK (BEGROTINGS- ARTIKEL)

AAN BELEIDSDOMEIN OVERSTIJGENDE PROJECTEN EN EVENEMENTEN DIE DE UITSTRALING VAN VLAANDEREN BEVORDEREN

AB0-1ADA2AB-WT


AAN DE VZW VLAANDEREN - EUROPA

AB0-1ADA2AC-WT


AAN DE VZW VOEREN 2000

AB0-1ADA2AC-WT


AAN DE VZW KAZERNE DOSSIN. MEMORIAAL, MUSEUM EN DOCUMENTATIECENTRUM OVER HOLOCAUST EN MENSENRECHTEN

AB0-1ADA2AD-WT


IN HET KADER VAN EEN VLAAMS DUURZAAM ONTWIKKELINGSBELEID

AB0-1AEA2AA-WT


ONDERSTEUNING VAN DE STRUCTURELE ONDER BOUWING VAN DUURZAAM BOUWEN EN WONEN IN VLAANDEREN

AB0-1AEA2AA-WT


VOOR DE ONDERSTEUNING VAN DE UITBOUW VAN DE GEOGRAFISCHE DATA-INFRASTRUCTUUR

AB0-1AFA2AA-WT


AAN INITIATIEVEN IN HET KADER VAN DE VERSTERKING VAN DE VLAAMSE INBRENG IN BRUSSEL EN VAN DE VERSTERKING VAN DE BAND TUSSEN BRUSSEL EN DE REST VAN VLAANDEREN

AB0-1AGI2AA-WT


AAN BR(IK - ALLES VOOR STADSSTUDENTEN VZW

AB0-1AGI2AB-WT


AAN BRIO

AB0-1AGI2AB-WT


AAN BRUKSELBINNENSTEBUITEN VZW

AB0-1AGI2AB-WT


AAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMISSIE IN BRUSSEL VOOR DE ONDERSTEUNING VAN DE BREDE SCHOOL IN BRUSSEL

AB0-1AGI2AB-WT


AAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VOOR GEMEENSCHAPS-INFRASTRUCTUUR

AB0-1AGI2AB-WT


AAN HET HUIS VOOR GEZONDHEID VZW

AB0-1AGI2AB-WT


AAN HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL VZW

AB0-1AGI2AB-WT


AAN KENNISCENTRUM WOONZORG BRUSSEL VZW

AB0-1AGI2AB-WT


AAN KUUMBA VZW

AB0-1AGI2AB-WT


AAN STUDIO GLOBO VZW

AB0-1AGI2AB-WT


AAN VLAAMS-BRUSSELSE MEDIA VZW

AB0-1AGI2AB-WT


AAN BRIO

AB0-1AHF2AA-WT


VOOR ALLERHANDE INITIATIEVEN DIE HET VLAAMSE KARAKTER EN/OF DE INTEGRATIE BEVORDEREN VAN ANDERSTALIGEN

AB0-1AHF2AA-WT


AAN VZW RTVB

AB0-1AHF2AC-WT


AAN VZW MUSEUM FELIX DE BOECK

AB0-1AHF2AD-WT


VOOR TOEGANKELIJKHEID

AB0-1AIC2AA-WT


MET BETREKKING TOT EMANCIPATIE EN GELIJKEKANSENBELEID

AB0-1AIC2AA-WT


AAN DE VZW NEDERLANDSTALIGE VROUWENRAAD

AB0-1AIC2AB-WT


AAN DE VZW CAVARIA

AB0-1AIC2AB-WT


AAN DE VZW ELLA

AB0-1AIC2AB-WT


AAN DE VZW ROSA

AB0-1AIC2AB-WT


AAN DE VZW THE BELGIAN PRIDE

AB0-1AIC2AB-WT


AAN DE VZW VROUWEN OVERLEG KOMITEE (VOK)

AB0-1AIC2AB-WT


AAN DE VZW GELIJKE RECHTEN VOOR IEDERE PERSOON MET EEN HANDICAP

AB0-1AIC2AD-WT


VOOR PARTICIPATIES IN PROJECTEN EN VOOR ONDERSTEUNING VAN INITIATIEVEN TER VERBETERING VAN HET BINNENLANDS BESTUUR

BD0-1BHC2AB-WT


VOOR DE PRIJS ``THUIS IN DE STAD''

BD0-1BIC2AB-WT


VOOR ORIGINELE EN INNOVERENDE PROJECTEN IN STEDEN

BD0-1BIC2AB-WT


WERKING VAN BUURTSTEWARDS

BD0-1BIC2AB-WT


ONDERSTEUNING VAN INITIATIEVEN IN HET KADER VAN HET STEDENBELEID

BD0-1BIC2AC-WT


GROOTSTEDENBELEID

BD0-1BIC2AD-WT


AAN LAGERE OVERHEDEN VOOR DE AANKOOP EN DE AANLEG VAN TERREINEN TEN BEHOEVE VAN WOONWAGENBEWONERS

BD0-1BJC2AA-WT


INITIATIEVEN TER VERSTERKING VAN HET INBURGERINGSBELEID

BD0-1BJC2AA-WT


VOOR AANMOEDIGING, ORGANISATIE EN ONTWIKKELING VAN ACTIVITEITEN VOOR DE INTEGRATIE VAN ETNISCH - CULTURELE MINDERHEDEN

BD0-1BJC2AA-WT


TOT DEKKING VAN HET AANDEEL IN DE INTRESTLASTEN VAN LENINGEN AANGEGAAN BIJ FORTIS BANK VOORTSPRUITEND UIT DE WAARBORG BETREFFENDE DE SCHULDVORDER. WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL 6BIS, VAN DE WET VAN 23.12.1963 OP DE ZIEKENHUIZEN (SECTOR 58.10)

CBO-1CE2AA-WT


AAN HET STEUNPUNT FISCALITEIT EN BEGROTING

CB0-1CFB2AG-WT


COFINANCIERING VAN HET STEUNPUNT BUITENLANDS BELEID, INTERNATIONAAL ONDERNEMEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

DB0-1DDA2AB-WT


SUBSIDIES AAN PERSONEN, VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN IN BUITENLAND EN BINNENLAND IN KADER VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE VLAAMSE REGERING

DB0-1DDA2AB-WT


DE SON VLAMINGEN IN DE WERELD

DB0-1DDA2AC-WT


HET FLANDERS CENTER (OSAKA - JAPAN)

DB0-1DDA2AC-WT


HET VLAAMS HUIS IN NEW YORK

DB0-1DDA2AC-WT


SUBSIDIES AAN INTERNATIONALE ORGANISATIES EN AAN BINNENLANDSE PROMOTOREN TER UITVOE-RING VAN HET MULTILATERAAL BELEID

DB0-1DDA2AD-WT


SUBSIDIES AAN PERSONEN VOOR STAGES BIJ INTERNATIONALE ORGANISATIES

DB0-1DDA2AD-WT


DE GEMENGDE COMMISSIE VLAANDEREN-NEDERLAND TER UITVOERING VAN HET VERDRAG VAN 17/1/95 INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN CULTUUR, ONDERWIJS, WETENSCHAPPEN EN WELZIJN

DB0-1DDA2AE-WT


DE GEMENGDE COMMISSIE VLAANDEREN-NEDERLAND TER UITVOERING VAN HET VERDRAG VAN 17/1/95 INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN CULTUUR, ONDERWIJS, WETENSCHAPPEN EN WELZIJN

DB0-1DDA2AE-WT


DE UITVOERING VAN DE INTERNATIONALE VERDRAGEN EN AKKOORDEN DOOR VLAANDEREN AFGESLOTEN

DB0-1DDA2AE-WT


PERSONEN, VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN IN BUITENLAND EN BINNENLAND (EVENTUEEL IN SAMENWERKING MET ANDERE BELEIDSDOMEINEN)

DB0-1DDA2AE-WT


PROJECTEN EN ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN SAMENWERKING MET PARTNERS IN HET BUITENLAND (EU + NIET-EU)

DB0-1DDA2AE-WT


PROJECTEN EN ACTIVITEITEN IN LANDEN EN REGIO'S WAARMEE GEEN INTERNATIONALE VERDRAGEN EN AKKOORDEN ZIJN GESLOTEN

DB0-1DDA2AE-WT


PROVINCIE WEST-VLAANDEREN IN VERBAND MET DE AANSTELLING VAN EEN COORDINATOR VAN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE EN INTERREGIONALE SAMENWERKING TUSSEN VLAANDEREN EN NOORD-FRANKRIJK

DB0-1DDA2AE-WT


VREDESBEVORDERENDE INITIATIEVEN

DB0-1DDA2AE-WT


SUBSIDIES AAN PERSONEN, VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN IN BUITENLAND EN BINNENLAND IN KADER VAN DE HERDENKING VAN DE EERSTE WERELDOORLOG

DB0-1DDA2AF-WT


HET VLAAMS - EUROPEES VERBINDINGSAGENTSCHAP (VZW)

DB0-1DDA2AX-IS


SUBSIDIES AAN HET FWO-VLAANDEREN IN HET KADER VAN DE ACADEMISCHE DIPLOMATIE (PRO MEMORIE)

DB0-1DDA2ZZ-IS


SUBSIDIES TER ONDERSTEUNING VAN ALLERHANDE INITIATIEVEN IN VERBAND MET DE REALISATIES VAN PROJECTEN, PROGRAMMA'S EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN DE VLAAMSE SAMENWERKING MET REGIO'S EN LANDEN IN ONTWIKKELING

DB0-1DEA2AA-WT


SUBSIDIES VOOR PARTICIPATIE IN VERBAND MET HUMANITAIRE BIJSTAND

DB0-1DEA2AA-WT


SUBSIDIES AAN GEMEENTEBESTUREN INZAKE EEN SENSIBILISATIEBELEID VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

DB0-1DEA2AB-WT


SUBSIDIES AAN VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN VOOR DE REALISATIE VAN PROJECTEN, PROGRAMMA'S EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN SENSIBILISATIE EN EDUCATIE INZAKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

DB0-1DEA2AB-WT


SUBSIDIES VOOR REALISATIE VAN PROJECTEN, PROGRAMMA'S EN INVESTERINGEN IN HET KADER VAN SENSIBILISATIE EN EDUCATIE INZAKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

DB0-1DEA2AB-WT


ALLERHANDE SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD ``SOCIAL PROFIT''

DB0-1DEA2AC-WT


SUBSIDIE AAN DE VZW VVOB

DB0-1DEA2AD-WT


VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN IN HET KADER VAN HET TOEKENNEN VAN STEUN AAN KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN VOOR ONDERNEMER-SCHAPBEVORDERENDE DIENSTEN, PIJLER INTERNATIONAAL ONDERNEMEN (PRO MEMORIE)

DB0-1DFA2AY-IS


VLAAMS AGENTSCHAP INTERNATIONAAL ONDERNEMEN. TOEKENNEN VAN STEUN AAN KMO VOOR ONDERNEMERSCHAPBEVORDERENDE DIENSTEN, PIJLER INTERNATIONAAL ONDERNEMEN. DB0-1DFA5AY-IS


LIMBURG STERK MERK

EB0-1ECG2AE-WT


AAN HET EUROPACOLLEGE VOOR UNITED NATIONS UNIVERSITY (UNU) IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA REGIONALE INTEGRATIESTUDIES

EB0-1EEG2AA-WT


ALLERHANDE INVESTERINGEN NATIONALE PLANTENTUIN MEISE (PRO MEMORIE)

EB0-1EEG2AA-WT


KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERKUNDE IN ANTWERPEN (KMDA)

EB0-1EEG2AA-WT


UNESCO VOOR DE ONDERSTEUNING VAN HET VLAAMS UNESCO-TRUSTFONDS WETENSCHAPPEN

EB0-1EEG2AA-WT


VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE VZW VOOR INVESTERINGSUITGAVEN

EB0-1EEG2AA-WT


HET VERRICHTEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DOOR DE INSTELLINGEN VAN POSTINITIEEL ONDERWIJS EN HOGERE INSTITUTEN VOOR SCHONE KUNSTEN

EB0-1EEG2AB-WT


HET VERRICHTEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DOOR DE INSTELLINGEN VAN POSTINITIEEL ONDERWIJS EN HOGERE INSTITUTEN VOOR SCHONE KUNSTEN - AMS

EB0-1EEG2AB-WT


HET VERRICHTEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DOOR DE INSTELLINGEN VAN POSTINITIEEL ONDERWIJS EN HOGERE INSTITUTEN VOOR SCHONE KUNSTEN - ITG

EB0-1EEG2AB-WT


HET VERRICHTEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DOOR DE INSTELLINGEN VAN POSTINITIEEL ONDERWIJS EN HOGERE INSTITUTEN VOOR SCHONE KUNSTEN - ORPHEUS INSTITUUT VZW

EB0-1EEG2AB-WT


HET VERRICHTEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK DOOR DE INSTELLINGEN VAN POSTINITIEEL ONDERWIJS EN HOGERE INSTITUTEN VOOR SCHONE KUNSTEN - VLERICK LEUVEN GENT MANAGEMENTSCHOOL

EB0-1EEG2AB-WT


ACTIEPLAN ``MENSELIJK KAPITAAL VOOR WETENSCHAP, TECHNOLOGIE EN INNOVATIE''

EB0-1EEG2AC-WT


BIJZONDERE ONDERZOEKSFONDSEN VOOR DE AANSTELLING VAN BIJKOMENDE ZAP-MANDATEN

EB0-1EEG2AC-WT


UNIVERSITAIRE INTERFACEDIENSTEN

EB0-1EEG2AE-WT


INTERNATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN INNOVATIESAMENWERKING

EB0-1EEG2AF-WT


NEDERLANDSE TAALUNIE VOOR DE FINANCIERING VAN VLAAMS/NEDERLANDSE INITIATIEVEN OP HET VLAK VAN TAAL- EN SPRAAKTECHNOLOGIE (PRO MEMORIE)

EB0-1EEG2AF-WT


BEVORDERING VAN DE VLAAMSE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ IN HET KADER VAN DE LISSABONSTRATEGIE

EB0-1EEG2AG-WT


DE CONCEPTIE, VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN ACTIES MET BETREKKING TOT WETENSCHAP EN INNOVATIE

EB0-1EEG2AG-WT


E.V.A. HERCULESSTICHTING ALS BEHEERSVERGOEDING

EB0-1EEG2AW-IS


IMEC VZW EN VIB IKV NERF ACTIVITEITEN

EB0-1EFG2AB-WT


STRATEGISCHE ONDERZOEKSCENTRUM MAAKINDUSTRIE

EB0-1EFG2AB-WT


BEKENDMAKING VAN HET WETENSCHAPSBELEID EN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

EB0-1EGG2AA-WT


EXPERTISECELLEN VOOR DE POPULARISERING VAN WETENSCHAP, TECHNIEK EN TECHNOLOGISCHE INNOVATIE IN DE SCHOOT VAN DE ASSOCIATIES

EB0-1EGG2AA-WT


POPULARISERING VAN WETENSCHAP, TECHNIEK EN INNOVATIE

EB0-1EGG2AA-WT


SOCIETY ROGER VAN OVERSTRAETEN

EB0-1EGG2AA-WT


VLAAMSE VOLKSSTERRENWACHTEN (PRO MEMORIE)

EB0-1EGG2AA-WT


DE UITVOERING VAN EU PROJECTEN EN BIJZONDERE OPDRACHTEN VAN HET IVA AGENTSCHAP ONDERNEMEN (FONDS)

EC0-1EAG4ZZ-WT


ERKENDE REGIONALE SAMENWERKINGSVERBANDEN

EC0-1ECG2AA-WT


STICHTING ONDERWIJS EN ONDERNEMEN

EC0-1ECG2AA-WT


STRUCTURELE PARTNERS ONDERNEMEND ONDERWIJS

EC0-1ECG2AA-WT


SUBSIDIES AAN DE VZW DYZO

EC0-1ECG2AA-WT


SUBSIDIES KADEREND IN HET BELEID VAN DESIGN VLAANDEREN

EC0-1ECG2AA-WT


VZW INNOTEK

EC0-1ECG2AA-WT


VZW MARKANT

EC0-1ECG2AA-WT


VZW VLAAMS CENTRUM VOOR KWALITEITZORG

EC0-1ECG2AA-WT


VZW VLAAMSE JONGE ONDERNEMINGEN

EC0-1ECG2AA-WT


BEHEERSVERGOEDING NV WAARBORGBEHEER

EC0-1ECG2AX-IS


VZW VLAAMS SECRETARIAAT VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS VOOR DE VERBETERING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN VAN HET MVD- EN HET ONDERHOUDSPERSONEEL

FB0-1FGE2AK-WT


NASCHOLING INTERNATIONALE PROJECTEN

FB0-1FHE2AA-WT


SUBSIDIES AAN VZW SNPB (PRO MEMORIE)

FB0-1FHE2AA-WT


TER BEVORDERING VAN HET BELEIDSVOEREND VERMOGEN

FB0-1FHE2AA-WT


ALLERHANDE SUBSIDIES NIEUWE ONDERWIJSMEDIA

FB0-1FHE2AB-WT


COFINANCIERING ``STEUNPUNT STUDIE- EN SCHOOLLOOPBANEN''

FB0-1FHE2AB-WT


ONDERWIJSKUNDIG BELEIDS- EN PRAKTIJKGERICHT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (OBPWO)

FB0-1FHE2AB-WT


UNIVERSITAIR STEUNPUNT TOETSONTWIKKELING EN PEILINGEN

FB0-1FHE2AB-WT


VZW VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS VOOR HET BEHEER GAMEFONDS

FB0-1FHE2AB-WT


EUROPESE EN INTERNATIONALE SAMENWERKING

FB0-1FHE2AC-WT


SAMENWERKING MET ONTWIKKELINGSLANDEN EN LANDEN IN TRANSITIE

FB0-1FHE2AC-WT


VERSTERKEN VAN DE INTERNATIONALISERING VAN HET VLAAMS HOGER ONDERWIJS

FB0-1FHE2AC-WT


VZW EPOS

FB0-1FHE2AC-WT


VZW EPOS SAMENWERKING TUSSEN DE 3 GEMEENSCHAPPEN

FB0-1FHE2AC-WT


ONDERWIJS - WERK

FB0-1FHE2AD-WT


SUBSIDIES AAN DE VZW RTC-NETWERK - NETWERK JAARACTIEPLAN

FB0-1FHE2AD-WT


SUBSIDIES AAN VZW HET BEROEPENHUIS

FB0-1FHE2AD-WT


VOORBEREIDING VAN EEN GEINTEGREERD ONDERWIJS- EN VORMINGSBELEID

FB0-1FHE2AD-WT


VERSTERKEN BRUSSELBELEID

FB0-1FHE2AE-WT


AAN DE VZW DIESLEKTIKUS VOOR DE WERKING VAN ADIBIB VLAANDEREN

FB0-1FHE2AJ-WT


KOSTENBEHEERSING SECUNDAIR ONDERWIJS

FB0-1FHE2AJ-WT


STEUNPUNT INCLUSIEF HOGER ONDERWIJS

FB0-1FHE2AJ-WT


SUBSIDIES AAN DE VZW BEDNET

FB0-1FHE2AJ-WT


SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET GELIJKE KANSENBELEID

FB0-1FHE2AJ-WT


VZW CAVARIA - IMPULSEN VOOR EEN HOLEBIBELEID IN HET ONDERWIJS

FB0-1FHE2AJ-WT


PILOOTPROJECTEN IN HET KADER VAN HET DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS

FB0-1FHE2AK-WT


KONING BOUDEWIJNSTICHTING VOOR BURGERSCHAPSVORMING

FB0-1FHE2AM-WT


OPSTARTFINANCIERING OPTIE `ISLAMITISCHE THEOLOGIE EN GODSDIENSTWETENSCHAPPEN' KUL

FB0-1FHE2AM-WT


PROJECTEN GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ

FB0-1FHE2AM-WT


PROJECTEN ONDERWIJS

FB0-1FHE2AM-WT


SPECIFIEKE PROJECTEN IN HET KADER VAN DE LERARENOPLEIDING

FB0-1FHE2AM-WT


SUBSIDIES INZAKE ONDERWIJS EN VORMING

FB0-1FHE2AM-WT


AANDEEL SALARISKOSTEN VOOR DE NEDERLANDSTALIGE PEUTERTUINEN,KINDERDAGVERBLIJVEN EN VOOR- EN NASCHOOLS TOEZICHT VAN DE SCHOLEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS IN BRUSSEL-HOOFDSTAD

FC0-1FDE2AG-WT


OPLEIDING STARTBANERS ANTI-SOCIAAL GEDRAG EN VERKEERSVEILIGHEID

FC0-1FGE2AK-WT


SOCIALE DIENST GEMEENSCHAPSONDERWIJS VZW

FC0-1FGE2AK-WT


SUBSIDIES MET BETREKKING TOT DE FINANCIELE CONTROLE VAN HET GESUBSIDIEERD ONDERWIJS

FC0-1FGE2AK-WT


VZW ``HUIZEN VAN HET NEDERLANDS''

FD0-1FFC2AE-WT


VZW DE LINK

FD0-1FFE2AE-WT


UNIVERSITAIRE TALENCENTRA IN HET KADER VAN HET VLAAMSE INBURGERINGSBELEID

FD0-1FFE2AE-WT


VZW ``CONSORTIA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS'' (PRO MEMORIE)

FD0-1FFE2AE-WT


DYNAMO 3

FE0-1FHE2AL-WT


SUBSIDIES AAN DERDEN OM CULTURELE PROJECTEN IN ONDERWIJS MOGELIJK TE MAKEN

FE0-1FHE2AL-WT


BIJDRAGE AAN DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING VOOR HET KINDERARMOEDEFONDS

GB0-1GCC2AH-WT


EXPERIMENTELE EN PROJECTMATIGE SUBSIDIES IN HET KADER VAN ARMOEDEBESTRIJDING

GB0-1GCC2AH-WT


ONDERZOEK IN HET KADER VAN ARMOEDEBESTRIJDING

GB0-1GCC2AH-WT


STRUCTURELE WERKINGSSUBSIDIES IN HET KADER VAN ARMOEDEBESTRIJDING

GB0-1GCC2AH-WT


UITVOERING VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ``BESTENDIGING ARMOEDEBELEID EN STEUNPUNT ARMOEDE''

GB0-1GCC2AH-WT


BIJDRAGEN EN LIDMAATSCHAPSGELDEN VOOR INTERNATIONALE ORGANISATIES

GB0-1GCD2AA-WT


SUBSIDIES IN HET KADER VAN FLANDERS' CARE

GB0-1GCD2AA-WT


VZW KENNISCENTRUM SOCIAAL EUROPA TER ONDERSTEUNING AAN EEN STIMULERENDE EN SENSIBILISERENDE ACTIE NAAR DE EUROPESE WERKELIJKHEID

GB0-1GCD2AA-WT


ARMOEDEBESTRIJDING EN SAMENLEVINGSOPBOUW

GB0-1GCD2AB-WT


CARITAS CATHOLICA VLAANDEREN VZW

GB0-1GCD2AB-WT


CENTRUM VOOR RELATIEVORMING EN ZWANGERSCHAPSPROBLEMEN (CRZ) (PRO MEMORIE)

GB0-1GCD2AB-WT


KAREL DE GROTE HOGESCHOOL VOOR HET INITIATIEF BIND-KRACHT

GB0-1GCD2AB-WT


PROVINCIES EN VZW HET PUNT VOOR HUN STEUNPUNTEN VRIJWILLIGERSWERK

GB0-1GCD2AC-WT


VLAAMS STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK VZW

GB0-1GCD2AC-WT


ALGEMEEN EN FORENSISCH WELZIJNSWERK

GB0-1GCD2AD-WT


ALGEMEEN WELZIJNSBELEID GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ

GB0-1GCD2AD-WT


DE RODE ANTRACIET VZW

GB0-1GCD2AD-WT


FARA VZW

GB0-1GCD2AD-WT


INTEGRALE GEZINSZORG

GB0-1GCD2AD-WT


PLURALISTISCH OVERLEG WELZIJNSWERK

GB0-1GCD2AD-WT


PROJECTEN VOOR OPVANG EN BEGELEIDING VAN VERKEERSSLACHTOFFERS

GB0-1GCD2AD-WT


PROJECTEN WONEN-WELZIJN

GB0-1GCD2AD-WT


RONDPUNT

GB0-1GCD2AD-WT


SUBSIDIE AAN VZW KONINGIN FABIOLA HOME

GB0-1GCD2AD-WT


SUGGNOME VZW

GB0-1GCD2AD-WT


TREFPUNT ZELFHULP

GB0-1GCD2AD-WT


VERENIGING VAN INSTELLINGEN VOOR WELZIJNSWERK

GB0-1GCD2AD-WT


VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN VOOR LOKAAL SOCIAAL BELEID

GB0-1GCD2AD-WT


`VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

GB0-1GCD2AD-WT


WELZIJNSBELEID

GB0-1GCD2AD-WT


FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT

GB0-1GCD2AE-WT


TWEEDE PENSIOENPIJLER IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT

GB0-1GCD2AE-WT


VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD SOCIAL PROFIT

GB0-1GCD2AE-WT


BEVORDEREN VAN DE INZETBAARHEID VAN HULPMIDDELEN

GB0-1GCD2AJ-WT


SUBSIDIE JUSTITIEEL BELEID

GB0-1GCD2AK-WT


LEEFLOON VOOR GEDETINEERDEN ONDER ELEKTRONISCH TOEZICHT

GB0-1GCD2AK-WT


INTEGRALE JEUGDHULPVERLENING (DECREET VAN 12 JULI 2013)

GB0-1GED2AA-WT


ACADEMISCHE PRIJZEN VAN DE KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR GENEESKUNDE

GE0-1GDD2AA-WT


DEMONSTRATIEPROJECTEN VLAANDEREN MEDISCH CENTRUM (PRO MEMORIE)

GE0-1GDD2AA-WT


EPIDEMIOLOGISCH ONDERZOEK EN INDICATORENVERZAMELING

GE0-1GDD2AA-WT


HET ZORG- EN GEZONDHEIDSBELEID, GEFINANCIERD MET DE NETTO-OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ

GE0-1GDD2AA-WT


INVESTERINGSSUBSIDIES VOOR OUDERENVOORZIENINGEN GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ (PRO MEMORIE)

GE0-1GDD2AA-WT


LASTEN UIT HET VERLEDEN IN HET KADER VAN HET SPECIAAL ONDERSTANDSFONDS

GE0-1GDD2AA-WT


SUBSIDIES IN VERBAND MET HET GEZONDHEIDSBELEID (PRO MEMORIE)

GE0-1GDD2AA-WT


VOORZIENINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG IN UITVOERING VAN HET SOCIAAL AKKOORD

GE0-1GDD2AA-WT


WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID

GE0-1GDD2AA-WT


STEUNPUNT MILIEU EN GEZONDHEID

GE0-1GDD2AA-WT


EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG

GE0-1GDD2AB-WT


GENTEGREERDE DIENSTEN THUISZORG (GDT)

GE0-1GDD2AB-WT


PALLIATIEVE SAMENWERKINGSVERBANDEN EN MULTIDISCIPLINAIRE EQUIPES

GE0-1GDD2AB-WT


ORGANISATIE EERSTELIJNSZORG

GE0-1GDD2AB-WT


LOKALE MULTIDISCIPLINAIRE NETWERKEN

GE0-1GDD2AB-WT


HUISARTSENKRINGEN

GE0-1GDD2AB-WT


IMPULSEOFONDS

GE0-1GDD2AB-WT


ANDERE INITIATIEVEN IN DE RESIDENTIELE EN GESPECIALISEERDE ZORG

GE0-1GDD2AC-WT


ERKENDE CENTRA VOOR MENSELIJKE ERFELIJKHEID

GE0-1GDD2AC-WT


GEESTELIJKE GEZONDHEID KADEREND IN HET DECREET VAN 18 MEI 1999

GE0-1GDD2AC-WT


VOORZIENINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG IN UITVOERING VAN HET SOCIAAL AKKOORD

GE0-1GDD2AC-WT


OVERLEGPLATFORMS GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN OVERLEG IN THUISSITUATIE

GE0-1GDD2AC-WT


PVT

GE0-1GDD2AC-WT


INITIATIEVEN BESCHUT WONEN

GE0-1GDD2AC-WT


DOTATIE IN HET KADER VAN SAMENWERKINGSAKKOORDEN PREVENTIE VAN MIDDELENGEBRUIK

GE0-1GDD2AE-WT


HET RAADGEVEND COMITE VOOR BIO-ETHIEK

GE0-1GDD2AE-WT


PREVENTIEVE GEZONDHEIDSBELEID (TEN DELE EU-COFINANCIERING)

GE0-1GDD2AE-WT


SUBSIDIES IN VERBAND MET INFECTIEZIEKTEN EN VACCINATIES

GE0-1GDD2AE-WT


ZIEKTEPREVENTIE - INFECTIEZIEKTEN EN VACCINATIES

GE0-1GDD2AE-WT


DAGVERZORGINGSCENTRA, CENTRA VOOR KORTVERBLIJF EN BIJHORENDE PROJECTEN

GE0-1GDD2AF-WT


LUIK OUDERENZORG VAN HET LIMBURGPLAN ( PRO MEMORIE )

GE0-1GDD2AF-WT


ONDERSTEUNING VAN PROJECTEN IN DE OUDERENZORG ( PRO MEMORIE )

GE0-1GDD2AF-WT


SOMMIGE ERKENDE EN GESUBSIDIEERDE WOONZORGVOORZIENINGEN EN VERENIGINGEN (INCL. ONDERHOUDSKOSTEN VESTA)

GE0-1GDD2AF-WT


WOONZORGCENTRA ROB RVT CVK

GE0-1GDD2AF-WT


CENTRA VOOR DAGVERBLIJF (CVD)

GE0-1GDD2AF-WT


ZORGVERNIEUWING

GE0-1GDD2AF-WT


SOCIAAL AKKOORD

GE0-1GDD2AF-WT


ANIMATIEWERKING IN DE ERKENDE RUSTHUIZEN IN AANSLUITING OP DE REGULARISATIE VAN DE DAC-STATUTEN

GE0-1GDD2AH-WT


NETWERKEN VOOR DE ZORG VOOR DEMENTERENDE PERSONEN EN HUN OMGEVING

GE0-1GDD2AH-WT


TEGEMOETKOMING IN DE EINDE-OPSTALVERGOEDING BIJ ONROERENDE LEASINGOVEREENKOMST VAN OPENBARE SERVICEFLAT/BEVAK

GE0-1GDD2AH-WT


TEGEMOETKOMING IN DE EINDE-OPSTALVERGOEDING BIJ ONROERENDE LEASINGOVEREENKOMSTEN VAN PRIVATE SERVICEFLAT/BEVAK

GE0-1GDD2AH-WT


DE ERKENDE EN/OF GESUBSIDIEERDE THUISZORGVOORZIENINGEN EN -VERENIGINGEN (EXCL. DE DIENSTEN VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISZORG EN DE DIENSTEN VOOR LOGISTIEKE HULP)

GE0-1GDD2AI-WT


GEISOLEERDE G EN SP DIENSTEN

GE0-1GDD2AJ-WT


REVALIDATIECONVENTIES

GE0-1GDD2AJ-WT


MAF

GE0-1GDD2AK-WT


TEGEMOETKOMING HULP AAN BEJAARDEN (THAB)

GE0-1GDD2AL-WT


DE VOI VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK

GE0-1GDD2AX-IS


I.V.A. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ

GE0-1GDD2AX-IS


DEELNAME AAN EURIMAGES

HB0-1HCI2AA-WT

501

DEELNAME AAN HET EUROPEES AUDIOVISUEEL OBSERVATORIUM

HB0-1HCI2AA-WT

OPSTART PROJECT WAALSE KROOK

HB0-1HCI2AC-WT

1.434

VLAAMS INSTITUUT VOOR ARCHIVERING

HB0-1HCI2AC-WT

LANCERINGSCAMPAGNE LEESBEVORDERING

HB0-1HCI2AC-WT

EXPERTISECENTRUM VOOR ISLAMITISCHE CULTUREN IN VLAANDEREN

HB0-1HCI2AD-WT

1.242

UITVOERING VAN ARTIKEL 62 BIS FINANCIERINGSWET VOOR ALGEMEEN CULTUURBELEID

HB0-1HCI2AD-WT

VLAAMSE VRIJETIJDSPAS

HB0-1HCI2AD-WT

VLAAMS-MAROKKAANS CULTURENHUIS

HB0-1HCI2AD-WT

AANVULLENDE TEWERKSTELLING IN DE CULTURELE EN SOCIAAL-CULTURELE SECTOR

HB0-1HCI2AF-WT

0

TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN VOOR DE SOCIAAL-CULTURELE SECTOR IN UITVOERING VAN HET VIA-AKKOORD

HB0-1HCI2AF-WT

UITVOERING VAN DE VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN (PC329.1)

HB0-1HCI2AF-WT

UITVOERING VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD VIA4 - KUNSTEN (PC304)

HB0-1HCI2AF-WT

TOEKENNING VAN PRIJZEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

HB0-1HCI2AH-WT

537

TRANSITIENETWERK CULTUUR

HB0-1HCI2AH-WT

SUBSIDIE AAN INITIATIEVEN DIE INZETTEN OP EXPERTISEDELING EN AFSTEMMING TUSSEN DE VERSCHILLENDE SPELERS EN SECTOREN BETROKKEN BIJ CULTUREELLEREN

HB0-1HCI2AI-WT

72

VZW VITAMINE C

HB0-1HCI2AI-WT

VLAAMS HUIS VOOR AMATEURKUNSTEN

HB0-1HDI2AB-WT

7.624

UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET VOOR SOCIAAL CULTUREEL WERK (PRO MEMORIE)

HB0-1HDI2AC-WT

51.205

UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET VOOR HET PARTICIPATIEBELEID

HB0-1HDI2AE-WT

6.099

VZW DE RAND VOOR DE WERKING VAN HET MUSEUM FELIX DE BOECK

HB0-1HEI2AA-WT

1.519

UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET VOOR ERFGOED

HB0-1HEI2AB-WT

1.117

STUDIECENTRUM VOOR VLAAMSE MUZIEK VZW

HB0-1HEI2AC-WT

27.857

SUBSIDIES VOOR INTERNATIONAAL KUNSTENBELEID

HB0-1HEI2AE-WT

365

DIVERSE BRUSSELSE PODIA

HB0-1HEI2AF-WT

5.909

HET KUNSTENLOKET

HB0-1HEI2AF-WT

SPREIDING VAN KUNSTWERKEN

HB0-1HEI2AF-WT

STICHTING LEZEN VLAANDEREN

HB0-1HEI2AF-WT

VERBETEREN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN KUNSTENAARS-WERKNEMERS

HB0-1HEI2AF-WT

VZW CENTRUM VOOR DE BIBLIOGRAFIE VAN DE NEERLANDISTIEK

HB0-1HEI2AF-WT

VZW CONCERTGEBOUW BRUGGE

HB0-1HEI2AF-WT

VZW STICHTING ONS ERFDEEL

HB0-1HEI2AF-WT

VZW THEATER STAP

HB0-1HEI2AF-WT

UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET VOOR KUNSTEN

HB0-1HEI2AG-WT

6.540

VZW DE SINGEL BEHEERSCOMMISSIE INFRASTRUCTUUR

HB0-1HEI2AN-IS

2.009

MUHKA GEFINANCIERD IN UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET

HB0-1HEI2AT-IS

4.615

VLAAMSE OPERA DEELS GEFINANCIERD IN UITVOERING VAN ARTIKEL 62BIS FINANCIERINGSWET

HB0-1HEI2AW-IS

23.848

ALLERLEI INITIATIEVEN IN VERBAND MET TOPSPORT

HB0-1HFG2AA-WT

2.585

ORGANISATIE VAN FLANDERS CLASSICS

HB0-1HFG2AA-WT

ALLERLEI INITIATIEVEN IN VERBAND MET SPORT EN SPORTMANIFESTATIES

HB0-1HFG2AC-WT

BELGIAN HOMELESS CUP

HB0-1HFG2AC-WT

INITIATIEVEN G-SPORT VLAANDEREN

HB0-1HFG2AC-WT


SOCIALE EN EXPERIMENTELE PROJECTEN EN UITZONDERLIJKE INITIATIEVEN BINNEN HET SPORTBELEID

HB0-1HFG2AC-WT

3.679

SOCIALE MAATREGELEN TOEGANKELIJKHEID SPORT

HB0-1HFG2AC-WT

TEN BEHOEVE VAN DE CAMPAGNE VENTOURIST-VENTOUSIAST

HB0-1HFG2AC-WT

VZW DE RAND VOOR SPORTONTWIKKELING IN DE RAND

HB0-1HFG2AC-WT

VZW VLAAMSE WIELERSCHOOL

HB0-1HFG2AC-WT


INTERNATIONALE SPORTPROJECTEN

HB0-1HFG2AD-WT

2.563

VOOR AANVULLENDE TEWERKSTELLING IN DE SECTOR SPORT

HB0-1HFG2AD-WT

VOOR GESCO TEWERKSTELLINGSCONTRACTEN (PRO MEMORIE)

HB0-1HFG2AD-WT

ALS TEGEMOETKOMING VOOR FLANKERENDE MAATREGELEN IN HET KADER VAN FINANCIERING VOETBALSTADIONS

HB0-1HFG2AE-WT

7.663

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF PUURS VOOR KLIMAX

HB0-1HFG2AE-WT

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN VOOR RENOVATIE ATLETIEKPLATFORM DE NAYER LEUVEN

HB0-1HFG2AE-WT

SPORTINFRASTRUCTUUR VAN DE PARTICULIERE SECTOR

HB0-1HFG2AE-WT

SPORTINFRASTRUCTUUR VAN LOKALE OVERHEDEN

HB0-1HFG2AE-WT

VLAAMSE JUDOFEDERATIE VZW VOOR KRACHTZAAL TOPSPORT WILRIJK

HB0-1HFG2AE-WT

VZW BRAXGHATTA INVEST VOOR HOCKEYGRASVELD BOOM

HB0-1HFG2AE-WT

VZW TERLAEMEN VOOR BMX STARTHEUVEL (EK ZOLDER)

HB0-1HFG2AE-WT

VZW VAL VOOR OVERKAPPING ATLETIEKPISTE HEUSDEN-ZOLDER

HB0-1HFG2AE-WT

VZW VLAAMSE LIGA PAARDENSPORT VOOR WAREGEM EVENTING PARCOURS

HB0-1HFG2AE-WT

VZW VLAAMSE TENNISVERENIGING VOOR TENNISHAL WILRIJK

HB0-1HFG2AE-WT

INVESTERINGSKREDIETEN KLEINSCHALIGE SPORTINFRASTRUCTUUR

HB0-1HFG5AY-IS

8.787

COFINANCIERING PROJECTEN TAALSIMULERING VIA HET JEUGDWERK

HB0-1HGI2AB-WT

495

EUROPEES JEUGDORKEST

HB0-1HGI2AB-WT


EUROPEES MUZIEKFESTIVAL VOOR DE JEUGD TE NEERPELT

HB0-1HGI2AB-WT

EXPERTISENETWERKEN CULTUUREDUCATIE

HB0-1HGI2AB-WT

INTERNATIONALE JEUGDSAMENWERKING ZUID-AFRIKA

HB0-1HGI2AB-WT

PROJECTOPROEP IN HET KADER VAN DE PREVENTIE VAN RADICALISERING

HB0-1HGI2AB-WT

INTERUNIVERSITAIR ONDERZOEKSPLATFORM TELEVISIENIEUWS (PRO MEMORIE)

HB0-1HHI2AA-WT

614

SUBSIDIE AAN DE VLAAMSE NIEUWSMEDIA VOOR HET LEESBEVORDERINGSPROJECT KRANTEN IN DE KLAS (KIK)

HB0-1HHI2AB-WT

1.689

SUBSIDIES VOOR PROJECTEN MEDIAWIJSHEID

HB0-1HHI2AB-WT

ALLERHANDE SUBSIDIES IN HET KADER VAN COFINANCIERING MEDIA

HB0-1HHI2AC-WT

1.408

ONDERSTEUNING VAN ALLERHANDE MEDIAINITIATIEVEN IN HET BINNENLAND

HB0-1HHI2AC-WT

PROJECTEN DIE BIJDRAGEN TOT DE VRIJWARING, BEVORDERING EN ONDERSTEUNING VAN EEN PLURIFORME EN GEDIVERSIFIEERDE VLAAMSE MEDIASECTOR

HB0-1HHI2AF-WT

1.653

VLAAMSE VERENIGING VAN BEROEPSJOURNALISTEN

HB0-1HHI2AF-WT

VZW JOURNALISMFUND.EU

HB0-1HHI2AF-WT

ONDERSTEUNING REGIONALE TELEVISIE-INITIATIEVEN

HB0-1HHI2AG-WT

1.876

STICHTING HET BESTE VAN VLAANDEREN EN NEDERLAND

HB0-1HHI2AH-WT

1.635

VLAAMS INSTITUUT VOOR ARCHIVERING

HB0-1HHI2AJ-WT

0

BILATERALE SAMENWERKING

HB0-1HII2AL-WT

6.828

INTERNATIONALE EN INTERREGIONALE CULTURELE SAMENWERKING

HB0-1HII2AL-WT


INTERNATIONALE ONDERSTEUNING POP EN ROCK

HB0-1HII2AL-WT


STICHTING ``DE BRAKKE GROND''

HB0-1HII2AL-WT


STICHTING ``DE BRAKKE GROND'' VOOR KLEIN ONDERHOUD

HB0-1HII2AL-WT


VLAAMS NEDERLANDS HUIS

HB0-1HII2AL-WT


VZW TAPIS PLEIN

HB0-1HII2AL-WT


PROJECTMATIGE SAMENWERKING TUSSEN VLAAMSE GEMEENSCHAP EN HET PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN

HB0-1HII2AL-WT


BIJDRAGE AAN DE NEDERLANDSE TAALUNIE

HB0-1HII2AL-WT


UITGAVEN IN HET KADER VAN INTERNATIONALE ONTWIKKELINGS-SAMENWERKING

JB0-1JDG2AA-WT


UITGAVEN IN HET KADER VAN TEWERKSTELLINGSBELEID

JB0-1JDG2AA-WT


UITGAVEN VOOR INITIATIEVEN IN HET KADER VAN HET TEWERKSTELLINGSBELEID

JB0-1JDG2AA-WT


UITGAVEN VOOR UITVOERING VAN DE SECTORCONVENANTS IN HET KADER VAN HET VLAAMS WERKGELEGENHEIDSAKKOORD

JB0-1JDG2AB-WT


UITGAVEN VOOR BEVORDERING VAN EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME EN DIVERSITEIT

JB0-1JDG2AC-WT


UITGAVEN VOOR ERSV'S TER COÖRDINATIE VAN HET SOCIO-ECONOMISCH STREEKONTWIKKELINGSBELEID EN TER FINANCIERING VAN DE PROJECTONTWIKKELAARS EAD

JB0-1JDG2AC-WT


UITGAVEN VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN TEWERKGESTELD BIJ DE VLAAMSE OVERHEID

JB0-1JDG2AD-IS


UITGAVEN VOOR GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN TEWERKGESTELD BIJ VZW'S

JB0-1JDG2AD-WT


UITGAVEN VOOR HET DERDE ARBEIDSCIRCUIT

JB0-1JDG2AD-WT


UITGAVEN VOOR VLAAMSE WERKERVARINGSMAATREGELEN MET TEN DELE COFINANCIERING VANUIT DE EUROPESE UNIE (ESF)

JB0-1JDG2AD-WT


UITGAVEN IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD (VIA) VOOR ZORG-, OPLEIDINGS- EN LOOPBAANKREDIET EN STEUN AAN WERKNEMERS VAN ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN

JB0-1JDG2AE-WT


UITGAVEN VOOR HET STIMULEREN VAN DE ARBEIDSHERVERDELING EN DE ARBEIDSDUURVERMINDERING IN DE OPENBARE SECTOR

JB0-1JDG2AE-WT


UITGAVEN VOOR HET STIMULEREN VAN DE ARBEIDSHERVERDELING EN DE ARBEIDSDUURVERMINDERING IN DE PRIVE SECTOR

JB0-1JDG2AE-WT


UITGAVEN IN HET KADER VAN HET VLAAMS INTERSECTORAAL AKKOORD (VIA) VOOR DE LANDINGSBANEN

JB0-1JDG2AG-WT


UITGAVEN IN HET KADER VAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (PRO MEMORIE)

JB0-1JDG5AF-WT


UITGAVEN VOOR BETALING VLAAMSE COFINANCIERING IN HET KADER VAN HET ESF DOELSTELLING 2 PROGRAMMA 2007 - 2013 UIT TE KEREN VIA HET ESF AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW

JB0-1JDG5AF-WT


BESCHUTTE WERKPLAATSEN

JB0-1JEC2AA-WT


INVESTERINGSUITGAVEN BESCHUTTE EN SOCIALE WERKPLAATSEN

JB0-1JEC2AA-WT


INVOEG- EN ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN SOCIALE ECONOMIE EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

JB0-1JEC2AA-WT


NATIONALE LOTERIJMIDDELEN VOOR INVESTERINGSUITGAVEN BOUW EN UITRUSTING VAN BESCHUTTE WERKPLAATSEN

JB0-1JEC2AA-WT


SOCIALE WERKPLAATSEN INBEGREPEN KREDIETEN VOOR UITVOERING VAN DE VLAAMSE INTERSECTORALE AKKOORDEN (VIA) VOOR DE SOCIAL PROFIT

JB0-1JEC2AA-WT


MAATWERKBEDRIJVEN/ -AFDELINGEN

JB0-1JEC2AA-WT


LOKALE DIENSTENECONOMIE IKV DE SOCIALE ECONOMIE EN HET MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN BIJ LOKALE OVERHEDEN

JB0-1JEC2AB-WT


LOKALE DIENSTENECONOMIE IKV DE SOCIALE ECONOMIE EN HET MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN BIJ VZW'S

JB0-1JEC2AB-WT


BEDRIJFS-, PRODUCT- EN PROCESINNOVATIE VOOR SOCIALE ECONOMIE

JB0-1JEC2AC-WT


ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN VOOR LOKALE BESTUREN VOOR HET ONDERNEMERSCHAP OP HET VLAK VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN HET MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

JB0-1JEC2AC-WT


ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN VOOR VZW'S VOOR HET ONDERNEMERSCHAP OP HET VLAK VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN HET MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

JB0-1JEC2AC-WT


VOOR DE BETALING VAN DE VLAAMSE COFINANCIERING IN HET KADER VAN ESF DOELSTELLING 2 PROGRAMMA 2007-2013 UIT TE KEREN VIA HET ESF AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW (PRO MEMORIE)

JB0-1JEC2AC-WT


ARBEIDSZORG

JB0-1JEC2AD-WT


INITIATIEVEN SOCIALE ECONOMIE (FONDS)

JB0-1JEC4AC-WT


UITGAVEN VOOR INTELLECTUELE, MORELE EN SOCIALE VORMING EN SOCIALE PROMOTIE VOOR WERKNEMERS

JB0-1JFG2AA-WT


UITGAVEN VOOR OVERIGE SOCIALE UITKERINGEN, SOCIALE PROMOTIE VOOR JONGE ZELFSTANDIGEN EN HELPERS

JB0-1JFG2AA-WT


BIOFORUM VLAANDEREN VZW

KB0-1KDH2AC-WT


BOEREN OP EEN KRUISPUNT VZW

KB0-1KDH2AC-WT


LAND- EN TUINBOUWBELEID (GEDEELTELIJK MET EU COFINANCIERING) INCLUSIEF VOOR COFINANCIERING VAN LANDBOUWGERELATEERDE IWT PROJECTEN

KB0-1KDH2AC-WT


LANDBOUWEDUCATIE

KB0-1KDH2AC-WT


MAATREGELEN IN HET KADER VAN HET PDPO (GEDEELTELIJK MET EU-COFINANCIERING)

KB0-1KDH2AC-WT


PRAKTIJKCENTRA LAND- EN TUINBOUW, AAN LANDBOUWKAMERS, LANDBOUWCOMICEN, TUINBOUWVERENIGINGEN, WAARSCHUWINGSDIENSTEN EN SUBSIDIES IN HET BELANG VAN LAND- EN TUINBOUW

KB0-1KDH2AC-WT


STIMULERING BIOLOGISCHE LANDBOUW (GEDEELTELIJK MET EU COFINANCIERING)

KB0-1KDH2AC-WT


VEETEELTVERENIGINGEN IN DE FOKKERIJSECTOREN RUNDVEE, VARKENS, PAARDEN EN EZELS, KLEINE HERKAUWERS, PLUIMVEE EN KONIJNEN, GENETISCHE DIVERSITEIT, AAN DE VLAAMSE CONFEDERATIE VAN HET PAARD EN AAN HET VLAAMS FOKKERIJCENTRUM

KB0-1KDH2AC-WT


ZEEVISSERIJ

KB0-1KDH2AC-WT


BEDRIJFSADVIESSYSTEMEN VOOR LAND- EN TUINBOUWERS (EU-COFINANCIERING)

KB0-1KDH2AG-WT


DIENSTEN VOOR BEDRIJFSVERZORGING

KB0-1KDH2AG-WT


EUROPESE SCHOOLFRUITREGELING (EU-COFINANCIERING)

KB0-1KDH2AG-WT


LANDBOUWVORMINGSACTIVITEITEN (GEDEELTELIJK MET EU-COFINANCIERING)

KB0-1KDH2AG-WT


TOEPASSEN VAN MILIEUVRIENDELIJKE LANDBOUWPRODUCTIEMETHODEN, BEDRIJFSBEGELEIDING (EU-COFINANCIERING)

KB0-1KDH2AG-WT


ZORGBOERDERIJEN

KB0-1KDH2AG-WT


VLAAMS INFOCENTRUM LAND- EN TUINBOUW (VILT)

KB0-1KDH2AU-IS


EIGEN VERMOGEN ILVO VOOR ONDERHOUD EN WERKEN AAN ONROERENDE GOEDEREN

KB0-1KDH2AY-IS


LANDBOUWVORMINGSBELEID (GEDEELTELIJK MET EU COFINANCIERING) (FONDS)

KB0-1KDH4AC-WT


ACTIES VAN HET FONDS VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ ONDER ANDERE TEGEMOETKOMING AAN HET EV ILVO IN TOEPASSING VAN ART. 35 VAN HET DECREET VAN 29 JUNI 2007 HOUDENDE BEPALINGEN TOT BEGELEIDING VAN DE AANPASSING VAN DE BEGROTING 2007 (FONDS)

KB0-1KDH4AD-WT


EIGEN VERMOGEN ILVO

KB0-1KDH4AY-IS


EVA VLAAMS PROMOTIE-CENTRUM VOOR AGRO-EN VISSERIJMARKETING (VLAM)

KB0-1KGH2AA-WT


UITREIKING VAN DE JAARLIJKSE PRIJS ``RUDI VERHEYEN'' VOOR EEN BIJZONDERE VERDIENSTE INZAKE DE DOORWERKING VAN DE EXACTE EN/OF HUMANE WETENSCHAPPEN IN HET MILIEU- EN NATUURBELEID

LB0-1LCH2AA-WT


MULTILATERALE VERDRAGEN - VLAAMSE BIJDRAGEN RECHTSTREEKS AAN HET VERDRAGSSECRETARIAAT

LB0-1LCH2AB-WT


AAN DE PROVINCIES EN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE INZAKE DE SALARISSEN EN TOELAGEN VAN DE PROVINCIALE BEGELEIDERS MBT HET PROJECT ``MILIEUZORG OP SCHOOL''

LB0-1LCH2AC-WT


MILIEU- EN NATUURVERENIGINGEN IN HET KADER VAN DE REGULARISATIE VAN DE DAC-STATUTEN EN DE UITVOERING VAN HET VLAAMS INTERPROFESSIONEEL AKKOORD 2006-2010

LB0-1LCH2AC-WT


VZW MILIEUBOOT

LB0-1LCH2AC-WT


AAN DE WATERGROEP M.B.T. ONDERSTEUNENDE TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN (STARTBANEN, INTEGRATIEPREMIE E.A.) EN OVERIGE PROVISIEVERDELINGEN

LB0-1LCH2AD-WT


POLDERS EN WATERINGEN VOOR DE VERBETERING VAN ONBEVAARBARE WATERLOPEN EN VAN DE WATERHUISHOUDING. SUBSIDIES AAN POLDERS EN WATERINGEN VOOR AANKOOP VAN EN INFRASTRUCTUURWERKEN AAN ADMINISTRATIEVE GEBOUWEN (PRO MEMORIE)

LB0-1LCH2AD-WT


INITIATIEVEN DIE HET BELEID INZAKE LAND- EN BODEMBESCHERMING, ONDERGROND EN NATUURLIJKE RIJKDOMMEN ONDERSTEUNEN (UITGAVEN IN HET KADER VAN INTERREG)

LB0-1LCH2AE-WT


TOEPASSING VAN KLEINSCHALIGE EROSIEBESTRIJDINGSINSTRUMENTEN EN UITVOERING VAN KLEINSCHALIGE EROSIEBESTRIJDINGSMAATREGELEN

LB0-1LCH2AE-WT


AANSCHAFFEN VAN TOESTELLEN VOOR HET METEN VAN GELUIDSVERONTREINIGING

LB0-1LCH2AG-WT


STEUNPUNT MILIEU EN GEZONDHEID

LB0-1LCH2AG-WT


VLAAMSE BIJDRAGE TER UITVOERING IRENA VERDRAG EN ANDERE INTERNATIONALE VERDRAGEN (IEA, ...)

LB0-1LEB2AA-WT


DEPARTEMENT LNE - INKOMENSOVERDRACHTEN DIE GEEN EXPLOITATIESUBSIDIES ZIJN (AAN BEDRIJVEN EN FINANCIELE INSTELLINGEN) - BELEID EN ONDERZOEK INZAKE DIERENWELZIJN

LB0-1LFF2AA-WT


DEPARTEMENT LNE - INKOMENSOVERDRACHTEN DIE GEEN EXPLOITATIESUBSIDIES ZIJN (AAN BEDRIJVEN EN FINANCIELE INSTELLINGEN) - VLAAMS DIERENWELZIJNFONDS (PROGRAMMADECREET BA 2015)

LB0-1LFF4AA-WT


LAGERE OVERHEDEN EN VERENIGINGEN OPENBAAR BELANG VOOR WERKZAAMHEDEN IN BOS- EN GROENDOMEINEN EN ANDERE INITIATIEVEN I.U.V. BOSDECREET, INITIATIEVEN IKV HARMONISCH PARK- EN GROENBEHEER EN INSTANDHOUDINGSWERKEN PARKEN MET CULT.HIST. WAARDE

LD0-1LCH2AF-WT


MAATSCHAPPIJEN EN VERENIGINGEN IVM BEVORDERING BOSBOUW, GROENVOORZIENING, JACHT, VISSERIJ EN VINKENKWEEK; PLATFORM NATUURGEBRUIK & NATUURRECREATIE IN BUITENGEBIED ENZ

LD0-1LCH2AF-WT


NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ VOOR DE AANKOOP EN BEHEER/INRICHTING VAN NATUURGEBIEDEN

LD0-1LCH2AF-WT


NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ VOOR DIERENWELZIJN

LD0-1LCH2AF-WT


NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ VOOR ONDERSTEUNING VAN BOSGROEPEN EN PROJECTEN BEHEERSEENHEDEN EN DE PROMOTIE VAN DE VINKENKWEEK

LD0-1LCH2AF-WT


PRIVE-BOSEIGENAARS VOOR DE UITVOERING VAN BOWSERKZAAMHEDEN IN BOS EN GROENDOMEINEN EN ANDERE INITIATIEVEN IN UITVOERING VAN HET BOSDECREET (ART. 13, 85 EN 87 VAN HET BOSDECREET VAN 13 JUNI 1990)

LD0-1LCH2AF-WT


TERREINEN VOOR BOSAANLEG, WAARVAN DE FINANCIELE MIDDELEN WERDEN GEGENEREERD VIA HET BETALEN VAN BOSBEHOUDSBIJDR. ALS COMPENSATIEMAATREGEL, DOOR DE AANVRAGER VAN EEN STED.VERGUNNING TOT ONTBOSSING OF VERKAVELINGSVERGUNNING (FONDS)

LD0-1LCH4AF-WT


INITIATIEVEN DIE HET INTERNATIONALE, FEDERALE, EN REGIONALE ENERGIEBELEID ONDERSTEUNEN (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU COFINANCIERING)

LE0-1LEB2AA-WT


VZW COGEN VLAANDEREN VOOR DE ONDERSTEUNING VAN WARMTEKRACHTKOPPELING

LE0-1LEB2AA-WT


VZW ODE VLAANDEREN VOOR DE ONDERSTEUNING VAN DUURZAME ENERGIEBRONNEN

LE0-1LEB2AA-WT


BESTRIJDING VAN DE ENERGIEARMOEDE (INCLUSIEF UITVOERING SOCIALE DAKISOLATIEPROJECTEN)

LE0-1LEB2AB-WT


ENERGIESCANS

LE0-1LEB2AB-WT


INITIATIEVEN DIE HET INTERNATIONALE, FEDERALE, EN REGIONALE ENERGIEBELEID ONDERSTEUNEN (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU COFINANCIERING)

LE0-1LEB2AB-WT


PREMIES TER VERBETERING VAN DE ENERGIEPRESTATIES VAN EEN WONING

LE0-1LEB2AB-WT


REG-DEMONSTRATIEPROJECTEN, ONTWIKKELING NIEUWE MATERIALEN, PROCEDES OF PRODUCTEN, INCL. COMMERCIALISERING ERVAN (ART. 6 EN 7 KB 10 februari 1983)

LE0-1LEB2AB-WT


LOKALE ENTITEITEN VOOR ENERGIELENINGEN

LE0-1LEB2AB-WT


ENERGIEFONDS (DECREET 8 mai 2009) (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU COFINANCIERING) (FONDS)

LE0-1LEB4AC-WT


ENERGIEFONDS (DECREET 08.05.2009) (INCLUSIEF UITGAVEN MET EU COFINANCIERING) (FONDS)(PRO MEMORIE)

LE0-1LEB4ZZ-PR


DE EXPLOITATIE VAN DE LUCHTHAVEN KORTRIJK - WEVELGEM

MB0-1MDF2AB-WT


VOOR SCHUILHUISJES EIGEN ONTWERP

MB0-1MEF2ZZ-WT


FIETSBERAAD VLAANDEREN

MB0-1MFF2AA-WT


ERKENDE MOBILITEITSVERENIGINGEN

MB0-1MFF2AA-WT


GEMEENTEN T.B.V. GEMEENTELIJKE MOBILITEITSPLANNEN

MB0-1MFF2AA-WT


IN HET KADER VAN MOBILITEIT VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP IN VLAANDEREN

MB0-1MFF2AA-WT


ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

MB0-1MFF2AA-WT


DE VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE

MB0-1MFF2AB-WT


IN HET KADER VAN HET VERKEERSVEILIGHEIDSPLAN OF IN FUNCTIE VAN DUURZAME MOBILITEIT

MB0-1MFF2AB-WT


DE HAVENBUS POM WEST-VLAANDEREN

MB0-1MFF2AC-WT


DE VZW MAX MOBIEL

MB0-1MFF2AC-WT


NV BLUE MOBILITY

MB0-1MFF2AC-WT


VZW CENTRUM VOOR POSITIEVE AANWENDING/TAXISTOP

MB0-1MFF2AC-WT


I-BUS VZW

MB0-1MFF2AC-WT


MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VOOR HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED

MB0-1MFF2AC-WT


DE V.Z.W. PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN

MB0-1MIF2AE-WT


INSTELLINGEN, ORGANISATIES EN VERENIGINGEN ACTIEF OP HET VLAK VAN DE HAVENS EN DE LOGISTIEK

MB0-1MIF2AE-WT


UITGAVEN T.B.V. SAMENWERKINGSAKKOORD SLOOPFONDS

MB0-1MIF2AE-WT


INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST WEST-VLAANDEREN

MCU-3MIF2AD-WT


SUBSIDI"RING OPLEIDINGEN AAN ONDERWIJSINSTELLINGEN

NC0-1NDH2AA-WT


AAN DE RIJN SCHELDE DELTA SAMENWERKINGSORGANISATIE

NC0-1NDH2AA-WT


VOOR INTERGEWESTELIJKE EN INTERNATIONALE PROJECTEN ALSMEDE DE COFINANCIERING VOOR COMMUNAUTAIRE INITIATIEVEN INZAKE RUIMTELIJKE ORDENING

NC0-1NDH2AA-WT


AAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR RUIMTE EN PLANNING

NC0-1NDH2AB-WT


AAN ORGANISATIES DIE BIJDRAGEN TOT DE DOORWERKING VAN DE OPTIES VAN HET RUIMTELIJK BELEID

NC0-1NDH2AB-WT


PILOOTPROJECTEN IN HET KADER VAN INTERNE STAATSHERVORMING EN VERSTERKING VAN DE LOKALE HANDHAVING

NC0-1NDH2AC-WT


SUBSIDIE VOOR PROJECTEN IN HET KADER VAN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING EN VERSTERKING VAN DE LOKALE HANDHAVING

NC0-1NDH2AC-WT


SUBSIDIES VOOR PILOOTPROJECTEN IN ONTVOOGDE GEMEENTEN TER VERHOGING VAN EEN STRATEGISCH EN DAADKRACHTIG LOKAAL RUIMTELIJK BELEID EN TER VERHOGING VAN DE LOKALE BESTUURSKRACHT

NC0-1NDH2AC-WT


VOOR INTERGEWESTELIJKE EN INTERNATIONALE PROJECTEN ALSMEDE DE COFINANCIERING VOOR COMMUNAUTAIRE INITIATIEVEN INZAKE RUIMTELIJKE ORDENING

NC0-1NDH2AC-WT


VOOR OPMAAK EN ACTUALISATIE INVENTARIS ONBEBOUWDE PERCELEN

ND0-1NDH2AC-WT


VOOR WONEN GEFINANCIERD MET DE NETTO OPBRENGST VAN DE WINST VAN DE NATIONALE LOTERIJ (PRO MEMORIE)

NE0-1NEC2AA-WT


DE BOUW EN/OF VERBOUWING VAN SOCIALE HUURWONINGEN DOOR GEMEENTEN,OCMW'S, DE V.H.M. OF HAAR ERKENDE MAATSCHAPP. I.K.V. VAN INBREIDINGSPROJ. IN KANSARME BUURTEN (ART. 22, 1ste lid 4°, B.V.R. 19.12.1996) (ANTW GENT) (PRO MEMORIE)

NE0-1NEC2AB-WT


DE BOUW EN/OF VERBOUWING VAN SOCIALE HUURWONINGEN DOOR GEMEENTEN,OCMW'S, DE VLAAMSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ OF HAAR ERKENDE MAATSCHAPP. I.K.V. VAN INBREIDINGSPROJ. IN KANSARME BUURTEN EXCL. ANTWERPEN EN GENT (PRO MEMORIE)

NE0-1NEC2AB-WT


IN HET KADER VAN DE GEWESTELIJKE SOCIALE CORRECTIE

NE0-1NEC2AB-WT


MET BETREKKING TOT PROEFPROJECTEN ENERGIEZUINIG BOUWEN (PRO MEMORIE)

NE0-1NEC2AB-WT


VOOR HET VERSTREKKEN VAN TAALCURSUSSEN EN VOOR DE ORGANISATIE VAN SPECIFIEKE TAALBELEIDSACTIES IN HET KADER VAN HET SOCIAAL HUURSTELSEL

NE0-1NEC2AB-WT


VOOR PERSONEELS- EN WERKINGSKOSTEN AAN DE SAMENWERKINGS- EN OVERLEGSTRUCTUUR VAN DE HUURDIENSTEN

NE0-1NEC2AB-WT


VOOR UITGAVEN MET BETREKKING TOT RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK (PRO MEMORIE)

NE0-1NEC2AB-WT


VOOR UITGAVEN MET BETREKKING TOT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK EN GROENE WARMTE (PRO MEMORIE)

NE0-1NEC2AB-WT


COMPENSATIE MINDER-INKOMSTEN VAN GEMEENTEN VOOR DE BIJSTELLING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING VAN 2,5% NAAR 1,6% OP WONINGEN DIE WORDEN VERHUURD AAN SVK'S

NE0-1NEC2AB-WT


COMPENSATIE MINDER-INKOMSTEN VAN PROVINCIES VOOR DE BIJSTELLING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING VAN 2,5% NAAR 1,6% OP WONINGEN DIE WORDEN VERHUURD AAN SVK'S

NE0-1NEC2AB-WT


IN HET KADER VAN HET BOUWRIJP MAKEN VAN GRONDEN EN DE AANLEG VAN DE INFRASTRUCTUUR VOOR SOCIALE WOONWIJKEN EN SERVICEFLATS

NE0-1NEC2AC-WT


ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERE SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - TEGEMOETKOMING IN DE BEVEILIGING VAN WONINGEN DOOR OPTISCHE ROOKMELDERS

NE0-1NEC2AG-WT


BOUW EN DE RENOVATIE VAN KOOPWONINGEN IN HET KADER VAN SOCIALE WOONPROJECTEN (UP BESLUIT VAN 18 juli 2008, HDSTK III, AFD II, ONDERAFD IV EN VI)

NE0-1NEC2AG-WT


INVESTERINGSSUBSIDIE OP BASIS VAN EEN OPEN OPROEP AAN LOKALE OVERHEDEN VOOR DE BOUW VAN TRANSITWONINGEN/VERBOUWING TOT TRANSITWONINGEN

NE0-1NEC2AK-WT


EXPERIMENTELE PROJECTEN IN HET KADER VAN HET VOEREN VAN EEN LOKAAL WOONBELEID (PRO MEMORIE)

NE0-1NEC2AL-WT


UITGAVEN TER UITVOERING VAN HET FONDS VOOR DE HUISVESTING MET INBEGRIP VAN ADL-PROJECTEN, VAN SUBSIDIES VOOR BIJDRAGE TOT VERBETERING VAN DE SOCIALE HUISVESTING EN DE INTERNATIONALE SAMENWERKING, VAN ZENDINGSREIZEN VAN DE VL. MIN. (FONDS)

NE0-1NEC4AA-WT


VOOR DE TOEKENNING VAN EEN JAARLIJKSE MONUMENTENPRIJS

NF0-1NFA2AA-WT


PROJECT SUBSIDIE KMDA, BIJDRAGE VOORBEREIDINGSTRAJECT ERKENNING ALS UNESCO WERELDERFGOED

NF0-1NFA2AC-WT


PROJECTSUBSIDIE ERFGOEDACADEMIE VZW

NF0-1NFA2AC-WT


PROJECTSUBSIDIE REGIONAAL LANDSCHAP KEMPEN EN MAASLAND BIJDRAGE VOORBEREIDINGSTRAJECT ERKENNING ALS UNESCO WERELDERFGOED VAN DE HOGE KEMPEN EN DE AANGRENZENDE MIJNSITES

NF0-1NFA2AC-WT


PROJECTSUBSIDIE VZW KEMPENS LANDSCHAP BIJDRAGE VOORBEREIDINGSTRAJECT ERKENNING ALS UNESCO WERELDERFGOED VAN DE LANDLOPERSKOLONIES WORTEL EN MERKSPLAS

NF0-1NFA2AC-WT


PROJECTSUBSIDIE ZONIENWOUD, BIJDRAGE VOORBEREIDINGSTRAJECT ERKENNING ALS UNESCO WERELDERFGOED

NF0-1NFA2AC-WT


RESTAURATIE LAM GODS

NF0-1NFA2AC-WT


STAD LEUVEN VOOR RESTAURATIE EN LANDSCHAPSBEHEER VAN DE ABDIJ VAN PARK

NF0-1NFA2AC-WT


HET ORGEL IN VLAANDEREN VZW

NF0-1NFA2AC-WT


PROJECTSUBSIDIES ONROEREND ERFGOED WO I

NF0-1NFA2AC-WT


PROJECTSUBSIDIES VZW NATUURPUNT

NF0-1NFA2AC-WT


CONVENANT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN PROVINCIAAL ERFGOEDCENTRUM (PEC) ENAME

NF0-1NFA2AC-WT


PILOOTPROJECTEN ONDERHOUD EN COÖRDINATIE VOOR GROTE COMPLEXEN

NF0-1NFA2AC-WT


AAN DE VZW FORUM VOOR ERFGOEDVERENIGINGEN

NF0-1NFA2AD-WT


AAN INTERGEMEENTELIJKE ARCHEOLOGISCHE DIENSTEN EN AAN INTERGEMEENTELIJKE ERFGOEDVERENIGINGEN OP HET VLAK VAN MONUMENTEN EN/OF LANDSCHAPPEN

NF0-1NFA2AD-WT


CENTRUM VOOR RELIGIEUZE KUNST EN CULTUUR (CRKC)

NF0-1NFA2AD-WT


MONUMENTENWACHT VLAANDEREN

NF0-1NFA2AD-WT


SUBSIDIE AAN DE NIEUWE ERFGOEDVERENIGING (HERITA)

NF0-1NFA2AD-WT


VOOR DE REGULARISATIE VAN DE GEWEZEN DAC'ERS TEWERKGESTELD BIJ VZW'S EN ANDERE INSTELLINGEN

NF0-1NFA2AD-WT


INGEVOLGE MILIEUCONVENANTEN MET HET VLAAMSE GEWEST - DEEL LANDSCHAPPEN

NF0-1NFA2AE-WT


".

LENINGSMACHTIGINGEN

Art. 11.Artikel 12 van het decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 12.De minister die bevoegd is voor Wonen wordt ertoe gemachtigd het Vlaams Woningfonds in staat te stellen verbintenissen aan te gaan voor een bedrag van 368.501.000 euro, verhoogd met het totaal bedrag van de op 31 december 2014 in samenstelling zijnde leningsaanvragen waarvoor het leningsaanbod nog niet werd verstuurd.

De minister, bevoegd voor Financiën en Begroting, wordt ertoe gemachtigd, op voorstel van de minister, bevoegd voor Wonen, om leningsmachtigingen ten belope van 368.501.000 euro, verhoogd met het niet-opgenomen gedeelte van de leningsmachtiging voor het jaar 2014, met de waarborg van het Vlaams Gewest, toe te kennen aan voormelde instelling voor het voormelde bedrag.".

Art. 12.De Vlaamse Regering wordt gemachtigd om voor te consolideren instellingen met een gewaarborgde leningsmachtiging - of te consolideren alternatief gefinancierde investeringsschema's - de bedragen voor de gewaarborgde leningsmachtiging of de investeringsbedragen van de alternatief gefinancierde investeringsschema's waarvoor het Vlaams Parlement een machtiging heeft verleend al dan niet gedeeltelijk in te schrijven op nieuw te creëren begrotingsartikels, om zo zelf voor deze financiering te zorgen en deze bedragen te kunnen doorgeven. De beslissingen die met toepassing van die bepaling worden genomen, moeten binnen vijftien kalenderdagen worden meegedeeld en verantwoord door de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement, met afschrift aan het Rekenhof.

VASTLEGGINGSMACHTIGINGEN

Art. 13.Artikel 13 van het decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 13.Het EVA Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (begrotingsartikel AB0-1AFA5AY-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan voor een bedrag van 11.932.000 euro: 1° voor de aanmaak, de bijhouding en de ontsluiting van het Grootschalig Referentiebestand en afgeleide producten; 2° voor de financiering van haar vermogensuitgaven.".

Art. 14.Artikel 14 van het decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 14.Het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (begrotingsartikel DB0-1DFA5AY-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 11.520.000 euro: 1° voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten in het buitenland met Vlaamse betrokkenheid;2° ter ondersteuning van de activiteiten van ondernemingen die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen;3° voor het ter beschikking stellen van Vlaamse uitrustingsgoederen met het oog op de exportbevordering aan landen of regio's aangeduid door de Vlaamse Regering;4° ter ondersteuning van de activiteiten van bedrijfsgroeperingen en Kamers van Koophandel die bijdragen tot de bevordering van het internationaal ondernemen; 5° voor het toekennen van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapbevorderende diensten, pijler internationaal ondernemen.".

Art. 15.Artikel 15 van het decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 15.§ 1. Het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (begrotingsartikel EB0-1EFG5AY-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 239.101.000 euro: 1° voor projecten op initiatief van bedrijven en innovatiesamenwerkingsverbanden in het kader van zijn opdracht vastgesteld in het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschap- en innovatiebeleid;2° voor acties van technologische innovatie.Het Agentschap wordt belast met de uitvoering, de financiële en administratieve afhandeling van de opdrachten; 3° voor innovatieve mediaprojecten;4° voor projecten Lichte Structuren;5° voor het toekennen van doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek en van de Baekelandmandaten. § 2. Het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (begrotingsartikel EB0-1EEG5AY-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 66.693.000 euro: 1° voor steun aan toegepast biomedisch onderzoek met een primaire maatschappelijke finaliteit;2° voor de bevordering van technologietransfert en onderzoek door instellingen van hoger onderwijs;3° voor strategisch basisonderzoek;4° voor wetenschappelijk en technisch onderzoek met een landbouwkundig doel. § 3. De minister, bevoegd voor het wetenschap- en technologische innovatiebeleid, kan, na akkoord van de minister bevoegd voor Financiën en Begroting, onderling en gelijktijdig overschrijvingen uitvoeren, over de programma's heen, tussen de vastleggingmachtigingen verleend aan het Agentschap.".

Art. 16.Artikel 17 van het decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 17.§ 1. Het Gemeenschapsonderwijs (begrotingsartikel FC0-1FGE5AV-WT) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan voor een bedrag van 12.419.000 euro voor kleine infrastructuurwerken in schoolgebouwen van het Gemeenschapsonderwijs. § 2. Het Gemeenschapsonderwijs (begrotingsartikel FC0-1FGE5AV-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan voor een bedrag van 35.766.000 euro voor grote infrastructuurwerken in schoolgebouwen van het Gemeenschapsonderwijs.".

Art. 17.Artikel 18 van het decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 18.§ 1. Het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (begrotingsartikel FC0-1FGE5AW-IS) wordt gemachtigd de hiernavolgende verbintenissen aan te gaan ten belope van 174.105.000 euro voor het beheer, het onderhoud en de investeringen in schoolgebouwen: 1° voor het gesubsidieerd officieel onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs;2° voor het gesubsidieerd vrij onderwijs met uitzondering van het hoger onderwijs. § 2. De verbintenissen vermeld in paragraaf 1 hiervoor, worden in een globaal pakket, per vrijgegeven investeringsschijf, opgenomen en vastgelegd, rekening houdend met een door de Vlaamse minister, bevoegd voor Financiën en Begroting, op voorstel van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs jaarlijks vast te stellen percentage dat volgens de statistische gegevens inzake saldi en ordonnanties effectief wordt vereffend. Deze te vereffenen bedragen kunnen de in paragraaf 1 vermelde machtiging nooit overschrijden.".

Art. 18.Artikel 21 van het decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 21.§ 1. De minister, bevoegd voor Werk, wordt gemachtigd aan de afdeling ESF een vastleggingsmachtiging (begrotingsartikel JB0-1JDG5AF-WT) te verlenen als Vlaamse cofinanciering in het kader van het ESF-programma 2014-2020 via de afdeling ESF ten belope van 20.021.000 euro. § 2. De machtiging toegestaan aan de minister, bevoegd voor Werk, kan verhoogd worden met bijkomende middelen uit het provisioneel krediet ingeschreven onder het begrotingsartikel JB0-1JBG2ZZ-PR.".

Art. 19.Artikel 22 van het decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 22.§ 1. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (begrotingsartikel JB0-1JDG5AY-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 32.499.000 euro: 1° voor de uitgaven in het kader van de tewerkstellingspremie;2° voor de investeringen (beroepsopleiding). § 2. De in paragraaf 1 bedoelde machtiging kan verhoogd worden met bijkomend verkregen middelen uit provisionele kredieten ingeschreven onder begrotingsartikel JB0-1JBG2ZZ-PR. § 3. In afwijking van artikel 38, § 4, van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, kunnen uitgaven op de vastleggingsmachtiging in het kader van de tewerkstellingspremie (begrotingsartikel JB0-1JDG5AY-IS) eveneens gefinancierd worden door terugvorderingen van tewerkstellingspremies.".

Art. 20.Artikel 23 van het decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 23.§ 1. De Vlaamse Landmaatschappij (begrotingsartikel LB0-1LCH5AY-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 1.103.000 euro: 1° voor de investeringen eigen werking - Mestbank;2° voor de investeringen eigen werking. § 2. De Vlaamse Landmaatschappij (begrotingsartikel LD0-1LCH5AY-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 3.603.000 euro: 1° voor de uitgaven in het kader van natuurinrichting met inbegrip van voorschotten (EU cofinanciering);2° voor projectdotaties natuurinrichting. § 3. De Vlaamse Landmaatschappij (begrotingsartikel KB0-1KDH5AV-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 8.010.000 euro voor de uitgaven in het kader van het plattelandsfonds.".

Art. 21.Artikel 25 van het decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 25.De Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende (begrotingsartikel MB0-1MDF5AR-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 1.998.000 euro voor investeringen in het kader van de instandhouding van de basisinfrastructuur van de Luchthaven Oostende-Brugge. Het bedrag van de machtiging zal bepaald worden vanuit de provisie bedoeld onder begrotingsartikel MBU-3MFF2ZZ-PR.".

Art. 22.Artikel 26 van het decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 26.De Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (begrotingsartikel MB0-1MEF5AY-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 157.977.000 euro: 1° voor investeringen stationsomgevingen;2° voor de aanschaf van trams in het kader van de eerste fase van het masterplan; 3° voor investeringen.".

Art. 23.Artikel 29 van het decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 29.§ 1. De minister, bevoegd voor de huisvesting, wordt ertoe gemachtigd de VMSW in staat te stellen verbintenissen aan te gaan in het kader van het gedeelte van het deelprogramma FS3 2015 dat met rentesubsidies wordt gefinancierd voor een bedrag van maximaal 258.815.000 euro (begrotingsartikel NE0-1NEC5AF-WT).

De minister, bevoegd voor de huisvesting, wordt ertoe gemachtigd de VMSW in staat te stellen verbintenissen aan te gaan in het kader van het gedeelte van het deelprogramma FS3 2015 dat met kapitaalsubsidies wordt gefinancierd voor een bedrag van maximaal 361.921.000 euro (begrotingsartikel NE0-1NEC5AD-WT). § 2. De minister, bevoegd voor de huisvesting, wordt ertoe gemachtigd de VMSW in staat te stellen verbintenissen aan te gaan in het kader van het gedeelte van het programma 2015 Bijzondere Sociale Leningen VMSW dat met rentesubsidies wordt gefinancierd voor een bedrag van maximaal 172.641.000 euro (begrotingsartikel NE0-1NEC5AI-WT).

De minister, bevoegd voor de huisvesting, wordt ertoe gemachtigd de VMSW in staat te stellen verbintenissen aan te gaan in het kader van het gedeelte van het programma 2015 Bijzondere Sociale Leningen VMSW dat met kapitaalsubsidies wordt gefinancierd voor een bedrag van maximaal 176.674.000 euro (begrotingsartikel NE0-1NEC5AH-WT). § 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, wordt ertoe gemachtigd de VMSW in staat te stellen verbintenissen aan te gaan in het kader van het rollend grondfonds van de VMSW dat met rentesubsidies wordt gefinancierd voor een bedrag van het niet opgenomen gedeelte van de verbintenissenmachtiging van de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014. § 4. De minister, bevoegd voor Financiën en Begroting, wordt er tevens toe gemachtigd, op voorstel van de minister bevoegd voor de huisvesting, om leningsmachtigingen ten belope van het niet opgenomen gedeelte van de leningsmachtiging van de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014, met de waarborg van het Vlaams Gewest toe te kennen aan voormelde instelling voor het voormelde bedrag. § 5. De minister, bevoegd voor de huisvesting, wordt ertoe gemachtigd de VMSW in staat te stellen voor een bedrag van maximaal 10.000.000 euro verbintenissen aan te gaan, in het kader van het programma grondaankopen 2015, voor het verstrekken van bulletleningen met een overheidstussenkomst van 100% in de interestlasten (begrotingsartikel NE0-1NEC5AG-WT).".

WAARBORG

Art. 24.Artikel 35 van het decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 35.De minister, bevoegd voor Financiën en Begroting, wordt ertoe gemachtigd, op voordracht van de minister die bevoegd is voor de huisvesting, de waarborg van het Vlaamse Gewest te hechten aan de leningen aan te gaan door het EVA Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ten belope van onderstaande bedragen, voor: (in euro)

1. Leningsmachtiging in de huursector

395.465.000,00

2. Leningsmachtiging voor bijzondere sociale leningen

389.848.000,00

3. De bancaire financiering van marktconforme leningen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen

100.000.000,00

4. De herfinanciering van leningen binnen het systeem kapitaalsubsidie sector huurwoningen

28.000.000,00

Totaal

913.313.000,00


''.

OVERSCHRIJVINGEN

Art. 25.Artikel 45 van het decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 45.De bevoegde ministers worden ertoe gemachtigd, mits akkoord van de minister, bevoegd voor de begroting, en dit binnen de perken van de kredieten geopend voor de diverse programma's voor de Vlaamse Regering en de kabinetten van de Vlaamse Regering, overschrijvingen te verrichten, zowel voor vastleggings- als vereffeningskredieten, tussen de begrotingsartikelen over deze programma's heen.".

Art. 26.Artikel 54 van het decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 54.Zowel de vastleggings- als de vereffeningskredieten ingeschreven onder begrotingsartikelen JB0-1JDG2AD-WT, JB0-1JDG2AD-IS, JB0-1JDG2AO-WT en JB0-1JDG2AQ-WT kunnen bij besluit van de Vlaamse Regering overgeschreven worden naar de door de Vlaamse Regering aan te duiden programma's en begrotingsartikels:

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN TEWERKGESTELD BIJ VZW'S

JB0-1JDG2AD-WT

DERDE ARBEIDSCIRCUIT

JB0-1JDG2AD-WT

GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN TEWERKGESTELD BIJ DE VLAAMSE OVERHEID (PRO MEMORIE)

JB0-1JDG2AD-IS

GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN TEWERKGESTELD BIJ DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN

JB0-1JDG2AD-WT

ACTIVEREN VAN TALENTEN VIA RSZ BIJDRAGEVERMINDERINGEN - DOELGROEPKORTINGEN

JB0-1JDG2AO-WT

ACTIVEREN VAN TALENTEN VIA RSZ PPO BIJDRAGEVERMINDERINGEN - (SECTORALE) DOELGROEPKORTINGEN

JB0-1JDG2AQ-WT


".

BEPERKING AANTAL ENTITEITEN

Art. 27.Artikel 55 van het decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 55.§ 1. Op apparaats- en beleidskredieten van entiteiten die tijdens het begrotingsjaar 2015 gefusioneerd respectievelijk afgeschaft worden, mag worden vastgelegd en vereffend door de entiteit die uit de fusie ontstaat, respectievelijk de entiteit die de bevoegdheden van de afgeschafte entiteit overneemt. § 2. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd, mits akkoord van de minister, bevoegd voor Begroting, de vastleggings- en vereffeningskredieten van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, de genomen reserveringen in de vorm van vastleggingen en vereffeningen en de beschikbare kredieten op basisallocaties en begrotingsartikelen van entiteiten die tijdens het begrotingsjaar 2015 gefusioneerd respectievelijk opgeheven worden, op datum van fusie of opheffing over te hevelen naar de naar aanleiding van de fusie of opheffing ontstane passende basisallocaties en begrotingsartikelen. § 3. In het kader van de overdracht van het takenpakket met betrekking tot Protocol van het Departement DAR naar het Departement iV worden de in 2015 reeds genomen reserveringen in de vorm van vastleggingen en de gedane vereffeningen van uitgaven, evenals de openstaande verbintenissen overgedragen van het begrotingsartikel AB0-1ADA2AA-WT naar het begrotingsartikel DB0-1DDA2AC-WT.".

VRIJSTELLING VOORAFGAAND VISUM CONTROLEUR VAN DE VASTLEGGINGEN

Art. 28.Aan artikel 66, 4°, van het decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 wordt volgend begrotingsartikel toegevoegd:

Begrotingsartikel

JB0-1JAX4ZZ-WT


".

Art. 29.Aan artikel 66 van het decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 wordt een punt 5 toegevoegd, luidend als volgt: "5° de subsidies en loontegemoetkomingen, ongeacht het bedrag, op onderstaande begrotingsartikelen:

Begrotingsartikel

JB0-1JDG2AL-WT

JB0-1JDG2AM-WT

JB0-1JDG2AN-WT

JB0-1JDG2AS-WT

JB0-1JEC2AA-WT

JB0-1JFG2AB-WT


".

DIVERSE ANDERE BEPALINGEN

Art. 30.De Vlaamse minister, bevoegd voor Leefmilieu en Natuur, wordt gemachtigd om de vastlegging met nummer 10266524 (1.936.000 euro) over te dragen van artikel LBC-3LCH2AD/IS naar artikel LBC-3LCH2AD/WT.

Art. 31.De Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn wordt ertoe gemachtigd om voor de terbeschikkingstelling van stelplaatsen en van de traminfrastructuur Livan 1, in het kader van de beslissing van de Vlaamse Regering van 16 februari 2007 verbintenissen aan te gaan ten laste van de Vlaamse uitgavenbegroting die resulteren in een beschikbaarheidsvergoeding: 1° voor de stelplaats Tongeren, voor 30 jaar tot 2041, per jaar van 418.192 euro tot 2041 (prijspeil 2015, met vaste jaarlijkse groeivoet van 2%); 2° voor de stelplaatsen Cluster 1 (Brugge, Overijse en Zomergem) voor 30 jaar tot 2041, per jaar van 3.047.839 euro (prijspeil 2015, met vaste jaarlijkse groeivoet van 2%); 3° voor de stelplaatsen Cluster 2 (Leuven-Noord, Sint-Niklaas en Hasselt), voor 25 jaar tot 2042, per jaar van maximum 4.010.332 euro; 4° voor traminfrastructuur Livan 1, voor 25 jaar tot 2040, per jaar van maximum 5.560.133 euro (prijspeil 2016, met vaste jaarlijkse groeivoet van 2%).

DIENSTEN MET AFZONDERLIJK BEHEER

Art. 32.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer `Catering en Schoonmaak'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 28.571.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 24.000.000 euro in vastleggingen en 28.571.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 33.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer `Informatie Vlaanderen'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 65.618.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 57.430.000 euro in vastleggingen en 65.618.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De orderekening BHJ 8B042000 voor het project `Citadel on the Move' mag jaaroverschrijdend een negatief saldo vertonen van maximaal 300.000 euro. De orderekening wordt aangezuiverd door Europese subsidies voor het project. Van begrotingsartikel BHJ-3BGC2AA-WT, mag tevens maximaal 300.000 euro in vastleggings- en in vereffeningskrediet overgeschreven worden naar orderekening BHJ 8B042000 voor uitgaven die ten laste zijn van de Vlaamse overheid en die kaderen in de cofinanciering van het project `Citadel on the Move'.

Binnen de perken van de kredieten van de DAB Informatie Vlaanderen wordt de minister, bevoegd voor Bestuurszaken, gemachtigd om subsidies toe te kennen op onderstaande begrotingsartikelen:

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

INKOMENSOVERDRACHTEN, DIE GEEN EXPLOITATIESUBSIDIES ZIJN, AAN BEDRIJVEN EN FINANCI"LE INSTELLINGEN

BHJ-3BGC2AA-WT

INKOMENSOVERDRACHTEN AAN LOKALE OVERHEDEN - NIET VERDEELD

BHJ-3BGC2AA-WT


Binnen de perken van de kredieten van de DAB Informatie Vlaanderen mogen prijzen toegekend worden ter promotie van innovatieve voorstellen voor het gebruik van open data. Het totale jaarbedrag van de toegekende prijzen dient beperkt te blijven tot 10.000,00 euro; het bedrag per begunstigde dient beperkt te blijven tot 5.000,00 euro. De toekenning ervan dient verantwoord te worden op basis van een verslag van een jury die samengesteld is uit ten minste drie onafhankelijke deskundigen inzake het gebruik van open data die niet behoren tot de Dienst met Afzonderlijk Beheer Informatie Vlaanderen.

Art. 34.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer `Overheidspersoneel'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 10.582.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 5.327.000 euro in vastleggingen en 10.582.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 35.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer `Waarborgfonds Microfinanciering'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 796.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 123.000 euro in vastleggingen en 796.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 36.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer `Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 9.059.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 5.451.000 euro in vastleggingen en 9.059.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 37.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer `Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector' (CICOV).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 725.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 489.000 euro in vastleggingen en 725.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 38.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer `Landcommanderij Alden Biesen'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.501.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 1.299.000 euro in vastleggingen en 1.501.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De Vlaamse minister, bevoegd voor Cultuur, kan aan het instellingshoofd van de DAB `Landcommanderij Alden Biesen' een kasvoorschot voor dringende uitgaven ter beschikking stellen van maximaal 12.000 euro. Het instellingshoofd is er toe gehouden de aanwending van dit kasvoorschot te verantwoorden.

De Vlaamse minister, bevoegd voor Cultuur, wordt gemachtigd om aan de DAB toestemming te geven om bijkomende verbintenissen aan te gaan ten belope van de eventueel door de DAB gerealiseerde meerontvangsten, voortvloeiend uit de werking 2015.

Art. 39.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer `Kasteel van Gaasbeek'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.334.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 937.000 euro in vastleggingen en 1.334.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De Vlaamse minister, bevoegd voor Cultuur, kan aan het instellingshoofd van de DAB `Kasteel van Gaasbeek' een kasvoorschot voor dringende uitgaven ter beschikking stellen van maximaal 12.000 euro. Het instellingshoofd is er toe gehouden de aanwending van dit kasvoorschot te verantwoorden.

De Vlaamse minister, bevoegd voor Cultuur, wordt gemachtigd om aan de DAB toestemming te geven om bijkomende verbintenissen aan te gaan ten belope van de eventueel door de DAB gerealiseerde meerontvangsten voortvloeiend uit de werking van 2015.

Art. 40.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer `Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen' (KMSKA).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 4.497.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 2.962.000 euro in vastleggingen en 4.497.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De Vlaamse minister, bevoegd voor Cultuur, kan aan het instellingshoofd van de DAB `Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen' een kasvoorschot voor dringende uitgaven ter beschikking stellen van maximaal 12.000 euro. Het instellingshoofd is er toe gehouden de aanwending van dit kasvoorschot te verantwoorden.

De Vlaamse minister, bevoegd voor Cultuur, wordt ertoe gemachtigd om aan de DAB toestemming te geven om bijkomende verbintenissen aan te gaan ten belope van de eventueel door de DAB gerealiseerde meerontvangsten voortvloeiend uit de werking van het jaar 2015.

Art. 41.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer `Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.458.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 1.230.000 euro in vastleggingen en 1.458.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 42.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer `Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud', afgekort Minafonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 566.198.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 354.683.000 euro in vastleggingen en 566.198.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op respectievelijk 0 euro en 0 euro. § 2. De vereffeningen van de uitgaven die in de loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van de vastleggingkredieten van artikels waarvan de nummering inmiddels werd gewijzigd of overgegaan zijn in andere begrotingsartikelen van het Minafonds, of die werden overgeheveld naar de toenmalige programma's 61.10, 61.20, 61.30 of 61.50 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, mogen worden aangerekend op de overeenstemmende begrotingsartikelen van de begroting voor het jaar 2015, waarop de vastleggingen worden geacht te zijn aangerekend en waarnaar zij worden overgebracht. § 3. Binnen de perken van de kredieten op onderstaande begrotingsartikelen van de DAB Minafonds wordt de minister, bevoegd voor het plattelandsbeleid, gemachtigd om subsidies toe te kennen.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

COFINANCIERING VLAAMS GEWEST VOOR PLATTELANDSPROJECTEN EN LEADERGROEPEN INGEVOLGE HET PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA VOOR VLAANDEREN

LBC-3LCH2AK-WT

PROJECTSUBSIDIES IN HET KADER VAN GENTEGREERD PLATTELANDSBELEID VOOR VLAANDEREN

LBC-3LCH2AK-WT

INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP - AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - EVA VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ VOOR PLATTELANDSBELEID

LBC-3LCH2AY-IS


§ 4. Binnen de perken van de kredieten op onderstaande begrotingsartikelen van de DAB Minafonds wordt de minister, bevoegd voor het leefmilieu, gemachtigd om subsidies toe te kennen.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

UITVOERING VAN HET MILIEUBELEIDSPLAN 1997- 2002 EN HET MILIEUJAARPROGRAMMA 2003

LBC-3LCH2AA-WT

MILIEUCONVENANTEN EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN MET HET VLAAMSE GEWEST

LBC-3LCH2AA-WT

SUPRA- EN INTERNATIONAAL MILIEUBELEID EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

LBC-3LCH2AB-WT

INKOMENSOVERDRACHTEN AAN VZW'S TEN BEHOEVE VAN GEZINNEN - INFORMATIE, SENSIBILISERING, NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIE, EN NATUURTECHN. MILIEUBOUW O.M. PROJ. VLAAMSE SOCIALE PARTNERS EN AAN DE BOND BETER LEEFMILIEU VOOR PROJ. MILIEUKOOPWIJZER EN VOOR PROJ. ROND DRAAGVLAKVERBREDING LANDBOUW EN MILIEU EN AAN DE VZW BRUGGE-PLUS VOOR HET PROJECT KRINGLOOPEXPO

LBC-3LCH2AC-WT

PROJECTSUBSIDIES INZAKE DUURZAAM MILIEU- EN NATUURBELEID (MILIEUPROJECTENFONDS) ONDER MEER PROJECTEN VAN DE VLAAMSE SOCIALE PARTNERS

LBC-3LCH2AC-WT

DUURZAAM BOUWEN

LBC-3LCH2AC-WT

MILIEUCONVENANTEN EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN MET HET VLAAMSE GEWEST

LBC-3LCH2AC-WT

STEUN AAN LOKALE OVERHEDEN DOOR DE VLAAMSE OVERHEID IN HET KADER VAN HET VLAAMSE MILIEUBELEIDSPLAN 2011-2015 (MAATREGELENPAKKET 13)

LBC-3LCH2AC-WT

VOOR DE AANLEG VAN GEMEENTELIJKE RIOLERINGEN, DE BOUW VAN KLEINSCHALIGE RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIES MET INBEGRIP VAN DE AANLEG VAN INDIVIDUELE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES EN DE AANLEG VAN PRIVATE WATERZUIVERINGSINSTALLATIES

LBC-3LCH2AD-WT

AANLEG RIOLERINGEN (BVR 01.02 .2002) EN AANVULLENDE BIJDRAGE AAN GEMEENTEBESTUREN VOOR DE AANLEG OF VERBETERING VAN RIOLERINGEN (BVR 31.03.1993)

LBC-3LCH2AD-WT

DRINKWATERMAATSCHAPPIJEN EN OPENBARE BESTUREN VOOR DE UITBOUW VAN TWEEDECIRCUITWATER TER BESCHERMING VAN HET GRONDWATER (PRO MEMORIE)

LBC-3LCH2AD-WT

OVERDRACHT FINANCIELE FONDSEN BODEMSANERING

LBC-3LCH2AE-WT

BODEMSANERINGEN IN TOEPASSING VAN HET DECREET VAN 22 FEBRUARI 1995 BETREFFENDE DE BODEMSANERING (PRO MEMORIE)

LBC-3LCH2AE-WT

ERKENDE KRINGLOOPCENTRA

LBC-3LCH2AO-WT

ONDERSTEUNING VAN PREVENTIE (COMPOST.V.A.TEN, INFORMATIESTANDS, DEMOPLAATSEN COMPOSTMEESTERS, ...) EN SELECTIEVE INZAMELING

LBC-3LCH2AO-WT

ONDERSTEUNING PREVENTIE, SELECTIEVE INZAMELING (CONTAINERPARKEN, CONTAINERS, DIFTARSYSTEMEN,..) EN HET BOUWEN VAN INSTALLATIES (GROEN- EN GFT-COMPOSTERING, SORT. GROFVUIL) (DECR. 02.07.1981 IVM VOORKOMING EN BEHEER AFVALSTOFFEN)

LBC-3LCH2AO-WT

IN HET KADER VAN FLANKERENDE MAATREGELEN MAP AAN PRAKTIJKCENTRA, WATERGROEPERINGEN EN ANDERE ACTOREN

LBC-3LCH2AJ-WT

COFINANCIERING VLAAMS GEWEST VOOR PLATTELANDSPROJECTEN EN LEADERGROEPEN INGEVOLGE HET PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA VOOR VLAANDEREN

LBC-3LCH2AK-WT

PROJECTSUBSIDIES IN HET KADER VAN GEINTEGREERD PLATTELANDSBELEID VOOR VLAANDEREN

LBC-3LCH2AK-WT

VERGOEDINGEN (INCLUSIEF BEHEERSOVEREENKOMSTEN) INGEVOLGE GEBIEDSGERICHTE VERSCHERPINGEN IN UITVOERING VAN HET MESTDECREET VAN 23 JANUARI 1991 EN INGEVOLGE HET PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA VOOR VLAANDEREN MET TEN DELE COFINANCIERING

LBC-3LCH2AL-WT

PREMIES VOOR DE AANKOOP EN INSTALLATIE VAN EMISSIEVERMINDERENDE VOORZIENINGEN IN VOERTUIGEN MET EEN DIESELMOTOR

LBC-3LCH2AM-WT

CONVENANT MET UMICORE (INVESTERINGSDOTATIE BBF) EN SUBSIDIES UNEP

LBC-3LCH2AV-IS

UITEENLOPENDE ACTOREN VOOR HET NATUUR-, BOS- EN GROENBEHEER VIA GROENE, DUURZAME JOBS TOEGANKELIJK VOOR KANSENGROEPEN

LBC-3LCH2AF-WT

VERBETERING EN INSTANDHOUDING VAN DE NATUURKWALITEIT IN DE OPEN RUIMTEN (DECREET VAN 21 OKTOBER 1997 BETREFFENDE HET NATUURBEHOUD EN HET NATUURLIJK MILIEU)

LBC-3LCH2AF-WT

VLAAMS FONDS TROPISCH BOS

LBC-3LCH2AF-WT

BOSBEHEER, DE GROENVOORZIENING, DE VISSERIJ, DE JACHT EN DE VOGELBESCHERMING EN AAN WILDBEHEEREENHEDEN

LBC-3LCH2AF-WT

VZW FAIR TIMBER EN VZW PEFC BELGIE VOOR DE ONDERSTEUNING AAN LOKALE OVERHEDEN OP VLAK VAN DUURZAAM GEEXPLOITEERD HOUT IN HET KADER VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (2008 - 2013)

LBC-3LCH2AF-WT

GROEN IN DE STAD : ONDERSTEUNING VAN VOORBEELDSTELLENDE PROJECTEN VAN PARTICULIEREN EN VERENIGINGEN TER VERGROENING VAN DE STAD

LBC-3LCH2AF-WT

VZW NATUURVERENIGING DEN BUNT VOOR HET ORGANISEREN VAN BOSKLASSEN IN HET BOSHUIS TE RAVELS

LBC-3LCH2AF-WT

SUPRA- EN INTERNATIONAAL NATUUR- EN BOSBELEID

LBC-3LCH2AF-WT

NATUURVERENIGINGEN VOOR DE VERWERVING VAN NATUURGEBIEDEN

LBC-3LCH2AF-WT

VERBETERING VAN DE NATUURKWALITEIT IN DE OPEN RUIMTEN (DECREET VAN 21 OKTOBER 1997 BETREFFENDE HET NATUURBEHOUD EN HET NATUURLIJK MILIEU)

LBC-3LCH2AF-WT

BOSBEHEER, DE GROENVOORZIENING, DE VISSERIJ, DE JACHT EN DE VOGELBESCHERMING (O.A. SUBSIDIES VOOR DE BEBOSSING VAN LANDBOUWGRONDEN)

LBC-3LCH2AF-WT

VERBETERING EN INSTANDHOUDING VAN DE NATUURKWALITEIT EN HET VERHOGEN VAN DE BIODIVERSITEIT

LBC-3LCH2AF-WT


§ 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, wordt ertoe gemachtigd om in het kader van het intersyndicaal project voor de versterkte milieuwerkingen van de vakbonden in casu ACV, ABVV en ACLVB een gezamenlijke subsidie van maximaal 170.000 euro toe te kennen ten laste van het begrotingsartikel LBC-3LCH2AC-WT. In hetzelfde kader wordt de Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmilieu er eveneens toe gemachtigd om de werkgeversorganisaties, onder andere Voka, NEOS en UNIZO, een gezamenlijke subsidie van maximaal 80.000 euro toe te kennen ten laste van het begrotingsartikel LBC-3LCH2AC-WT. § 6. Daarnaast wordt aan de vzw Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen een subsidie toegekend van maximaal 32.000 euro en dit voor het project `Milieukoopwijzer'. Tevens wordt aan de provincie Oost-Vlaanderen een subsidie toegekend van maximaal 37.000 euro voor het bezoekerscentrum Bastion VIII in Dendermonde en een subsidie van maximaal 88.000 euro aan de provincie Limburg voor het bezoekerscentrum De Watersnip in Beringen. § 7. Aan de Vlaamse Architectenorganisatie wordt een subsidie toegekend ten bedrage van 143.000 euro voor het project `consulent waterbewust bouwen'. § 8. De minister, bevoegd voor het leefmilieu, wordt ertoe gemachtigd, na advies van de Inspectie van Financiën, om bij de uitbetaling van subsidies verrekeningen uit te voeren van terugvorderingen van eerder uitbetaalde subsidies voor andere niet of gedeeltelijk uitgevoerde engagementen binnen het onderstaande begrotingsartikel.

OMSCHRIJVING

BEGROTINGSARTIKEL

MILIEUCONVENANTEN EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN MET HET VLAAMSE GEWEST

LBC-3LCH2AC-WT


§ 9. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, wordt ertoe gemachtigd om ten laste van de begroting van het Minafonds aan het Transitienetwerk Plan C een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 300.000 euro voor het project `duurzaam materialenbeheer'. De subsidie zal aangerekend worden op begrotingsartikel LBC-3LCH2AO-WT.

Art. 43.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer `Vlaams Infrastructuurfonds'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 906.590.000 euro en voor de uitgaven 624.611.000 euro in vastleggingen en 906.590.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro. § 2. De minister, bevoegd voor de openbare werken, wordt ertoe gemachtigd het gedeelte van de uitgaven die ten laste van het Vlaamse Gewest voortvloeien uit gecombineerde werken en projecten tussen enerzijds het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Wegen en Verkeer en anderzijds de nv Aquafin, Dijkstraat 8 te Aartselaar, en voor welke laatstgenoemde instantie optreedt als opdrachtgever, ten laste te brengen van de begroting van de DAB `Vlaams Infrastructuurfonds'.

Deze machtiging is onderworpen aan onderstaande voorwaarden: 1° de gecombineerde werken en projecten dienen te geschieden op basis van een overeenkomst;2° de inbreng in de gecombineerde werken en projecten van de nv Aquafin dient minimaal 70% te zijn;3° de administratieve en begrotingscontrole is van toepassing op het aandeel van het Vlaamse Gewest. § 3. De DAB `Vlaams Infrastructuurfonds' wordt ertoe gemachtigd de uitgaven voortvloeiend uit vonnissen en arresten van de hoven en rechtbanken, alsmede in voorkomend geval, van dadingen en andere minnelijke regelingen, aangaande geschillen gerezen ingevolge beslissingen van de krachtige bevoegde overheden en/of rechtsvoorgangers, inzake de aangelegenheden thans bedoeld in artikel 6, § 1, X, 1ste tot en met 5de, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, ten laste te brengen van zijn begroting. § 4. Binnen de perken van de kredieten geopend op de volgende begrotingsartikelen van de DAB `Vlaams Infrastructuurfonds', wordt de bevoegde minister ertoe gemachtigd de volgende subsidies toe te kennen:

OMSCHRIJVING

EGROTINGSARTIKEL

VZW IMINDS

MBU-3MFF2AA-WT

IN HET KADER VAN DE CO-FINANCIERING DOOR HET VLAAMS GEWEST VAN euroPESE STEUNPROGRAMMA'S

MBU-3MFF2AA-WT

TER ONDERSTEUNING VAN HET BOVENLOKAAL FIETSBELEID EN DE UITVOERING VAN HET VERKEERSVEILIGHEIDSPLAN TUSSEN DE VIJF VLAAMSE PROVINCIES EN DE VLAAMSE OVERHEID

MBU-3MFF2AD-WT

CO-EN PRE-FINANCIERING DOOR HET VLAAMS GEWEST VAN WERKEN UITGEVOERD DOOR DE NMBS EN DE KOSTEN VERBONDEN AAN SPECIFIEKE STUDIES

MBU-3MFF2AE-WT

AAN DE VZW CARGO COMMUNITY SYSTEM VOOR DE UITBOUW VAN HET CCS EN AAN BEDRIJVEN IN HET KADER VAN CO-FINANCIERING DOOR HET VLAAMS GEWEST VAN euroPESE STEUNPROGRAMMA'S

MBU-3MIF2AL-WT

SUBREGIONALE OVERLEGORGANEN IN DE DIVERSE HAVENGEBIEDEN VAN HET VLAAMS GEWEST

MBU-3MIF2AL-WT

AUTONOME EN GEMEENTELIJKE HAVENBEDRIJVEN VOOR DE INSTANDHOUDING (M.I.V. HET VERWERKEN VAN SPECIE) EN HET ONDERHOUD EN EXPLOITATIE VAN ZEESLUIZEN EN MARITIEME TOEGANGSWEGEN

MBU-3MIF2AL-WT

DE HAVEN VAN ANTWERPEN MET BETREKKING TOT GRONDEN LINKERSCHELDE-OEVER M.I.V. DE NODIGE AANKOPEN, ONTEIGENINGEN EN DE DAARAAN VERBONDEN LASTEN EN KOSTEN

MBU-3MIF2AL-WT

LAGERE, OPENBARE BESTUREN EN AUTONOME GEMEENTELIJKE HAVENBEDRIJVEN : ONDERSTEUNING VAN HET BELEID VAN HET VLAAMS GEWEST INZAKE ZEEHAVENS EN SUBSIDIES AAN HAVENBEDRIJVEN VOOR INVESTERINGEN IN HAVENINTERNE BASIS- EN UITRUSTINGSINFRASTRUCTUUR

MBU-3MIF2AL-WT

IN HET KADER VAN DE CO-FINANCIERING DOOR HET VLAAMS GEWEST VAN EUROPESE STEUNPROGRAMMA'S

MDU-3MHF2AD-WT

INVESTERINGSSUBSIDIES TER ONDERSTEUNING VAN HET FIETS- EN DOORTOCHTENBELEID EN SCHOOLOMGEVINGEN EN OVERDRACHT VAN WEGEN

MDU-3MHF2AD-WT

AANLEGGEN VAN RIOLERINGEN EN GESCHEIDEN AFVOERSYSTEMEN VAN HEMELWATER DIE UITGEVOERD WORDEN IN COMBINATIE MET WEGENISWERKEN DOOR HET VLAAMS GEWEST

MDU-3MHF2AD-WT


§ 5. De bevoegde minister wordt ertoe gemachtigd om, binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de begrotingsartikelen MBU-3MIF2AL-WT, MCU-3MIF2AD-WT en MDU-3MHF2AD-WT, de kosten verbonden aan de verplaatsing van gas-, water en elektriciteitsleidingen en rioleringen in het kader van de verbetering van de infrastructuur van het openbaar vervoer, aan de nutsbedrijven te betalen. § 6. De bevoegde minister wordt ertoe gemachtigd om, binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de begrotingsartikelen MBU-3MIF2AL-WT en MCU-3MIF2AA-WT, de verschuldigde milieuheffingen voor het storten van baggerspecie te betalen aan de instanties gemachtigd tot het innen van deze heffingen. § 7. De bevoegde minister wordt ertoe gemachtigd om, binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de begrotingsartikelen MBU-3MIF2AL-WT en MCU-3MIF2AD-WT, aan de havenbesturen voorschotten uit te keren op de door het Vlaamse Gewest verschuldigde bedragen ingevolge het sluiten van financieringsovereenkomsten tussen het Vlaamse Gewest en de havenbesturen.

Deze voorschotten kunnen aan de havenbesturen worden betaald conform de bepalingen van de artikelen 9, 10, 11 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 november 1993 betreffende het subsidiëringbesluit van de investeringen in de zeehavens voor de in bijlage II van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 opgesomde projecten en volgens artikel 8 van ditzelfde besluit voor de andere projecten. § 8. De bevoegde minister wordt ertoe gemachtigd om, binnen de perken van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds, kosten aan te rekenen en voorschotten toe te staan in het kader van de onteigeningen ingevolge het flankerend sociaal beleid in de zeehavengebieden op de begrotingsartikelen MBU-3MIF2AL-WT en MBU-3MIF2AU-IS, en voor de realisatie van globale begeleidingsplannen in de Vlaamse zeehavens op begrotingsartikel MBU-3MIF2AL-WT. § 9. De bevoegde minister wordt ertoe gemachtigd met de NMBS en spoorwegoperatoren, de EVA' s nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal NV en de binnenvaartexploitanten, onderhandelingen te voeren en gezamenlijke initiatieven te nemen voor het bevorderen van het intermodaal vervoer via de binnenvaart en/of het spoor, zoals onder meer de opstarting van shuttles en/of bloktreinen gaande van en naar de Vlaamse zeehavens, met inbegrip van de daaraan verbonden kosten voor specifieke studies. De samenwerkingsakkoorden mogen de duur van drie jaar niet overschrijden behalve met instemming van de Vlaamse Regering. § 10. De bevoegde minister wordt ertoe gemachtigd om, binnen de perken van de ingeschreven kredieten, kosten aan te rekenen in verband met de aanstelling van een sociaal bemiddelaar en twee regeringscommissarissen in uitvoering van het Havendecreet voor de lonen, sociale lasten en toelagen op begrotingsartikel MBU-3MFF2ZZ-LO, en voor de werkingskosten op MBU-3MFF2AA-WT. Tevens wordt hij gemachtigd om kosten aan te rekenen voor werkingskosten van de Lange Termijnvisie Westerschelde op begrotingsartikel MBU-3MFF2AA-WT. § 11. De bevoegde minister wordt ertoe gemachtigd om de ontvangsten uit overdracht van gronden naar Waterwegen en Zeekanaal NV, toe te wijzen aan het Vlaams Infrastructuurfonds. § 12. De vereffeningen van de uitgaven die in de loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van vastleggingskredieten en vastleggingsmachtigingen van basisallocaties of begrotingsartikelen die afgeschaft zijn of overgegaan in andere basisallocaties of begrotingsartikelen, mogen worden aangerekend op de overeenstemmende begrotingsartikelen van de begroting voor het jaar 2015. § 13. Het IVA Wegen en Verkeer wordt gemachtigd om de ontvangsten in het kader van de beteugeling van de aantasting van de wegeninfrastructuur door overgewicht of door overtollige asdruk, te innen door middel van betalingen met bankkaarten. De daaraan verbonden kosten komen in mindering van de ontvangsten. § 14. De bevoegde minister wordt ertoe gemachtigd om, binnen de perken van de kredieten ingeschreven op begrotingsartikel MDU-3MHF2AC-WT, de kosten verbonden aan de verplichte verkeersomleiding via de Liefkenshoektunnel ten gevolge van verkeersincidenten op de ring rond Antwerpen, de toegangswegen naar deze ring of in de Kennedytunnel, aan de nv Tunnel Liefkenshoek te betalen. § 15. De begunstigde van de vastleggingen aangerekend op het VIF die betrekking hebben op uitgaven die ten gevolge van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2004 betreffende de rechtsopvolging naar aanleiding van de omzetting van de Dienst voor de Scheepvaart in een publiek vormgegeven verzelfstandigd agentschap De Scheepvaart, en naar aanleiding van de kwalificatie van de nv Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, waarvan de naam gewijzigd werd in Waterwegen en Zeekanaal als publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap, ten laste zijn genomen van het EVA Waterwegen en Zeekanaal NV respectievelijk het EVA nv De Scheepvaart, wordt gewijzigd in Waterwegen en Zeekanaal NV, respectievelijk nv De Scheepvaart, elk wat hun bevoegdheden betreft. § 16. De minister, bevoegd voor de havens, wordt ertoe gemachtigd om de kosten van het `project AMORAS' - bouw en exploitatie van een mechanisch slib-ontwateringsinstallatie, in zijn geheel te gunnen en de kredieten nodig voor de bouw jaarlijks aan te rekenen en te vereffenen ten laste van begrotingsartikel MBU-3MIF2AL-WT van het Vlaams Infrastructuurfonds.

Art. 44.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer `Loodswezen'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 114.417.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 101.468.000 euro in vastleggingen en 114.417.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 45.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer `Vloot'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 126.739.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 68.013.000 euro in vastleggingen en 126.739.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 46.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer `Luchthaven Antwerpen'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 10.097.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 10.097.000 euro in vastleggingen en 10.097.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro. § 2. De DAB wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting en in de mate dat de in paragraaf 1 vermelde ontvangsten effectief gerealiseerd worden, een bedrag van 10.097.000 euro vast te leggen.

Art. 47.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer `Luchthaven Oostende'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 10.568.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 10.568.000 euro in vastleggingen en 10.568.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro. § 2. De DAB wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting en in de mate dat de in paragraaf 1 vermelde ontvangsten effectief gerealiseerd worden, een bedrag van 10.568.000 euro vast te leggen.

Art. 48.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer `Grondfonds'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 24.253.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 3.642.000 euro in vastleggingen en 24.253.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 49.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer `Herstelfonds'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 23.508.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 3.536.000 euro in vastleggingen en 23.508.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 50.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer `Fonds voor de financiering van het urgentieplan voor de sociale huisvesting'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 28.524.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 28.524.000 euro in vastleggingen en 28.524.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 51.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer `Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.729.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 291.000 euro in vastleggingen en 2.729.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 52.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer `Digitale Drukkerij'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.676.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 1.477.000 euro in vastleggingen en 1.676.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 53.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer `Audit Vlaanderen'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 439.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 250.000 euro in vastleggingen en 439.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 54.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer `Fonds ter Bestrijding van de Uithuiszettingen'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 7.131.000 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 410.000 euro in vastleggingen en 7.131.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 55.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer `Veiling Emissierechten'.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 0 euro.

De begroting beloopt voor de uitgaven 0 euro in vastleggingen en 0 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op 0 euro en 0 euro.

VLAAMSE RECHTSPERSONEN

Art. 56.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van het Vlaams Brusselfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 4.430.000 euro en voor de uitgaven 3.230.000 euro in vastleggingen en 4.430.000 euro in vereffeningen.

Het Vlaams Brusselfonds (begrotingsartikel AB0-1AGI5AX-IS) wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag vast te leggen van 2.631.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 57.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 228.150.000 euro en voor de uitgaven 228.150.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor de orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 58.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van het Financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige investeringsuitgaven.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 434.723.000 euro en voor de uitgaven 226.525.000 in vastleggingen en 434.723.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 59.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van het Vlaams Toekomstfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 22.475.000 euro en voor de uitgaven 22.475.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 60.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van IVA Toerisme Vlaanderen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 127.368.000 euro en voor de uitgaven 127.368.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Toerisme Vlaanderen (begrotingsartikel DB0-1DGF5AY-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 26.580.000 euro in het kader van: 1° de financiering van het IVA `Toerisme Vlaanderen' met de netto opbrengst van de winst van de Nationale Loterij;2° de toekenning van gereglementeerde subsidies aan derden;3° de financiering van eigen investeringen;4° de toekenning van subsidies op naam.Binnen de perken van de ingeschreven krediet op de begroting van Toerisme Vlaanderen wordt het agentschap gemachtigd om subsidies op naam toe te kennen aan volgende organisaties: - vzw Toeristische attracties; - vzw Centrum Ronde van Vlaanderen; - vzw Tourist Info For Young People; - vzw Grote Routepaden; - vzw Toerisme Voerstreek; - Viavia Tourism Academy; - Bond Beter Leefmilieu; - Cultuurnet Vlaanderen; - KMDA; - KU Leuven; - Flanders Classics; 5° de financiering van de projecten vrijetijdseconomie in het kader van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK). Toerisme Vlaanderen (begrotingsartikel DB0-1DGF5AY-IS) wordt ertoe gemachtigd om verbintenissen aan te gaan ten laste van de Vlaamse uitgavenbegroting die resulteren in een beschikbaarheidsvergoeding voor het DBFM-project Jeugd Verblijf Centrum Brasschaat, voor 25 jaar tot 2039, per jaar van 457.435,93 euro exclusief btw tot 2039.

Art. 61.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van het Fonds Flankerend Economisch Beleid.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 194.687.000 euro en voor de uitgaven 194.687.000 euro.

Het Fonds (begrotingsartikel EC0-1ECG5AY-IS) wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 168.063.000 euro vast te leggen.

De minister, bevoegd voor de economie, wordt er tevens toe gemachtigd uitgaven kleiner of gelijk aan 500.000 euro aan te gaan die passen in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse Regering.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, wordt er tevens toe gemachtigd de kredieten, vastgelegd tijdens de vorige begrotingsjaren op het artikel 85.01 (vastleggingnummer 40004028) van het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid in het kader van de Talentenbank, ten belope van maximaal 3 miljoen euro aan te wenden voor de toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapbevorderende diensten. Het saldo van de vastlegging mag aangewend worden voor de Winwinlening.

De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd een bedrag van maximum 57.907.200 euro, vastgelegd tijdens het begrotingsjaar 2011 - vastleggingsnummers 00.033.285 en 00.033-286 - en aangerekend op artikel 5112.5117 van de begroting van het Fonds Flankerend Economisch Beleid, over te dragen en te herbestemmen op de begroting van het Fonds Flankerend Economisch Beleid voor het begrotingsjaar 2015.

De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd, in geval van herbestemming van de vastleggingen met vastleggingsnummers 00.033.285 en 00.033-286 buiten de begroting van het Fonds Flankerend Economisch Beleid en mits akkoord van de minister, bevoegd voor Financiën en Begroting, de vastleggingsmachtiging ingeschreven onder het begrotingsartikel EC0-1ECG5AY-IS maximaal ten bedrage van het in dit lid bedoelde herbestemde vastleggingsbedrag over te schrijven naar de passende bestaande of eventueel nieuw in te schrijven vastleggingsmachtigingen en vastleggingskredieten van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap. In geval van herbestemming buiten de begroting van het Fonds Flankerend Economisch Beleid wordt bovendien de Vlaamse Regering ertoe gemachtigd, mits akkoord van de minister, bevoegd voor Financiën en Begroting, de vastleggingsmachtiging van het Fonds Flankerend Economisch Beleid te verhogen met een bedrag gelijk aan het bedrag van de in dit lid bedoelde herbestemming.

De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd een bedrag van 811.961 euro via een bevestiging van een gedeelte van de steun van 1.000.000 euro die de Vlaamse Regering op 4 juni 2010 heeft toegekend aan TODI NV, toe te kennen aan de SPV IMMO TODI. In geval van een tekort met betrekking tot de verliesfinanciering van de waarborgregeling van de nv Waarborgbeheer, wordt het Fonds Flankerend Economisch Beleid ertoe gemachtigd om een compenserende toelage over te dragen naar het begrotingsartikel EC0-1ECG2AI-WT.

Art. 62.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van het IVA Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 282.899.000 euro en voor de uitgaven 202.366.000 euro in vastleggingen en 282.899.000 euro in vereffeningen.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (begrotingsartikel GB0-1GID5AY-IS) wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting verbintenissen vast te leggen voor de aankoop, bouw, verbouwing en uitrusting van instellingen die hiervoor in aanmerking komen.

De ontvangsten en uitgaven voor de orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen en voor het gezondheidsbeleid, wordt gemachtigd om principiële akkoorden - zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot regeling van de alternatieve investeringssubsidies, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - te verlenen die op kruissnelheid resulteren in een (gecumuleerd) bedrag van 212.013.391,43 euro aan totale jaarlijkse gebruikstoelagen. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen en voor het gezondheidsbeleid, en de Vlaamse minister, bevoegd voor Finan-ciën en Begroting, stellen, op voorstel van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, de correctiemethode vast voor de berekening van de raming van de overgang van de reeds verleende - en eventueel nog te verlenen - principiële akkoorden naar de uiteindelijk te verwachten respectievelijke gebruikstoelage.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd een totaal bedrag van 100.000.000 euro te waarborgen voor investeringen als vermeld in artikel 7ter en artikel 8, eerste lid, van het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden.

Art. 63.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van het IVA Fonds Jongerenwelzijn.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 414.001.000 euro en voor de uitgaven 400.885.000 euro aan vastleggingen en 414.001.000 euro aan vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor de orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Fonds Jongerenwelzijn (begrotingsartikel GB0-1GED5AY-IS) wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 9.237.000 euro vast te leggen voor uitgaven voor investeringen, onderhoudswerken en uitrusting van de gemeenschapsinstellingen.

Het onbelaste kredietsaldo op de vastleggingsmachtiging (begrotingsartikel GB0-1GED5AY-IS) wordt op 31 december 2015 overgedragen naar het begrotingsjaar 2016 en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2016.

De rekenplichtige van de Gemeenschapsinstelling `De Zande', van de Gemeen-schapsinstelling `De Kempen', van het gesloten centrum `De Grubbe' en van het federaal detentiecentrum Tongeren wordt ertoe verplicht het kasgeld dat niet nodig is voor te verwachten uitgaven regelmatig te storten op de financiële rekening van het Fonds Jongerenwelzijn. In geen geval mag de rekenplichtige een geldsom in kas houden groter dan 3.500 euro.

Art. 64.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van het IVA Kind en Gezin.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 774.175.000 euro en voor de uitgaven 774.175.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 65.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van het IVA Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.460.576.000 euro en voor de uitgaven 1.460.576.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 66.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van het IVA Vlaams Zorgfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 382.442.000 euro en voor de uitgaven 382.442.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 67.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van het IVA Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 144.083.000 euro en voor de uitgaven 144.083.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (begrotingsartikel HB0-1HFG5AY-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van maximaal 5.067.000 euro: 1° voor eigen investeringen;2° voor investeringen in kleinschalige sportinfrastructuur.

Art. 68.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van het Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 18.797.000 euro en voor de uitgaven 18.797.000 euro.

Het fonds wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 10.460.000 euro vast te leggen (begrotingsartikel HB0-1HCI5AY-IS).

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk op 0 euro en 0 euro geraamd.

Art. 69.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van het Topstukkenfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.202.000 euro, en voor de uitgaven 1.120.000 euro in vastleggingen en 1.202.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Topstukkenfonds (begrotingsartikel HB0-1HEI5AY-IS) wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 563.000 euro vast te leggen. Het onbelast kredietsaldo op de vastleggingsmachtiging (begrotingsartikel HB0-1HEI5AY-IS) wordt op 31 december 2015 overgedragen naar het begrotingsjaar 2016 en samengevoegd met de overeenstemmende kredieten voor het begrotingsjaar 2016.

Art. 70.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 70.208.000 euro en voor de uitgaven 68.905.000 euro in vastleggingen en 70.208.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (begrotingsartikel KB0-1KDH5AW-IS) wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 67.149.000 euro vast te leggen.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds wordt ertoe gemachtigd zijn waarborg te verlenen aan leningen bestemd voor investeringen in de land- en tuinbouw voor een totaal gewaarborgd bedrag van 40.000.000 euro.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, wordt ertoe gemachtigd af te zien van verdere terugvordering in hierna genoemde ambtshalve dossiers: 1° dossiernaam: VLIF-dossier 858-007/42: SMITS Tom te 2440 Geel - Bedrag: 95.904,13 euro; 2° dossiernaam: VLIF-dossiers 1-94-0723/8 EN 1-94-0724/0: SIERENS Marc te 9932 Ronsele (Zomergem) - Bedrag: 21.136,63 euro; 3° dossiernaam: VLIF-dossier 857-161/69: DELAMEILLEURE Marc te 8870 Izegem - Bedrag: 60.758,53 euro; 4° dossiernaam: VLIF-dossier 5-95-3133/2: GOETSCHALCKX Marc te 2330 Merksplas - Bedrag: 17.555,35 euro; 5° dossiernaam: VLIF-dossier 5-95-3136/5: GOOSSENS Petrus te 2275 Lille - Bedrag: 40.214,18 euro; 6° dossiernaam: VLIF-dossier 1-95-0151/4: MASSELIS Geert te 8560 Wevelgem - Bedrag: 16.899,72 euro; 7° dossiernaam: VLIF-dossier 1-93-1012/B: LECLERCQ Alex en VERMEIREN Marcella te 3900 Tessenderlo - Bedrag: 85.837,45 euro; 8° dossiernaam: VLIF-dossier 855-356/10: LEDUC Martinus te 2920 Kalmthout - Bedrag: 143.294,93 euro; 9° dossiernaam: VLIF-dossier 856-595/85: NOTELE André en ISENBORGHS Diana te 2580 Putte - Bedrag: 311.427,27 euro; 10° dossiernaam: VLIF-dossier 855-881/50: PEUTE Eric en WELLENS Veerle te 2500 Koningshooikt - Bedrag: 12.118,94 euro; 11° dossiernaam: VLIF-dossier 856-794/90: VAN DER SMISSEN Erik te 3800 Sint-Truiden Bedrag: 7.900,78 euro; 12° dossiernaam: VLIF-dossier 5-95-3211/8: STEENBERGEN Walter en WILLEMS Marijke te 3540 Herk-de-Stad - Bedrag: 62.380,94 euro; 13° dossiernaam: VLIF-dossier 856-960/62: SUELZE Hilaire te 3800 Sint-Truiden (Zepperen) - Bedrag: 26.376,39 euro; 14° dossiernaam: VLIF-dossier 854-579/09: VERSCHELDEN Veerle te 9160 Lokeren - Bedrag: 183.729,71 euro; 15° dossiernaam: VLIF-dossier 857-407/24: SPRANGERS-MEESTERS Alfons te 2990 Loenhout - Bedrag: 107.558,89 euro.

Art. 71.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.508.000 euro en voor de uitgaven 2.978.000 euro in vastleggingen en 2.508.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector (begrotingsartikel KB0-1KDH5AX-IS) wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 2.976.000 euro vast te leggen.

Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquacultuursector wordt ertoe gemachtigd zijn waarborg te verlenen aan leningen bestemd voor investeringen in de Visserij- en Aquacultuursector voor een totaal gewaarborgd bedrag van 10.000.000 euro.

Art. 72.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van het IVA Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 104.705.000 euro en voor de uitgaven 102.746.000 euro aan vastleggingen en 104.705.000 euro aan vereffeningen.

De ontvangsten en de uitgaven voor de orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro. § 2. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (begrotingsartikel LB0-1LCH5AV-IS) wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 227.000 euro vast te leggen voor de aankoop van installaties, machines en uitrusting, kantoormeubilair, hardware en software. § 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, wordt ertoe gemachtigd om ten laste van de begroting van OVAM aan het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 192.000 euro. § 4. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, wordt ertoe gemachtigd om ten laste van de begroting van OVAM aan United Nations Environment Assembly of the United Nations Environment Programme (UNEP) een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 40.000 euro voor internationaal lidgeld. § 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, wordt ertoe gemachtigd om ten laste van de begroting van OVAM aan Vlaco vzw een subsidie toe te kennen ten bedrage van maximaal 575.000 euro voor werkingsbijdragen. § 6. De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, wordt ertoe gemachtigd om inzake afval en materialenbeleid ten laste van de begroting van OVAM voor maximaal 30.000 euro toe te kennen aan voorbeeldevenementen, 2.700 euro aan prijzen ecodesign studenten, 6.000 euro aan prijzen ecodesign award pro en 6.000 euro aan prijzen groeneventaward. § 7. De Vlaamse minister, bevoegd voor leefmilieu en natuur, wordt, als bestuurder van de OVAM, ertoe gemachtigd af te zien van verdere terugvordering in hierna genoemde ambtshalve dossiers:

Dossiernaam

Locatie

Werken buiten begroting

Onderzoeken

Kuhlmannkaai

Gent

81.819,45


NV Rocaver

Kuurne

59.574,78

1.058,75

Bvba Denys

Zulte

109.026,38

NV Ceepal

Overpelt

17.743,44

24.208,45

Nulens-Steegmans

Wimmertinge

5.687,00

4.869,52

Carrossserie Lombardo

Antwerpen

6.406,51

NV Dender Aluminium

Ninove

6.211,68

Abelim/Immo Moorkens

Stabroek

27.257,75


Hedwige Laenen

Turnhout

30.120,07

NV Lovan

Sint-Amandsberg

7918,54

6.034,19

NV E.G.L.I. Wilrijk

21.997,01

Site Rabot

Gent

78.261,84

Residentie Stefano

Oostende

19.692,99

Aral Diestse Poort

Leuven

29.976,90


NV DKW

Wevelgem

5.744,37

Immo Van De Peer

Schoten

7.175,30

Frituur De Zilverberg

Roeselare

18.950,36


Andrea Verkinderen-


De Groote

Gent

152.188,33


NV Outdoor

Antwerpen

129.362,65


Borghs

Rijkevorsel

1.564,00

7.439,91

Van Hoeck Luc &


Peeters Catharina

Malle

19.764,34


NV Paco

Boom

11.301,56

Marcelle Pauwels,


Linda Pauwels en


Marc Pauwels

Tielrode

101.115,03


Pressing Verberck

Edegem

28.092,48

Nijs-Cools (NV Saneco)

Antwerpen

9.662,91

Druyts

Herentals

10.731,08

Fortis Amsterdamstraat

Oostende

4.811,71

Garage Van Coppenolle

Ronse

6.620,46

Afvalmaatschappij


Limburg-IVVVA

Maaseik

16.829,36

Terrein Leyers

Lint

9.578,36

Haelvoet-Immobilière


de la Croix

Gent

1.009.810,30


NV Gelbo

Zwijndrecht

6.336,77

Bvba Bandencentrale


Luciaan-Velghe

Gits

1.331,00

Lodewijk Floes

Hoboken

10.729,00

NV Machinebouw Tanghe

Deerlijk

7.823,15

OCMW Kortrijk

Kortrijk

7.957,40


Sonneville

Destelbergen

8.765,74

NV Sobifac

Menen

176.188,17


NV Jana-NV Omtec

Lokeren

23.670,09

Ingremo

Wijnegem

21.319,17


Guy De Temmerman

Brakel

62.758,17


Lieven Colembie

Sint-Pieters-


Leeuw

10.334,22

NV Dambre

Antwerpen

1.491.536,04

21.172,59

NV Wasserij Cecile Martens

Zulte

53.383,99

Engels-Vermote

Dendermonde

6.875,95

NV Barco

Heule

8.097,33

Elvira Van Der Elst

Wetteren

10.475,70

A. De Backer en CIE

Wetteren

12.247,01

Bush-Pennings

Dessel

349.785,69


Willy Verlé

Ninove

30.020,88

Bvba TSL

Rumst

12.608,95

Bvba Industrieveren


Noel Algoet

Waregem

39.595,44


Joors Jenny

Dilsen-Stokkem

50.593,19


Vandenbroeck

Hoboken

5.818,37

Troubleyn-De Bondt

Temse

8.038,64

Interrieur Fieuw-Efrem

Langemark-


Poelkapelle

9.465,90

Bvba De Groene Tuin

Leuven

12.445,97

NV De Bruyn

Malle

11.291,84

NV Wasserij Sint Klara

Wevelgem

129.261,73


Defreyne-Wybouw

Torhout

14.590,52

Bvba Partner Print

Wijnegem

7.222,00

Bvba Emiel Herman

Aalst

7.364,07


BCM-Buelens

Wilrijk

5.339,13

Dansschool Roels

Deurne

15.749,13

Roobroeck

Gent

67.449,86

8.794,47

NV AGC Gedopt

Wijnegem

4.120,06

Drukkerij Verheyen

Deurne

7.914,61

Kruidvat

Zonhoven

4.525,07


Covina-Bostoen

Eeklo

99.609,55


Van Waes David

Maldegem

6.054,84


Antonius Braspenninckx

Hoogstraten

10.933,81


NV Boco

Lokeren

8.163,88

NV High Quality & Distribution

Antwerpen

7.718,32


Janssens-bvba Fresh

Ranst

12.156,45

NV Vebelin

Waarschoot

77.342,68


Demeulenaere-Tanghe

Roeselare

6.021,57

Decrem-Van Rompu

Merelbeke

21.251,24


Melis

Dendermonde

13.245,43

NV Filteint

Sint-Niklaas

9.543,28

Nowicki

Dilsen-Stokkem

93.982,52


DUBOIS-VANDENBOSCH NV

DILSEN-


STOKKEM

117.650,94


BILTON PROPERTIES

DROGENBOS

2.867,63


DIJLESTORTEN

LEUVEN

73.183,44


NV POCABE

Herent

265.181,38


KARL GROSS

Antwerpen

14.252,69


TOTAAL

.861.095,91

809.668,51


Art. 73.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van het IVA Vlaamse Milieumaatschappij.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 209.441.000 euro en voor de uitgaven 151.779.000 aan vastleggingen en 209.441.000 euro aan vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het IVA Vlaamse Milieumaatschappij (begrotingsartikel LB0-1LCH5AW-IS) wordt gemachtigd verbintenissen aan te gaan ten belope van 18.510.000 euro: 1° voor de aankoop van rollend en varend materieel, installaties, machines en uitrusting, kantoormeubilair, hardware en software;2° voor de subsidies aan polders en wateringen voor de verbetering van de onbevaarbare waterlopen en de waterhuishouding en voor de aankoop van en infrastructuurwerken aan administratieve gebouwen;3° voor investeringen in het kader van het operationeel beheer van watersystemen.

Art. 74.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van het Grindfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 23.930.000 euro en voor de uitgaven 23.930.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 75.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van het Pendelfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 12.804.000 euro en voor de uitgaven 12.804.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 76.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2015 van het Rubiconfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 3.074.000 euro en voor de uitgaven 0 euro in vastleggingen en 3.074.000 euro in vereffeningen.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 77.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor 2015 van het Vlaams Financieringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 43.475.000 euro en voor de uitgaven 43.475.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Het Vlaams Financieringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant (begrotingsartikel NE0-1NEC5AY-IS) wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een verbintenissenmachtiging in te schrijven ten belope van 3.856.000 euro.

Art. 78.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor 2015 van het Garantiefonds voor Huisvesting.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.270.000 euro en voor de uitgaven 1.270.000 euro.

De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 euro en 0 euro.

Art. 79.De tabel van artikel 139 van het decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 wordt vervangen door wat volgt:

Vlaamse openbare instellingen sui generis

Gemeenschapsonderwijs (GO!)

Koninklijke Academie Nederlandse Taal- en Letterkunde

Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten

VZW

Egalisatiefonds voor de Responsabiliseringsbijdrage van de Vlaamse Gemeenschap

Vlaams europees Verbindingsagentschap

Vlaams Informatiecentrum voor Land-& tuinbouw

EVA

Agentschap Plantentuin Meise

EVA van publiek recht (private stichting)

Agentschap Integratie en Inburgering

EVA privaatrecht (private stichting)

Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

EVA privaatrecht (VZW)

De Rand vzw

Muntpunt vzw

Vlaams Instituut voor de Zee

Epon

De Singel

Beheerscommissie Kunstcampus

Museum voor Hedendaagse Kunsten Antwerpen

Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen

Vlaams Audiovisueel Fonds

ESF-Agentschap

iMinds

Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme

Vereniging van Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra

Fonds voor scheepsjongens

Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde

EVA privaatrecht (cvba)

Jobpunt Vlaanderen

Flanders' DRIVE

EVA privaatrecht (NV)

Participatiemaatschappij Vlaanderen

Vlaams Energiebedrijf

Vlaamse Havens

Limburgse Investeringsmaatschappij

Vlaamse Participatiemaatschappij

EVA privaatrecht (NV)

Herculesstichting

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen

Strategisch onderzoekscentrum (vzw)

Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie

NV

Diestsepoort NV

LAK Invest NV

Waarborgbeheer NV

Gigarant NV

NV PMV re vinci

Biotech Fonds Vlaanderen

Nautinvest Vlaanderen

ARKIMEDES MANAGEMENT

ARKIMEDESFONDS II

NOVOVIL

NOVAGORA

PMV beheer nv

MIJNEN

ALGEMENE DIENSTEN VENNOOTSCHAP

LRM BEHEER

KMOFIN

KMOFIN II

Participatiefonds Vlaanderen

School Invest

UP 36 Invest

Vlaamse Milieuholding

Lijninvest NV

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel NV

Via Invest

Wandelaar Invest

Vlaamse Erfgoedkluis

Mijnschade en Benaming Limburgs Mijngebied

ARKimedesfonds I

GIMVINDUS

Terra Energy Holding

Site-Ontwikkeling Vlaanderen

H.W.P. Greenville

Brustem Industriepark

Substainable Energy Ventures

iVentures

Tunnel Liefkenshoek

Site Kanaal

Domus Flandria

Belliard Securitisation

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen

Onderlinge verzekeringsvereniging

Pensioenfonds VRT voor statutairen

Stichting van openbaar nut

Stichting Vlaamse Schoolsport

Commanditaire vennootschap op aandelen

PMV-TINA

Vlaams Innovatiefonds

STROOMinvest cultuur investeringsfonds Limburg

Universiteiten en hogescholen

Instituut voor Tropische geneeskunde

Universiteit Gent

Universiteit Antwerpen

Universiteit Hasselt

Vrije universiteit Brussel

Katholieke Universiteit te Leuven

Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel

Evangelische Theologische Faculteit te Heverlee

vzw Associatie KU Leuven

vzw Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen

vzw Associatie Universiteit Gent

vzw Associatie Univ. En Hogescholen Limburg

vzw Universitaire associatie Brussel

ODISEE (voordien : HUB-KAHO)

Erasmushogeschool Brussel

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Karel de Grote Hogeschool - Katholieke Hogeschool Antwerpen

Thomas More Mechelen - Antwerpen

Hogere Zeevaartschool

Thomas More Kempen

Groep T - Internationale Hogeschool Leuven

Katholieke Hogeschool Leuven

Katholieke Hogeschool Limburg

Hogeschool PXL

Hogeschool West-Vlaanderen

Katholieke Hogeschool Vives Zuid

Hogeschool Gent

Katholieke Hogeschool Vives Noord

Arteveldehogeschool

LUCA School of Arts

Instellingen van autonoom onderwijs (netoverschrijdende samenwerkingsver-banden of fusies)

vzw's ``Sociale Voorzieningen'' van instellingen van autonoom onderwijs

Raden

Vlaamse interuniversitaire Raad

Vlaamse Hogescholenraad

Publieke rechtspersonen sui generis

Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

Erkende kredietmaatschappijen

Onesto Kredietmaatschappij

Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen (Sokrema)

Demer en Dijle

Elk Zijn Huis

Kredietmaatschappij Onze Thuis

Landwaarts Sociaal Woonkrediet

Volkskrediet de Toren

Eigen Heerd is Goud Weerd

Ons Eigen Huis

De Meiboom - Eigen Huis

Kredietmaatschappij voor Sociale Woningen

West-Vlaams Woonkrediet (het vroegere Eigen Huis-Thuis Best en Eigen Haard)

Mijn Huis

Klein Eigenaarskrediet

Kempische Heerd (Kempens Woonkrediet)

Vennootschap voor Sociaal Woonkrediet Eigen Huis

Uw Eigen Huis der Vlaanderen

Indomi nv


''.

THESAURIEBEHEER

Art. 80.Artikel 160 van het decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 160.§ 1. De uitgaven met betrekking tot huurgelden, belastingen, retributies en vergoedingen die vastgelegd en vereffend worden vanuit afdeling 5 (BF0-5BFC2AC-02) mogen aangerekend worden op rekening 5BF512 die betrekking heeft op vooruitbetaalde kosten. § 2. De rekening 5BF512 wordt aangezuiverd, in vastleggings- en in vereffeningskrediet, door de kredieten voorzien op begrotingsartikel BF0-1BFC2AC-WT. § 3. De rekening 5BF512 met betrekking tot vooruitbetaalde kosten mag jaaroverschrijdend een negatief saldo vertonen van maximaal 14.450.000 euro.".

Art. 81.Artikel 161 van het ontwerp van decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 161.§ 1. De uitgaven met betrekking tot huurgelden, belastingen, retributies en vergoedingen die vastgelegd en vereffend worden vanuit afdeling 5 (HCJ-5HGI2AD-02) mogen aangerekend worden op rekening 5HG009 die betrekking heeft op vooruitbetaalde kosten. § 2. Het programma 5HG009 wordt aangezuiverd, in vastleggings- en in vereffeningskrediet, door de kredieten voorzien op begrotingsartikel HCJ-3HGI2AD-WT. § 3. De rekening 5HG009 met betrekking tot vooruitbetaalde kosten mag jaaroverschrijdend een negatief saldo vertonen van maximaal 77.000 euro.".

Art. 82.Artikel 166 van het ontwerp van decreet van 19 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 166.§ 1. De uitgaven met betrekking tot huurgelden, belastingen, retributies en vergoedingen die vastgelegd en vereffend worden vanuit afdeling 5 (EC0-5EAG2ZZ-02) mogen aangerekend worden op rekening 5EA207 die betrekking heeft op vooruitbetaalde kosten. § 2. De rekening 5EA207 wordt aangezuiverd, in vastleggings- en in vereffeningskrediet, door de kredieten voorzien op begrotingsartikel EC0-1EAG2ZZ-WT. § 3. De rekening 5EA207 met betrekking tot vooruitbetaalde kosten mag jaaroverschrijdend een negatief saldo vertonen van maximaal 500.000 euro.".

Art. 83.§ 1. De openstaande vorderingen ingevolge de terugvordering van lonen aan het onderwijzend personeel worden geboekt op ordeartikel 8F0957. § 2. Deze orderekening mag een negatief saldo vertonen van maximaal 2.500.000 euro. § 3. Het negatief saldo wordt aangezuiverd door aanrekening van de ontvangsten en annulaties op dit ordeartikel.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 3 juli 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Onderwijs, H. CREVITS De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, A. TURTELBOOM De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, L. HOMANS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, S. GATZ _______ Nota (1) Zitting 2014. Stukken. - Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, 12-A - Nr. 1.

Zitting 2014-2015.

Stukken. - Ontwerp van decreet, 19-A - Nr. 1 + Bijlagen. - Verslagen aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, 19-A - Nr. 2-A t.e.m. 2-K. - Amendementen, 19-A - Nr. 3. - Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, 19-A - Nr. 4 + Bijlagen. - Tekst aangenomen door de commissie, 19-A Nr. 5. - Amendementen na verslag, 19-A - Nr. 6 t.e.m. 8. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 19-A Nr. 9. - Evaluatie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, 12 - Nr. 1. - Algemene toelichting, 17-A - Nr. 1. Toelichtingen per programma, 17-A - Nr. 2. - Verslag van het Rekenhof, 20-A - Nr. 1. - Meerjarenraming, 21 - Nr. 1.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 30 juni 2015.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^