Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 juni 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/06/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021042381 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens met het oog op het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de verplichte quarantaine en testing en met het oog op het toezicht op de naleving door de bevoegde sociaal inspecteurs van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan op de arbeidsplaatsen

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 23/06/2021 numac 2021055688 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van Anne-Marie Sandrap Mevr. Anne-Marie Sandrap, geboren te Jodo Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021021102 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van vijf leden van het Tariferingsbureau BA Auto type koninklijk besluit prom. 27/05/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021031598 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten type koninklijk besluit prom. 04/06/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021042103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24bis, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot het opsporen van CMV type koninklijk besluit prom. 14/06/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021042209 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot verlenging van de toekenningstermijn en de maximumduur van de in aanmerking komende kredieten voor een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, en daarmee verbonden maatregelen type koninklijk besluit prom. 20/06/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021042242 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid en hernieuwing van de mandaten van vier leden van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en houdende benoeming van de afgevaardigd bestuurder en van de twee ondervoorzitters van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2021 numac 2021042220 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 mei 2021, wordt de heer Bart EVENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2021 numac 2021042221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 mei 2021, wordt mevrouw Fabienne DECOCK, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 30/05/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021042257 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van de artikelen 43 en 46 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden bij Sciensano die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2021 numac 2021042275 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 mei 2021, wordt de heer Thomas PIRAU, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand e Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 08/06/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021042313 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 6.000 euro aan de Europese organisatie van gevangenissen en penitentiaire diensten voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 20/06/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021042336 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van tabel G, eerste afdeling, rubriek I, van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987, tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2021 numac 2021042307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 juni 2021 wordt mevrouw Chloé CAMPENAIRE bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur, bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2021 numac 2021042323 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 juni 2021, wordt de heer Damien STERPIN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2021 numac 2021042322 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 juni 2021, wordt de heer Anthony VERLEGH, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middensta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2021 numac 2021042329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1 juni 2021, wordt mevrouw Danaëlle DENEUBOURG, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midde Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 20/06/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021042340 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. 08/06/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021202489 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen voor groenteconserven die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 08/06/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021202488 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2021 numac 2021203020 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing van ma Bij koninklijk besluit van 14 juni 2021, worden hernieuwd voor een termijn van vier jaar, vanaf 9 j(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/06/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021021099 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het verbod op het op de markt brengen van het speelgoed "Wash-up Kitchen Sink" van het merk "Play", met artikelnummer 2577257 en EAN-code 8718964069897

arrest

type arrest prom. -- pub. 23/06/2021 numac 2021202685 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 76/2021 van 20 mei 2021 Rolnummer 7501 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 46 van de wet van 20 december 2020 « houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en F. Daoût, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 17/06/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021042343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2016 betreffende de studies diergeneeskundige wetenschappen type decreet prom. 17/06/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021042361 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs om de totale tijdelijke integratie af te schaffen type decreet prom. 17/06/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021042360 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 3 mei 2019 betreffende de strijd tegen de armoede en de vermindering van sociale ongelijkheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021021101 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van diverse besluiten naar aanleiding van de interne reorganisatie van de Vlaamse Milieumaatschappij

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/06/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021021104 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de nominatieve overplaatsing van de personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst en de Auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese Fondsen binnen de gemeenschappelijke auditdienst van de Federatie Wallonië-Brussel en van Wallonië en hun affectatie binnen die dienst

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/05/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021031594 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vergoeding van sociale verhuurders voor het uitvoeren van onderzoek naar buitenlands onroerend bezit van sociale huurders

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/06/2021 numac 2021031683 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 april 2021, worden beschermd, door uitbreiding, als monument wegens hun historische, esthetische en sociale waarde, bepaalde delen van de gevangenis van Sint - de volledige omheiningsmuur langs de Ducpétiauxlaan en de laterale uitspringende delen aan weersz(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021042164 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van artikel 7.1 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021042167 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B, wat betreft de aanwijzing van de toezichthouders en de handhavingsinstantie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/06/2021 numac 2021042286 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2021, worden beschermd als monument de twee kamers en suite op het gelijkvloers, de originele elementen van de wintertuin Het goed is bekend ten kadaster van Brussel, 10 de afdeling, sectie L, perceel nr. 1524 0(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/05/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021042291 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de tenuitvoerlegging van BelRAI en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering over het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/06/2021 pub. 23/06/2021 numac 2021042378 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de affectatie van de personeelsleden van de Algemene dienst van de Audit van het Ministerie van de Franse Gemeenschap en van de Auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese fondsen binnen de gezamenlijke Auditdienst van de Federatie Wallonië-Brussel en van Wallonië

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/06/2021 numac 2021042287 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jan SEGERS die woonplaats kiest bij Mr. Pieter Jongbloet, Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2021. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 23/06/2021 numac 2021202916 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 19 en 21 mei 2021 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 21 en 26 mei 2021, Die zaken, ingeschreven onder de nummers 7581 en 7585 van de rol van het Hof, werden samengevoegd m(...) type bericht prom. -- pub. 23/06/2021 numac 2021202997 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 12 mei 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 juni 2021, heeft de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brussel de « Schendt artikel 46bis van het Wetboek der registratierechten dat van toepassing is in het Brussel(...) type bericht prom. -- pub. 23/06/2021 numac 2021203009 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 mei 2021 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 mei 2021, is beroep tot vernietigi Die zaak is ingeschreven onder nummer 7587 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/06/2021 numac 2021203046 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Justitie: Attachés Accounting (m/v/x). - Selectienummer: BNG20044 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 17/06/2021 (d(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 23/06/2021 numac 2021203047 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV): Communicatiemedewerkers (m/v/x). - Selectienummer: BNG21220 Er is 1 la(...) Deze selectie werd afgesloten op 11 juni 2021. De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/06/2021 numac 2021042243 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 17 mei 2021, n° 137, bladzijde 48451, akte 2021/41372, in de Franstalige tekst, moet volgende verbetering aangebracht worden : Par arrêté royal du 10 juillet 2020, Madame Sara AVERMATE-VRANKEN, est promue par avancement à la c(...) type erratum prom. -- pub. 23/06/2021 numac 2021042333 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Aanstelling. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 15 april 2021, [C - 2021/41538], Nederlandse en Frans tekst, gelieve de titel als volgt te lezen: "ministerieel besluit", in plaats van "koninklijk besluit". Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

document

type document prom. -- pub. 23/06/2021 numac 2021042310 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid De Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen Nieuwe gewone, geassocieerde en corresponderende leden A. Klasse voor Menswetenschappen Bij de verkiezingen van 18 mei 2021, worden de volgende personen als lid benoemd als volgt: 1° Ge De heer Sven Biscop De heer Wim Decock De heer Mathieu-Zana Etambala 2° Corresponderend (...) type document prom. -- pub. 23/06/2021 numac 2021202995 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Adjunct-directeur-generaal voor het War Heritage Institute (WHI). - Selectienummer: ANG21720 Solliciteren kan tot en met 28/07/2021 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectie(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. (...) type document prom. -- pub. 23/06/2021 numac 2021203003 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Expert preventie (niveau A2) voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. - Selectienummer: AFB21020 Solliciteren kan tot 05/07/2021 via www.selor.be Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 23/06/2021 numac 2021203004 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel experten (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG21023 Deze selectie werd afgesloten op 18/05/2021. Er is 1 laureaat. De (...) type document prom. -- pub. 23/06/2021 numac 2021203005 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige System & Network Engineers (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG21143 Deze selectie werd afgesloten op 16/06/2021. Er zijn geen laureaten(...) type document prom. -- pub. 23/06/2021 numac 2021203039 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Justitie : Attachés Accounting (m/v/x). - Selectienummer: BFG20056 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 17/06/2021. D(...)
^