Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 20 januari 2023
gepubliceerd op 24 april 2023

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het agentschap Vlaamse Belastingdienst en het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013

bron
vlaamse overheid
numac
2023015194
pub.
24/04/2023
prom.
20/01/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JANUARI 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004036227 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het agentschap Vlaamse Belastingdienst sluiten tot oprichting van het agentschap Vlaamse Belastingdienst en het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993; - de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, artikel 2.6.7.2.1, gewijzigd bij het decreet van 9 december 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 09/12/2022 pub. 20/12/2022 numac 2022034677 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 sluiten, artikel 3.1.0.0.5, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 24/01/2017 numac 2017020075 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 166 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de regionale televisieomroeporganisaties sluiten, artikel 3.12.4.0.1, ingevoegd bij het decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten en vervangen bij de decreten van 20 november 2020 en 25 november 2022, en artikel 3.13.2.0.1, vervangen bij het decreet van 3 juli 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/07/2015 pub. 16/07/2015 numac 2015035902 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 4.8.19 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type decreet prom. 03/07/2015 pub. 10/08/2015 numac 2015035995 bron vlaamse overheid Decreet tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband sluiten en gewijzigd bij de decreten van 7 december 2018 en 2 april 2021; - het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten, artikel III.6.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 31 oktober 2022. - Een adviesaanvraag is op 14 december 2022 bij de Raad van State ingediend (nr. 72.739/3), met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Aangezien er geen advies meegedeeld is binnen de gestelde termijn van 30 dagen wordt artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toegepast.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - het decreet van 30 maart 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007035750 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Brownfieldconvenanten sluiten betreffende de Brownfieldconvenanten; - de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004036227 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het agentschap Vlaamse Belastingdienst sluiten tot oprichting van het agentschap Vlaamse Belastingdienst

Artikel 1.In artikel 9, § 2, van het besluit van de Vlaamse regering van 11 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/06/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004036227 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot oprichting van het agentschap Vlaamse Belastingdienst sluiten tot oprichting van het agentschap Vlaamse Belastingdienst wordt de zinsnede "artikel 16, 3° van het besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid sluiten tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse administratie" vervangen door de zinsnede "artikel 17, eerste lid, 2° en 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen".

Art. 2.In artikel 10 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "het besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid sluiten tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid" vervangen door de zinsnede "het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013

Art. 3.In artikel 2.6.7.0.2 van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "een definitief gesloten brownfieldconvenant" vervangen door de woorden "een ontwerp van brownfieldconvenant dat de Vlaamse Regering principieel heeft goedgekeurd" en wordt de zinsnede "een afschrift van het brownfieldconvenant, dat definitief werd gesloten" vervangen door de woorden "een ontwerp van brownfieldconvenant en een verwijzing naar de beslissing van de Vlaamse Regering";2° in het tweede lid worden de woorden "een definitief gesloten brownfieldconvenant" vervangen door de woorden "een ontwerp van brownfieldconvenant dat de Vlaamse Regering principieel heeft goedgekeurd".

Art. 4.In artikel 3.1.0.0.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 maart 2017, 15 september 2017 en 11 september 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt punt 2° opgeheven;2° in het vierde lid wordt de zinsnede "De vergoedingen, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, worden" vervangen door de zinsnede "De vergoeding, vermeld in het eerste lid, 1°, wordt".

Art. 5.In artikel 3.3.5.0.1, § 4, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021021101 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van diverse besluiten naar aanleiding van de interne reorganisatie van de Vlaamse Milieumaatschappij type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 22/06/2021 numac 2021042168 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de vervanging van analoge bestuursdocumenten door elektronische kopieën type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 21/06/2021 numac 2021031650 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de overname van de personeelsleden van Eigen Vermogen Flanders Hydraulics door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en tot regeling van de objectieve selectieproef, vermeld in artikel 5bis van het decreet van 31 januari 2003 betreffende de oprichting van een Eigen Vermogen "Flanders Hydraulics" type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 27/05/2021 numac 2021041661 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de elektronische aanbieding van bepaalde fiscale documenten en de aangifte voor fiscale rangschikking van automatische ontspanningstoestellen en tot aanwijzing van de dienst, vermeld in artikel 29bis, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering sluiten, worden de woorden "zes maanden" vervangen door de woorden "een jaar".

Art. 6.In titel 3, hoofdstuk 12, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 december 2014, 14 december 2018 en 21 mei 2021, wordt afdeling 4, die bestaat uit artikel 3.12.4.0.1, opgeheven.

Art. 7.Artikel 3.13.2.0.4 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "Art. 3.13.2.0.4. Voor de toepassing van artikel 3.13.2.0.1, eerste lid, artikel 3.13.2.0.2 en artikel 3.13.2.0.4 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 dragen de bevoegde personeelsleden een uniform en verplaatsen ze zich in een dienstvoertuig. De leidend ambtenaar van de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie bepaalt het model van de voormelde uniformen en de uiterlijke kenmerken van de dienstvoertuigen.". HOOFDSTUK 3. - Slotbepaling

Art. 8.De Vlaamse minister, bevoegd voor de fiscaliteit, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 januari 2023.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, M. DIEPENDAELE

^