Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 21 mei 2021
gepubliceerd op 23 juni 2021

Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van diverse besluiten naar aanleiding van de interne reorganisatie van de Vlaamse Milieumaatschappij

bron
vlaamse overheid
numac
2021021101
pub.
23/06/2021
prom.
21/05/2021
ELI
eli/besluit/2021/05/21/2021021101/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 MEI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van diverse besluiten naar aanleiding van de interne reorganisatie van de Vlaamse Milieumaatschappij


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, artikel 9, gewijzigd bij de decreten van 20 december 1996, 1 maart 2013 en 25 april 2014; - het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 5.6.3, eerste lid, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten, artikel 10.2.3, § 1, tweede lid, 9°, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036123 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de avenant van 12 februari 2004 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001, gewijzigd door de wet van 6 mei 2003 houdende instemming met de avenant van 15 augustus 2002 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) sluiten en gewijzigd bij het decreet van 15 juni 2018, artikel 10.2.4, § 4, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036123 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de avenant van 12 februari 2004 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001, gewijzigd door de wet van 6 mei 2003 houdende instemming met de avenant van 15 augustus 2002 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) sluiten, en artikel 16.3.1, § 1, 1°, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » type decreet prom. 21/12/2007 pub. 07/03/2008 numac 2008035340 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008035231 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade sluiten, vervangen bij het decreet van 23 december 2010 en gewijzigd bij het decreet van 7 december 2018; - het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, artikel 2.4.1, § 3, artikel 3.2.2 en 5.2.1.1; - het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten betreffende de omgevingsvergunning, artikel 24, eerste lid, en artikel 59, eerste lid.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - de Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 25 maart 2021;. - het advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State werd niet binnen de daartoe voorziene termijn gegeven, zodat overeenkomstig artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 het besluit goedgekeurd kan worden zonder dit advies.

Motivering Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief: - Binnen de Vlaamse Milieumaatschappij werd een traject doorlopen om de interne werking te optimaliseren. De interne reorganisatie brengt met zich dat benamingen van entiteiten veranderen. Verwijzingen naar afdelingen en diensten binnen de Vlaamse Milieumaatschappij in besluiten van de Vlaamse Regering moeten daarom aangepast worden.

Initiatiefnemers Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Artikel 1.In artikel 1.3.4.1 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 en 1 maart 2013, wordt de zinsnede "De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), afdeling Lucht, Milieu en Communicatie," vervangen door de woorden "De entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij die bevoegd is voor lucht".

Art. 2.In artikel 1.3.4.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, 20 november 2009 en 1 maart 2013, wordt de zinsnede "De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), afdeling Lucht, Milieu en Communicatie" vervangen door de zinsnede "De entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij die bevoegd is voor lucht".

Art. 3.In artikel 4.1.5.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036123 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de avenant van 12 februari 2004 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001, gewijzigd door de wet van 6 mei 2003 houdende instemming met de avenant van 15 augustus 2002 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) sluiten1, wordt de zinsnede "de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater" vervangen door de woorden "de entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij die bevoegd is voor grondwateradvisering".

Art. 4.In artikel 5.6.1.2.10, vijfde lid, artikel 5.6.1.3.16, vijfde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, worden de woorden "de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater" vervangen door de zinsnede "de entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij die bevoegd is voor grondwateradvisering".

Art. 5.In artikel 5.17.4.2.10, vierde lid, en artikel 5.17.4.3.18, vierde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, wordt de zinsnede "de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater" vervangen door zinsnede "de entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij die bevoegd is voor grondwateradvisering".

Art. 6.In artikel 5.53.4.8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en 1 maart 2013, wordt de zinsnede "de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater" vervangen door de zinsnede "de entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij die bevoegd is voor grondwateradvisering".

Art. 7.In artikel 5.54.3, § 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/03/2008 pub. 21/05/2008 numac 2008201667 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de sectorale regelgeving leefmilieu, natuur en energie in overeenstemming wordt gebracht met het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 sluiten, wordt de zinsnede "de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater" vervangen door de zinsnede "de entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij die bevoegd is voor grondwateradvisering".

Art. 8.In artikel 5.54.5, § 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/03/2008 pub. 21/05/2008 numac 2008201667 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de sectorale regelgeving leefmilieu, natuur en energie in overeenstemming wordt gebracht met het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 sluiten, wordt de zinsnede "de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater" vervangen door de zinsnede "de entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij die bevoegd is voor grondwateradvisering".

Art. 9.In artikel 6.5.5.3, § 1, zesde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 06/10/2008 numac 2008203554 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 21/11/2008 numac 2008204070 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2008 pub. 05/12/2008 numac 2008204315 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid - bepalingen tot het verkrijgen van de impulssubsidie sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 en 18 maart 2016, worden de woorden "de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater" vervangen door de zinsnede "de entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij die bevoegd is voor grondwateradvisering".

Art. 10.In artikel 6.9.1.4, § 4, tweede lid, en § 5, vierde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036123 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de avenant van 12 februari 2004 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001, gewijzigd door de wet van 6 mei 2003 houdende instemming met de avenant van 15 augustus 2002 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) sluiten3, worden de woorden "de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater" vervangen door de woorden "de entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij die bevoegd is voor grondwateradvisering".

Art. 11.In bijlage 1 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036123 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de avenant van 12 februari 2004 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001, gewijzigd door de wet van 6 mei 2003 houdende instemming met de avenant van 15 augustus 2002 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) sluiten1 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036123 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de avenant van 12 februari 2004 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001, gewijzigd door de wet van 6 mei 2003 houdende instemming met de avenant van 15 augustus 2002 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) sluiten4, worden in de inleidende tekst onder de hoofding "Verklaring van de symbolen die gebruikt worden in de kolom 4 tot en met 8", Kolom 4 "opmerkingen", de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de zinsnede "M = inrichting of activiteit waarvoor de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer, advies verstrekt" wordt vervangen door de zinsnede "M = inrichting of activiteit waarvoor de entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor advisering over het afvalwater of voor advisering over lucht, advies verstrekt";2° de zinsnede "W = inrichting of activiteit waarvoor de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater, advies verstrekt" wordt vervangen door de zinsnede "W = inrichting of activiteit waarvoor de entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor advisering grondwater, advies verstrekt". HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 28/01/2003 numac 2003035094 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie sluiten houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie

Art. 12.In artikel 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 28/01/2003 numac 2003035094 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie sluiten, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, het laatst gewijzigd bij het besluit van 26 april 2019, wordt punt 4° vervangen door wat volgt: "4° de bevoegde entiteit Leefmilieu: de personeelsleden van de Vlaamse Milieumaatschappij die de leidend ambtenaar aanstelt;". HOOFDSTUK 3. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Art. 13.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 35° en 35° /1 worden vervangen door wat volgt: "35° de entiteit, bevoegd voor het beheer van waterlopen: de entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij die bevoegd is voor het beheer van waterlopen; 35° /1 de entiteit, bevoegd voor de monitoring van water: de entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij die bevoegd is voor de monitoring van water;"; 2° punt 35° /3 en 35° /4 worden vervangen door wat volgt: "35° /3 de entiteit, bevoegd voor de erkenning van boorbedrijven: de entiteit binnen de Vlaamse Milieumaatschappij die bevoegd is voor de erkenning van boorbedrijven; 35° /4 de entiteit, bevoegd voor de gebiedsgerichte werking: de entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij die bevoegd is voor de gebiedsgerichte werking;".

Art. 14.In artikel 12 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036123 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de avenant van 12 februari 2004 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001, gewijzigd door de wet van 6 mei 2003 houdende instemming met de avenant van 15 augustus 2002 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) sluiten0 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 december 2015, 7 september 2018 en 29 januari 2021, worden punt 9° tot en met 9° /3 vervangen door wat volgt: "9° de personeelsleden van de entiteit, bevoegd voor beheer van de waterlopen, die de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij aanstelt; 9° /1 de personeelsleden van de entiteit, bevoegd voor de monitoring van water, die de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij aanstelt;9° /2 de personeelsleden van de entiteit, bevoegd voor de erkenning van boorbedrijven, die de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij aanstelt; 9° /3 de personeelsleden van de entiteit, bevoegd voor gebiedsgerichte werking, die de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij aanstelt;". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het VLAREL van 19 november 2010

Art. 15.In artikel 4, § 1, van het VLAREL van 19 november 2010, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036123 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de avenant van 12 februari 2004 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001, gewijzigd door de wet van 6 mei 2003 houdende instemming met de avenant van 15 augustus 2002 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 38°, 39° en 40° worden opgeheven;2° in punt 43°, f), wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor grondwater" vervangen door de woorden "de entiteit binnen de VMM die bevoegd is voor de erkenning van boorbedrijven".

Art. 16.In artikel 28, § 2, eerste lid, 2°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036123 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de avenant van 12 februari 2004 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001, gewijzigd door de wet van 6 mei 2003 houdende instemming met de avenant van 15 augustus 2002 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) sluiten2 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036123 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de avenant van 12 februari 2004 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001, gewijzigd door de wet van 6 mei 2003 houdende instemming met de avenant van 15 augustus 2002 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) sluiten5, wordt punt d) vervangen door wat volgt: "d) water, deeldomeinen: 1) geohydrologie: de personeelsleden van het departement die deskundig zijn op het vlak van natuurlijke rijkdommen, de personeelsleden van de VMM die deskundig zijn op het vlak van grondwaterhydrologie, en aan de afdeling, bevoegd voor bodembeheer;2) oppervlakte- en afvalwater: de personeelsleden van de VMM die deskundig zijn op het vlak van oppervlaktewaterbeheer, en de personeelsleden van de VMM die deskundig zijn op het vlak van oppervlaktewaterverontreiniging; 3) mariene waters: de personeelsleden van de VMM die deskundig zijn op het vlak van oppervlaktewaterverontreiniging;". HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011035447 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement sluiten houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting de niet-aangesloten binneninstallatie en installaties voor tweedecircuitwater in onroerende goederen die niet aangesloten zijn of worden op het openbaar waterdistributienetwerk, en het algemeen waterverkoopreglement

Art. 17.In artikel 1, eerste lid, 24°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 08/04/2011 pub. 10/06/2011 numac 2011035447 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement sluiten houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting de niet-aangesloten binneninstallatie en installaties voor tweedecircuitwater in onroerende goederen die niet aangesloten zijn of worden op het openbaar waterdistributienetwerk, en het algemeen waterverkoopreglement, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2013, wordt de zinsnede "de ambtenaar," vervangen door de woorden "een personeelslid van de Vlaamse Milieumaatschappij als". HOOFDSTUK 6. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/05/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011202803 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie sluiten tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 28/01/2003 numac 2003035094 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie sluiten houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie

Art. 18.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 mei 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/05/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011202803 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie sluiten tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2002 pub. 28/01/2003 numac 2003035094 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie sluiten houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019, wordt punt 3° vervangen door wat volgt: "3° toezichthoudende ambtenaar Leefmilieu: de personeelsleden van de Vlaamse Milieumaatschappij die de leidend ambtenaar aanstelt.".

Art. 19.In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019, wordt de zinsnede "Het afdelingshoofd van de afdeling, bevoegd voor rapportering water" vervangen door de zinsnede "Het afdelingshoofd van de entiteit die bevoegd is voor monitoring van water".

Art. 20.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt de zinsnede "Het afdelingshoofd van de afdeling, bevoegd voor het operationeel waterbeheer, van de Vlaamse Milieumaatschappij" vervangen door de woorden "De toezichthoudende ambtenaar Leefmilieu";2° In paragraaf 3, twee lid, wordt de zinsnede "het afdelingshoofd van de afdeling, bevoegd voor rapportering water, van de Vlaamse Milieumaatschappij of hun aangestelde" vervangen door de zinsnede "de controleambtenaar, vermeld in artikel 4,". HOOFDSTUK 7. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036123 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de avenant van 12 februari 2004 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001, gewijzigd door de wet van 6 mei 2003 houdende instemming met de avenant van 15 augustus 2002 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) sluiten1 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten betreffende de omgevingsvergunning

Art. 21.In artikel 35, § 18, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036123 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de avenant van 12 februari 2004 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001, gewijzigd door de wet van 6 mei 2003 houdende instemming met de avenant van 15 augustus 2002 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) sluiten1 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten betreffende de omgevingsvergunning, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 januari 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036123 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de avenant van 12 februari 2004 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001, gewijzigd door de wet van 6 mei 2003 houdende instemming met de avenant van 15 augustus 2002 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) sluiten5, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende zin wordt de zinsnede "De afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor luchtverontreiniging," vervangen door de zinsnede "De entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij die bevoegd is voor lucht,"; 2° punt 3° wordt vervangen door wat volgt: "3° het voorwerp van de vergunningsaanvraag ligt in de adviescontour, zoals bepaald op een eenvoudig consulteerbare digitale kaart, ter beschikking gesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij op https://www.vmm.be, zoals geldig op de dag waarop de vergunningsaanvraag wordt ingediend.".

Art. 22.In artikel 37 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036123 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de avenant van 12 februari 2004 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001, gewijzigd door de wet van 6 mei 2003 houdende instemming met de avenant van 15 augustus 2002 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) sluiten4, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 5 wordt de zinsnede "De afdeling van de VMM, bevoegd voor grondwater," vervangen door de zinsnede "De entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij die bevoegd is voor grondwateradvisering,";2° in paragraaf 6 wordt de zinsnede "De afdeling van de VMM, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer," vervangen door de zinsnede "De entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij die bevoegd is voor advisering over het afvalwater of bevoegd voor lucht,".

Art. 23.In artikel 38 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017, 26 april 2019 en 11 december 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 4 wordt de zinsnede "de afdeling van de VMM, bevoegd voor grondwater," vervangen door de zinsnede "de entiteit van de Vlaamse Milieumaatschappij die bevoegd is voor grondwateradvisering,";2° in paragraaf 5 wordt de zinsnede "de afdeling van de VMM, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer" vervangen door de zinsnede "de entiteit van de VMM die bevoegd is voor advisering over het afvalwater of bevoegd voor lucht,". HOOFDSTUK 8. - Slotbepalingen

Art. 24.De vergunningsaanvragen, vermeld in artikel 35, § 18, en artikel 37, § 5 en § 6, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036123 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de avenant van 12 februari 2004 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001, gewijzigd door de wet van 6 mei 2003 houdende instemming met de avenant van 15 augustus 2002 aan het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap van 4 juli 2000 betreffende de sociale economie type decreet prom. 07/05/2004 pub. 16/07/2004 numac 2004036126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van het koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en de bijlage bij artikel 2 (a), ondertekend in Brussel op 12 juni 2002 (1) sluiten1 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie sluiten betreffende de omgevingsvergunning, die vóór 15 juni 2021 zijn ingediend, worden afgehandeld conform de regelgeving die van kracht is op de dag vóór de datum van de inwerkingtreding van dit besluit.

De erkenningen, vermeld in artikel 6, 1°, d), 4), en artikel 6, 7°, a), van het VLAREL van 19 november 2010, die vóór 15 juni zijn aangevraagd, worden afgehandeld conform de regelgeving die van kracht is op de dag vóór de datum van de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 25.Dit besluit treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 26.De Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 mei 2021.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR

^