Etaamb.openjustice.be
Decreet van 09 december 2022
gepubliceerd op 20 december 2022

Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

bron
vlaamse overheid
numac
2022034677
pub.
20/12/2022
prom.
09/12/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 DECEMBER 2022. - Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: DECREET tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

Art. 2.In artikel 1.1.0.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, vervangen bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 sluiten en het laatst gewijzigd bij het decreet van 2 april 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035750 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Brownfieldconvenanten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007201825 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur sluiten3, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid, 1°, worden de woorden "gehandicapte persoon" vervangen door de woorden "persoon met een handicap";2° in het zesde lid, 3°, worden de woorden "gehandicapte persoon" vervangen door de woorden "persoon met een handicap".

Art. 3.In artikel 2.1.5.0.1, § 1, 3°, van hetzelfde decreet worden de woorden "gehandicapte persoon" telkens vervangen door de woorden "persoon met een handicap".

Art. 4.In artikel 2.1.5.0.4 van hetzelfde decreet worden de woorden "gehandicapte persoon" vervangen door de woorden "persoon met een handicap".

Art. 5.In artikel 2.2.4.0.1, § 6, tweede lid, 2°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015035995 bron vlaamse overheid Decreet tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband type decreet prom. 03/07/2015 pub. 28/07/2015 numac 2015035956 bron vlaamse overheid DECREET houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 03/07/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015035896 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 type decreet prom. 03/07/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015036536 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 03/07/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015035902 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 4.8.19 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges sluiten, wordt de tabel vervangen als volgt:

aantal assen en MMT (in ton)

tarief (in euro/jaar)

gelijk aan of meer dan

minder dan

Luchtvering of als gelijkwaardig erkende verig (*) van de aangedreven as(sen)

andere ophangsystemen van de aangedreven as(sen)

2 + 1 assen

12

14

0

0

14

16

0

0

16

18

0

14

18

20

14

32

20

22

32

75

22

23

75

97

23

25

97

175

25

175

307


2 + 2 assen

23

25

30

70

25

26

70

115

26

28

115

169

28

29

169

204

29

31

204

335

31

33

335

465

33

36

465

706

36

465

706

2 + 3 assen

36

38

370

515

38

515

700

3 + 2 assen

36

38

327

454

38

40

454

628

40

628

929

3 + 3 assen

36

38

186

225

38

40

225

336

40

336

535

andere combinaties dan bovenstaande combinaties aantal assen en MTT

0

16

0

0

16

18

0

14

18

20

14

32

20

22

32

75

22

23

75

97

23

25

97

175

25

29

175

307

29

31

204

335

31

33

335

465

33

465

706

(*) Als gelijkwaardig erkende vering volgens de definitie in bijlage II bij richtlijn 96/53/EG van de Raad van 25 juli 1996 houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer toegestane gewichten (PB L 235 van 17.9.1996, blz. 59).


".

Art. 6.In artikel 2.2.4.0.2, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2017 en 2 april 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de inleidende zin wordt vervangen door wat volgt: "In afwijking van artikel 2.2.4.0.1, § 1, § 2, § 2/1, § 2/2, § 3, § 3/1, § 3/2, § 3/3, § 5, § 6, § 7 en § 8, bedraagt de belasting:"; 2° punt 1° wordt vervangen door wat volgt: "1° 90,90 euro voor de voertuigen die bij het ontstaan van de belastingplicht sinds meer dan dertig jaar in het verkeer zijn gebracht;"; 3° in punt 1/1° wordt voor de woorden "de voertuigen" de zinsnede "90,90 euro voor" ingevoegd;4° in punt 2° wordt voor de woorden "de kampeeraanhangwagens" de zinsnede "31,61 euro voor" ingevoegd.

Art. 7.In artikel 2.2.4.0.3, eerste lid, van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015036624 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 sluiten en gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "en artikel 2.2.4.0.2, zijn" wordt vervangen door de zinsnede "en artikel 2.2.4.0.2, § 1, eerste lid, 2°, en § 2, zijn"; 2° de volgende zin wordt toegevoegd: "Voor de toepassing van de indexatie zijn de bedragen, vermeld in artikel 2.2.4.0.2, § 1, eerste lid, 1° en 1/1°, de bedragen die gelden alsof ze van toepassing waren op 1 juli 2023.".

Art. 8.In artikel 2.3.6.0.1, § 1, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 26 juni 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035750 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Brownfieldconvenanten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007201825 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur sluiten1, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan het eerste lid wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt: "6° de voertuigen die specifiek worden omgebouwd voor het gemeenschappelijk vervoer van rolstoelgebruikers."; 2° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De vrijstelling, vermeld in het eerste lid, 6°, wordt verleend op voorwaarde dat de volgende documenten worden voorgelegd aan het bevoegde personeelslid: 1° een geldig certificaat van individuele nationale goedkeuring van een voertuig dat is afgeleverd door de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie of een gelijkwaardig certificaat dat is afgeleverd door de bevoegde entiteit van een staat binnen de Europese Economische Ruimte.Uit dat certificaat blijkt dat het voertuig twee of meer voor rolstoelgebruikers toegankelijke plaatsen heeft en omgebouwd is met een bodemverlaging of rolstoelplateaulift; 2° een schriftelijke verklaring waarin de houder van het voertuig bevestigt dat de verbouwing specifiek heeft plaatsgevonden om rolstoelgebruikers te vervoeren.".

Art. 9.In artikel 2.5.3.0.1 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 29 maart 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035750 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Brownfieldconvenanten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007201825 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur sluiten0 en gewijzigd bij het decreet van 2 april 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035750 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Brownfieldconvenanten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007201825 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur sluiten3, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "Het basisbedrag, vermeld in het eerste lid, wordt met ingang van 1 januari 2022 jaarlijks geïndexeerd op 1 januari met behulp van de coëfficiënt die wordt verkregen door het algemene indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk voor de maand november van het vorige jaar te delen door het algemene indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk voor de maand november van het jaar 2020.".

Art. 10.In artikel 2.6.7.2.1 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt: "Er kan een opschorting van de heffing worden verleend op verzoek van de eigenaar of eigenaars voor de bedrijfsruimten die gevat zijn in een brownfieldproject waarvoor het ontwerp van brownfieldconvenant is goedgekeurd door de Vlaamse Regering, conform hoofdstuk III van het decreet van 30 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035750 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Brownfieldconvenanten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007201825 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur sluiten betreffende de Brownfieldconvenanten, voor zover de eigenaar actor is bij het brownfieldconvenant."; 2° tussen het eerste en tweede lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "De opschorting wordt ongedaan gemaakt als de Vlaamse Regering beslist tot stopzetting van de onderhandelingen, vermeld in artikel 8, § 3, eerste lid, van het decreet van 30 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035750 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Brownfieldconvenanten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007201825 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur sluiten betreffende de Brownfieldconvenanten, of als het brownfieldproject niet tijdig wordt gestart of gerealiseerd conform de voorwaarden, vermeld in het brownfieldconvenant.De opgeschorte heffingen zijn in die gevallen alsnog verschuldigd.".

Art. 11.In artikel 2.7.1.0.6, § 2, derde lid, 3°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 sluiten, wordt tussen de woorden "de erflater" en de woorden "gevestigd zijn" de zinsnede ", of door tussenkomst van de werkgever van de langstlevende echtgenoot van de erflater die met de erflater gehuwd was onder een stelsel van gemeenschap," ingevoegd.

Art. 12.In artikel 2.7.3.2.12 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 sluiten en gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 en paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "gehandicapte persoon" vervangen door de woorden "persoon met een handicap";2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden "gehandicapte persoon" telkens vervangen door de woorden "persoon met een handicap".

Art. 13.In artikel 2.7.5.0.4, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "onroerende" wordt vervangen door het woord "buitenlandse";2° de woorden "die in het buitenland liggen en" worden opgeheven;3° de woorden "dat land" worden telkens vervangen door de woorden "het buitenland".

Art. 14.In artikel 2.7.5.0.6 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 maart 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035750 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Brownfieldconvenanten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007201825 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid, 2°, wordt het woord "toegepaste" opgeheven;2° aan het zesde lid wordt de zinsnede ", tenzij de erflater een andere verdeling heeft bepaald" toegevoegd.

Art. 15.Aan artikel 2.8.3.0.3, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036770 bron vlaamse overheid 23 DECEMBER 2016 - Decreet houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen type decreet prom. 23/12/2016 pub. 13/01/2017 numac 2017020024 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de terugbetaling van de verkeersbelasting voor gecombineerd vervoer sluiten en vervangen bij het decreet van 22 december 2017, wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt: "3° de onroerende goederen waarop de vrijstelling, vermeld in artikel 2.8.6.0.1, is toegepast.".

Art. 16.In artikel 2.8.3.0.4, eerste lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij decreet van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015035995 bron vlaamse overheid Decreet tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband type decreet prom. 03/07/2015 pub. 28/07/2015 numac 2015035956 bron vlaamse overheid DECREET houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 03/07/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015035896 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 type decreet prom. 03/07/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015036536 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 03/07/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015035902 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 4.8.19 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges sluiten, worden de woorden "gehandicapte persoon" vervangen door de woorden "persoon met een handicap".

Art. 17.In artikel 2.8.4.1.1, § 3, derde lid, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 sluiten en gewijzigd bij het decreet van 19 maart 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035750 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Brownfieldconvenanten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007201825 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het woord "eerste" wordt vervangen door het woord "tweede";2° tussen de woorden "rechtspersoon als vermeld in" en de woorden "het tweede lid" wordt de zinsnede "het eerste lid, 10°, of" ingevoegd.

Art. 18.In artikel 2.8.4.3.1, § 3, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015035995 bron vlaamse overheid Decreet tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband type decreet prom. 03/07/2015 pub. 28/07/2015 numac 2015035956 bron vlaamse overheid DECREET houdende diverse bepalingen onderwijs type decreet prom. 03/07/2015 pub. 15/07/2015 numac 2015035896 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 type decreet prom. 03/07/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015036536 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 03/07/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015035902 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 4.8.19 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt tussen de zinsnede "In afwijking van artikel 2.8.4.1.1, § 3," en het woord "bedraagt" de zinsnede "tweede lid," ingevoegd; 2° in het tweede lid wordt tussen de zinsnede "berekend overeenkomstig het artikel 2.8.4.1.1, § 3," en de woorden "en de schenkbelasting" de zinsnede "tweede lid," ingevoegd.

Art. 19.In artikel 2.8.4.4.1, § 3, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 april 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/04/2017 pub. 04/05/2017 numac 2017011792 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de vermindering van het verkooprecht en de schenkbelasting voor beschermde monumenten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt tussen de zinsnede "In afwijking van artikel 2.8.4.1.1, § 3," en het woord "bedraagt" de zinsnede "tweede lid," ingevoegd; 2° in het tweede lid wordt tussen de zinsnede "berekend conform artikel 2.8.4.1.1, § 3," en de woorden "en de schenkbelasting" de zinsnede "tweede lid," ingevoegd.

Art. 20.Aan artikel 2.9.1.0.4 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 sluiten en gewijzigd bij de decreten van 17 juli 2015 en 21 december 2018, wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Als al de vennoten maatschappelijke onroerende goederen verkrijgen naar verhouding van hun participatie in de vennootschap zonder enige tegenprestatie, waarbij die verkrijging boekhoudkundig wordt aangerekend op de beschikbare of onbeschikbare inbreng, is, naargelang van het geval, de registratiebelasting die met toepassing van het eerste of het tweede lid is gevestigd, van toepassing op de latere toebedeling van de goederen aan een of meer vennoten.".

Art. 21.In artikel 2.9.4.2.11, § 5, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015648 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 21/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015650 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019 type decreet prom. 21/12/2018 pub. 30/04/2019 numac 2019011559 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 21/12/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019030030 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode sluiten, worden tussen de woorden "kan niet" en de woorden "worden toegepast" de woorden "voor het bijbehorende terrein" ingevoegd.

Art. 22.In artikel 2.9.4.2.12, § 2, eerste lid, 1°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018012095 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de hervorming van het verkooprecht en vereenvoudigingen in de registratiebelasting type decreet prom. 18/05/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013215 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming sluiten en het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035750 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Brownfieldconvenanten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007201825 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur sluiten4, worden de woorden "twee jaar" vervangen door de woorden "drie jaar".

Art. 23.In artikel 2.9.4.2.14, § 5, eerste lid, 1°, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018012095 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de hervorming van het verkooprecht en vereenvoudigingen in de registratiebelasting type decreet prom. 18/05/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013215 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming sluiten en het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035750 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Brownfieldconvenanten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007201825 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur sluiten4, worden de woorden "twee jaar" vervangen door de woorden "drie jaar".

Art. 24.In artikel 3.1.0.0.4, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 30 juni 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017030487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat de opcentiemen op de onroerende voorheffing betreft type decreet prom. 30/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017030415 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017 type decreet prom. 30/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017040349 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "per aangetekende brief mee aan de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie" vervangen door de woorden "met een elektronische zending mee aan de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie"; 2° aan het eerste lid wordt de volgende zin toegevoegd: "De overeenstemmende belasting waarop de opcentiemen geheven worden, wordt aangeduid op het ter beschikking gestelde digitale loket."; 3° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "In het eerste lid wordt verstaan onder elektronische zending: een beveiligde zending via het digitale loket, vermeld in artikel 1, 2°, a), van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035750 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Brownfieldconvenanten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007201825 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur sluiten5 tot vaststelling van de wijze van communicatie tussen het lokaal bestuur, de indiener van de klacht en de toezichthoudende overheid in het kader van het bestuurlijk toezicht op het lokaal bestuur en artikel 1, 2°, a), van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 tot vaststelling van de wijze van communicatie tussen de provincieoverheid, de indiener van de klacht en de toezichthoudende overheid in het kader van het bestuurlijk toezicht op de provincieoverheid."; 4° in het bestaande derde lid, dat het vierde lid wordt, worden de woorden "tweede lid" vervangen door de woorden "derde lid".

Art. 25.In artikel 3.3.3.0.3, § 1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015648 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale bepalingen type decreet prom. 21/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015650 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019 type decreet prom. 21/12/2018 pub. 30/04/2019 numac 2019011559 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 21/12/2018 pub. 24/01/2019 numac 2019030030 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "Als het verlaagde tarief, vermeld in artikel 2.7.4.2.2, is toegepast om de erfbelasting te berekenen, gebeurt de kennisgeving, vermeld in het eerste lid, binnen twee jaar nadat de termijn, vermeld in artikel 2.7.4.2.4, § 1, eerste lid, is verstreken."; 2° er wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Als de vrijstelling, vermeld in artikel 2.8.6.0.3, is toegepast op de akte, gebeurt de kennisgeving, vermeld in het derde lid, binnen twee jaar nadat de termijn, vermeld in artikel 2.8.6.0.7, § 1, eerste lid, is verstreken.".

Art. 26.In artikel 3.3.5.0.1 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 2 april 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035750 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Brownfieldconvenanten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007201825 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur sluiten3, wordt het tweede lid vervangen door wat volgt: "De bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie kan voor een bepaalde belasting en voor een bepaald documenttype het elektronische platform dat daarvoor vereist is, ter beschikking stellen om de aanslagbiljetten en de andere documenten over die belasting uit te wisselen via een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt. Als de belastingschuldige een natuurlijke persoon is, niet in zijn hoedanigheid van ondernemer, of zijn vertegenwoordiger, geeft deze zijn instemming. De instemming geldt voor alle belastingen waarvoor de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie het elektronische platform gebruikt. De aanbieding via die procedure geldt als rechtsgeldige kennisgeving van het aanslagbiljet of van het document in kwestie. De natuurlijke personen die niet in hun hoedanigheid van ondernemer zijn, kunnen de instemming op elk moment intrekken.".

Art. 27.In artikel 3.6.0.0.1, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° tussen de woorden "personeelslid verleent" en de woorden "ambtshalve ontheffing" wordt de zinsnede "in afwijking van artikel 3.5.9.0.1" ingevoegd; 2° punt 2° wordt opgeheven.

Art. 28.In artikel 3.6.0.0.6, § 2/1, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 sluiten en het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035750 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Brownfieldconvenanten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007201825 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur sluiten4, wordt tussen de woorden "twee jaar" en de woorden "na de datum" de zinsnede "of uiterlijk drie jaar, in geval van toepassing van het verlaagd tarief van artikel 2.9.4.2.12 en 2.9.4.2.14," ingevoegd.

Art. 29.In artikel 3.12.3.0.1, § 3, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 sluiten en het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035750 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Brownfieldconvenanten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007201825 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur sluiten4, worden in het achtste en het tiende lid de woorden "twee jaar" telkens vervangen door de woorden "drie jaar".

Art. 30.In artikel 3.13.1.2.2 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "een computersysteem" vervangen door de woorden "een informaticasysteem of elk ander elektronisch apparaat"; 2° er wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De verplichtingen, vermeld in het eerste en derde lid, gelden ook als de gegevens waar de bevoegde entiteit van de administratie om verzoekt, zich digitaal in België of in het buitenland bevinden.".

Art. 31.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035750 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Brownfieldconvenanten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007201825 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur sluiten4, wordt een artikel 3.13.1.2.2/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 3.13.1.2.2/1. De personeelsleden van de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie kunnen de documenten die voorgelegd moeten worden met toepassing van artikel 3.13.1.2.1, voor de duur van het onderzoek behouden telkens als ze menen dat die documenten nodig zijn om het bedrag van de belastingen van de belastingplichtige of van derden te bepalen.

De retentie, vermeld in het eerste lid, maakt het voorwerp uit van een proces-verbaal van retentie dat bewijs oplevert zolang het tegendeel niet is bewezen. Een afschrift van dat proces-verbaal wordt binnen vijf werkdagen na de dag waarop de retentie is gebeurd, aan de belastingplichtige, vermeld in het eerste lid, verzonden.".

Art. 32.In artikel 3.13.1.2.4 van hetzelfde decreet wordt tussen de zinsnede "artikel 3.13.1.2.2, eerste tot en met derde lid," en de zinsnede "en artikel 3.13.1.2.3," de zinsnede "artikel 3.13.1.2.2/1, eerste lid," ingevoegd.

Art. 33.In artikel 3.13.1.3.1 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2014 pub. 29/01/2015 numac 2015035095 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3 worden de woorden "het personeelslid met minstens de graad van afdelingshoofd" vervangen door de woorden "het personeelslid met minstens de graad van directeur" en wordt de zinsnede "artikel 322 van het federale WIB 92" vervangen door de zinsnede "de wet van 8 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest sluiten houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest"; 2° aan paragraaf 6 wordt een zesde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Als voor de registratiebelasting of de erfbelasting blijkt dat er een of meer aanwijzingen zijn van belastingontduiking, kan het bevoegde personeelslid met minstens de graad van directeur de beschikbare gegevens over die belastingplichtige of de erflater, in geval van erfbelasting, opvragen bij het centrale aanspreekpunt, vermeld in de wet van 8 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest sluiten houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest.".

Art. 34.In artikel 3.13.1.4.1, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "de federale procureur, de procureur-generaal of de auditeur-generaal" vervangen door de woorden "het openbaar ministerie".

Art. 35.In artikel 3.13.2.0.4 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 3 juli 2015, 7 december 2018 en 21 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt tussen de woorden "inzake de kilometerheffing" en de woorden "wordt vastgesteld" de zinsnede ", met inbegrip van de administratieve geldboetes inzake kilometerheffing die worden opgelegd voor overtredingen die eerder zijn begaan, maar die niet vroeger ter kennis konden worden gebracht aan de overtreder ingevolge de niet-naleving van zijn verplichtingen," ingevoegd;2° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de zinsnede "Als het gecontroleerde voertuig ingeschreven staat op naam van de bestuurder of op naam van zijn echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of kind," vervangen door de zinsnede "Als het gecontroleerde voertuig of de gecontroleerde nummerplaat ingeschreven staat op naam van de bestuurder of op naam van zijn echtgenoot, wettelijk samenwonende partner, een van zijn ouders of kind,"; 3° aan paragraaf 3 wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Als de belastingschuldige niet de eigenaar is van het voertuig dat het voorwerp uitmaakt van het uitvoerend roerend beslag, en over de eigendom een geschil ontstaat, kan er over de betwisting uitspraak gedaan worden, zoals in kortgeding door de beslagrechter van de plaats waar de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie die de belasting moet innen is gevestigd.".

Art. 36.In artikel 3.18.0.0.11, eerste lid, 7° /2, van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 mei 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/05/2018 pub. 28/05/2018 numac 2018012095 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de hervorming van het verkooprecht en vereenvoudigingen in de registratiebelasting type decreet prom. 18/05/2018 pub. 17/08/2018 numac 2018013215 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming sluiten, wordt tussen de zinsnede "renovatie," en het woord "vermeld" de zinsnede "gedeeltelijke herbouw of herbouw," ingevoegd.

Art. 37.In hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035750 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Brownfieldconvenanten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007201825 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur sluiten4, wordt een artikel 5.0.0.0.17 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 5.0.0.0.17. Artikel 3.6.0.0.1, zoals gewijzigd bij het decreet van 9 december 2022, is van toepassing op de aanslagen, waarvoor de termijn, vermeld in artikel 3.6.0.0.1, eerste lid, 1°, nog niet is verstreken.".

Art. 38.Aan hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 23 december 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035750 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Brownfieldconvenanten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007201825 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur sluiten4, wordt een artikel 5.0.0.0.18 toegevoegd, dat luidt als volgt: "Art. 5.0.0.0.18. De termijn van drie jaar, vermeld in artikel 2.9.4.2.12, § 2, eerste lid, 1°, en artikel 2.9.4.2.14, § 5, eerste lid, 1°, geldt van rechtswege ook voor overeenkomsten houdende zuivere aankoop die gesloten zijn vanaf 1 januari 2022, of, in afwijking daarvan, op authentieke akten verleden vanaf 1 januari 2022, wanneer de overeenkomsten houdende zuivere aankoop waarop de akten betrekking hebben, gesloten zijn voor 1 januari 2022 en waarvoor het tarief, vermeld in respectievelijk artikel 2.9.4.2.12 en 2.9.4.2.14, werd toegepast.". HOOFDSTUK 3. - Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens

Art. 39.De Vlaamse Belastingdienst is verwerkingsverantwoordelijke als vermeld in artikel 4, 7), van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van artikel 3.13.1.3.1, § 3 en § 6, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de toepassing van het eerste lid: 1° persoonlijke identificatiegegevens, het rijksregisternummer of het identificatienummer van de sociale zekerheid en andere identificatiegegevens of het fiscaal identificatienummer;2° financiële bijzonderheden. De persoonsgegevens, vermeld in het tweede lid, kunnen afkomstig zijn van elke belastingplichtige bij wie er tijdens het onderzoek een of meer aanwijzingen van belastingontduiking zijn ontstaan conform artikel 3.13.1.3.1, § 2, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, of van elke belastingplichtige die al dan niet overleden is, als de gegevens worden opgevraagd in het kader van de registratiebelasting of erfbelasting.

Met behoud van de toepassing van de noodzakelijke bewaring ervan voor de latere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, vermeld in artikel 89 van de voormelde verordening, worden de persoonsgegevens, vermeld in het tweede lid, bewaard gedurende de noodzakelijke duur voor de doeleinden, vermeld in artikel 3.13.1.3.1, § 3 en § 6, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, met een maximale bewaartermijn van één jaar na de verjaring van alle vorderingen die tot de bevoegdheid van de verwerkingsverantwoordelijke behoren of, in voorkomend geval, één jaar na de definitieve beëindiging van de administratieve en rechterlijke procedures en rechtsmiddelen en de integrale betaling van alle bedragen die daaraan verbonden zijn.

De persoonsgegevens, vermeld in het tweede lid, kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt door advocaten in het kader van een geschil, of aan gerechtsdeurwaarders in de mate dat zij strikt noodzakelijk zijn in het kader van een invorderingsprocedure.

Art. 40.In artikel 82 van het decreet van 2 april 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035750 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Brownfieldconvenanten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007201825 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur sluiten3 houdende diverse technische wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en gerelateerde bepalingen wordt het vijfde lid vervangen door wat volgt: "De persoonsgegevens, vermeld in het derde lid, worden bewaard gedurende één jaar, te rekenen vanaf de dag van terbeschikkingstelling van de documenten op het elektronische platform.". HOOFDSTUK 4. - Slotbepaling

Art. 41.Artikel 5, 6, 8 en 9 zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2023.

Artikel 14 heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2021 en is van toepassing op nalatenschappen die opengevallen zijn vanaf 1 juli 2021.

Artikel 18 en 19 hebben uitwerking met ingang van 1 juli 2021 en zijn van toepassing op schenkingen, inclusief inbrengen om niet, vanaf 1 juli 2021.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 9 december 2022.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, M. DIEPENDAELE _______ Nota (1) Zitting 2022-2023 Documenten:- Ontwerp van decreet : 1440 - Nr.1 - Erratum : 1440 - Nr. 1-Erratum - Amendement : 1440 - Nr. 2 - Amendementen : 1440 - Nr. 3 - Amendementen : 1440 - Nr. 4 - Verslag : 1440 - Nr. 5 - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 1440 - Nr. 6 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 7 december 2022.

^