Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 21 mei 2021
gepubliceerd op 27 mei 2021

Besluit van de Vlaamse Regering over de elektronische aanbieding van bepaalde fiscale documenten en de aangifte voor fiscale rangschikking van automatische ontspanningstoestellen en tot aanwijzing van de dienst, vermeld in artikel 29bis, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering

bron
vlaamse overheid
numac
2021041661
pub.
27/05/2021
prom.
21/05/2021
ELI
eli/besluit/2021/05/21/2021041661/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 MEI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering over de elektronische aanbieding van bepaalde fiscale documenten en de aangifte voor fiscale rangschikking van automatische ontspanningstoestellen en tot aanwijzing van de dienst, vermeld in artikel 29bis, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993; - het Wetboek van Strafvordering van 17 november 1808, artikel 29bis, eerste lid, ingevoegd bij wet van 5 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek type wet prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie, modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank sluiten; - de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, artikel 1.1.0.0.4, 3.1.0.0.1, derde lid, artikel 3.3.5.0.1, gewijzigd bij het decreet van 2 april 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2021 pub. 21/04/2021 numac 2021031065 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 3, 5 en 35 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat betreft onder andere de invoering van opleidingscentra voor interventiehonden type decreet prom. 02/04/2021 pub. 15/04/2021 numac 2021041255 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse technische wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en gerelateerde bepalingen sluiten, en artikel 3.12.4.0.1, ingevoegd bij het decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten en vervangen bij het decreet van 20 november 2020; - het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten, artikel II.22 en II.23; - het decreet van 2 april 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2021 pub. 21/04/2021 numac 2021031065 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 3, 5 en 35 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat betreft onder andere de invoering van opleidingscentra voor interventiehonden type decreet prom. 02/04/2021 pub. 15/04/2021 numac 2021041255 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse technische wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en gerelateerde bepalingen sluiten houdende diverse technische wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en gerelateerde bepalingen, artikel 82.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 11 december 2020. - De Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens heeft advies nr. 2021/09 gegeven op 23 januari 2021. - De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen gaf in haar brief van 18 januari 2021 aan geen advies te formuleren gezien de beperkte sociaaleconomische relevantie. - De Raad van State heeft advies 69.193/3 gegeven op 5 mei 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013

Artikel 1.Artikel 3.3.5.0.1 van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013 wordt vervangen door wat volgt: "Art. 3.3.5.0.1. § 1. Als de persoon, vermeld in artikel 3.3.5.0.1, tweede lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, uitdrukkelijk instemt met de elektronische uitwisseling van aanslagbiljetten of andere documenten over de belasting door de activatie van een elektronisch platform voor de uitwisseling van berichten via elektronische weg, vermeld in artikel II.22 en II.23 van het Bestuurs decreet van 7 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet sluiten en artikel 3.3.5.0.1, tweede lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, heeft dat uitdrukkelijk akkoord tot gevolg dat de documenten exclusief via deze elektronische uitwisseling van berichten worden aangeboden. § 2. De persoon, vermeld in paragraaf 1, ontvangt via het elektronisch platform, vermeld in paragraaf 1, een bericht als de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie hem op dat platform een document ter beschikking stelt. § 3. Het ter beschikking stellen van de documenten, vermeld in paragraaf 1, wordt beëindigd als de persoon, vermeld in paragaaf 1, zijn instemming met de uitwisseling van documenten via het elektronisch platform intrekt door die elektronische uitwisseling te desactiveren via het elektronisch platform. De bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie kan de uitwisseling van documenten via het elektronisch platform ook eenzijdig stopzetten. De desactivering is mogelijk op elk ogenblik en treedt onmiddellijk in werking.

Vanaf het ogenblik van de desactivering, vermeld in het eerste lid, worden de documenten aan de belastingschuldige toegezonden conform artikel 3.3.5.0.1, eerste lid, van de Vlaams Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. § 4. De documenten, vermeld in artikel 3.3.5.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, blijven beschikbaar op het elektronisch platform gedurende zes maanden.".

Art. 2.Artikel 3.12.4.0.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van Vlaamse Regering van 14 december 2018, wordt vervangen door wat volgt: "Art. 3.12.4.0.1. § 1. De invoerder, de fabrikant of al wie rechtstreeks of onrechtstreeks als dusdanig optreedt, dient de aangifte tot rangschikking, vermeld in artikel 3.12.4.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, volledig ingevuld en ondertekend in bij de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie met een formulier dat die entiteit ter beschikking stelt.

Het formulier, vermeld in het eerste lid, bevat identificatiegegevens van de aangever, fabrikant of invoerder en de gegevens van het model van automatisch ontspanningstoestel die nodig zijn voor de rangschikking, vermeld in artikel 2.13.3.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. § 2. De bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie onderzoekt de aangifte. Ze brengt de aangever binnen vijftien dagen na de dag waarop ze het formulier heeft ontvangen op de hoogte van ontbrekende of onduidelijke gegevens.

De bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie brengt de aangever schriftelijk op de hoogte van haar beslissing binnen dertig dagen na de dag waarop ze een volledige aangifte heeft ontvangen. § 3. De bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie houdt de rangschikking van automatische ontspanningstoestellen in de categorieën, vermeld in artikel 2.13.3.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, bij in een repertorium dat wordt gepubliceerd op haar website.".

Art. 3.Artikel 3.15.1.0.1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "Art. 3.15.1.0.1. De bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie wordt aangewezen als de dienst die bevoegd is om de aanwijzingen van fraude inzake directe en indirecte belastingen te ontvangen die aan het licht komen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, vermeld in artikel 29bis van het Wetboek van Strafvordering.". HOOFDSTUK 2. - Gegevensverwerking

Art. 4.De Vlaamse Belastingdienst is de verwerkingsverantwoordelijke, vermeld in artikel 4, 7), van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van artikel 3.3.5.0.1 van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013.

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden in het kader van het eerste lid verwerkt: 1° persoonlijke identificatiegegevens, het rijksregisternummer of het identificatienummer van de sociale zekerheid en het fiscaal identificatienummer;2° financiële bijzonderheden;3° persoonlijke kenmerken;4° samenstelling van het gezin;5° woningkenmerken. De gegevens, vermeld in het tweede lid, worden verzameld en verwerkt voor de elektronische aanbieding van de documenten, vermeld in artikel 3.3.5.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.

De persoonsgegevens, vermeld in het tweede lid, worden bewaard gedurende de noodzakelijke duur voor de beoogde doeleinden, vermeld in het derde lid. De bewaartermijn is gelijk aan de termijn, vermeld in artikel 82, vijfde lid, van het decreet van 2 april 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/04/2021 pub. 21/04/2021 numac 2021031065 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 3, 5 en 35 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat betreft onder andere de invoering van opleidingscentra voor interventiehonden type decreet prom. 02/04/2021 pub. 15/04/2021 numac 2021041255 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse technische wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en gerelateerde bepalingen sluiten. HOOFDSTUK 3. - Slotbepaling

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor de fiscaliteit, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 mei 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, M. DIEPENDAELE

^