Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 12 december 2008
gepubliceerd op 10 februari 2009

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

bron
vlaamse overheid
numac
2009035107
pub.
10/02/2009
prom.
12/12/2008
ELI
eli/besluit/2008/12/12/2009035107/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 DECEMBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging, inzonderheid op artikel 6 en 10, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2007;

Gelet op de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, inzonderheid op artikel 54, gewijzigd bij de decreten van 20 april 1994,20 december 2002,30 april 2004,22 april 2005 en 21 december 2007;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, inzonderheid op artikel 29;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, inzonderheid op artikel 16.1.1, 10°, 16.1.2, 1° en 4°, 16.2.4, 16.2.5, 16.2.10, 16.3.1, § 1, 1°, 16.3.6, 16.3.7, 16.3.8, 16.3.9, § 2, 16.3.10, 16.3.16, 16.3.24, 16.4.6, 2°, 16.4.6, 3°, 16.4.10, § 5, 16.4.17, 16.4.18, § 5, 16.4.20, 16.4.21, § 3, 16.4.21, § 4, 16.4.22, § 1, 16.4.24, 16.4.27, derde lid, 16.4.38, 16.4.50, 16.4.64, 16.7.5, § 6;

Gelet op het decreet van 20 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, inzonderheid op artikel 172, § 1;

Gelet op het decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen », inzonderheid op artikel 32, 33 en 43;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 1974 houdende de voorwaarden en modaliteiten voor de erkenning van de laboratoria en lichamen die, in het kader van de bestrijding van de geluidshinder, belast zijn met het beproeven van en de controle op apparaten en inrichtingen, inzonderheid op artikel 3, 3°, en 6, 1° en 2°;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, inzonderheid op artikel 58, 59, 60, 61, 62 en 63, 64, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 oktober 1992, 12 januari 1999, 5 december 2003, 6 februari 2004 en 14 juli 2004, en op artikel 65, 66, 67, 68 en 69, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 oktober 1992 en 12 januari 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, inzonderheid op artikel 9.1, 9.2 en 9.3, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2005,9 februari 2007, 14 november 2007, 7 maart 2008 en 10 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven, inzonderheid op artikel 18;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, inzonderheid op artikel 38, § 1 en § 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering, inzonderheid op artikel 224;

Gelet op het akkoord van de Minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 18 juli 2008;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 28 oktober 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Definities en toepassingsgebied

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° wet Luchtverontreiniging : de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging;2° wet Oppervlaktewateren : de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;3° wet Geluidshinder : de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder;4° Grondwaterdecreet : het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer;5° Afvalstoffendecreet : het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen;6° Milieuvergunningendecreet : het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning;7° titel I van het Vlarem : het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning;8° decreet : het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;9° titel II van het Vlarem : het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;10° Vlarebo : het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering;11° Vlarea : het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer;12° Bodemdecreet : het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming;13° de minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid; 14° de Raad : de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving, vermeld in artikel 16.2.2 van het decreet; 15° het Departement : het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie;16° de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen : de afdeling Milieuvergunningen van het Departement, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Ministeries;17° de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving : de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie;18° de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving : de afdeling Milieu-inspectie van het Departement, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Ministeries;19° de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen : de afdeling Land-en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen van het Departement, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Ministeries;20° de afdeling, bevoegd voor erkenningen : de afdeling Milieuvergunningen van het Departement, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Ministeries;21° de afdeling, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid : de afdeling Toezicht Volksgezondheid van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid;22° de afdeling, bevoegd voor het afvalstoffenbeheer : de afdeling Afvalstoffenbeheer van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;23° de afdeling, bevoegd voor het bodembeheer : de afdeling Bodembeheer van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;24° de afdeling bevoegd voor interventie, verwijdering en sanering : de afdeling Interventie, Verwijdering en Sanering van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;25° de afdeling, bevoegd voor handhaving, administratie en communicatie : de afdeling Handhaving, Administratie en Communicatie van het Agentschap voor Natuur en Bos;26° de afdeling, bevoegd voor operationeel waterbeheer : de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij;27° de afdeling, bevoegd voor planning en coördinatie : de afdeling Planning en Coördinatie van het Agentschap Wegen en verkeer;28° de afdeling, bevoegd voor de Zeeschelde : de afdeling Zeeschelde van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal;29° de afdeling, bevoegd voor de Bovenschelde : de afdeling Bovenschelde van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal;30° de afdeling, bevoegd voor Zeekanalen : de afdeling Zeekanaal van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal;31° de Mestbank : de afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij, opgericht bij het decreet van 21 december 1988;32° referentiemeetmethode : geschreven en publiek toegankelijke werkwijze die voor een bepaalde meting dient te worden toegepast. Worden in elk geval beschouwd als referentiemeetmethode : a) de toepasselijke bepalingen in de Belgische wetten, decreten en besluiten;b) de Belgische normen uitgegeven door het NBN;c) de normen uitgegeven door het Comité Européen de Normalisation (CEN);d) de normen uitgegeven door de International Organization for Standardization (ISO); in geval van onderlinge tegenstrijdigheden is bovenvermelde volgorde bepalend.

Art. 2.De bepalingen van het decreet, met inbegrip van de uitvoeringsbesluiten ervan, zijn van toepassing op de volgende verordeningen van de Europese Unie alsook op de door of krachtens deze verordeningen uitgevaardigde verordeningen : 1° verordening (EG) nr.2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaagafbrekende stoffen; 2° verordening (EG) nr.1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten; 3° verordening (EG) nr.850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de persistente organische verontreinigde stoffen en tot wijziging van richtlijn 97/117/EEG; 4° verordening (EG) nr.166/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van richtlijn 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad; 5° verordening (EG) nr.842/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen; 6° verordening (EG) nr.1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen; 7° verordening (EG) nr.1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie, alsmede richtlijn 76/769/EEG van de Raad en richtlijn 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie; 8° verordening (EG) nr.1418/2007 van de Commissie van 29 november 2007 betreffende de uitvoer, met het oog op terugwinning, van bepaalde afvalstoffen vermeld in bijlage III of III A bij verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad, naar bepaalde landen waarop het OESO-besluit betreffende het toezicht op de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen niet van toepassing is. HOOFDSTUK II. - Gewestelijke entiteit

Art. 3.De afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving, wordt aangewezen als gewestelijke entiteit, bevoegd voor het opleggen van de alternatieve bestuurlijke geldboete of de exclusieve bestuurlijke geldboete, vermeld in artikel 16.1.2, 4°, van het decreet. HOOFDSTUK III. - Lijst van milieu-inbreuken

Art. 4.De lijst van milieu-inbreuken, vermeld in artikel 16.1.2, 1°, f), en artikel 16.4.27, derde lid, van het decreet, zijn de lijsten die als bijlagen bij dit besluit zijn gevoegd.

De minister evalueert vijfjaarlijks de lijst, vermeld in het eerste lid en rapporteert hierover aan de Vlaamse Regering. HOOFDSTUK IV. - Organisatie van het milieuhandhavingsbeleid Afdeling I. - Milieuhandhavingsprogramma

Art. 5.De vaste secretaris van de Raad bezorgt het goedgekeurde milieuhandhavingsprogramma elektronisch aan de overheden, vermeld in artikel 16.2.4, derde lid, van het decreet.

Het Departement plaatst het goedgekeurde milieuhandhavingsprogramma op zijn website, vermeldt daar de manier waarop een papieren exemplaar verkregen kan worden en maakt het via de pers bekend. Afdeling II. - Milieuhandhavingsrapport

Art. 6.De vaste secretaris van de Raad bezorgt het milieuhandhavingsrapport elektronisch aan de overheden, vermeld in artikel 16.2.5, vierde lid, van het decreet.

Het Departement plaatst het milieuhandhavingsrapport op zijn website, vermeldt daar de manier waarop een papieren exemplaar kan verkregen worden en maakt het via de pers bekend. Afdeling III. - Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving

Art. 7.§ 1. De voorzitter en de vaste secretaris van de Raad beheren de werkingsmiddelen die de Vlaamse Regering overeenkomstig artikel 16.2.10 van het decreet aan de Raad ter beschikking stelt.

Het Departement betaalt uit zijn algemene middelen de kosten voor de werking van het permanente secretariaat van de Raad en van de vaste secretaris. § 2. De voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Raad ontvangen voor hun werkzaamheden een forfaitaire jaarlijkse vergoeding. Die vergoeding bedraagt : 1° voor de voorzitter van de Raad : 12.500 euro; 2° voor de ondervoorzitter : 10.000 euro; 3° voor de leden, vermeld in artikel 16.2.7, § 2, eerste lid, 3°, 4°, 5°, 6° en 7°, van het decreet : 7500 euro.

Aan de plaatsvervangers van de leden, vermeld in artikel 16.2.7, § 2, eerste lid, 3°, 4°, 5°, 6° en 7°, van het decreet wordt een presentievergoeding van 100 euro per vergadering toegekend tot maximaal 1000 euro per jaar.

De leden, vermeld in artikel 16.2.7, § 2, vijfde lid, van het decreet wordt een presentievergoeding van 100 euro per vergadering toegekend tot maximaal 1000 euro per jaar.

Art. 8.De voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Raad, alsook hun plaatsvervangers, kunnen alleen aanspraak maken op ofwel de forfaitaire jaarlijkse vergoeding, ofwel de presentievergoeding, als ze geen Vlaams ambtenaar zijn.

Art. 9.Aan de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Raad, alsook aan hun plaatsvervangers wordt een vergoeding toegekend voor reiskosten die verbonden zijn aan de uitoefening van hun werkzaamheden, overeenkomstig de regeling die geldt voor de vergoeding van reiskosten van personeelsleden van de Vlaamse overheid.

Art. 10.De forfaitaire jaarlijkse vergoedingen, de presentievergoedingen en de reiskostenvergoedingen worden aangerekend op de begroting van de Raad.

Art. 11.De forfaitaire jaarlijkse vergoedingen, de presentievergoedingen en de reiskostenvergoedingen, vermeld in artikel 7, § 2, en 9, volgen de ontwikkeling van het prijsindexcijfer dat daartoe berekend en benoemd wordt, en dit overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, bekrachtigd bij artikel 90 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen. HOOFDSTUK V. - Toezicht Afdeling I. - Toezichthouders

Onderafdeling I. - Algemene bepalingen

Art. 12.Naast de leidend ambtenaar van het Departement worden de volgende personen aangewezen als gewestelijke toezichthouders : 1° de door de minister aan te stellen personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving;2° de door de minister aan te stellen personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen;3° de door de minister aan te stellen personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor erkenningen;4° de door de minister aan te stellen personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen;5° de door de minister aan te stellen personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor handhaving, communicatie en administratie;6° de door de minister aan te stellen personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor het afvalstoffenbeheer;7° de door de minister aan te stellen personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor het bodembeheer;8° de door de minister aan te stellen personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor interventie, verwijdering en sanering;9° de door de minister aan te stellen personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor operationeel waterbeheer;10° de door de minister aan te stellen personeelsleden van de Mestbank;11° de door de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, aan te stellen personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;12° de door de Vlaamse minister, bevoegd voor de openbare werken, aan te stellen personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor planning en coördinatie;13° de door de Vlaamse minister, bevoegd voor de openbare werken, aan te stellen personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor Boven-Schelde;14° de door de Vlaamse minister, bevoegd voor de openbare werken, aan te stellen personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor Zeeschelde;15° de door de Vlaamse minister, bevoegd voor de openbare werken, aan te stellen personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor Zeekanaal.

Art. 13.Provinciale toezichthouders, gemeentelijke toezichthouders, toezichthouders van intergemeentelijke verenigingen en toezichthouders van politiezones moeten beschikken over een bekwaamheidsbewijs.

Om dat bekwaamheidsbewijs te verkrijgen, moeten toezichthouders de volgende opleiding volgen : 1° theoretisch onderricht : a) beginselen van de milieuwetgeving, met daarbij onder andere wetten, decreten, verordeningen, uitvoeringsbesluiten en indeling van hinderlijke inrichtingen : twaalf uren;b) beginselen van de handhaving van de milieuwetgeving : twaalf uren;c) elementaire fysische begrippen over leefmilieu en het gebruik van die begrippen in de milieuwetgeving : twaalf uren;d) fysische begrippen en reglementering over afval en bodem : twaalf uren;e) fysische begrippen en reglementering in verband met geluidshinder : twaalf uren;f) fysische begrippen en reglementering over grond- en oppervlaktewaterverontreiniging : twaalf uren;g) fysische begrippen en reglementering over luchtverontreiniging : twaalf uren;2° praktisch onderricht : a) het meten van het geluidsniveau dat afkomstig is van geluidsbronnen : twaalf uren;b) monstername en metingen ter plaatse van afval-, oppervlakte- en grondwater : twaalf uren;c) monstername en metingen ter plaatse van bodem en afvalstoffen : twaalf uren;d) monstername en metingen ter plaatse van verontreinigende lucht : twaalf uren;3° bekwaamheidsproef : na het volgen van het onderricht, vermeld in punt 1° en 2°, een bekwaamheidsproef over het theoretische en praktische onderricht. De minister kan, op basis van de aangetoonde opleiding of ervaring, op gemotiveerde aanvraag van de betrokkene gehele of gedeeltelijke vrijstelling verlenen van het theoretische en het praktische onderricht. De vrijstelling heeft ook betrekking op de gedeelten van de bekwaamheidsproef waarvoor vrijstelling van onderricht is verleend.

Art. 14.§ 1. De opleiding, vermeld in artikel 13, tweede lid, mag alleen gegeven worden door de instellingen die daartoe erkend zijn door de minister, na gemotiveerd advies van de afdeling, bevoegd voor erkenningen. § 2. Met het oog op hun erkenning richten deze instellingen per brief een aanvraag tot de minister waarin ze aantonen dat ze : 1° over gekwalificeerde medewerkers beschikken die, hetzij houder zijn van een diploma van master in de ingenieurswetenschappen, master in de bio-ingenieurswetenschappen, master in de industriële wetenschappen of master in de wetenschappen en ten minste één jaar praktijkervaring hebben met de beginselen, vermeld in artikel 13, tweede lid, hetzij minstens vijf jaar praktijkervaring hebben met die beginselen;2° over de nodige lokalen en materiële uitrusting beschikken. § 3. De instellingen moeten zich onderwerpen aan de controle die wordt uitgevoerd door de personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor erkenningen. Die personeelsleden worden uitgenodigd om de bekwaamheidsproef bij te wonen. § 4. Als de personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor erkenningen, vaststellen dat een erkende instelling niet meer voldoet aan de voorwaarden, vermeld in § 2, dan doen zij hiervan kennisgeving aan deze instelling. Als de instelling binnen dertig dagen na de verzending van die brief niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in § 2, kan de minister, op gemotiveerd advies van de afdeling, bevoegd voor erkenningen, de erkenning opheffen. § 5. De besluiten van de minister houdende erkenning of houdende opheffing van de erkenning van de instellingen worden bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Art. 15.De instelling, vermeld in artikel 14, § 1, levert een getuigschrift af aan de cursisten die het onderricht, vermeld in artikel 13, tweede lid, hebben gevolgd en die geslaagd zijn voor de bekwaamheidsproef. Dat getuigschrift wordt, samen met de eventueel verleende vrijstelling van onderricht en het aanstellingsbesluit van het orgaan, vermeld in artikel 16.3.1, § 1, 2°, 3°, 4° en 5°, van het decreet, voorgelegd aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen.

De afdeling, bevoegd voor erkenningen, levert op basis van die documenten een bekwaamheidsbewijs en een legitimatiebewijs af. Ze bezorgt binnen vijftien dagen na de afgifte ervan een kopie van dat bekwaamheidsbewijs aan de procureur des Konings van de gerechtelijke arrondissementen waar de houder van het bekwaamheidsbewijs de aan hem toegewezen toezichtopdrachten uitvoert.

Onderafdeling II. - Gemeentelijke toezichthouders en toezichthouders van intergemeentelijke verenigingen en van politiezones A. Minimumaantal lokale toezichthouders

Art. 16.§ 1. Binnen één jaar na de inwerkingtreding van dit besluit moet elke gemeente beroep kunnen doen op minstens één toezichthouder, hetzij een gemeentelijke toezichthouder, hetzij een toezichthouder van een intergemeentelijke vereniging, hetzij een toezichthouder van een politiezone.

Binnen twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit moet een gemeente met meer dan driehonderd inrichtingen van klasse 2 overeenkomstig titel I van het Vlarem of meer dan dertigduizend inwoners indien het aantal inrichtingen onvoldoende gekend is minstens een beroep kunnen doen op twee toezichthouders, hetzij gemeentelijke toezichthouders, hetzij toezichthouders van intergemeentelijke verenigingen, hetzij toezichthouders van politiezones. § 2. Binnen twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit moet elke intergemeentelijke vereniging die toezichthouders aanwijst, minstens twee toezichthouders aanwijzen per begonnen schijf van vijf gemeenten die voor het volledige pakket van toezichttaken, vermeld in artikel 23, een beroep doen op de toezichthouders van de intergemeentelijke vereniging. § 3. Binnen twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit moet elke politiezone die uit meer dan één gemeente bestaat en die toezichthouders aanwijst, minstens twee toezichthouders aanwijzen per begonnen schijf van vijf gemeenten die voor het volledige pakket van toezichttaken, vermeld in artikel 23, beroep doen op deze toezichthouders van een politiezone.

B. Aanstelling van waarnemende lokale toezichthouders

Art. 17.Als waarnemende toezichthouders kunnen, bij verhindering van krachtens artikel 16.3.1, § 1, 3°, 4° en 5° van het decreet aangewezen toezichthouders, alleen personen worden aangesteld die over de vereiste kwalificaties en eigenschappen beschikken om de toezichtopdracht naar behoren te vervullen.

Waarnemende toezichthouders moeten houder zijn hetzij van een getuigschrift van hoger onderwijs, hetzij van hoger secundair onderwijs of van hogere secundaire leergangen aangevuld met een nuttige ervaring van meer dan drie jaar.

Art. 18.§ 1. Het college van burgemeester en schepenen stelt de waarnemende gemeentelijke toezichthouders aan onder de personeelsleden van de gemeente.

Het bevoegde orgaan van de intergemeentelijke vereniging stelt de waarnemende toezichthouders van de intergemeentelijke verenigingen aan onder de personeelsleden van de intergemeentelijke vereniging.

Het bevoegde orgaan van de politiezone stelt de waarnemende toezichthouders van de politiezone aan onder de personeelsleden van de politiezone.

Het aanstellingsbesluit bepaalt de duur van deze aanstelling zonder dat deze de termijn van een jaar mag overschrijden. § 2. Contractuele personeelsleden kunnen alleen toezichthouder zijn als zij daartoe speciaal zijn beëdigd.

Art. 19.Het college van burgemeester en schepenen of het bevoegde orgaan van de intergemeentelijke vereniging of van de politiezone legt een kopie van het behaalde getuigschrift of diploma en het bewijs van de nuttige ervaring, samen met het aanstellingsbesluit, voor aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen.

De afdeling kan op basis van die documenten een tijdelijk bekwaamheidsbewijs afleveren.

Ze bezorgt binnen vijftien dagen na de afgifte ervan een kopie van het tijdelijke bekwaamheidsbewijs aan de procureur des Konings van het gerechtelijke arrondissement waar de houder van het tijdelijke bekwaamheidsbewijs de aan hem toegewezen toezichtopdrachten uitoefent.

C. Aanwijzing van officieren van gerechtelijke politie

Art. 20.De minister kan personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, en andere dan deze die overeenkomstig artikel 12 zijn aangewezen als gewestelijke toezichthouders, aanwijzen als officier van gerechtelijke politie. Afdeling II. - Toezichtopdrachten

Onderafdeling I. - Bepaling

Art. 21.De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 1°, oefenen het toezicht uit op de toepassing van : 1° titel III, titel IV en titel XV van het decreet;2° de wet Luchtverontreiniging;3° de wet Oppervlaktewateren;4° de wet Geluidshinder;5° het Afvalstoffendecreet;6° het Grondwaterdecreet;7° het Milieuvergunningendecreet;8° de uitvoeringsbesluiten van de wetten en decreten, vermeld in punt 1° tot en met 7°;9° verordening (EG) nr.2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaagafbrekende stoffen; 10° verordening (EG) nr.1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten; 11° verordening (EG) nr.850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de persistente organische verontreinigde stoffen en tot wijziging van richtlijn 97/117/EEG; 12° verordening (EG) nr.166/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van de richtlijn 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad; 13° verordening (EG) nr.842/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen; 14° verordening (EG) nr.1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen; 15° verordening (EG) nr.1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de richtlijn 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie; 16° verordening (EG) nr.1418/2007 van de Commissie van 29 november 2007 betreffende de uitvoer, met het oog op terugwinning, van bepaalde afvalstoffen, vermeld in bijlage III of III A bij verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad, naar bepaalde landen waarop het OESO-besluit betreffende het toezicht op de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen niet van toepassing is.

Art. 22.De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 2°, oefenen het toezicht uit op de toepassing van artikel 3.2.3 van het decreet.

Art. 23.De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 3°, oefenen het toezicht uit op de toepassing van de volgende wetten, decreten en hun uitvoeringsbesluiten op het vlak van de opleiding, de beroepservaring en de overige voorwaarden waaraan de erkenninghouder moet voldoen : 1° titel III, met uitzondering van hoofdstukken II en III, en titel IV van het decreet;2° de wet Luchtverontreiniging;3° de wet Geluidshinder;4° het Grondwaterdecreet;5° het Milieuvergunningendecreet;6° verordening (EG) nr.2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaagafbrekende stoffen; 7° verordening (EG) nr.842/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen.

Art. 24.De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 4°, oefenen het toezicht uit op de toepassing van het Milieuvergunningendecreet, wat betreft het gevaar voor grondverschuivingen of instortingen bij inrichtingen van klasse 1 en 2 waarvoor de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen, adviesbevoegdheid heeft volgens artikel 20 van titel I van het Vlarem.

Art. 25.De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 5°, oefenen in de ruimtelijk kwetsbare gebieden als vermeld in artikel 145bis, § 1, vierde lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening het toezicht uit op de toepassing van artikel 12 van het Afvalstoffendecreet.

Art. 26.§ 1. De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 6°, oefenen het toezicht uit op de toepassing van het Afvalstoffendecreet en zijn uitvoeringsbesluit, wat de volgende aspecten betreft : 1° de inzameling bij en het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door de particulier, zoals dat door de gemeentelijke overheden georganiseerd wordt;2° het verloop van de afvalstromen die onder toepassing vallen van een aanvaardingsplicht, met uitsluiting van het toezicht op de bepalingen ter uitvoering van het Milieuvergunningendecreet en de bepalingen over de overbrenging van afvalstoffen;3° de bepalingen inzake afvalpreventie- en recyclagedoelstellingen waaronder de bepalingen over de aanvaardingsplicht, het opstellen van milieubeleidsovereenkomsten, afvalpreventie- en afvalbeheerplannen voor bepaalde afvalstromen;4° de afgifte van scheepsafvalstoffen;5° de rapportering over geproduceerde, ingezamelde en verwerkte afvalstoffen in het kader van beleidsevaluatie;6° het afvalstoffenregister;7° de naleving van sectorale uitvoeringsplannen als vermeld in artikel 35 en 36 van het Afvalstoffendecreet; § 2. De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 8°, oefenen het toezicht uit op de toepassing van artikel 12 en 13 van het Afvalstoffendecreet.

Art. 27.De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 7° en 8°, oefenen het toezicht uit op de toepassing van het Bodemdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten.

Art. 28.De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 9°, oefenen het toezicht uit op de toepassing van : 1° artikel 2 van de wet Oppervlaktewateren, wat betreft de onbevaarbare waterlopen van categorie 1 en hun aanhorigheden, zoals bepaald in de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;2° artikel 12 van het Afvalstoffendecreet, wat betreft de onbevaarbare waterlopen van categorie 1 en hun aanhorigheden, zoals bepaald in de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;3° de uitvoeringsbesluiten van de wet en decreet, vermeld in 1° en 2°, wat betreft de onbevaarbare waterlopen van categorie 1 en hun aanhorigheden, zoals bepaald in de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

Art. 29.De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 10°, oefenen het toezicht uit op de toepassing van : 1° het Afvalstoffendecreet, wat de aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen, als meststof, als bodemverbeterend middel of als bodem betreft;2° verordening (EG) nr.1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten, voor wat meststoffen betreft; 3° verordening (EG) nr.1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen, voor wat de in-, door- en uitvoer van dierlijke mest betreft.

Art. 30.De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 11°, oefenen het toezicht uit op de toepassing van : 1° het Afvalstoffendecreet, wat betreft onderafdeling III "Medisch afval" van afdeling V van Vlarea;2° het Milieuvergunningendecreet, wat betreft de gezondheidsaspecten bij inrichtingen van klasse 1 en 2 waarvoor de afdeling, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid adviesbevoegdheid heeft volgens artikel 20 van titel I van het Vlarem;3° de uitvoeringsbesluiten van de decreten, vermeld in 1° en 2°, wat betreft de aangelegenheden, vermeld in deze punten.

Art. 31.De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 12°, oefenen het toezicht uit op de toepassing van : 1° artikel 2 van de wet Oppervlaktewateren, wat betreft de grachten en kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater langs de openbare wegen en hun aanhorigheden;2° artikel 12 van het Afvalstoffendecreet, wat betreft de openbare wegen en hun aanhorigheden.

Art. 32.De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 13°, 14° en 15°, oefenen het toezicht uit op de toepassing van : 1° artikel 2 van de wet Oppervlaktewateren, wat betreft de bevaarbare waterlopen, de waterwegen en de havens en hun aanhorigheden;2° artikel 12 van het Afvalstoffendecreet, wat betreft de waterwegen en de havens en hun aanhorigheden.

Art. 33.De provinciale toezichthouders oefenen het toezicht uit op de toepassing van : 1° artikel 2 van de wet Oppervlaktewateren, wat betreft de onbevaarbare waterlopen van categorie 2 en 3 en hun aanhorigheden, zoals bepaald in de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;2° artikel 12 van het Afvalstoffendecreet, wat betreft de onbevaarbare waterlopen van categorie 2 en 3 en hun aanhorigheden, zoals bepaald in de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;3° de uitvoeringsbesluiten van de wet en het decreet, vermeld in punt 1° en 2°, wat betreft de onbevaarbare waterlopen van categorie 2 en 3 en hun aanhorigheden, zoals bepaald in de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

Art. 34.De gemeentelijke toezichthouders, de toezichthouders van intergemeentelijke verenigingen en de toezichthouders van politiezones oefenen, voor de inrichtingen die overeenkomstig bijlage 1 van titel I van het Vlarem zijn ingedeeld als inrichtingen van klasse 2 en 3, voor de niet-ingedeelde inrichtingen en voor de vrijevelddelicten, het toezicht uit op de toepassing van : 1° titel III van het decreet;2° de wet Luchtverontreiniging;3° de wet Oppervlaktewateren, wat de lozing van afvalwater en de opsporing van elke vorm van waterverontreiniging betreft;4° de wet Geluidshinder;5° artikelen 11, 12, 13, 14, 17, 18 en 20 van het Afvalstoffendecreet;6° het Grondwaterdecreet;7° het Milieuvergunningendecreet;8° de uitvoeringsbesluiten van de wetten en decreten, vermeld in punt 1° tot en met 7°;9° verordening (EG) nr.2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaagafbrekende stoffen; 10° verordening (EG) nr.1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten; 11° verordening (EG) nr.850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de persistente organische verontreinigde stoffen en tot wijziging van richtlijn 97/117/EEG; 12° verordening (EG) nr.1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen.

Bij de inrichtingen die overeenkomstig bijlage 1 van titel I van het Vlarem zijn ingedeeld als inrichtingen van klasse 1 kunnen zij, binnen het kader van de bovenvermelde wetten, decreten en verordeningen en hun uitvoeringsbesluiten, vaststellingen doen op basis van zintuiglijke waarneming en zaken onderzoeken als vermeld in artikel 16.3.14 van het decreet.

Onderafdeling II. - Legitimatiebewijs

Art. 35.De gewestelijke toezichthouders verkrijgen hun legitimatiebewijs overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de legitimatiekaarten van de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid die belast zijn met inspectie- of controlebevoegdheden.

De overige toezichthouders verkrijgen vanwege de afdeling, bevoegd voor erkenningen hun legitimatiebewijs samen met het bekwaamheidsbewijs, vermeld in artikel 13. Dat legitimatiebewijs wordt opgemaakt naar het model van het legitimatiebewijs van de gewestelijke toezichthouders. Afdeling III. - Toezichtrechten

Onderafdeling I. - Bepaling

Art. 36.Elke categorie van toezichthouders, inclusief de waarnemende toezichthouders, beschikt over alle toezichtrechten, vermeld in artikel 16.3.10, eerste lid, van het decreet.

Onderafdeling II. - Monsternemingen, metingen, beproevingen, analyses A. Algemeen

Art. 37.Monsternemingen, metingen, beproevingen en analyses, hierna technische controles te noemen, worden uitgevoerd volgens de modaliteiten, vermeld in artikel 38 tot en met 56.

B. Technische controles

Art. 38.De technische controles op de lozing van afvalwater kunnen omvatten : 1° het nemen van de volgende monsters en de analyse van die monsters : a) minstens één monster van het geloosde water;b) minstens één monster van het opgenomen oppervlaktewater als dat toepasselijk is;c) eventueel minstens één monster van het opgenomen grondwater;d) eventueel minstens twee monsters van het ontvangende water, minstens één stroomopwaarts van de lozing en minstens één stroomafwaarts van de lozing;2° het onderzoeken van door de lozing van afvalwater veroorzaakte schade aan mens, dieren, planten en materialen;3° de uitvoering van metingen ter plaatse van de emissies, stromen die de emissies kunnen beïnvloeden en immissies.

Art. 39.De technische controles op de luchtverontreiniging, met inbegrip van geurhinder, kunnen bestaan in : 1° het nemen van minstens één monster van de geloosde stoffen of van de verontreinigd geachte lucht en de analyse ervan;2° het onderzoeken van door luchtverontreiniging veroorzaakte schade aan mens, dieren, planten en materialen;3° de uitvoering van metingen ter plaatse van de emissies, gasstromen die de emissies kunnen beïnvloeden en immissies, met inbegrip van snuffelploegmetingen.

Art. 40.De technische controles op bodem- of grondwaterverontreiniging kunnen bestaan in : 1° het nemen van minstens een van de volgende monsters en de analyse van die monsters : a) een monster van het grondwater;b) een monster van de bodem;c) een monster van stoffen die de bodem of het grondwater verontreinigen;2° het onderzoeken van door bodem-of grondwaterverontreiniging veroorzaakte schade aan mens, dieren, planten en materialen;3° de uitvoering van metingen ter plaatse op bodem of grondwater.

Art. 41.De technische controles op de eigenschappen en de samenstelling van afvalstoffen kunnen bestaan in : 1° het nemen van minstens een van de volgende monsters en de analyse van die monsters : a) een monster van de afvalstof of van het medium waarin een afvalstof vermoed wordt;b) een monster van de grondstoffen, tussenproducten of eindproducten die voorkomen in het proces waarbij de afvalstof ontstaat;2° het onderzoeken van door afvalstoffen veroorzaakte schade aan mens, dieren, planten en materialen;3° de uitvoering van metingen ter plaatse op afvalstoffen of het medium waarin de afvalstof vermoed wordt.

Art. 42.De technische controles op de geluidshinder bestaan in de meting van het geluidsniveau.

Art. 43.De technische controles op de trillingshinder bestaan in de meting van trillingen.

Art. 44.De technische controles op de lichthinder bestaan in de meting van de lichtintensiteit.

Art. 45.De technische controles op ggo's of pathogene organismen bestaan in het nemen van een biologisch staal.

C. Het nemen en analyseren van monsters

Art. 46.De toezichthouders nemen, overeenkomstig artikel 16.3.15 van het decreet, monsters of geven opdracht ze te laten nemen door een daartoe erkend laboratorium of door een daartoe erkende milieudeskundige, en analyseren ze zelf of laten ze door een daartoe erkend laboratorium analyseren. Zij bepalen het tijdstip waarop en de bedrijfsomstandigheden waaronder de monsterneming plaatsvindt.

Art. 47.De toezichthouders kunnen, overeenkomstig artikel 16.3.14, § 2, van het decreet, van de houder van de te bemonsteren stoffen, de nodige technische middelen en personeel kosteloos opvorderen om de monsterneming uit te voeren.

Voor de technische controle op ggo's en pathogene organismen moet de gebruiker de microbiologische of moleculaire methodes, die het mogelijk maken de gebruikte ggo's of pathogene organismen te traceren, ter beschikking stellen van de toezichthouders.

Art. 48.§ 1. Elk monster bestaat uit twee identieke delen. Eén deel is bestemd voor de analyse en één deel is bestemd voor een eventuele tegenanalyse.

Een monster dat genomen wordt in het kader van de technische controle op de luchtverontreiniging, kan uit slechts één deel bestaan dat bestemd is voor de analyse. § 2. Alle verrichtingen die bij de monsterneming plaatsvinden en die noodzakelijk zijn voor een goede analyse van het monster, moeten op elk deel van het monster uitgevoerd worden. De toezichthouders nemen die verrichtingen op in het verslag van monsterneming, vermeld in artikel 50. § 3. De toezichthouders bepalen de monstergrootte naargelang van de aard van de verrichtingen die in het laboratorium moeten worden uitgevoerd.

Art. 49.§ 1. De toezichthouders of hun opdrachtnemers als vermeld in artikel 46 verzamelen elk deel van het monster in één of meerdere gepaste recipiënten of in een geschikte middenstof, afhankelijk van de aard van de te bemonsteren stof, de bewaring en de te verrichten analyses.

Elk deel van het monster dat toezichthouders of de in het eerste lid vermelde opdrachtnemers niet ter plaatse analyseren, verpakken ze ter plaatse en verzegelen ze, ofwel met hun zegel, ofwel met het zegel van de toezichthouder die de monsterneming heeft laten uitvoeren. Dat gebeurt om elke vervanging, verwijdering of bijvoeging van welke aard ook te vermijden. § 2. De buitenverpakking van elk deel van het monster bevat de volgende vermeldingen : 1° een identificatiekenmerk;2° de aard van de bemonsterde stof;3° de datum en het uur van monsterneming;4° de naam en de handtekening van de toezichthouder die het monster heeft genomen of heeft laten nemen.

Art. 50.De toezichthouders stellen een verslag van monsterneming op, en ondertekenen het met vermelding van de datum van monsterneming. Een andere toezichthouder of een getuige die wordt opgeroepen om bij de monsterneming aanwezig te zijn, ondertekent dat verslag mee.

Art. 51.De toezichthouders die het monster hebben genomen of hebben laten nemen, overhandigen of zenden, binnen vijf werkdagen die volgen op de datum van de monsterneming, een kopie van het verslag van monsterneming aan de persoon tegen wie het resultaat van de monsterneming kan worden ingeroepen, of aan zijn vertegenwoordiger.

Als die personen niet bekend zijn, overhandigen of zenden de toezichthouders het verslag van monsterneming aan de persoon van wie de activiteit aanleiding geeft tot de monsterneming, of aan zijn vertegenwoordiger.

Art. 52.De toezichthouders overhandigen het deel van het monster dat bestemd is voor de eventuele tegenanalyse ter plaatse en tegen ontvangstbewijs aan de exploitant of zijn vertegenwoordiger.

Als de exploitant of zijn vertegenwoordiger het deel van het monster dat bestemd is voor de eventuele tegenanalyse, niet in ontvangst kan nemen, wordt het gedurende tien werkdagen ter beschikking gehouden van de exploitant of zijn vertegenwoordiger.

Die termijn gaat in op de dag na de datum van de monsterneming.

De toezichthouders die het monster hebben genomen of hebben laten nemen, stellen de exploitant of zijn vertegenwoordiger daarvan zo snel mogelijk na de monsterneming in kennis.

Art. 53.De toezichthouders bewaren elk deel van het genomen monster en versturen het in fysische omstandigheden die wijzigingen in de samenstelling van het monster zo veel mogelijk vermijden.

Uiterlijk op de eerste werkdag na de monsterneming bezorgen de toezichthouders elk deel van het genomen monster aan het laboratorium dat de analyses uitvoert. Het laboratorium deelt het protocol van de analyse mee aan de toezichthouder die de analyse aanvraagt.

Een eventuele tegenanalyse wordt uitgevoerd op kosten van de exploitant, door een daartoe erkend laboratorium.

D. Het uitvoeren van metingen of beproevingen

Art. 54.§ 1. De toezichthouders voeren, overeenkomstig artikel 16.3.15 van het decreet, metingen of beproevingen uit of geven een daartoe erkend laboratorium of door een daartoe erkende milieudeskundige opdracht om ze uit te voeren. Zij bepalen ook het tijdstip waarop en de bedrijfsomstandigheden waaronder de meting of beproeving wordt uitgevoerd. § 2. De metingen of beproevingen ter plaatse kunnen worden uitgevoerd met meetapparatuur die ingevolge de wetgeving of ingevolge de milieuvergunning aan de exploitant is opgelegd.

De toezichthouder mag een ijking van die meetapparatuur laten uitvoeren door een daartoe erkend laboratorium of door een daartoe erkende milieudeskundige. De ijkingskosten zijn voor rekening van de exploitant van de inrichting. § 3. Voor hij tot de uitvoering van metingen of beproevingen of van de ijking van meetapparatuur overeenkomstig het bepaalde in § 2 overgaat, nodigt de toezichthouder die deze metingen of beproevingen of de ijking zal uitvoeren of zal laten uitvoeren de exploitant of zijn vertegenwoordiger ter plaatse uit om die metingen of beproevingen of ijking bij te wonen.

Art. 55.De metingen van het geluidsniveau, van trillingen of van de lichtintensiteit worden uitgevoerd op basis van een referentiemeetmethode of, bij gebrek daaraan, volgens methoden die de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aanvaardt.

Het Departement maakt de methoden, vermeld in het eerste lid bekend op haar website en vermeldt daar de manier waarop deze informatie op papier kan verkregen worden.

Art. 56.De toezichthouders stellen een verslag van de meting op.

De toezichthouders stellen een verslag op, en ondertekenen het met vermelding van de datum van de meting of beproeving. De andere toezichthouder of een getuige die wordt opgeroepen om bij de meting of beproeving aanwezig te zijn, ondertekent dat verslag mee.

De toezichthouders die de meting of beproeving hebben uitgevoerd of hebben laten uitvoeren, overhandigen of zenden, binnen vijf werkdagen die volgen op de datum van de meting of beproeving, een kopie van het verslag aan de persoon tegen wie het resultaat van de meting of beproeving kan worden ingeroepen of aan zijn vertegenwoordiger. Afdeling IV. - Vaststelling van milieu-inbreuken

Art. 57.De toezichthouders stellen milieu-inbreuken vast in een verslag van vaststelling, waarvan de minister de vorm bepaalt. Afdeling V. - Vaststelling van milieumisdrijven

Art. 58.§ 1. De toezichthouders stellen de milieumisdrijven vast in een proces-verbaal waarvan de minister de vorm bepaalt. § 2. De toezichthouders melden schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen dat er een proces-verbaal werd opgesteld.

Daarin melden zij minstens de naam van de vermoedelijke overtreder en de datum van vaststelling.

Voor wat betreft de bedrijven die vallen onder het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn gebeurt die melding aan de betrokken deputatie en aan de provinciegouverneur.

De melding, als vermeld in het eerste en het tweede lid, gebeurt binnen vijf werkdagen na de vaststelling van het milieumisdrijf. HOOFDSTUK VI. - Bestuurlijke maatregelen Afdeling I. - Bevoegdheid van de provinciegouverneur en van de

burgemeester

Art. 59.De provinciegouverneur of zijn plaatsvervanger is bevoegd voor het opleggen van bestuurlijke maatregelen als : 1° er een overtreding is van artikel 2 van de wet Oppervlaktewateren;2° er een overtreding is van artikel 12 van het Afvalstoffendecreet;3° een vergunningsplichtige inrichting zonder vergunning wordt geëxploiteerd als vermeld in titel I van het Vlarem;4° een inrichting van klasse 2 wordt geëxploiteerd in strijd met de vergunningsvoorwaarden;5° een inrichting van klasse 3 wordt geëxploiteerd in strijd met de algemene of sectorale milieuvoorwaarden of in strijd met de pakketten milieuvoorwaarden.

Art. 60.De burgemeester of zijn plaatsvervanger is bevoegd voor het opleggen van bestuurlijke maatregelen als : 1° er een overtreding is van artikel 2 van de wet Oppervlaktewateren;2° er een overtreding is van artikel 12 van het Afvalstoffendecreet;3° een vergunningsplichtige inrichting zonder vergunning wordt geëxploiteerd;4° een inrichting van klasse 2 wordt geëxploiteerd in strijd met de vergunningsvoorwaarden;5° een inrichting van klasse 3 wordt geëxploiteerd in strijd met de algemene of sectorale milieuvoorwaarden of in strijd met de pakketten milieuvoorwaarden;6° er een overtreding is van artikel 62 van het Bodemdecreet. Afdeling II. - Procedure tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen

Art. 61.De toezichthouders melden schriftelijk aan de provinciegouverneur, aan de burgemeester en aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, dat er een besluit houdende bestuurlijke maatregelen werd genomen.

De provinciegouverneur of zijn plaatsvervanger meldt schriftelijk aan de burgemeester en aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, dat er een besluit houdende bestuurlijke maatregelen werd genomen.

De burgemeester of zijn plaatsvervanger meldt schriftelijk aan de provinciegouverneur en aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, dat er een besluit houdende bestuurlijke maatregelen werd genomen. Afdeling III. - Beroepsprocedure tegen het besluit houdende

bestuurlijke maatregelen

Art. 62.§ 1. Tegen het besluit houdende bestuurlijke maatregelen kan de vermoedelijke overtreder beroep aantekenen bij de Vlaamse minister.

Het beroep wordt ingediend met een aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de minister, per adres van het Departement. § 2. Het beroepschrift moet voldoen aan de volgende voorwaarden : 1° de naam en de woonplaats vermelden van de beroepsindiener.Als woonplaatskeuze wordt gedaan bij de raadsman van de beroepsindiener, wordt dat in het beroepschrift aangegeven; 2° ondertekend zijn door de beroepsindiener of zijn raadsman.Een schriftelijke machtiging wordt bijgevoegd, tenzij de raadsman ingeschreven is als advocaat of advocaat-stagiair; 3° het voorwerp van het beroep vermelden, met een omschrijving van de ingeroepen argumenten;4° een kopie van de bestreden beslissing bevatten;5° in voorkomend geval een inventaris van de overtuigingsstukken bevatten. § 3. Het hoofd van de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving, of zijn gemachtigde onderzoekt het beroep, vermeld in § 1, op zijn ontvankelijkheid : 1° als het beroep onontvankelijk wordt bevonden, dan brengt het hoofd van de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving, of zijn gemachtigde de beroepsindiener en de persoon die de bestuurlijke maatregelen heeft opgelegd daarvan met een aangetekende brief op de hoogte binnen veertien dagen na de ontvangst van het beroep.De procedure voor het niet ontvankelijk bevonden beroep is daarmee beëindigd; 2° als het beroep ontvankelijk wordt bevonden, dan brengt het hoofd van de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving, of zijn gemachtigde de beroepsindiener en de persoon die de bestuurlijke maatregelen heeft opgelegd daarvan met een aangetekende brief op de hoogte binnen veertien dagen na de ontvangst van het beroep. Binnen veertien dagen na de ontvangst van de aangetekende brief, vermeld in het eerste lid, 2°, dient de persoon die de bestuurlijke maatregelen heeft opgelegd, of zijn gemachtigde het administratieve dossier met een aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs in bij de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving. Dat administratieve dossier bevat minstens een kopie van de processen-verbaal of van de verslagen van vaststelling die geleid hebben tot de oplegging van de bestuurlijke maatregel, alsook alle andere stukken en inlichtingen die relevant zijn voor de beoordeling van het beroep.

Het hoofd van de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving, of zijn gemachtigde geeft kennis van de termijnverlenging, vermeld in artikel 16.4.17, derde lid, van het decreet.

Het hoofd van de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving, of zijn gemachtigde stelt binnen een termijn van vijfenveertig dagen vanaf de ontvankelijkheidverklaring een advies op over het beroep, vermeld in § 1, en bezorgt dat onmiddellijk aan de minister.

Het hoofd van de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving, of zijn gemachtigde bezorgt de beslissing van de minister of een eensluidend verklaarde kopie ervan aan de beroepsindiener en aan de persoon die de bestuurlijke maatregelen heeft opgelegd, binnen een termijn van tien dagen na de datum van de beslissing, per aangetekende brief. § 4. Uiterlijk veertien dagen na de ontvangst van de aangetekende brief, vermeld in § 3, eerste lid, 2°, kan de beroepsindiener schriftelijk aan de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving, vragen om gehoord te worden. Afdeling IV. - Verzoek tot oplegging van bestuurlijke maatregelen

Art. 63.§ 1. Op straffe van onontvankelijkheid wordt het verzoek om oplegging van bestuurlijke maatregelen, vermeld in artikel 16.4.18 van het decreet, met een aangetekende brief ingediend bij de bevoegde personen, vermeld in artikel 16.4.6 van het decreet. Als een verzoek gericht wordt aan een persoon, die niet bevoegd is om bestuurlijke maatregelen op te leggen overeenkomstig artikel 16.4.6 van het decreet, of aan een instantie, dan stuurt deze persoon of deze instantie het verzoek zo spoedig mogelijk door naar de persoon, die overeenkomstig artikel 16.4.6 van het decreet wel bevoegd is om bestuurlijke maatregelen op te leggen en die gevat is door dit verzoek. § 2. Om ontvankelijk te zijn, moet een verzoek aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de verzoeker vermelden;2° de aard van het verzoek vermelden, met inbegrip van een uiteenzetting van de gedragingen die een milieu-inbreuk of milieumisdrijf kunnen uitmaken;3° een indicatie bevatten van de beweerde geschonden regelgeving waarop het verzoek steunt zonder dat een vergissing in de juridische kwalificatie daarbij mag leiden tot de onontvankelijkheid van het verzoek;4° de wijze aangeven waarop natuurlijke personen en rechtspersonen rechtstreeks nadeel ondervinden als gevolg van een beweerde milieu-inbreuk of een beweerd milieumisdrijf, dan wel een belang hebben bij de beteugeling ervan;5° ondertekend zijn door de verzoeker;6° in voorkomend geval een inventaris van de bijgevoegde stukken. In afwijking van het eerste lid, 4°, moeten de rechtspersonen in de zin van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu alleen beantwoorden aan de vereisten die artikel 2 van deze wet stelt. § 3. Als het verzoek ontvankelijk wordt bevonden, wordt de vermoedelijke overtreder hiervan binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek per aangetekende brief op de hoogte gebracht. § 4. De personen, vermeld in artikel 16.4.6 van het decreet, stellen, na de vermoedelijke overtreder eerst gehoord te hebben, de verzoeker zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen een termijn van dertig dagen na de ontvangst van het verzoek, per aangetekende brief in kennis van de genomen beslissing.

Die beslissing omschrijft in voorkomend geval de bestuurlijke maatregel die zij gepast achten, alsook de redenen daarvoor.

Zij melden schriftelijk aan de deputatie, aan het college van burgemeester en schepenen en aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, dat er een beslissing werd genomen. Tevens bezorgen zij per aangetekende brief een kopie van de genomen beslissing aan de vermoedelijke overtreder.

Art. 64.Op straffe van onontvankelijkheid wordt het beroep tegen de beslissing, vermeld in artikel 16.4.18, § 4, van het decreet, binnen een termijn van veertien dagen na de ontvangst van de beslissing, vermeld in artikel 63, § 5, per aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs ingediend bij de minister, per adres van het Departement.

Art. 65.Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid voldoen aan de volgende voorwaarden : 1° de naam en de woonplaats van de beroepsindiener vermelden;2° ondertekend zijn door de beroepsindiener;3° het voorwerp van het beroep vermelden, met een omschrijving van de ingeroepen argumenten;4° een kopie van de bestreden beslissing bevatten;5° in voorkomend geval een inventaris van de overtuigingsstukken bevatten.

Art. 66.Het hoofd van de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving, of zijn gemachtigde onderzoekt het beroep, vermeld in artikel 64, op zijn ontvankelijkheid : 1° als het beroep onontvankelijk wordt bevonden, dan brengt het hoofd van de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving, of zijn gemachtigde de beroepsindiener, alsook de persoon die de bestreden beslissing heeft genomen en de vermoedelijke overtreder daarvan met een aangetekende brief op de hoogte.Dit gebeurt binnen veertien dagen na de ontvangst van het beroep. De procedure voor het niet ontvankelijk bevonden beroep is daarmee beëindigd; 2° als het beroep ontvankelijk wordt bevonden, dan brengt het hoofd van de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving, of zijn gemachtigde de beroepsindiener, alsook de persoon die de bestreden beslissing heeft genomen, en de vermoedelijke overtreder daarvan met een aangetekende brief op de hoogte binnen zeven dagen na de ontvangst van het beroep. Binnen tien dagen na de ontvangst van de aangetekende brief, vermeld in het eerste lid, 2°, dient de persoon die de bestreden beslissing heeft genomen of zijn gemachtigde, het administratieve dossier met een aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs in bij de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving. Dat administratieve dossier bevat minstens alle stukken en inlichtingen die relevant zijn voor de beoordeling van het beroep.

Het hoofd van de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving, of zijn gemachtigde stelt binnen een termijn van dertig dagen vanaf de ontvankelijkheidsverklaring een advies op over het beroep, vermeld in het eerste lid, 2°, en bezorgt dat onmiddellijk aan de minister.

Uiterlijk dertien dagen na de ontvangst van dit advies doet de minister uitspraak over het beroep, vermeld in het eerste lid, 2°.

Het hoofd van de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving, of zijn gemachtigde bezorgt de beslissing van de minster of een eensluidend verklaarde kopie ervan aan de beroepsindiener, alsook aan de persoon die de bestreden beslissing heeft genomen, en aan de vermoedelijke overtreder binnen een termijn van tien dagen na de datum van de beslissing, met een aangetekende brief.

Art. 67.In de gevallen waarin de minister beslist dat aan het verzoek gevolg moet worden gegeven, zendt het hoofd van de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving, of zijn gemachtigde het dossier terug naar de bevoegde persoon die in eerste aanleg het verzoek heeft behandeld. Die persoon behandelt opnieuw het verzoek om bestuurlijke maatregelen. HOOFDSTUK VII. - Bestuurlijke geldboeten Afdeling I. - Milieuhandhavingscollege

Onderafdeling I. - Zetel

Art. 68.Het Milieuhandhavingscollege wordt opgericht bij het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie. Zijn zetel is gevestigd in het Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Onderafdeling II. - Samenstelling

Art. 69.§ 1. Voor de benoeming van de leden van het Milieuhandhavingscollege lanceert de minister een oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad.

Binnen een termijn van dertig dagen na die oproep richten de kandidaten met een aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs hun kandidaatsstelling aan de minister. § 2. Onder de kandidaten die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 16.4.21, § 2, van het decreet, benoemt de Vlaamse Regering, na vergelijking van de door hen aangetoonde relevante ervaring en op advies van de Raad, de leden van het Milieuhandhavingscollege.

Art. 70.Uiterlijk negentig dagen voor hun mandaat verstreken is als lid van het Milieuhandhavingscollege evalueert de Vlaamse Regering de leden van het Milieuhandhavingscollege.

Na evaluatie en na advies van de Raad wordt het mandaat van het betrokken lid, in voorkomend geval, verlengd met een nieuwe termijn van zes jaar.

Art. 71.De leden van het Milieuhandhavingscollege leggen in handen van de minister-president van de Vlaamse Regering de volgende eed af : « Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt na te komen ».

De griffier en de adjunct-griffier leggen diezelfde eed af in de handen van de voorzitter.

De leden van het Milieuhandhavingscollege, alsook de griffier en de adjunct-griffier zijn gehouden tot de eedaflegging binnen dertig dagen na de dag waarop hun benoeming, respectievelijk aanwijzing, hun is bekendgemaakt. Zo niet kan in hun vervanging worden voorzien.

Art. 72.De beslissing tot de ontzetting uit het ambt of tot de schorsing daarin, in de gevallen, vermeld in artikel 16.4.21, § 4, tweede lid, van het decreet, wordt door het Milieuhandhavingscollege genomen bij tweederdemeerderheid en achter gesloten deuren.

Het Milieuhandhavingscollege is bevoegd om te beslissen dat de schorsing algehele of gedeeltelijke inhouding van wedde meebrengt.

Geen van die beslissingen mag worden getroffen zonder dat de betrokkene eerst gehoord of behoorlijk opgeroepen is.

Onderafdeling III. - Organisatie en werking

Art. 73.Het bureau van het Milieuhandhavingscollege beheert de werkingsmiddelen die de Vlaamse Regering ter beschikking stelt van het Milieuhandhavingscollege.

Het Departement betaalt de kosten voor de normale materiële uitrusting van het permanent secretariaat van het Milieuhandhavingscollege uit zijn algemene werkingsmiddelen.

Art. 74.Het Milieuhandhavingscollege neemt zijn huishoudelijk reglement met meerderheid van stemmen aan. Het huishoudelijk reglement kan met meerderheid van stemmen gewijzigd worden.

Het huishoudelijk reglement regelt minstens : 1° de wijze van beraadslaging en beslissing, vermeld in artikel 16.4.62, eerste lid, van het decreet; 2° de aanstelling van externe deskundigen;3° de wijze waarop een lid van het Milieuhandhavingscollege ontslag neemt; 4° de wijze waarop de uitspraken, met het oog op een geanonimiseerde publicatie overeenkomstig artikel 16.4.65 van het decreet, zullen worden meegedeeld aan het Departement.

Het huishoudelijk reglement en de wijzigingen ervan worden, na goedkeuring door de Vlaamse Regering overeenkomstig artikel 16.4.24, tweede lid, van het decreet, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Art. 75.Het Milieuhandhavingscollege kan zaken over hetzelfde of een verwant onderwerp ter behandeling samenvoegen en de behandeling over samengevoegde zaken achteraf weer splitsen.

De samenvoeging en splitsing van zaken gebeuren ambtshalve of op verzoek van een partij. Een dergelijk verzoek kan worden ingediend bij de voorzitter van het Milieuhandhavingscollege tot de mededeling van de procedurekalender aan de partijen overeenkomstig artikel 16.4.54 van het decreet.

De griffier stelt alle partijen of hun raadslieden onmiddellijk in kennis van de beslissing tot samenvoeging of splitsing en van de motieven daarvan. Afdeling II. - Dossier houdende oplegging van een alternatieve

bestuurlijke geldboete

Art. 76.§ 1. Nadat de gewestelijke entiteit de verbalisant heeft geïnformeerd over de beslissing van de procureur des Konings tot het niet strafrechtelijk-behandelen van het milieumisdrijf, vermeld in artikel 16.4.33 van het decreet, bezorgt de verbalisant binnen veertien dagen minstens de volgende stukken aan de gewestelijke entiteit : 1° een kopie van het proces-verbaal waarbij het betreffende milieumisdrijf werd vastgesteld;2° in voorkomend geval een kopie van de navolgende processen-verbaal, opgemaakt naar aanleiding van het betreffende milieumisdrijf;3° in voorkomend geval een kopie van de kantschriften die het parket naar aanleiding van het betreffende milieumisdrijf heeft opgesteld;4° alle andere stukken die de verbalisant nuttig acht om het milieumisdrijf in kwestie te beoordelen. § 2. De gewestelijke entiteit stelt het dossier houdende oplegging van een alternatieve bestuurlijke geldboete samen. Dat dossier bevat minstens de volgende stukken : 1° de stukken, vermeld in § 1;2° een kopie van de kennisgeving van het voornemen van de gewestelijke entiteit om een alternatieve bestuurlijke geldboete op te leggen. § 3. Het dossier, vermeld in § 2, ligt bij de gewestelijke entiteit ter inzage van de vermoedelijke overtreder of zijn raadsman.

Als de vermoedelijke overtreder of zijn raadsman een kopie van het dossier of van bepaalde stukken eruit wil verkrijgen, dient hij daartoe schriftelijk een aanvraag in bij de gewestelijke entiteit.

De gewestelijke entiteit kan de overhandiging van een kopie van het dossier of van bepaalde stukken afhankelijk maken van de betaling van een kostendekkende vergoeding. Afdeling III. - Beroep bij het Milieuhandhavingscollege

Art. 77.§ 1. De gewestelijke entiteit bezorgt de stukken, vermeld in artikel 16.4.51 van het decreet, aan de griffie van het Milieuhandhavingscollege binnen een termijn van veertien dagen. Die termijn gaat in op de dag die volgt op de ontvangst van de kopie van het verzoekschrift, vermeld in artikel 16.4.47, derde lid, van het decreet. § 2. De termijn waarover de gewestelijke entiteit en de beroepsindiener beschikken om respectievelijk een memorie van antwoord en, in voorkomend geval, een memorie van wederantwoord in te dienen bij de griffie van het Milieuhandhavingscollege, is zestig dagen.

De termijn waarover de gewestelijke entiteit beschikt om, in voorkomend geval, een laatste memorie in te dienen, is dertig dagen. § 3. De partijen bezorgen de griffie van het Milieuhandhavingscollege de door haar opgevraagde stukken of inlichtingen binnen een termijn van veertien dagen, die aanvangt de dag volgend op de ontvangst van het verzoek.

Art. 78.Andere personen dan de partijen die een kopie of een uittreksel willen verkrijgen van een beslissing van het Milieuhandhavingscollege, betalen daarvoor een kostendekkende vergoeding.

De minister legt het bedrag van die vergoeding vast. HOOFDSTUK VIII. - Veiligheidsmaatregelen

Art. 79.Een kopie van het besluit houdende de veiligheidsmaatregelen of van de schriftelijke bevestiging van de mondeling genomen veiligheidsmaatregelen wordt onmiddellijk bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen, de deputatie en de relevante gewestelijke overheden, die belast zijn met de handhaving van de milieuwetgeving, vermeld in artikel 16.1.1, eerste lid, van het decreet.

In voorkomend geval kan eveneens een kopie worden bezorgd aan andere relevante overheden. HOOFDSTUK IX. - Slotbepalingen

Art. 80.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 april 1974 houdende de voorwaarden en de modaliteiten voor de erkenning van de laboratoria en lichamen die, in het kader van de bestrijding van de geluidshinder, belast zijn met het beproeven van en de controle op apparaten en inrichtingen, wordt het punt 3°, vervangen door wat volgt : « 3° de aanvrager moet de identiteit van de natuurlijke persoon of personen die het laboratorium of de instelling exploiteren, of, wanneer het om een rechtspersoon gaat, de statuten van de vereniging en de namen van haar zaakvoerders of beheerders mededelen aan de afdeling Milieuvergunningen van het Departement, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Ministeries. ».

Art. 81.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1° worden de woorden « door de Koning » vervangen door de woorden « door de Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid »;2° in punt 2° worden de woorden « aan de Minister van Volksgezondheid, Leefmilieu en Gezin » vervangen door de woorden « aan de Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid ».

Art. 82.In het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning wordt hoofdstuk XV, dat bestaat uit artikel 58, 59, 60, 61, 62 en 63, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 oktober 1992, 12 januari 1999, 5 december 2003, 6 februari 2004 en 14 juli 2004 opgeheven.

Art. 83.In hetzelfde besluit wordt hoofdstuk XVI, dat bestaat uit artikel 64, 65, 66, 67, 68 en 69, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 oktober 1992 en 12 januari 1999 opgeheven.

Art. 84.Artikel 224 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering wordt opgeheven.

Art. 85.In het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, wordt hoofdstuk IX, dat bestaat uit artikel 9.1, 9.2 en 9.3, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004, 7 oktober 2005 en 9 februari 2007, opgeheven.

Art. 86.In het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven wordt hoofdstuk VI, bestaande uit artikel 18, opgeheven.

Art. 87.In artikel 38 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, worden § 1 en § 4 opgeheven.

Art. 88.§ 1. De bekwaamheidsbewijzen die afgeleverd werden overeenkomstig artikel 61 van titel I van het Vlarem, gelden voor maximaal drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit en blijven beperkt tot de gemeente waarvoor de toezichthouder was aangesteld. § 2. Een personeelslid dat bij de inwerkingtreding van dit besluit in het bezit is van een bekwaamheidsbewijs dat werd afgeleverd overeenkomstig artikel 61 van titel I van het Vlarem, kan het bekwaamheidsbewijs, vermeld in artikel 13, verkrijgen. Het betrokken personeelslid bezorgt daarvoor het bestaande bekwaamheidsbewijs en het nieuwe aanstellingsbesluit van het orgaan, vermeld in artikel 16.3.1, § 1, 2°, 3°, 4° en 5°, van het decreet, aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen.

De afdeling levert op basis van die documenten een bekwaamheidsbewijs af en bezorgt binnen vijftien dagen na de afgifte ervan een kopie van het bekwaamheidsbewijs aan de procureur des Konings van de gerechtelijke arrondissementen waar de houder van het bekwaamheidsbewijs de aan hem toegewezen toezichtopdrachten uitvoert.

Art. 89.De instellingen die met toepassing van artikel 60, § 1, van titel I van het Vlarem zijn erkend, behouden hun erkenning voor de termijn die in hun erkenningsbesluit is bepaald, mits ze binnen een termijn van twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit de inhoud van hun opleiding in overeenstemming hebben gebracht met de bepalingen van artikel 13, tweede lid. Daarvan wordt kennis gegeven aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen.

Art. 90.Erkenningsaanvragen voor opleidingen die met toepassing van artikel 60, § 2, van titel I van het Vlarem werden ingediend voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, worden afgehandeld overeenkomstig de bepalingen die van kracht waren op het ogenblik van het indienen van de aanvraag. De termijn van erkenning wordt beperkt tot twee jaar na de datum van de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 91.Voor de toezichthouders die op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit nog niet over het bekwaamheidsbewijs beschikken en die met gunstig resultaat de opleiding hebben gevolgd of nog zullen volgen, vermeld in artikel 59 van titel I van het Vlarem, moet, om een bekwaamheidsbewijs te verkrijgen, het getuigschrift, vermeld in artikel 61 van titel I van het Vlarem, aan de afdeling, bevoegd voor erkenningen, worden voorgelegd.

Het getuigschrift wordt voorgelegd samen met het aanstellingsbesluit van het bevoegde orgaan en, in voorkomend geval, met de verleende vrijstellingen van onderricht.

De afdeling, bevoegd voor erkenningen, levert het bekwaamheidsbewijs af overeenkomstig de bepalingen van artikel 15.

Art. 92.De toezichthouders die toezicht houden op de toepassing van de wetten, decreten en hun uitvoeringsbesluiten, vermeld in artikel 16.1.1 van het decreet, en op de milieuregelgeving van de Europese Unie, vermeld in artikel 2, blijven hun bevoegdheden uitoefenen tot de datum waarop overeenkomstig artikel 12 nieuwe toezichthouders worden aangewezen.

Art. 93.Het decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » en dit besluit treden in werking op 1 mei 2009.

Art. 94.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 december 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Mevr. H. CREVITS

Bijlage I Lijst van de milieu-inbreuken, in uitvoering van de artikelen 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Enig artikel. Het niet voldoen aan de hiernavolgende wettelijke verplichtingen als vermeld in titel III van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wordt beschouwd als een milieu-inbreuk :

Artikel

Wettelijke verplichting

3.2.1, § 4

Wanneer dit geen afbreuk doet aan een goede taakvervulling kan, met instemming van het door de Vlaamse Regering aangewezen bestuur, voor twee of meer inrichtingen gezamenlijk een milieucoördinator worden aangesteld of kan een beroep worden gedaan op de diensten van een persoon die geen werknemer is van de exploitant.

3.2.2, § 2

De milieucoördinator geeft zijn advies over elke voorgenomen investering die vanuit milieu-oogpunt relevant kan zijn. Zijn advies wordt tijdig ingewonnen en het wordt voorgelegd aan het orgaan dat de beslissing neemt.

3.2.2, § 3

De milieucoördinator stelt ten behoeve van de bedrijfsleiding en, in voorkomend geval, ten behoeve van de ondernemingsraad en het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen, of bij ontstentenis van deze organen, van de vakbondsafvaardiging jaarlijks een verslag op over de wijze waarop hij zijn opdracht heeft vervuld.

Dit verslag bevat onder meer een overzicht van de door hem uitgebrachte adviezen en het gevolg dat eraan werd gegeven.

3.2.3, § 3

De exploitant brengt de aanstelling van de milieucoördinator ter kennis van het door de Vlaamse Regering aangewezen bestuur.

3.2.5.

De aanwijzing en de vervanging van een milieucoördinator-werknemer, de verwijdering uit zijn functie en de aanstelling van een tijdelijke plaatsvervanger, worden door de exploitant, onverminderd het bepaalde in artikel 3.2.3, § 3, uitgevoerd na voorafgaand akkoord van het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen of, bij ontstentenis ervan, van de vakbondsafvaardiging. In geval van blijvende onenigheid in de schoot van het comité of met de vakbondsafvaardiging, wordt het advies ingewonnen van het door de Vlaamse regering aangewezen bestuur.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Mevr. H. CREVITS Bijlage II Lijst van de milieu-inbreuken, in uitvoering van de artikelen 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Enig artikel. Het niet voldoen aan de hiernavolgende wettelijke verplichtingen als vermeld in titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wordt beschouwd als een milieu-inbreuk :

Artikel

Wettelijke verplichting

4.2.9, § 3

Tijdens het opstellen van het plan-MER is de erkende MER-coördinator gehouden tot overleg met de administratie. De MER-coördinator moet in voorkomend geval de aanvullende bijzondere schriftelijke richtlijnen van de administratie, als aanvulling op de afgebakende inhoud en de bijzondere richtlijnen, vermeld in artikel 4.2.8, § 6, in acht nemen.

4.3.6, § 3

Tijdens het opstellen van het project-MER zijn de erkende MER-coördinator en in voorkomend geval de erkende MER-deskundigen gehouden tot overleg met de administratie. De MER-coördinator en zijn team moeten in voorkomend geval de aanvullende bijzondere schriftelijke richtlijnen van de administratie, als aanvulling op de afgebakende inhoud en de bijzondere richtlijnen, bedoeld in artikel 4.3.5, § 1, in acht nemen.

4.4.2, § 1

Het ruimtelijk veiligheidsrapport wordt opgesteld onder de verantwoordelijkheid en op kosten van de initiatiefnemer. De initiatiefnemer moet hiervoor een beroep doen op een erkende VR-deskundige. Hij stelt aan de erkende deskundige alle relevante informatie die voorhanden is ter beschikking. Hij verleent alle medewerking opdat de erkende deskundige zijn taak naar behoren kan vervullen.

4.4.2, § 3

§ 3 Tijdens het opstellen van het ruimtelijk veiligheidsrapport is de erkende deskundige gehouden tot overleg met de administratie. De erkende deskundige moet in voorkomend geval de schriftelijke richtlijnen van de administratie in acht nemen.

4.5.5, § 3

Tijdens het opstellen van het omgevingsveiligheidsrapport is de erkende deskundige gehouden tot overleg met de administratie. De erkende deskundige moet in voorkomend geval de aanvullende bijzondere schriftelijke richtlijnen van de administratie als aanvulling op de afgebakende inhoud, bedoeld in artikel 4.5.3, § 1, 1° en 2°, in acht nemen.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Mevr. H. CREVITS

Bijlage III Lijst van de milieu-inbreuken, in uitvoering van de artikelen 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Enig artikel. Het niet voldoen aan de hiernavolgende wettelijke verplichtingen als vermeld in het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming wordt beschouwd als een milieu-inbreuk :

Artikel

Wettelijke verplichting

28 § 2, tweede lid

De resultaten van het oriënterend bodemonderzoek worden aan de OVAM meegedeeld binnen dertig dagen na het afsluiten ervan.

76, § 1

Als op een grond een schadegeval gebeurt, meldt de exploitant, gebruiker of eigenaar van de grond dit onverwijld aan de bevoegde overheid. In deze melding geeft de exploitant, gebruiker of eigenaar aan welke maatregelen hij eventueel reeds genomen heeft ter uitvoering van zijn zorgvuldigheidsplicht

78, tweede zin

Het evaluatierapport wordt aan de bevoegde overheid en de OVAM overgemaakt.

101, § 1, eerste lid

Voor het sluiten van een overeenkomst betreffende de overdracht van gronden moet de overdrager of desgevallend de gemandateerde bij de OVAM een bodemattest aanvragen en de inhoud ervan meedelen aan de verwerver.

101, § 2

De onderhandse akte waarin de overdracht van gronden wordt vastgelegd, bevat de inhoud van het bodemattest.

101, § 3

In alle akten betreffende de overdracht van gronden, neemt de instrumenterende ambtenaar de verklaring van de overdrager of desgevallend de gemandateerde op dat de verwerver voor het sluiten van de overeenkomst op de hoogte is gebracht van de inhoud van het bodemattest. De instrumenterende ambtenaar neemt tevens de inhoud van het bodemattest in de akte op.

103, eerste zin

De overdrager of desgevallend de gemandateerde meldt aan de OVAM zijn bedoeling om tot de overdracht over te gaan.

117

In de akte houdende overdracht van de gronden vermeldt de instrumenterende ambtenaar dat de bepalingen van dit hoofdstuk werden toegepast.

122, § 3, eerste zin

De exploitant meldt aan de OVAM de sluiting van de risico-inrichting.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Mevr. H. CREVITS

Bijlage IV Lijst van de milieu-inbreuken, in uitvoering van de artikelen 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Enig artikel. Het niet voldoen aan de hiernavolgende wettelijke verplichtingen als vermeld in het koninklijk besluit van 2 april 1974 houdende de voorwaarden en modaliteiten voor de erkenning van de laboratoria en lichamen die, in het kader van de bestrijding van de geluidshinder, belast zijn met het beproeven van en de controle op apparaten en inrichtingen, wordt beschouwd als een milieu-inbreuk :

Artikel

Wettelijke verplichting

Art. 3, 2°, b)

De erkenning is van de volgende voorwaarden afhankelijk : 2° de aanvrager moet de verbintenis aangaan : b) aan de met de inspectie van de milieuhinder belaste ambtenaren, en aan die van het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, al de inlichtingen betreffende de aangewende technieken en methoden mede te delen, wanneer zij er om verzoeken; Art. 3, 2°, c)

De erkenning is van de volgende voorwaarden afhankelijk : 2° de aanvrager moet de verbintenis aangaan : c) de sonometers te keuren welke door de overheden, gelast met de controle op de toepassing van de wet betreffende de bestrijding van de geluidshinder en haar uitvoeringsbesluiten, worden aangeboden en hen hiervan een attest af te leveren dat de deugdelijk en de nauwkeurigheid van de apparatuur waarborgt voor een periode van 12 maanden. Art. 3, 3°

De erkenning is van de volgende voorwaarden afhankelijk : 3° de aanvrager moet de identiteit van de natuurlijke persoon of personen die het laboratorium of de instelling exploiteren, of, wanneer het om een rechtspersoon gaat, de statuten van de vereniging en de namen van haar zaakvoerders of beheerders mededelen aan de afdeling Milieuvergunningen van het Departement, zoals thans bepaald met toepassing van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Ministeries. Art. 6

De directeur van het erkend laboratorium of van het erkende lichaam moet : 1° in het geval van een opdracht genoemd in de artikelen 7 en 10 van de wet van 18 juli 1973, betreffende de bestrijding van de geluidshinder, de resultaten van de metingen ondertekenen.Hij houdt een register bij voor de controlemetingen waarom hij werd verzocht door de ambtenaren die daartoe door de Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid zijn aangewezen bij toepassing van de artikelen 9 en 10 van de wet; in dat register schrijft hij de gedane verrichtingen en de bekomen uitslagen in. Die registers moeten gedurende een periode van zes jaar bewaard worden. 2° in de andere gevallen, aan de Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid de uitslagen zenden van de onderzoekingen.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Mevr. H. CREVITS

Bijlage V Lijst van de milieu-inbreuken, in uitvoering van de artikelen 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Enig artikel. Het niet voldoen aan de hiernavolgende wettelijke verplichtingen als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 1984 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van laboratoria in uitvoering van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, wordt beschouwd als een milieu-inbreuk :

Artikel

Wettelijke verplichting

Art. 8, 1°

Tijdens de periode van de erkenning zijn de laboratoria ertoe verplicht : 1. aan het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een afschrift te sturen van elk analyseverslag of onderzoek met aanduiding van de gebruikte analysemethode;

Art. 8, 2°

Tijdens de periode van de erkenning zijn de laboratoria ertoe verplicht : 2. een register bij te houden van de analysen en onderzoeken, waarin de gedane verrichtingen en de bekomen uitslagen worden ingeschreven;

Art. 8, 3°

Tijdens de periode van de erkenning zijn de laboratoria ertoe verplicht : 3. een afzonderlijke boekhouding bij te houden met betrekking tot de uitgevoerde analysen;

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Mevr. H. CREVITS

Bijlage VI Lijst van de milieu-inbreuken, in uitvoering van de artikelen 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Enig artikel. Het niet voldoen aan de hiernavolgende wettelijke verplichtingen als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 1994 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van laboratoria voor wateranalyse, wordt beschouwd als een milieu-inbreuk :

Artikel

Wettelijke verplichting

Art. 6, 2°

De erkenning van de laboratoria wordt slechts verleend, indien de personen die met het beheer belast zijn zich ertoe verplichten : 2° deze ambtenaren en/of personeelsleden alle documenten en nuttige gegevens waaruit blijkt dat de erkenningsvoorwaarden en de uitrustings- en werkingsvoorwaarden vastgesteld door dit besluit nageleefd worden, te laten opdagen en nakijken; Art. 6, 3°

De erkenning van de laboratoria wordt slechts verleend, indien de personen die met het beheer belast zijn zich ertoe verplichten : 3° indien nodig, aan de voormelde ambtenaren en/of personeelsleden de documenten of een afschrift ervan die de controle moeten mogelijk maken, te bezorgen; Art. 6, 5°

Art. 6.De erkenning van de laboratoria wordt slechts verleend, indien de personen die met het beheer belast zijn zich ertoe verplichten : 5° aan deze ambtenaren en/of personeelsleden alle inlichtingen mede te delen betreffende de technieken en uitslagen van de toegepaste werkmethoden, alsmede de conclusie van de verrichte analysen en controles. Art. 7, § 5

Elke wijziging die gedurende de erkenningsperiode wordt aangebracht aan de inlichtingen bedoeld in de punten 1, 3 en 4 van artikel 3 wordt zonder verwijl medegedeeld aan het bestuur en het referentielaboratorium.

Art. 10, 1°

De laboratoria die een erkenning aandagen moeten voldoen aan de volgende criteria betreffende de uitrusting van het laboratorium en het beheer ervan : 1° De rechtsvorm van de vennootschap of van de vereniging mag het laboratorium niet verhinderen zijn activiteiten in volledige onafhankelijkheid uit te voeren.De persoon die het laboratorium leidt en de andere personeelsleden mogen rechtstreeks noch onrechtstreeks belang hebben in de privaatrechtelijke rechtspersoon waarvoor opdrachten worden uitgevoerd, bovendien mogen ze noch onder het gezag, de leiding of het toezicht van de bedoelde rechtspersoon staan.

Art. 10, 2°

De laboratoria die een erkenning aandagen moeten voldoen aan de volgende criteria betreffende de uitrusting van het laboratorium en het beheer ervan : 2° Het laboratorium wordt geleid door een persoon die de nodige wetenschappelijke en technische kwaliteiten bezit.Het laboratorium beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel om de taken die daaraan worden toevertrouwd tot een goed einde te brengen.

De persoon die het laboratorium leidt en alle andere personeelsleden zijn strikt gebonden door het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim blijft ook nog gelden als ze hun functie neergelegd hebben.

Art. 10, 3°

De laboratoria die een erkenning aandagen moeten voldoen aan de volgende criteria betreffende de uitrusting van het laboratorium en het beheer ervan : 3° Het laboratorium beschikt over de nodige ruimten, aangepast aan de activiteiten waarvoor het erkend werd en ingericht overeenkomstig de geldende reglementaire bepalingen. Art. 10, 4°

De laboratoria die een erkenning aandagen moeten voldoen aan de volgende criteria betreffende de uitrusting van het laboratorium en het beheer ervan : 4° Het beschikt over de nodige technische en wetenschappelijke uitrusting voor het uitvoeren van de analysen waarvoor de erkenning gevraagd wordt. Art. 10, 5°

De laboratoria die een erkenning aandagen moeten voldoen aan de volgende criteria betreffende de uitrusting van het laboratorium en het beheer ervan : 5° Het beschikt over adequate wetenschappelijke en technische documentatie, bijgewerkt en aangepast aan de evolutie van wetenschap en techniek. Art. 11, 1°

De erkende laboratoria moeten voldoen aan de hiernavermelde werkingscriteria : 1° De analysen worden binnen een overeengekomen termijn uitgevoerd. Indien dit niet mogelijk blijkt, moet dit aan de opdrachtgever medegedeeld worden.

Art. 11, 2°

De erkende laboratoria moeten voldoen aan de hiernavermelde werkingscriteria : 2° Wanneer blijkt dat de analysen niet correct werden uitgevoerd worden ze zonder extra kosten voor de opdrachtgever overgedaan of aangevuld. Art. 11, 4°, tweede helft van de zin

De erkende laboratoria moeten voldoen aan de hiernavermelde werkingscriteria : 4° Het laboratorium beschikt over een kwaliteitshandboek. Art. 11, 5°

De erkende laboratoria moeten voldoen aan de hiernavermelde werkingscriteria : 5° Het stelt elk jaar een verslag op over de geleverde analyses. Het jaarverslag bevat met name de volgende gegevens voor elke analyse : - de naam en het adres van de opdrachtgever voor wie de analysen werden uitgevoerd; - de aard van de analysen met vermelding van de datum van die prestatie(s) en de datum en het nummer van het verslag bedoeld in artikel 12, § 3; - de naam van de persoon onder wiens verantwoordelijkheid de analysen uitgevoerd werden.

Het jaarverslag vermeldt eveneens eventuele wijzigingen die werden aangebracht aan de structuur van de vennootschap of de vereniging of aan de personeelsformatie en de voornaamste aankopen van wetenschappelijke apparatuur bedoeld in artikel 3, 4°.

Het jaarverslag wordt naar het bestuur gestuurd uiterlijk op 1 maart van het jaar dat volgt op dat waar het betrekking op heeft.

Art. 11, 6°

De erkende laboratoria moeten voldoen aan de hiernavermelde werkingscriteria : 6° In afwijking van § 5 moet het jaarverslag voor drinkwateranalysen, uitgevoerd door publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen die voor menselijke consumptie bestemd water leveren of gebruiken, voorgesteld en gerapporteerd worden overeenkomstig artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 1989. Art. 12, 1°

De laboratoria die erkend zijn voor wateranalysen moeten aan de volgende specifieke criteria voldoen : 1° Bij de analyseverrichtingen wordt achtereenvolgens de voorkeur gegeven aan : referentiemethoden, genormaliseerde methoden, aanbevolen methoden door het referentielaboratorium en methoden die gepubliceerd worden door de in die materie onderlegde instellingen of laboratoria. Art. 12, 2°, eerste lid, eerste helft tweede zin

Die gegevens blijven gedurende ten minste vijf jaar bewaard.

Art. 12, 2°, tweede lid

Het laboratorium stelt een verslag op dat op zijn minst de volgende gegevens bevat : a) de naam en de hoedanigheid van de persoon die de monsters genomen heeft en ze aan het laboratorium heeft toevertrouwd en de volledige identificatie van de monsters;b) het verslag van de analyse dat de gebruikte methode en ook de resultaten van de metingen vermeldt. Art. 14, tweede zin

Hierbij moet men telkens naar het erkenningsbesluit verwijzen.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Mevr. H. CREVITS

Bijlage VII Lijst van de milieu-inbreuken, in uitvoering van de artikelen 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Enig artikel. Het niet voldoen aan de hiernavolgende wettelijke verplichtingen als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007, wordt beschouwd als een milieu-inbreuk :

Artikel

Wettelijke verplichting

1.2.4.1, tweede lid

Deze besluiten dienen door de exploitant ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaren.

1.3.3.1, 3°

De erkende milieudeskundige moet verder over een kwaliteitshandboek beschikken

4.1.4.2

De exploitant houdt de gegevens met betrekking tot de door dit reglement of de milieuvergunning opgelegde meet- en registratieverplichtingen, met inbegrip van de registers en balansen, ter beschikking van de toezichthoudende ambtenaar en bewaart ze gedurende ten minste 5 jaar.

4.1.5.2

Alle documenten en gegevens die in toepassing van dit besluit moeten bezorgd worden aan de overheid moeten tevens ter beschikking worden gesteld van de werknemersvertegenwoordiging in de ondernemingsraad en in het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen. Bij ontstentenis van deze beide organen worden de documenten en gegevens ter beschikking gesteld van de syndicale delegatie van de onderneming.

4.1.8.1, § 4

Bij de opmaak van het deelformulier « Luchtemissies » en het deelformulier « Wateremissies » van het milieujaarverslag moet er optimaal gebruik worden gemaakt van de resultaten van emissiemetingen die aan de exploitant zijn opgelegd door dit reglement, door de milieuvergunning en/of in het kader van de afvalwaterheffingen.

4.1.8.1, § 5

Het milieujaarverslag wordt ingediend door middel van de volgende deelformulieren van het integrale milieujaarverslag waarvan het model als bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag, is gevoegd : 1° inrichtingen als vermeld in § 1, 1°, 2° en 4° het deelformulier « Identificatiegegevens », het deelformulier « Luchtemissies », het relevante gedeelte van het deelformulier « Energiegegevens », deelformulier « Wateremissies », deelformulier « Afvalstoffenmelding voor producenten » en deelformulier « Bodememissies, verontreinigende stoffen uit afval; 2° inrichtingen als vermeld in artikel 4.1.8.1, § 1, 3° : het deelformulier « Identificatiegegevens » en het relevante gedeelte van het deelformulier « Energiegegevens »; 3° afvalwater afgevoerd voor zuivering in een externe afvalwaterzuiveringsinstallatie : het deelformulier « Identificatiegegevens » en het deelformulier « Wateremissies »; 4.1.8.2, § 1

De exploitanten van de categorieën van inrichtingen, bedoeld in artikel 4.1.8.1, zijn gehouden jaarlijks in het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarop het jaarverslag betrekking heeft, het milieujaarverslag te sturen naar de administratie, overeenkomstig artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag en voor de datum die daarin wordt bepaald. De bijlagen bij dat jaarverslag, bedoeld in § 2 van artikel 4.1.8.3, hoeven niet te worden bijgevoegd.

4.1.8.2, § 3

Inrichtingen die nieuw in bedrijf worden genomen, dienen het eerste jaarverslag in in het jaar dat volgt op het eerste volledige kalenderjaar van bedrijvigheid

4.1.8.3, § 1

Het milieujaarverslag vermeld in artikel 4.1.8.2., § 1, bevat de volgende deelformulieren voor zover de inrichting daartoe verplicht wordt volgens de desbetreffende bepalingen van dit besluit : 1° het deelformulier « Identificatiegegevens »;2° het deelformulier « Luchtemissies » en het deelformulier « Wateremissies » : deze deelformulieren bevatten de gegevens weergegeven in het model van het deelformulier « Luchtemissies » en het deelformulier « Wateremissies » van het integrale milieujaarverslag waarvan het model is gevoegd als bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag;3° het deelformulier « Energiegegevens » : dit deelformulier bevat gegevens weergegeven in deelformulier « Energiegegevens » van het integrale milieujaarverslag waarvan het model is gevoegd als bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag. 4.1.8.3, § 2

Voor zover van toepassing op de inrichting worden de in de vergunningsbesluiten in bijzondere voorwaarden opgelegde rapporten niet gevoegd als bijlage bij het integrale milieujaarverslag, maar wel afzonderlijk verstuurd naar de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen en de andere in de bijzondere voorwaarden genoemde diensten.

4.1.8.3, § 4

Het milieujaarverslag en de bijlagen worden door de exploitant gedurende ten minste 5 jaar bewaard en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende ambtenaren.

4.1.9.1.3, § 3

De milieucoördinator stelt ten behoeve van de bedrijfsleiding en, in voorkomend geval, ten behoeve van de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk, of bij ontstentenis van deze organen, van de vakbondsafvaardiging jaarlijks een verslag op over de wijze waarop hij zijn opdracht heeft vervuld. Dit verslag bevat onder meer een overzicht van de door hem uitgebrachte adviezen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Het verslag wordt ten minste gedurende vijf kalenderjaren volgend op het kalenderjaar waarop de gegevens betrekking hebben ter inzage gehouden van de afdeling Milieuvergunningen alsook van de toezichthoudende overheid.

4.1.9.2.6, § 1

De volgende elementen van de in artikel 4.1.9.2.4. bedoelde milieuaudit moeten, binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de validatie van de milieuaudit, worden meegedeeld : 1° aan de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen : de elementen bedoeld sub 1° tot en met sub 8° van § 2; 2° aan de Vlaamse Milieumaatschappij : de elementen bedoeld sub 1° tot en met sub 4° van § 2.

4.1.9.2.6, § 2

De gevalideerde milieuaudit moet door de exploitant gedurende ten minste 5 jaar bewaard worden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

4.1.9.3.1, § 1

1° De exploitant moet aan de leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk bezorgen : a) vóór 1 april van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop het betrekking heeft, afschrift van het milieujaarverslag bedoeld in artikel 4.1.8.2. van dit reglement; b) in voorkomend geval, een afschrift van de gevalideerde milieuverklaring als bedoeld in artikel 4.1.9.2.3. van dit reglement; c) in voorkomend geval, een afschrift van de gevalideerde milieuaudit als bedoeld in artikel 4.1.9.2.5. van dit reglement; 2° De exploitant moet ter beschikking stellen van het comité voor preventie en bescherming op het werk : a) vóór 1 april van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop het betrekking heeft, het afschrift van de bijlagen bij het milieujaarverslag bedoeld in artikel 4.1.8.2. van dit reglement; b) alle al dan niet door de milieureglementering opgelegde inlichtingen, verslagen, adviezen en documenten die verband houden met het milieu en/of de externe veiligheid; inzonderheid geldt dit voor de inlichtingen, verslagen, adviezen en documenten die de eigen onderneming met toepassing van milieureglementering aan de overheid dient te verschaffen of ter inzage dient te houde;

4.1.9.3.1, § 2

De milieucoördinator bezorgt aan het comité voor preventie en bescherming op het werk : 1° voor 1 april van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop het betrekking heeft, het jaarverslag over de wijze waarop hij zijn opdracht heeft vervuld, dit overeenkomstig artikel 4.1.9.1.3., § 3 van dit reglement; 2° een afschrift van zijn adviezen bedoeld in § 2 van artikel 4.1.9.1.3. van dit reglement.

4.2.5.2.1, § 4

De exploitant moet de resultaten van de uitgevoerde metingen bijhouden in een meetdossier dat steeds ter inzage van de toezichthoudende ambtenaren ligt.

4.2.5.3.1, § 4

De exploitant moet de resultaten van de uitgevoerde metingen bijhouden in een meetdossier dat steeds ter inzage van de toezichthoudende ambtenaren ligt.

4.2.5.4.2, § 2

De exploitant moet de resultaten van de uitgevoerde metingen bijhouden in een meetdossier dat steeds ter inzage van de toezichthoudende ambtenaren ligt.

4.3.2.2, § 3, derde lid, eerste zin

De afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving dient tenminste 10 dagen vóór de aanvang van de werken in kennis gesteld van de aanleg van de in het eerste lid bedoelde meetputten.

4.3.2.2, § 3, derde lid, laatste zin

De exploitant moet een technische steekkaart, opgemaakt of geattesteerd door de aannemer die de meetputten heeft aangelegd, en die alle technische gegevens in verband met de constructie en de uitgevoerde testpomping bevat, ter beschikking houden van de toezichthoudende ambtenaar.

4.3.2.3, § 3

In het in § 1 bedoelde geval dient de exploitant de resultaten van de uitgevoerde metingen bij te houden in een meetdossier dat steeds ter inzage dient gehouden van de toezichthoudende ambtenaren.

4.4.2.4

en deze ter beschikking te houden van de toezichthoudende ambtenaar.

4.4.2.5

en deze ter beschikking te houden van de toezichthoudende ambtenaar

4.9.2, § 1

Dit plan wordt op de inrichting ter inzage gehouden van de toezichthoudende diensten

4.10.1.5, § 1

Met ingang van 1 januari 2006 stelt de exploitant van een BKG-inrichting jaarlijks een CO2-emissiejaarrapport op over de CO2-emissies van de BKG-inrichting in het voorgaande kalenderjaar. Het CO2-emissiejaarrapport bevat een verslag van de totale CO2-emissies van de betreffende BKG-inrichting

4.10.1.5, § 2

Elk CO2-emissiejaarrapport dient ten minste het volgende te bevatten : 1° gegevens ter identificatie van de BKG-inrichting, waaronder : - de naam van de BKG-inrichting;- adres van de BKG-inrichting, met postcode en land; - het nummer van de rubriek in Bijlage I van Titel I van het VLAREM waaronder de BKG-inrichting werd ingedeeld; - adres, telefoon-, fax- en e-mailgegevens van een contactpersoon - de naam van de exploitant van de BKG-inrichting en van een eventuele moedermaatschappij. 2° voor elke BKG-inrichting waarvoor de emissies worden berekend : - activiteitsgegevens (gebruikte brandstof, gebruikte grondstof, enz.); - emissiefactoren; - oxidatiefactoren; - totale emissies; - onzekerheid. 3° Voor elke BKG-inrichting waarvoor de emissies worden gemeten : - de totale emissies;- informatie over de betrouwbaarheid van de meetmethoden; - onzekerheid. 4° Voor de emissies als gevolg van verbranding ten behoeve van energieproductie wordt in het verslag ook de oxidatiefactor vermeld, tenzij bij de uitwerking van een voor de activiteit specifieke emissiefactor al met de oxidatie rekening werd gehouden. 4.10.1.5, § 3

Het CO2-emissierapport wordt opgesteld volgens methode en de bepalingen beschreven in het voor de BKG-inrichting gevalideerde monitoring protocol.

4.10.1.5, § 4

De exploitant van een BKG-inrichting bezorgt het CO2-emissiejaarrapport, bij wijze van een aangetekend schrijven of bij wijze van een levering met ontvangstbewijs, uiterlijk op 1 februari van het lopende jaar aan het verificatiebureau.

5.4.1.4, § 1

De exploitant van een inrichting waarin de pigmenten, verven of andere bedekkingsmiddelen zoals bedoeld in artikel 5.4.1.3., § 2 worden geproduceerd, gebruikt en/of opgeslagen, dient een register bij te houden waarin tenminste de volgende gegevens zijn vermeld : 1° gegevens omtrent de vervaardigde, respectievelijk in de inrichting binnengekomen produkten : per soort van de pigmenten, verven of andere bedekkingsmiddelen zoals bedoeld in artikel 5.4.1.3., § 2, de hoeveelheid, uitgedrukt in kg of ton, die in de inrichting wordt geproduceerd, respectievelijk binnengebracht; 2° gegevens omtrent de opslag : per soort van de pigmenten, verven of andere bedekkingsmiddelen zoals bedoeld in artikel 5.4.1.3., § 2, de aanduiding van de plaats samen met de hoeveelheid, uitgedrukt in kg of ton, waar deze produkten in de inrichting zijn opgeslagen; 3° gegevens omtrent de afvoer uit de inrichting : per soort van de pigmenten, verven of andere bedekkingsmiddelen zoals bedoeld in artikel 5.4.1.3., § 2 : a) de in de inrichting zelf verwerkte hoeveelheid; b) de naam van degene aan wie het produkt werd geleverd, de leveringsdatum, het nummer van de factuur en de geleverde hoeveelheid.

5.4.1.4, § 2

Het in § 1 bedoelde register wordt ter plaatse ter beschikking gehouden van de toezichthoudende ambtenaar en dit gedurende een periode van tenminste 3 jaar.

5.4.3.2.3, § 4

Voor elke spuitcabine houdt de exploitant een verslag ter beschikking van de toezichthoudende overheid,

5.4.3.2.3, § 4, derde lid

De exploitant bezorgt een afschrift van dit verslag aan de toezichthoudende overheid als die daarom verzoekt.

5.7.1.2, § 4

De exploitant van een inrichting waar de in § 3 bedoelde CFK's en/of BFK's worden gefabriceerd, dient overeenkomstig artikel 11 van het EU-reglement nr. 3322/88 van 14 oktober 1988 van de Raad, aan de Commissie van de Europese Gemeenschap alsmede aan de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen voor elk van de in § 3 bedoelde CFK's en BFK's de hiernavolgende gegevens mee te delen : 1° uiterlijk twee maanden na de datum van inwerkingtreding van onderhavig besluit, met betrekking tot het jaar 1986, de gedurende de beschouwde periode : - geproduceerde hoeveelheden; - gecommercialiseerde hoeveelheden; - hoeveelheden aangewend voor eigen rekening; - ingevoerde hoeveelheden; - uitgevoerde hoeveelheden; - verwijderde hoeveelheden; tenslotte dienen ook nog de op 31 december van het beschouwde jaar in voorraad zijnde hoeveelheden aangegeven; 2° met betrekking tot de CFK's, uiterlijk op 31 augustus van elk jaar, de gedurende de voorafgaande periode van 1 juli tot 30 juni : - geproduceerde hoeveelheden; - gecommercialiseerde hoeveelheden; - hoeveelheden aangewend voor eigen rekening; - ingevoerde hoeveelheden; - uitgevoerde hoeveelheden; - verwijderde hoeveelheden; tenslotte dienen ook nog de op 30 juni van het beschouwde jaar in voorraad zijnde hoeveelheden aangegeven; 3° met betrekking tot de BFK's, uiterlijk op 28 februari van elk jaar, de gedurende het voorbije kalenderjaar : - geproduceerde hoeveelheden; - gecommercialiseerde hoeveelheden; - hoeveelheden aangewend voor eigen rekening; - ingevoerde hoeveelheden; - uitgevoerde hoeveelheden; - verwijderde hoeveelheden; tenslotte dienen ook nog de op 31 december van het voorbije kalenderjaar in voorraad zijnde hoeveelheden aangegeven.

5.9.2.1.bis § 2

Dit attest wordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende overheid.

5.9.2.3, § 6

Deze studie wordt ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.

5.9.7.1, § 3

De uitvoeringsplannen en de boorverslagen van de onder vorige §§ 1 en 2 bedoelde waarnemingsbuizen of controle-inrichtingen worden ter beschikking gesteld van de Afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen..

5.9.11.1

De exploitant houdt een register bij zoals bedoeld in artikel 10 (Register van dierlijke mestproductie) en 11 (Register van afzet van de nutriënten P2O5 en N uit meststoffen) van het besluit van 26 mei 2000 ter uitvoering van sommige artikelen van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen.

5.16.3.3, § 2, 1°

De exploitant houdt een attest ter beschikking van de toezichthoudende ambtenaar dat is opgesteld door de constructeur of een milieudeskundige, erkend in de discipline toestellen en installaties onder druk en/of in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen,

5.16.3.3, § 3, 2°

De resultaten van deze onderzoeken worden ingeschreven in een register dat ter inzage is van de toezichthoudende ambtenaar.

5.16.3.3, § 7, 3°

Zowel een gedetailleerde beschrijving als de resultaten en bevindingen van die controles moeten onder vermelding van datum in het logboek worden geregistreerd.

5.16.3.3, § 8, 2°

De beheerder van een koelinstallatie moet een installatiegebonden logboek bijhouden dat zich in de nabijheid van de koelinstallatie bevindt. Dat logboek kan ook geheel of gedeeltelijk uit een computerbestand bestaan. In dat logboek wordt, onder vermelding van datum, ten minste bijgehouden : - de datum van ingebruikname van de koelinstallatie met vermelding van type koelmiddel en de nominale koelmiddelinhoud; - de aard van controle-, onderhouds-, herstel- en installatiewerkzaamheden die aan een koelinstallatie worden verricht; - alle storingen en alarmeringen met betrekking tot de koelinstallatie die mogelijk aanleiding kunnen geven tot lekverliezen; - de hoeveelheid en het soort (nieuw, hergebruikt, gerecycleerd of geregenereerd) koelmiddel dat aan een koelinstallatie wordt toegevoegd; - de hoeveelheid koelmiddel die uit een koelinstallatie wordt afgetapt en de hoeveelheid koelmiddel die is afgevoerd, met vermelding van datum, vervoerder en bestemming; - een beschrijving en de resultaten van de lekdichtheidscontroles; - de persoon die werkzaamheden en waarnemingen heeft verricht als genoemd onder a) tot en met f) en, indien van toepassing, de naam van de onderneming waarbij de persoon in dienst is; - indien van toepassing, een attest dat is afgegeven door de onder g) bedoelde persoon met betrekking tot de door hem verrichte handelingen; - significante periodes van buitenbedrijfstelling.

5.16.3.3, § 8, 3°

Om controle over de toegevoegde en afgetapte koelmiddelen mogelijk te maken, moet de exploitant de volgende documenten ter beschikking van de toezichthoudende ambtenaar houden : - de facturen met betrekking tot de aangekochte hoeveelheden koelmiddelen; - het in sub 2° bedoelde logboek.

5.16.4.1.3, § 3, 1°

De testresultaten worden genoteerd in een notitieboek dat ter beschikking wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaar alsmede van de erkende milieudeskundige belast met de in sub 2° vermelde controles.

5.16.4.1.3, § 3, 2°, derde lid

Het voormelde controleverslag wordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.16.4.3.6, § 3,

die ter inzage worden gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.16.6.8, § 3, derde lid

De exploitant houdt de attesten van goedkeuring en de verslagen van onderzoek ter beschikking van de burgemeester en van de toezichthoudende ambtenaar.

5.16.6.8, § 4, tweede lid

een verslag op dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.16.6.11, § 9

De exploitant houdt dit attest ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar.

5.16.6.16, tweede lid

De exploitant houdt het attest van goedkeuring van de houder en het verslag van onderzoek ter beschikking van de burgemeester en van de toezichthoudende ambtenaar.

5.16.6.17, 4°

De exploitant houdt het eventuele attest van goedkeuring van de houder en het verslag van onderzoek ter beschikking van de burgemeester en van de toezichthoudende ambtenaar.

5.16.7.8, § 1

De exploitant houdt de resultaten van de door dit reglement voorgeschreven metingen, keuringen en controles van de installatie ter inzage van de toezichthoudende overheid en dit ten minste tot de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle van de inrichting beschikbaar zijn.

5.17.1.4, § 2, tweede lid

Dit attest wordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar. Een kopie van het attest wordt door de exploitant bezorgd aan de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen..

5.17.1.11, § 1

Onverminderd de verplichtingen uit artikel 7 van Titel I van het Vlarem dient de exploitant van een in klasse 1 ingedeelde inrichting, een register of een alternatieve informatiedrager bij te houden waarin, per hoofdeigenschap, ten minste de aard en hoeveelheden van de opgeslagen gevaarlijke producten worden vermeld. Deze gegevens dienen zo opgeslagen te worden dat het mogelijk is om op elk ogenblik de in het bedrijf aanwezige hoeveelheden gevaarlijke producten te bepalen.

5.17.1.11, § 2

Het in § 1 bedoelde register of de alternatieve informatiedrager wordt ter plaatse ter beschikking gehouden van de toezichthoudende ambtenaar en dit gedurende een periode van ten minste 1 maand.

5.17.1.15, § 1

Vooraleer aan een houder die P1- en/of P2-producten heeft bevat herstellingen of inwendige onderzoeken uit te voeren, dient de inrichting te beschikken over een door de exploitant of het diensthoofd Preventie en Bescherming geviseerde procedure om dergelijke werkzaamheden uit te voeren. De procedure moet inhouden dat de houder moet worden gereinigd volgens een reinigingsmethode die zowel op gebied van brand- en explosiebeveiliging, als op gebied van milieubescherming voldoende waarborgen biedt.

5.17.1.20

Hij houdt de bedoelde attesten steeds ter beschikking van de toezichthoudende ambtenaar.

5.17.2.4, § 1, 4°, tweede lid

dit attest wordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar; een kopie van het attest wordt door de exploitant bezorgd aan de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen.

5.17.2.5, § 1, 4°, tweede lid

dit attest wordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar; een kopie van het attest wordt door de exploitant bezorgd aan de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen.

5.17.3.12, § 1, tweede lid

De uitvoeringsplans en de boorverslagen dienen ter inzage te zijn van de toezichthoudende ambtenaar.

5.17.4.1.3, § 4

Dit verslag moet worden gestuurd naar de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen, de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving en de Vlaamse Milieumaatschappij.

5.17.4.1.5

De exploitant dient een register bij te houden waarin de doorzetgegevens worden vermeld. Dit register is ter beschikking van de toezichthoudende ambtenaren.

5.17.4.1.6

De exploitant van een dampterugwinningsinstallatie dient een register bij te houden waarin elke periode van buitengebruikstelling van deze installatie nauwkeurig wordt vermeld, alsmede de reden daarvan en de getroffen maatregelen. Dit register ligt ter inzage op de plaats van exploitatie.

5.17.4.2.1, § 2

Indien de benzinedoorzet 100 m3/jaar of minder bedraagt, houdt de exploitant een bewijs daarvan ter beschikking van de toezichthoudende ambtenaar.

5.17.4.2.5, § 1

Binnen 3 maand na de datum van de indienstname van het fase 2 damprecuperatiesysteem moeten de volgende gegevens doorgegeven worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen : 1° Naam en adres van de houder van de vergunning(en) (exploitant);2° Referentie(s) van de lopende vergunning(en);3° Aantal verdeelzuilen, pompen en vulpistolen voor benzine;4° Type fase 2 damprecuperatiesysteem;5° Datum van indienstname van het systeem;6° Kopie van certificaat van het systeem;7° Efficiëntie, gemeten tijdens de initiële controle bij de oplevering van het systeem;8° Orde van grootte van de doorzet (al dan niet groter dan 500 m3/jaar). 5.17.4.2.5, § 2

De exploitant moet een kopie van de in § 1 bepaalde gegevens en het bewijs van de melding ervan aan de- afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen ter inzage houden van de toezichthoudende ambtenaar. De exploitant moet vanaf 3 maanden na datum van de indienstname van het fase 2 damprecuperatiesysteem de nodige gegevens in verband met de gemeten doorzet en de orde van grootte van de verwachte doorzet ter inzage houden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.18.1.1, § 4

De exploitant houdt een afschrift van de vergunningsbesluiten en de bijhorende plannen waarop de vergunde kadastrale percelen duidelijk zijn aangegeven, ter inzage van de toezichthoudende ambtenaren.

5.18.1.1, § 5

De naam van deze verantwoordelijke persoon wordt door de vergunninghouder aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving alsmede aan de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen schriftelijk meegedeeld.

5.18.1.2, § 3

De vergunninghouder is ertoe gehouden een voortgangsrapport op te stellen zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet

5.18.2.1, § 1

De exploitant deelt datum en uur waarop tot deze afpaling wordt overgegaan uiterlijk zeven kalenderdagen vooraf mee aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving alsmede aan de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen.

5.19.2.3.3, 3°

de exploitant houdt ter beschikking van de toezichthoudende ambtenaren, een attest

5.19.2.3.4, § 3, derde lid

De exploitant houdt een controleprogramma ter beschikking van de met het toezicht belaste ambtenaar.

5.19.2.3.4, § 4

De data van de in § 3 bedoelde controles, de meetresultaten en andere vaststellingen alsmede de eventueel uitgevoerde herstellingen of wijzigingen aan de installaties, worden in een register ingeschreven dat, samen met de controleverslagen, ter beschikking gehouden wordt van de toezichthoudende ambtenaar.

5.20.2.8, § 3

Iedere verandering van brandstof, van het zwavelgehalte van de vloeibare brandstof, en van de uren van buitengebruikstelling worden ingeschreven in een register, dat de exploitant ter beschikking houdt van de toezichthoudende overheid.

5.20.3.9

In een bedrijfshandleiding moeten maatregelen tot emissievermindering bij het cokesovenbedrijf worden vastgelegd, met name voor : 1° het afdichten van de openingen;2° het waarborgen dat alleen geheel vercookst materiaal wordt uitgedrukt;3° het vermijden van het in de atmosfeer terechtkomen van onverbrande gassen. 5.28.2.3, § 7, tweede lid

De exploitant zendt een afschrift van de analyseresultaten aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving en in voorkomend geval aan de exploitant van de te beschermen waterwinning.

5.28.3.2.1, § 1

De exploitant deelt de naam van de bevoegde afgevaardigde schriftelijk mee aan de toezichthoudende overheid.

5.28.3.2.3, § 1

De exploitant houdt een register bij. Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning noteert de exploitant in dit register ten minste : 1°gegevens over de aangevoerde dierlijke mest : a) het volgnummer, de datum en het uur van de aanvoer van de dierlijke mest; b) de aard van de dierlijke mest (diersoort, type(droge mest, stalmest, mengmest...), drogestofgehalte); c) de herkomst (producent) van de dierlijke mest; d) de vervoerder van de dierlijke mest en de wijze van vervoer met vermelding van het documentnummer van het mestafzetdocument of overdrachtsdocument dat het transport vergezelt; e) de hoeveelheid (massa en volume) van de dierlijke mest met vermelding van de referenties van de eventuele weegbon;f) de gehalten aan stikstof en P2O5; g) in voorkomend geval de opmerkingen over de dierlijke mest en de aanvoer.2° gegevens over de eventueel afgevoerde onbewerkte of onverwerkte dierlijke mest : a) het volgnummer, de datum en het uur van de afvoer van de dierlijke mest; b) de aard van de onverwerkte dierlijke mest (diersoort, type(droge mest, stalmest, mengmest...), drogestofgehalte,); c) de bestemming van de dierlijke mest;d) de vervoerder van de dierlijke mest en de wijze van vervoer met vermelding van het documentnummer van het mestafzetdocument of overdrachtsdocument dat het transport vergezelt;e) de hoeveelheid (massa en volume) van de dierlijke mest met vermelding van de referenties van de eventuele weegbon;f) de gehalten aan stikstof en P2O5;g) in voorkomend geval de opmerkingen over de dierlijke mest en de afvoer.3° gegevens over de afvoer van de afgewerkte producten (al of niet voor nuttige toepassing) : a) het volgnummer, de datum en het uur van de afvoer van afgewerkte producten;b) de aard van de afgewerkte producten;c) de bestemming van de afgewerkte producten;d) de vervoerder van de afgewerkte producten en de wijze van vervoer met vermelding van de referenties van het mestafzetdocument of overdrachtsdocument;e) de hoeveelheid (massa en volume) van de afgewerkte producten met vermelding van de referenties van de eventuele weegbon;f) de gehalten aan stikstof en P2O5; 4°gegevens over de aangevoerde doch geweigerde dierlijke mest : a) het volgnummer, de datum en het uur van de aanvoer van de dierlijke mest; b) de aard van de dierlijke mest (diersoort, type(droge mest, stalmest, mengmest...), drogestofgehalte); c) de herkomst (producent) van de dierlijke mest;d) de vervoerder van de dierlijke mest en de wijze van vervoer met vermelding van het documentnummer van het mestafzetdocument of overdrachtsdocument dat het transport vergezelt;e) de hoeveelheid (massa en volume) van de dierlijke mest met vermelding van de referenties van de eventuele weegbon;f) de gehalten aan stikstof en P2O5;g) de reden van de weigering en opmerkingen over de dierlijke mest en de aanvoer; 5°de ondervonden moeilijkheden en storingen, waarnemingen, metingen en andere inlichtingen betreffende de uitbating van de inrichting. 6°gegevens over de aanvoer van andere (grond)stoffen : a. het volgnummer, de datum en het uur van de aanvoer van de andere (grond)stoffen; b. de aard van de andere (grond)stoffen; c. de herkomst van de andere (grond)stoffen; d. de hoeveelheid (massa en volume) van andere (grond)stoffen met vermelding van de referenties van de eventuele weegbon; e. de gehalten aan P2O5 en stikstof;

5.28.3.2.3, § 2

De luiken D (bewijs van ontvangst) van het mestafzetdocument of overdrachtsdocument die betrekking hebben op de aangevoerde dierlijke mest, moeten samen met het register bewaard worden. Hetzelfde geldt voor de luiken C (bewijs van afzet) van het mestafzetdocument of overdrachtsdocument die betrekking hebben de afgevoerde onbewerkte of onverwerkte dierlijke mest.

5.28.3.2.3, § 3

Het register, bedoeld in § 1, alsook de luiken, bedoeld in § 2, liggen ter inzage van de toezichthoudende ambtenaren alsook van de ambtenaren van de afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij.

5.28.3.2.4, § 1

De hoeveelheid aangevoerde, verwerkte en afgevoerde dierlijke mest en de hoeveelheid aangevoerde andere (grond)stoffen moeten in het register, bedoeld in artikel 5.28.3.2.3, worden getotaliseerd respectievelijk per dag, per maand en per kalenderjaar en dit voor wat betreft de dierlijke mest per type. Op eenvoudig verzoek worden deze gegevens meegedeeld aan de afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij. De hoeveelheid aangevoerde dierlijke mest wordt eveneens getotaliseerd per Mestbanknummer per kalenderjaar.

5.28.3.2.4, § 2, derde lid

De hierboven bedoelde nutriëntenbalansen dienen jaarlijks te worden doorgestuurd naar de afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij voor 15 maart van het jaar volgend op het jaar waarop de balans betrekking heeft.

5.29.0.6, § 1, 3°, derde lid

Het tijdstip en uitvoerder van de metingen worden uiterlijk 72 uur voor de aanvang van de metingen per faxbericht gemeld aan de toezichthoudende overheid.

5.31.1.4, § 3

De meet- of berekeningsresultaten moeten ter inzage gehouden worden van de toezichthoudende ambtenaren.

5.31.2.3

en die gegevens ter beschikking houden van de toezichthoudende overheid.

5.32.2.3, § 1, 4°, derde lid

De vergunningverlenende overheid en de toezichthoudende ambtenaar worden door de exploitant schriftelijk in kennis gesteld van de voorziene saneringsmaatregelen.

5.32.2.3, § 3

De in de §§ 1 en 2 van dit artikel bedoelde onderzoeksverslagen zijn aanwezig in de inrichting. Zij zijn ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar.

5.32.2.4, § 1, tweede lid

Een attest, afgeleverd door een deskundige, de leverancier of de installateur, dient door de exploitant bijgehouden in het veiligheidsdossier dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.32.2.4, § 2

De desbetreffende keuringsattesten worden door de exploitant bijgehouden in het veiligheidsdossier dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.32.2.5, § 4

De attesten met datum en uitslag van deze controle moeten bij het veiligheidsdossier gevoegd worden dat ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar dient gehouden.

5.32.3.4, § 1

De desbetreffende keuringsattesten worden door de exploitant bijgehouden in het veiligheidsdossier dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.32.3.8, § 5, laatste lid

De data van deze onderzoekingen en de vaststellingen die tijdens deze onderzoekingen werden gedaan worden in een notitieboekje ingeschreven, dat ter beschikking van de burgemeester en van de bevoegde ambtenaar wordt gehouden.

5.32.4.2, § 6

die de hierbij gedane vaststellingen optekent in een bijzonder register dat te allen tijde ter beschikking van de toezichthoudende ambtenaar wordt gehouden.

5.32.7.2.4, § 2, tweede lid

Een attest, afgeleverd door een deskundige, de leverancier of de installateur, dient door de exploitant bijgehouden in het veiligheidsdossier dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.32.7.2.4, § 5

De desbetreffende keuringsattesten worden door de exploitant bijgehouden in het veiligheidsdossier dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.32.7.2.5, § 1, derde lid

Datum en aard van de onderhoudswerkzaamheden moeten genoteerd worden in een register dat deel uitmaakt van het door de exploitant bij te houden veiligheidsdossier dat ter inzage dient gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.32.7.2.6, § 1, eerste lid

De attesten met datum en uitslag van deze controle moeten bij het veiligheidsdossier gevoegd worden dat ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar dient gehouden.

5.32.7.2.9, § 9, eerste lid

Een intern ordereglement wordt ter kennis gebracht van de plaatselijke politie of rijkswacht. Dit intern ordereglement bevat : de richtlijnen en verplichtingen in verband met de registratie van de schutters, de modaliteiten aangaande het laden en het ontladen van wapens, de modaliteiten van het schieten o.a. de schietdisciplines en de standplaatsen en aangaande het betreden en evacueren van de schietzone. Het reglement vermeldt uitdrukkelijk dat de schutters de bevelen in verband met de veiligheid van de verantwoordelijke persoon dienen na te leven.

5.32.7.2.12, § 1

De exploitant is ertoe gehouden een exploitatiedossier bij te houden, omvattende : 1° een veiligheidsdossier dat bevat : a) het liggingsplan minimum op schaal 1/200 van alle lokalen met aanduiding van hun verbindingen, toegangen en uitgangen, alsmede de aard en plaats van de blustoestellen en de plaats van het elektrisch schakelbord;b) het attest van het bevoegd brandweerkorps betreffende de aard, het aantal en de plaats van de blustoestellen, evenals met betrekking tot het in de schietruimte toegelaten aantal personen;c) de attesten met betrekking tot de brandweerstand of zelfdovendheid van gebruikte bouwmaterialen;d) de attesten betreffende de controles van de elektrische installatie en de blustoestellen;e) de naam van de persoon verantwoordelijk voor de veiligheid.2° het interne ordereglement;3° een werkregister met de lijst van de aard en datum van de uitgevoerde nazichts- en onderhoudsbeurten en herstellingswerken;4° de naam van de exploitant en de ledenlijst. 5.32.7.2.12, § 2

Het exploitatiedossier wordt te allen tijde ter beschikking gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.32.7.5.3, § 3

De desbetreffende keuringsattesten worden door de exploitant bijgehouden in het veiligheidsdossier dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.32.7.5.4, § 1

De attesten met datum en uitslag van deze controle moeten bij het veiligheidsdossier gevoegd worden dat ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar dient gehouden.

5.32.7.5.4, § 4

De attesten met datum en uitslag van deze controle moeten bij het in artikel 5.32.7.5.7., § 1, sub 1° bedoelde veiligheidsdossier gevoegd worden.

5.32.7.5.7, § 1

De exploitant is ertoe gehouden een exploitatiedossier bij te houden, omvattende : 1° een veiligheidsdossier dat bevat : a) het liggingsplan minimum op schaal 1/200 van alle lokalen met aanduiding van hun verbindingen, toegangen en uitgangen, alsmede de aard en plaats van de blustoestellen en de plaats van het elektrisch schakelbord; b) de attesten betreffende de controles van de elektrische installatie en de blustoestellen; c) de naam van de persoon verantwoordelijk voor de veiligheid. 2° het interne ordereglement; 3° een werkregister met de lijst van de aard en datum van de uitgevoerde nazichts- en onderhoudsbeurten en herstellingswerken;

5.32.7.5.7, § 2

Het exploitatiedossier wordt te allen tijde ter beschikking gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.32.7.6.4, § 1, tweede lid

Een attest, afgeleverd door een deskundige, de leverancier of de installateur, dient door de exploitant bijgehouden in het veiligheidsdossier dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.32.7.6.4, § 3

De desbetreffende keuringsattesten worden door de exploitant bijgehouden in het veiligheidsdossier dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.32.8.2.1, § 1

Het bewijs van de eventuele huurovereenkomst dient ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.32.8.2.6, § 1

De exploitant is er toe gehouden een exploitatiedossier bij te houden waarin voor elke schieting vermeld wordt : 1° de naam en leeftijd van de verantwoordelijke personen, de operatoren en de werpleiders; 2° de namen van de schutters; hiervoor mag ook worden verwezen naar een gedateerde deelnemerslijst; 3° de datum, het begin- en einduur en het nummer van de schieting; 4° het interne ordereglement.

5.32.8.2.6, § 3

Het in § 1 bedoelde exploitatiedossier wordt te allen tijde ter beschikking gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.32.9.1.2, § 1, tweede lid

De attesten met datum en uitslag van deze controle worden ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.32.9.1.3, § 1

De desbetreffende keuringsattesten worden door de exploitant ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.32.9.1.4, § 1

De exploitant meldt aan de toezichthoudende ambtenaar van de Administratie Gezondheidszorg : 1° de datum van de eerste ingebruikname;2° de sluitingsperiode voor bv.onderhoud, aanpassingen, enz; 3° de wederingebruikname van het bad;4° alle bouwtechnische veranderingen ook indien deze intern worden doorgevoerd. 5.32.9.2.2, § 1, eerste lid, eerste zin

De exploitant beschikt over geschreven procedures waarin de werking onder normale en onder noodomstandigheden wordt beschreven. Voormelde procedures worden tevens ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.32.9.2.2, § 1, eerste lid, voorlaatste zin

Voormelde procedures worden tevens ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.32.9.2.2, § 2, 2°

Een attest van deze beproeving wordt ter beschikking gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar.

5.32.9.2.2, § 2, 7°

De exploitant houdt een register bij met gegevens die betrekking hebben op het beheer van de chemicaliën, met name hun benaming, hoeveelheid, leveringsdatum, eventuele incidenten, alle onderhoudswerken, controles, defecten, herstellingen en ongevallen.

5.32.9.2.2, § 3, 5°

Het afschrift van voormeld brevet of getuigschrift ligt ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar op de plaats van de exploitatie.

5.32.9.2.2, § 3, 6°

Het getuigschrift van de meest recente bijscholing ligt ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar op de plaats van de exploitatie.

5.32.9.2.2, § 3ter, tweede lid,

Dit toezichtsplan ligt ter inzage voor de toezichthoudende ambtenaren.

5.32.9.2.2, § 4, 3°, derde lid,

Een kopie van de analyseresultaten wordt door het laboratorium rechtstreeks gestuurd naar de gezondheidsinspecteur.

5.32.9.2.2, § 4, 4°

De exploitant houdt een register bij omvattende de volgende gegevens : a) de resultaten van de sub 2° bedoelde dagelijkse zwembadwateranalyses;b) de resultaten van de sub 3° bedoelde maandelijkse analyses; c) de data waarop de filters worden gespoeld en/of het filtreermateriaal wordt vervangen; d) de dagelijkse bezetting van het zwembad; e) elke bijzonderheid, incident of ongeval; f) de maandelijkse notering van het waterverbruik;g) elke vaststelling met betrekking tot het technisch nazicht bij de lediging van het zwembad en bij de aanvulling van de voorraad scheikundige stoffen. Dit register, wordt ten minste 5 jaar door de exploitant bewaard en ligt steeds ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar.

5.32.9.2.2, § 7, 1°

De exploitant voert een reglement van interne orde in om de goede exploitatie te verzekeren.

5.32.9.2.2, § 7, 2°

Het sub 1° bedoelde reglement omvat tenminste de volgende punten : a) de directie heeft het recht om elke persoon die een gevaar blijkt op te leveren voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot de instelling te verbieden (dronkenschap, ordeverstoring, niet naleving van dit reglement, e.d.); b) dieren worden niet in de inrichting toegelaten; c) elke bader moet een stortbad nemen alvorens de zwemhal te betreden; d) kinderen van minder dan 6 jaar zijn steeds vergezeld van een toezichthoudende volwassene.

5.32.9.3.2, § 1, eerste lid, eerste zin

De exploitant beschikt over geschreven procedures waarin de werking onder normale en onder noodomstandigheden wordt beschreven.

5.32.9.3.2, § 1, eerste lid, voorlaatste zin

Voormelde procedures worden tevens ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.32.9.3.2, § 2, 2°

Een attest van deze beproeving wordt ter beschikking gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar.

5.32.9.3.2, § 2, 7°

De exploitant houdt een register bij met gegevens die betrekking hebben op het beheer van de chemicaliën, met name hun benaming, hoeveelheid, leveringsdatum, eventuele incidenten, alle onderhoudswerken, controles, defecten, herstellingen en ongevallen.

5.32.9.3.2, § 3, 5°

Het afschrift van voormeld brevet of getuigschrift ligt ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar op de plaats van de exploitatie.

5.32.9.3.2, § 3, 6°

Het getuigschrift van de meest recente bijscholing ligt ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar op de plaats van de exploitatie.

5.32.9.3.2, § 3bis, tweede lid

Dit toezichtsplan ligt ter inzage voor de toezichthoudende ambtenaren.

5.32.9.3.2, § 4, 3°, derde lid

Een kopie van de analyseresultaten wordt door het laboratorium rechtstreeks gestuurd naar de gezondheidsinspecteur.

5.32.9.3.2, § 4, 4°

De exploitant houdt een register bij omvattende de volgende gegevens : a) de resultaten van de sub 2° bedoelde dagelijkse zwembadwateranalyses;b) de resultaten van de sub 3° bedoelde maandelijkse analyses; c) de data waarop de filters worden gespoeld en/of het filtreermateriaal wordt vervangen; d) de dagelijkse bezetting van het zwembad; e) elke bijzonderheid, incident of ongeval; f) de maandelijkse notering van het waterverbruik;g) elke vaststelling met betrekking tot het technisch nazicht bij de lediging van het zwembad en bij de aanvulling van de voorraad scheikundige stoffen. Dit register, wordt ten minste 5 jaar door de exploitant bewaard en ligt steeds ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar.

5.32.9.3.2, § 7, 1°

De exploitant voert een reglement van interne orde in om de goede exploitatie te verzekeren.

5.32.9.3.2, § 7, 2°

Het in § 1 bedoelde reglement omvat tenminste de volgende punten : a) de directie heeft het recht om elke persoon die een gevaar blijkt op te leveren voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot de instelling te verbieden (dronkenschap, ordeverstoring, niet naleving van dit reglement, e.d.); b) dieren worden niet in de inrichting toegelaten; c) elke bader moet een stortbad nemen alvorens de kaden en het zwembad te betreden; d) kinderen van minder dan 6 jaar zijn steeds vergezeld van een toezichthoudende volwassene.

5.32.9.4.2, § 3, derde lid

Een kopie van de analyseresultaten wordt door het laboratorium rechtstreeks gestuurd naar de gezondheidsinspecteur.

5.32.9.4.2, § 6

De exploitant houdt een register bij omvattende de volgende gegevens : 1° de resultaten van de in § 2 bedoelde dagelijkse zwembadwateranalyses;2° de resultaten van de in § 3 bedoelde maandelijkse analyses;3° de data waarop de filters worden gespoeld en/of het filtreermateriaal wordt vervangen;4° de dagelijkse bezetting van het zwembad;5° elke bijzonderheid, incident of ongeval;6° de maandelijkse notering van het waterverbruik;7° elke vaststelling met betrekking tot het technisch nazicht bij de lediging van het zwembad en bij de aanvulling van de voorraad scheikundige stoffen. Dit register, wordt tenminste 5 jaar door de exploitant bewaard en ligt steeds ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar.


5.32.9.5.1, § 3, derde lid

Een kopie van de analyseresultaten wordt door het laboratorium rechtstreeks gestuurd naar de gezondheidsinspecteur.

5.32.9.5.2, § 1, tweede lid

Dit register, wordt tenminste 5 jaar door de exploitant bewaard en ligt steeds ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar

5.32.9.7.2, § 1, eerste lid

De exploitant beschikt over geschreven procedures waarin de werking onder normale en onder noodomstandigheden wordt beschreven.

5.32.9.7.2, § 1, tweede lid

Voormelde procedures worden tevens ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar

5.32.9.7.2, § 2, 2°

Een attest van deze beproeving wordt ter beschikking gehouden van de met het toezicht belaste ambtenaar.

5.32.9.7.2, § 2, 7°

De exploitant houdt een register bij met gegevens die betrekking hebben op het beheer van de chemicaliën, met name hun benaming, hoeveelheid, leveringsdatum, eventuele incidenten, alle onderhoudswerken, controles, defecten, herstellingen en ongevallen.

5.32.9.7.2, § 3, 4°

Het getuigschrift van de meest recente bijscholing ligt ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar op de plaats van de exploitatie.

5.32.9.7.2, § 4, 3°, derde lid

Een kopie van de analyseresultaten wordt door het laboratorium rechtstreeks gestuurd naar de gezondheidsinspecteur.

5.32.9.7.2, § 4, 4°

De exploitant houdt een register bij omvattende de volgende gegevens : a) de resultaten van de sub 2° bedoelde dagelijkse zwembadwateranalyses;b) de resultaten van de sub 3° bedoelde maandelijkse analyses; c) de data waarop de filters worden gespoeld en/of het filtreermateriaal wordt vervangen; d de dagelijkse bezetting van het zwembad; e) elke bijzonderheid, incident of ongeval; f) de maandelijkse notering van het waterverbruik; g) elke vaststelling met betrekking tot het technisch nazicht bij de lediging van het zwembad en bij de aanvulling van de voorraad scheikundige stoffen. Dit register, wordt ten minste 5 jaar door de exploitant bewaard en ligt steeds ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar.

5.32.9.8.1, § 2

Door de exploitant wordt een reglement van inwendige orde vastgelegd dat tenminste de volgende bepalingen omvat : 1° de toegang tot de zwemgelegenheid wordt verboden voor dronken personen;2° personen aangetast door of verdacht van besmettelijke ziekten worden niet tot het zwemwater toegelaten;3° het is verboden zeep te gebruiken op andere plaatsen dan onder het stortbad;4° honden of andere huisdieren worden niet toegelaten in het water of op het strand;5° kinderen van minder dan 6 jaar staan steeds onder het toezicht van een volwassene. 5.32.9.8.2, § 3

Een dubbel van deze analyseresultaten wordt door het laboratorium rechtstreeks naar de gezondheidsinspecteur gezonden.

5.32.9.8.5, § 6bis, tweede lid

Dit toezichtsplan wordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaren.

5.32.9.8.5, § 7

Het afschrift van voormeld brevet of getuigschrift ligt ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar op de plaats van de exploitatie.

5.32.9.8.5, § 8

Het getuigschrift van de meest recente bijscholing ligt ter inzage van de toezichthoudende ambtenaar op de plaats van de exploitatie.

5.32.10.1, § 3, tweede lid

Ook de controle en de wijze van controle op de maatregelen wordt in het register vermeld.

5.33.0.2, § 1, tweede lid

Een attest, afgeleverd door een deskundige, de leverancier of de installateur, dient door de exploitant ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.33.0.2, § 2

De desbetreffende keuringsattesten worden door de exploitant ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.33.0.3, § 4

De attesten met datum en uitslag van deze controle moeten ter inzage worden gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.36.0.2, § 1, tweede lid

Een attest, afgeleverd door een deskundige, de leverancier of de installateur, dient door de exploitant ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.36.0.2, § 2

De desbetreffende keuringsattesten worden door de exploitant ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.36.0.3, § 4

De attesten met datum en uitslag van deze controle worden ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.38.0.2, § 2, tweede lid

Een attest, afgeleverd door een deskundige, de leverancier of de installateur, dient door de exploitant ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.38.0.2, § 4

De desbetreffende keuringsattesten worden door de exploitant ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.38.0.3, § 5

De attesten met datum en uitslag van deze controle worden ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.41.1.3, § 1

De desbetreffende keuringsattesten worden door de exploitant ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar

5.41.1.3, § 4

De attesten met datum en uitslag van deze controle moeten ter inzage worden gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

5.41.2.2, § 4, eerste lid

Voor elke machine houdt de exploitant een verslag ter beschikking van de toezichthoudende overheid, waarin aangetoond wordt dat aan de voorwaarden van § 2 of § 3 voldaan is.

5.41.2.2, § 4, derde lid

De exploitant bezorgt een afschrift van dit verslag aan de toezichthoudende overheid als die daarom verzoekt.

5.41.2.3, § 3

Dat logboek wordt voor een periode van minstens 5 jaar na de laatste registratie bewaard en ter inzage van de toezichthoudende overheid gehouden.

5.43.2.1.2, § 3

De exploitant moet de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving van elk afzonderlijk geval op de hoogte brengen zodra het zich voordoet.

5.43.2.1.3, § 7

De meet- of berekeningsresultaten moeten ter inzage van de toezichthoudende ambtenaren worden gehouden.

5.43.2.1.5

en die gegevens ter beschikking van de toezichthoudende overheid houden

5.43.2.2.2, § 2

De exploitant moet de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving van elk afzonderlijk geval op de hoogte brengen zodra het zich voordoet.

5.43.2.2.3, § 4.

De meet- of berekeningsresultaten moeten ter inzage van de toezichthoudende ambtenaren worden gehouden.

5.43.2.2.5

en die gegevens ter beschikking van de toezichthoudende overheid houden.

5.43.2.3.3, § 4.

De resultaten van de bovengenoemde emissiemetingen moeten ter inzage van de toezichthoudende ambtenaren worden gehouden

5.43.3.2, § 3

De exploitant moet de afdeling, bevoegd voor de milieuhandhaving van elk afzonderlijk geval op de hoogte brengen zodra het zich voordoet

5.43.3.3, § 6.

De meet- of berekeningsresultaten moeten ter inzage van de toezichthoudende ambtenaren worden gehouden.

5.43.3.6

en die gegevens ter beschikking van de toezichthoudende overheid houden.

5.43.4.2

Iedere verandering van brandstof, van het zwavelgehalte van de vloeibare brandstof, en van de uren van buitengebruikstelling worden ingeschreven in een register, dat de exploitant ter beschikking houdt van de toezichthoudende overheid.

5.51.4.1

De gebruiker houdt het verslag van de risicoanalyse en een register met GGO's en pathogene organismen, aangewend in het kader van ingeperkt gebruik, ter beschikking van de toezichthoudende ambtenaren en de bevoegde instantie.

5.51.4.2, § 2, tweede lid

Dat controleprogramma moet ter beschikking gehouden worden van de toezichthoudende overheid.

5.53.3.3, § 5.

dat op eenvoudig verzoek aan de met toezicht belaste ambtenaren wordt voorgelegd.

5.53.3.3, § 6

De stand van de meter wordt bij het wegnemen en het terugplaatsen genoteerd in een register.

5.53.3.3, § 9.

De stand van iedere debietmeter wordt genoteerd in een register op de laatste kalenderdag van elk jaar waarin grondwater werd opgepompt en telkens wanneer, om welke reden ook, de debietmeter verwijderd of herplaatst wordt.

5.53.4.6, § 2.

De gegevens, bedoeld in artikel 5.53.4.5 en § 1, worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter plaatse of in een gecentraliseerde databank van het bedrijf ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren.

5.53.4.7

De exploitant van een grondwaterwinning, waarvan het vergunde volume meer dan 30.000 m3 per jaar bedraagt, deelt elk jaar de resultaten van het voorgaande kalenderjaar mee van de gewonnen volumes grondwater per watervoerende laag, de analyses van het grondwater en de peilmetingen.

Hij doet dit overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van het integrale milieujaarverslag, voor de datum die daarin wordt bepaald, en door middel van de deel IA en IV van het integrale milieujaarverslag waarvan het model is gevoegd als bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 januari 2005 tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, 18 maart 1997 houdende vaststelling van de modaliteiten voor aangifte van de opgepompte of gewonnen hoeveelheden grondwater door de maatschappijen die instaan voor de openbare drinkwatervoorziening ten behoeve van de bepaling van de heffing, 28 juni 2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, en 2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag.

5.53.4.8

Ten laatste negentig dagen na het boren respectievelijk het herboren of de aanleg, wijziging of verbouwing van een grondwaterwinning of grondwaterwinningseenheid, waarvan het vergunde volume meer dan 30.000 m3 per jaar bedraagt, bezorgt de exploitant de volgende gegevens aan de afdeling, bevoegd voor grondwater : 1° het doel van de boring;2° het boorverslag met een beschrijving van de aard van de aangeboorde lagen;3° de geologische beschrijving van de lagen, voor zover deze gekend zijn;4° de technische beschrijving van de uitrusting van het boorgat, de uitvoering of wijziging van de put en/of andere inrichting;5° de watervoerende laag waaruit grondwater wordt opgepompt;6° het specifieke debiet van de put; 7° de kwaliteit van het opgepompte grondwater aan de hand van de analyseresultaten bedoeld in artikel 5.53.4.5. § 1; 8° de diepte van het grondwater in rust na de putontwikkeling ten opzichte van het maaiveld;9° de maatregelen die werden getroffen ter voorkoming van verontreiniging van het leefmilieu in het algemeen en van het grondwater in het bijzonder; 10° vanaf een vergund debiet van 1.000.000 m3 per jaar, het verslag van een deskundig uitgevoerde pompproef; 11° de ligging op een kaart op schaal 1/250 met aanduiding van op het terrein waarneembare referenties. 5.53.5.1, § 1, tweede lid

De exploitant deelt deze buitendienststelling mee aan de afdeling, bevoegd voor grondwater.

5.53.6.3.1, § 4

De gegevens, bedoeld in § 1 en § 2, worden bijgehouden in een register, dat ter plaatse of in een gecentraliseerde databank van het bedrijf ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren.

5.53.6.3.2

De exploitant van een grondwaterwinning, bedoeld in subrubriek 53.7 van de indelingslijst, maakt per periode van vijf jaren een rapport op met de volgende inhoud : 1° de beschrijving van de evolutie van de opgepompte debieten en overeenkomstige peilen in de productieputten en de peilputten over de afgelopen periode (ev.weergegeven in tijdsreeksen) alsook een evaluatie hiervan; 2° de beschrijving van de eventuele mogelijke vastgestelde invloeden op de bovengrondse eigendommen, zowel wat betreft stabiliteit van de grond als de mogelijke invloed op gewassen en het natuurlijk milieu;3° bij grondwaterwinningen met vijf peilputten en meer, twee stijghoogtekaarten respectievelijk in de aangepompte watervoerende laag en de freatische watervoerende laag van de omgeving, opgemaakt op basis van de reële metingen, één met de hoogste en één met de laagste gemeten grondwaterstand. De exploitant bezorgt een kopie van dit rapport aan de vergunningverlenende overheid alsook aan de afdeling, bevoegd voor grondwater.


5.54.3, § 2

De exploitant houdt met betrekking tot de exploitatie van een inrichting voor het kunstmatig aanvullen van grondwater een register bij waarin worden ingeschreven : 1° de resultaten van de peilmetingen, bedoeld in § 1, samen met het peil in het infiltratiepand;2° gedurende het eerste jaar van het kunstmatig aanvullen, de hoeveelheid water die tijdens de 24 uren voorafgaand aan de wekelijkse peilmetingen kunstmatig werd aangevuld;3° de hoeveelheid water die maandelijks kunstmatig werd aangevuld. Het register wordt door de exploitant ter inzage gehouden van de toezichthoudende overheid.

5.54.3, § 3

Wanneer het jaarlijkse volume aangevuld water meer dan 30.000 m3 bedraagt, moet de exploitant de gegevens, bedoeld in § 2, op uiterlijk 15 maart van elk jaar volgend op het jaar waarop de gegevens betrekking hebben, tevens schriftelijk meedelen aan de afdeling, bevoegd voor grondwater.

5.54.4, § 2, derde lid

De verslagen van de bemonsteringen en analyses, bedoeld in het eerste lid, worden door de exploitant ter inzage gehouden van de toezichthoudende overheid.

5.54.5, § 2.

De verslagen van de bemonsteringen en analyses, bedoeld in § 1, worden door de exploitant ter inzage gehouden van de toezichthoudende overheid.

5.54.5, § 3

Wanneer het jaarlijkse volume aangevuld water meer dan 30.000 m3 bedraagt, moet de exploitant de gegevens, bedoeld in § 1, op uiterlijk 15 maart van elk jaar volgend op het jaar waarop de gegevens betrekking hebben, tevens schriftelijk meedelen aan de afdeling, bevoegd voor grondwater.

5.55.2, § 4

Wanneer het gaat om een boring met een diepte van meer dan 50 m ten opzichte van het maaiveld, bezorgt de exploitant, uiterlijk negentig dagen na het boren, de volgende gegevens aan de afdeling, bevoegd voor grondwater : 1° het doel van de boring;2° het boorverslag met een beschrijving van de aard van de aangeboorde lagen;3° de geologische beschrijving van de lagen, voorzover deze bekend zijn;4° de technische beschrijving van de uitrusting van het boorgat;5° de diepte van het grondwater in rust na de putontwikkeling ten opzichte van het maaiveld;6° de maatregelen die werden getroffen ter voorkoming van verontreiniging van het leefmilieu in het algemeen en van het grondwater in het bijzonder;7° de ligging op een kaart op schaal 1/250 met aanduiding van op het terrein waarneembare referenties. 5.55.3, § 1, tweede lid

Wanneer het gaat om een boring met een diepte van meer dan 50 m ten opzichte van het maaiveld, deelt de exploitant deze buiten dienststelling mee aan de afdeling, bevoegd voor grondwater.

5.57.2.2, § 2, tweede lid

De exploitant bezorgt een exemplaar van dit plan : 1° aan de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen;2° aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving;3° aan de afdeling, bevoegd voor geluidshinder 4° aan de Bestendige Deputatie van de provincie(s) waarover de geluidscontouren zich uitstrekken;5° aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente(n) waarover de geluidscontouren zich uitstrekken. 5.57.2.2, § 3

Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, worden het plan, bedoeld in § 2, en de gegevens, bedoeld in artikel 5.57.1.2, § 5, uiterlijk tegen 30 april van het jaar dat volgt op het jaar waarover de berekening gaat, bezorgd aan de in § 2 vermelde instanties.

5.59.1.2, § 2, eerste en tweede lid

Als de exploitant voor installaties gebruik wenst te maken van het reductieprogramma van bijlage 5.59.2 moet hij dat per aangetekend schrijven, melden aan de vergunningverlenende overheid en aan de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen op volgende data : 1° uiterlijk op 31 oktober 2005 in het geval van bestaande installaties;2° bij de vergunningsaanvraag of melding in het geval van nieuwe installaties waarvoor voor 1 april 2001 nog geen vergunningsaanvraag of melding is ingediend;3° voor de ingebruikname in het geval van nieuwe installaties waarvoor voor 1 april 2001 reeds een vergunningsaanvraag of melding is ingediend. 5.60.3, § 1

De exploitant deelt de naam van die bevoegde afgevaardigde schriftelijk mee aan de toezichthoudende overheid.

5.60.3, § 4

Tenzij het anders vermeld is in de milieuvergunning, houdt de exploitant een register bij waarin tenminste de volgende gegevens zijn genoteerd : 1° het volgnummer, de datum en het uur van de aanvoer van de niet-verontreinigde uitgegraven bodem en/of bagger- en ruimingsspecie;2° de herkomst en oorsprong van de niet-verontreinigde uitgegraven bodem en/of bagger- en ruimingsspecie;3° de vervoerder van de niet-verontreinigde uitgegraven bodem en/of bagger- en ruimingsspecie;4° de hoeveelheid aangevoerde niet-verontreinigde uitgegraven bodem en/of bagger- en ruimingsspecie;5° opmerkingen over de uitgegraven bodem en/of bagger- en ruimingsspecie en aanvoer, met inbegrip van de geweigerde aangevoerde uitgegraven bodems en/of bagger- en ruimingsspecie. 5.61.2, § 4

Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, houdt de exploitant een register bij waarin ten minste de volgende gegevens zijn genoteerd : 1° voor wat betreft de aanvoer : a) het volgnummer, de datum en het uur van de aanvoer van de uitgegraven bodem;b) de herkomst en oorsprong van de uitgegraven bodem;c) de vervoerder van de uitgegraven bodem; d) de hoeveelheid aangevoerde uitgegraven bodem; e) opmerkingen omtrent de uitgegraven bodem en aanvoer, met inbegrip van de geweigerde aangevoerde uitgegraven bodem. 2° voor wat betreft de opslag : de plaats waar de geleverde partij opgeslagen ligt.3° voor wat betreft de afvoer : a) de bestemming van de uitgegraven bodem;b) de vervoerder van de uitgegraven bodem; c) de hoeveelheid aangevoerde uitgegraven bodem;

6.5.3.1, § 1, 5°

dit attest wordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar

6.5.4.3, § 1, eerste zin

Binnen de maand na de aanleg van een opslaginstallatie maakt de exploitant, of op zijn verzoek de installateur of de erkende technicus die toezicht gehouden heeft bij de plaatsing, hiervan melding bij de Afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater.


6.5.4.3, § 2

Deze melding bevat volgende inlichtingen : de identificatie van de installateur of de erkende technicus; een eenduidige plaatsbepaling van de opslaginstallatie; een kopie van het afgeleverde certificaat;

6.5.4.4

Bij de oplevering van de opslaginstallatie bezorgt de gemachtigde installateur of de erkende technicus aan de eigenaar het certificaat van de installatie samen met de certificaten of de beproevingsverslagen van de onderdelen ervan. De eigenaar van de opslaginstallatie draagt er zorg voor dat de exploitant(en) in het bezit is (zijn) van een kopie van het certificaat van de installatie.


Art. 2.Het niet voldoen aan de hiernavolgende wettelijke verplichtingen als vermeld in de bijlagen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2007, wordt beschouwd als een milieu-inbreuk

Bijlage

Wettelijke verplichting

4.2.5.1, C) CONTROLE-INRICHTING BIJ GESLOTEN AFVOER, 1.

Debietmeetsysteem, a)

de desbetreffende ijkingsattesten dienen door de exploitant ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar

4.5.2,

Art. 2.Uitvoering, tweede lid

Het volledige akoestische onderzoek wordt door de exploitant in drie exemplaren toegestuurd aan de vergunningverlenende overheid,

4.5.3,

Art. 2.Redactie, tweede lid

Het saneringsplan wordt door de exploitant in drie exemplaren toegestuurd aan de vergunningverlenende overheid,

5.30.1, 1. Hoofdgrondstof, 1.1. Monsterneming, § 3

De opgave van alle klei- en of leemsoorten die deel uitmaken van de hoofdgrondstof, evenals de motivatie hiervoor, moet worden meegedeeld aan de toezichthoudende ambtenaren van de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving en de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen.

Dit gebeurt een eerste maal voorafgaand aan de vanaf 1 januari 2003 voor nieuwe inrichtingen en de vanaf 1 januari 2004 voor bestaande inrichtingen verplichte emissiemetingen en nadien bij elke wijziging van de situatie.

5.30.1, 1. Hoofdgrondstof, 1.2. Analyse, § 2

De resultaten van voormelde analyse van de hoofdgrondstof dienen ter inzage gehouden van de met het toezicht gelaste ambtenaar.

5.30.1, 2. Rookgassen, § 5

De afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving wordt vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht van de datum en uitvoerder van de emissiemetingen. De resultaten van de emissiemetingen worden ter inzage gehouden van de toezichthoudende overheid

5.51.4, 4. Algemene maatregelen, 10°

bijhouden van adequate registers

5.51.4, 4. Algemene maatregelen, 13°

voorzien in schriftelijke gestandaardiseerde werkprocedures om de veiligheid te waarborgen

5.51.4, 4 Algemene maatregelen, Tabel 4.1 : Technische karakteristieken, veiligheidsuitrusting en werkpraktijken in laboratoria, 4.1.3 Werkpraktijken en afvalbeheer

Maatregelen

Inperkingsniveau

L1

L2

L2-Q

L3

L4

44

beschikken over geschikte registers

Vereist

vereist

vereist

vereist

vereist

46

nota voor gebruiksaanwijzing van doeltreffende ontsmettingsmiddelen

Vereist

vereist

vereist

vereist

vereist

49

schriftelijke instructies inzake procedures met betrekking tot bioveiligheid

Vereist

vereist

vereist

vereist

vereist

5.51.4., 4 Algemene maatregelen, Tabel 4.2 : Technische karakteristieken, veiligheidsuitrusting en werkpraktijken in animalaria, 4.2.3 Werkpraktijken en afvalbeheer

Maatregelen

Inperkingsniveau

A1

A2

A3

A4

46

register(s) waarop alle handelingen vermeld worden (binnenbrengen en buitenbrengen van proefdieren, inoculatie van GGM's enz.)

Vereist

vereist

vereist

vereist

48

nota met gebruiksaanwijzing voor doeltreffende ontsmettingsmiddelen

Vereist

vereist

vereist

vereist

51

schriftelijke instructies van procedures voor bioveiligheid

Vereist

vereist

vereist

vereist

5.51.4., 4 Algemene maatregelen, Tabel 4.3 : Technische karakteristieken, veiligheidsuitrusting en werk-praktijken in serres en kweekkamers, 4.3.3 Werkpraktijken en afvalbeheer

Maatregelen

Inperkingsniveau

G1

G2

G2-Q

G3

39

register(s) waarop alle handelingen vermeld worden (binnenbrengen en buitenbrengen van planten, inoculatie van GGM's enz.)

Vereist

vereist

vereist

vereist

41

nota met gebruiksaanwijzing voor doeltreffende ontsmettingsmiddelen

Vereist

vereist

vereist

vereist

43

schriftelijke instructies van procedures voor bioveiligheid

Vereist

vereist

vereist

vereist

5.51.4, 4 Algemene maatregelen, Tabel 4.5 : Technische karakteristieken, veiligheidsuitrusting en werkpraktijken in inrichtingen voor grootschalige activiteiten, 4.5.3 Werkpraktijken en afvalbeheer

Maatregelen

Inperkingsniveau

LS1

LS2

LS3

LS4

57

beschikken over geschikte registers

Vereist

vereist

vereist

vereist

59

nota met gebruiksaanwijzing voor doeltreffende ontsmettingsmiddelen

Vereist

vereist

vereist

vereist

62

schriftelijke instructies van procedures voor bioveiligheid

Vereist

vereist

vereist

vereist


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Mevr. H. CREVITS

Bijlage VIII Lijst van de milieu-inbreuken, in uitvoering van de artikelen 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (1).

Enig artikel. Het niet voldoen aan of het geen gevolg geven aan de hiernavolgende wettelijke verplichtingen als vermeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, wordt beschouwd als een milieu-inbreuk :

Artikel

Wettelijke verplichting

2.4.2, § 6

Elke wijziging van de administratieve gegevens van de houder van de afvalstof wordt aan de OVAM meegedeeld.

3.1.1.3

Onafgezien van de bepalingen van artikel 3.5.1bis moet het gedeelte van de kostprijs van een product dat wordt doorgerekend om de kosten te dekken die verbonden zijn aan de uitvoering van de aanvaardingsplicht, zichtbaar worden vermeld op de factuur.

3.1.1.4, § 1

De wijze waarop aan de in artikel 3.1.1.1 en 3.1.1.2 genoemde aanvaardingsplicht wordt voldaan, wordt overeenkomstig artikel 10, 6 van het Afvalstoffendecreet vastgelegd in : 1° ofwel een milieubeleidsovereenkomst als bedoeld in het decreet van 15 juni 1994 betreffende de milieubeleidsovereenkomsten die is afgesloten door de overkoepelende representatieve organisatie van ondernemingen waarvan de producent lid is.2° ofwel een afvalpreventie- en afvalbeheerplan dat door de producenten ter goedkeuring aan de OVAM wordt voorgelegd.

3.1.1.4, § 1

Het beheersorganisme legt jaarlijks een beheersplan ter goedkeuring voor aan de OVAM waarin het aangeeft hoe het de bepalingen van de overeenkomst zal nakomen. Op iedere raad van bestuur en algemene vergadering wordt een vertegenwoordiger van de OVAM uitgenodigd als waarnemer.

3.1.1.5, § 2

De cijfergegevens die in het kader van de aanvaardingsplicht aan de OVAM of aan een beheersorganisatie die is opgericht in het kader van een milieubeleidsovereenkomst worden verstrekt, worden gecertificeerd door een extern accountant, boekhouder of bedrijfsrevisor. Met toestemming van de OVAM kunnen andere certificatiesystemen volstaan.

3.1.2.4

De houder van de in artikel 3.1.2.2, 3° bedoelde goedkeuring is verplicht om, zonder verwijl en per aangetekend schrijven, een wijziging met betrekking tot de volgende gegevens in zijn dossier mee te delen aan de OVAM : 1° naam, rechtsvorm, zetel en nummer van het handelsregister of een overeenstemmende registratie en btw-nummer van de houder; 2° woonplaats, adres of fax- en telefoonnummer van de houder en in voorkomend geval van de maatschappelijke zetels, de administratieve zetels en de exploitatiezetels of van de standplaats binnen het Vlaamse Gewest; 3° het voorwerp van het goedgekeurde afvalpreventie- en afvalbeheerplan; 4° de verbintenissen in het goedgekeurde afvalpreventie- en afvalbeheerplan.

3.2.1, § 3

De uitgever legt op verzoek van de OVAM de bescheiden voor waaruit blijkt dat het drukwerk dat hij in het verbruik heeft gebracht, niet onder de toepassing valt van deze afdeling 3.2.

3.2.4

De producent van drukwerk stellen vóór 1 juli van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM, voor zover deze gegevensverstrekking niet in een milieubeleidsovereenkomst is geregeld : 1° de totale hoeveelheid en het totale gewicht van het in het Vlaamse Gewest in verbruik gebrachte drukwerk, onderverdeeld in de categorieiën, genoemd in artikel 1.1.1, 2, 17°; 2° een overzicht van de totale hoeveelheid en het totale gewicht van de in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht ingezamelde drukwerkafvalstoffen; 3° een overzicht van het totale gewicht van de met toepassing van de aanvaardingsplicht gerecycleerde, anderszins nuttig toegepaste en verwijderde drukwerkafvalstoffen; 4° een overzicht van de preventieve acties onderverdeeld in de categorieiën, genoemd in artikel 1.1.1, 2, 17°.

3.3.3

De eindverkoper van voertuigen moet op een duidelijk zichtbare plaats en wijze in elk van zijn verkooppunten een bericht aanbrengen waarop onder de titel "AANVAARDINGSPLICHT AFGEDANKTE VOERTUIGEN" is aangegeven op welke wijze hij voldoet aan de bepalingen van dit besluit.

3.3.4, § 1

De eindverkoper van voertuigen stelt vóór 1 juli van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM : de totale hoeveelheid afgedankte voertuigen, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht in ontvangst werd genomen.

3.3.4, § 2

De tussenhandelaar in voertuigen stelt vóór 1 juli van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM : de totale hoeveelheid afgedankte voertuigen, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht in ontvangst werd genomen.

3.3.4, § 3

De producent van voertuigen stelt vóór 1 juli van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM : 1) de totale hoeveelheid voertuigen in het Vlaamse Gewest, uitgedrukt in kg en aantallen : a) die op de markt werden gebracht;b) waarvoor een "certificaat van vernietiging" is afgeleverd;2° de totale hoeveelheid afgedankte voertuigen, uitgedrukt in kilogram, categorieiën M1 of N1, en aantallen, die in het Vlaamse Gewest werden aanvaard door de erkende centra en de eindverkopers; 3° het gewicht van de onderdelen, materialen en afvalstoffen afkomstig van afgedankte voertuigen in kilogram, die gedurende het voorafgaande kalenderjaar : a) werden hergebruikt en gerecycleerd;b) werden verwerkt in vergunde installaties met terugwinning van energie;c) werden verwijderd in vergunde installaties voor de verbranding van afvalstoffen;d) werden verwijderd in of op stortplaatsen;4° de locatie van de verschillende erkende centra en/of vergunde verwerkingsinstallaties voor afgedankte voertuigen en de wijze waarop de aanvaarde afgedankte voertuigen in het Vlaamse Gewest werden verwerkt.

3.3.5, § 1

De voertuigproducenten verschaffen aan de erkende of vergunde verwerkingsinrichtingen van afgedankte voertuigen binnen zes maanden nadat een nieuw voertuigtype in de handel is gebracht, alle demontage-informatie. In die informatie worden de verschillende voertuigonderdelen en -materialen en de plaats van alle gevaarlijke stoffen in de voertuigen aangegeven.

3.3.5, § 2

De producenten van voertuigonderdelen verschaffen op verzoek van de erkende verwerkingsinrichtingen, rekening houdend met de vertrouwelijkheid van commerciële en industriële gegevens, eveneens informatie omtrent demontage, opslag en het testen van onderdelen die opnieuw kunnen worden gebruikt.

3.4.3

De eindverkoper van rubberbanden moet op een duidelijk zichtbare plaats en wijze in elk van zijn verkooppunten een bericht aan brengen waarop onder de titel "AANVAARDINGSPLICHT AFVALBANDEN" is aangegeven op welke wijze hij voldoet aan de bepalingen van dit besluit.

3.4.4, § 1

De eindverkoper van banden stelt vóór 1 juli van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM : 1. de totale hoeveelheid afvalbanden, inclusief die welke in aanmerking komen voor hergebruik, uitgedrukt in kilogram; 2. de soorten en aantallen afvalbanden, die in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht in ontvangst werden genomen.

3.4.4, § 2

De tussenhandelaar in banden stelt vóór 1 juli van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM : 1° de totale hoeveelheid afvalbanden, inclusief die welke in aanmerking komen voor hergebruik, uitgedrukt in kilogram; 2° de soorten en aantallen afvalbanden, die in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht in ontvangst werd genomen.

3.4.4, § 3

De producent van banden stelt vóór 1 juli van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM : 1° de totale hoeveelheid banden, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het Vlaamse Gewest in omloop werd gebracht; 2° de totale hoeveelheid afvalbanden, inclusief die welke in aanmerking komen voor hergebruik, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht werd ingezameld; 3° de inrichting(en) waar en de wijze waarop de ingezamelde afvalbanden werden verwerkt; 4° de totale hoeveelheid afvalstoffen die voortkomen uit de verwerking van afvalbanden, uitgedrukt in kilogram, die : a) werd uitgesorteerd voor hergebruik; b) een nieuw loopvlak kreeg;c) nuttig werd toegepast (materiaalrecycling, energetische valorisatie, enzovoort).

3.4.4, § 4

De eindverkoper, tussenhandelaar, producent van banden verschaffen aan de OVAM alle andere informatie die de OVAM nuttig acht voor de beoordeling van de overeenkomstig artikel 3.4.1 te bereiken doelstellingen.

3.5.1bis, § 1

De producenten, wanneer zij een product op de markt brengen, stellen een waarborg waaruit blijkt dat het beheer van de afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zal worden gefinancierd.

3.5.1bis, § 1

Bij verkoop van deze producten worden de kosten van inzameling, verwerking en milieuvriendelijke verwijdering ten aanzien van de kopers niet afzonderlijk aangetoond.

3.5.5.

De eindverkoper van elektrische en elektronische apparatuur moet op een duidelijk zichtbare plaats en wijze in elk van zijn verkooppunten een bericht aanbrengen waarop onder de titel "AANVAARDINGSPLICHT AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR" is aangegeven op welke wijze hij voldoet aan de bepalingen van dit besluit.

3.5.6, § 1

De eindverkoper van elektrische en elektronische apparatuur stelt vóór 1 juli van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM : 1° de totale hoeveelheid afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, uitgedrukt in kilogram; 2° de soorten en aantallen afgedankte elektrische en elektronische apparaten, die in het kader van de aanvaardingsplicht in ontvangst werden genomen, met minstens de aparte vermelding van de hoeveelheden die : - voor hergebruik geselecteerd werden, inclusief de overbrenger en de bestemming; - aan de tussenhandelaars, respectievelijk producent/[..] werden overhandigd; - een andere bestemming kregen.

3.5.6, § 2

De tussenhandelaar in elektrische en elektronische apparatuur stelt vóór 1 juli van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM : 1° de totale hoeveelheid afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, uitgedrukt in kilogram; 2° de soorten en aantallen afgedankte elektrische en elektronische apparaten, die in het kader van de aanvaardingsplicht in ontvangst werden genomen, met minstens de aparte vermelding van de hoeveelheden die : - voor hergebruik geselecteerd werden, inclusief de overbrenger en de bestemming; - aan de producent werden overhandigd; - een andere bestemming kregen.

3.5.6, § 3

De producent van elektrische of elektronische apparatuur stelt vóór 1 juli van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM : 1° de totale hoeveelheid elektrische en elektronische apparatuur, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in Vlaanderen op de markt werd gebracht; 2° de totale hoeveelheid afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, uitgedrukt in kilogram, soorten en aantallen, die in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht werd ingezameld; 3° de inrichting(en) waar en de wijze waarop de ingezamelde afgedankte elektrische en elektronische apparatuur werd verwerkt; 4° de inrichting(en) waar en de hoeveelheid ingezamelde afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die in hergebruik werd gebracht; 5° de totale hoeveelheden afvalstoffen die voortkomen uit de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, uitgedrukt in kilogram en opgesplitst per groep van afvalstof als bedoeld in artikel 3.5.3 en per categorie, vermeld in 3.5.1, die : a) werden gerecycleerd; b) op een andere wijze nuttig werden toegepast; c) werden verwijderd in installaties voor de verbranding van afvalstoffen;d) werden verwijderd door storten.

3.5.6, § 4

De eindverkoper, tussenhandelaar, producent van elektrische en elektronische apparatuur verschaffen aan de OVAM alle andere informatie die de OVAM nuttig acht voor de beoordeling van de overeenkomstig artikel 3.5.3 te bereiken doelstellingen.

3.5.7

De producenten verstrekken informatie over hergebruik en verwerking voor elk op de markt gebracht nieuw type elektrische en elektronische apparatuur, en wel binnen het jaar nadat zij die op de markt hebben gebracht. Die informatie bevat aanwijzingen over de verschillende onderdelen en materialen van de apparatuur, alsook over de plaatsen in de apparatuur waar zich gevaarlijke stoffen en preparaten bevinden. De informatie wordt door de producenten van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur aan de hergebruikscentra en de verwerkings- en recyclinginrichtingen verstrekt in de vorm van handboeken of via elektronische media.

3.6.3

De eindverkoper van loodstart- of andere batterijen moet op een duidelijk zichtbare plaats en wijze in elk van zijn verkooppunten een bericht aan brengen waarop onder de titel "AANVAARDINGSPLICHT AFVALBATTERIJEN" of "AANVAARDINGSPLICHT AFVALLOODSTARTBATTERIJEN" is aangegeven op welke wijze hij voldoet aan de bepalingen van dit besluit.

3.6.4, § 1

De producent van loodstart- en andere batterijen stelt vóór 1 juli van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM : 1° de totale hoeveelheid loodstart- en andere batterijen, uitgedrukt in kilogram, die in het Vlaamse Gewest werd verbruikt, opgesplitst naar elk van de volgende soorten : a) zink-bruinsteenbatterijen; b) alkali-mangaanbatterijen; c) kwikoxidebatterijen; d) zilveroxidebatterijen; e) zink-luchtbatterijen; f) nikkel-cadmiumbatterijen; g) loodstartbatterijen; h) overige batterijen; 2° de totale hoeveelheid afvalbatterijen en afvalloodstartbatterijen, uitgedrukt in kilogram, die in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht werd ingezameld, opgesplitst naar de soorten vermeld in 1°; 3° de inrichting(en) waar en de wijze waarop de ingezamelde afvalbatterijen en afvalloodstartbatterijen werden verwerkt; 4° de hoeveelheid gerecycleerde afvalstoffen; 5° een overzicht van de preventieve acties.

3.6.4, § 2

De eindverkoper, tussenhandelaar, producent van loodstart- of andere batterijen verschaffen aan de OVAM alle andere informatie die de OVAM nuttig acht voor de beoordeling van de overeenkomstig dit besluit te bereiken doelstelling.

3.7.3

De eindverkoper van olie moet op een duidelijk zichtbare plaats en wijze in elk van zijn verkooppunten een bericht aan brengen waarop onder de titel "AANVAARDINGSPLICHT AFGEWERKTE OLIE" is aangegeven op welke wijze hij voldoet aan dit besluit.

3.7.4, § 1

De eindverkoper en de tussenhandelaar van olie stellen vóór 1 juli van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM : de totale hoeveelheid afgewerkte olie, uitgedrukt in liter, die in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht in ontvangst werd genomen.

3.7.4, § 2

De producent van olie stelt vóór 1 juli van elk jaar de volgende gegevens over het voorgaande kalenderjaar ter beschikking van de OVAM : 1° de totale hoeveelheid olie, uitgedrukt in liter, die in het Vlaamse Gewest werd verbruikt; 2° de totale hoeveelheid afgewerkte olie, uitgedrukt in liter, die in het kader van de uitoefening van de aanvaardingsplicht werd ingezameld. Hij geeft daarbij op een gemotiveerde wijze aan wat de verliezen zijn die ontstaan door de consumptie; 3° de inrichting(en) waar en de wijze waarop de ingezamelde afgewerkte olie werd verwerkt; 4° de totale hoeveelheden aan stoffen, die voortkomen uit de verwerking van afgewerkte olie, uitgedrukt in liter, die : a) opnieuw werden gebruikt als olie; b) opnieuw geraffineerd werden; c) op een andere wijze nuttig werden toegepast; d) werden verwijderd.

3.7.4, § 3

De eindverkoper, tussenhandelaar, producent van olie verschaffen aan de OVAM alle andere informatie die de OVAM nuttig acht voor de beoordeling van de overeenkomstig artikel 3.7.1 te bereiken doelstellingen.

4.1.2, § 1

Onverminderd de geldende bepalingen inzake productverantwoordelijkheid is de houder van afvalstoffen die ze als secundaire grondstoffen in de handel brengt, verantwoordelijk voor de kwaliteit zoals bepaald in artikel 4.1.1 en stelt hij de OVAM onverwijld in kennis indien hij over informatie beschikt waaruit kan worden besloten dat een partij potentiële secundaire grondstoffen niet meer in aanmerking komt voor het beoogde gebruik als secundaire grondstof.

4.1.2, § 3

De analysegegevens worden bij de houder van afvalstoffen die als secundaire grondstof mogen worden gebruikt gedurende 5 jaar ter beschikking gehouden van de toezichthoudende ambtenaren.

4.2.1.2, § 1

De producenten van behandeld zuiveringsslib verstrekken aan de gebruikers alle informatie over de zuiveringsslibanalyse, bepaald in bijlage 4.2.1.C.

4.3.5, § 1

Een kopie van het gebruikscertificaat begeleidt altijd de secundaire grondstof.

4.3.5, § 2

Voor niet-verpakte secundaire grondstoffen legt de gebruiker, op verzoek, een kopie van het gebruikscertificaat voor aan de toezichthoudende ambtenaren.

4.3.5, § 3

Voor verpakte secundaire grondstoffen staan de gegevens van het gebruikscertificaat op de verpakking.

5.1.1.3, § 1

Voor het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen en KGA moet de opdrachtgever in het bezit zijn van een geldig verzekeringscontract.

5.1.1.3, § 7

De verzekeraar brengt de OVAM binnen 7 dagen op de hoogte van iedere beslissing van de verzekeraar tot opzegging, schorsing, beiëindiging of enigerlei andere handeling, toestand of situatie, waarvan de verzekeraar kennis neemt en die de dekking uit de overeenkomst in het gedrang brengt. Iedere schorsing of beiëindiging heeft slechts uitwerking drie maanden na deze mededeling aan de OVAM.

5.1.1.4, § 4

Al die gegevens moeten ingevuld worden vóór het vervoer aanvangt en ze moeten worden ondertekend en gedateerd door de opdrachtgever en voor gevaarlijke afvalstoffen ook door de producent. Als de hoeveelheid niet kan bepaald worden vóór het vertrek, mag de hoeveelheid ingevuld worden op de plaats van de bestemming.

5.1.1.4, § 7

De producent ontvangt een kopie van het tot zover ingevulde identificatieformulier.

5.1.1.4, § 8

Op de plaats van bestemming wordt het identificatieformulier door de bestemmeling gedateerd, eventueel aangevuld met de hoeveelheid, en voor ontvangst ondertekend. Hij ontvangt ter plaatse een kopie van het volledig ingevulde identificatieformulier.

5.1.1.4, § 9

De opdrachtgever houdt de originele volledig ingevulde identificatieformulieren gedurende een periode van minimaal tien jaar bij. De producent en de bestemmeling houden de kopieën bij van de identificatieformulieren die zij hebben ontvangen.

5.1.2.2.

De erkende overbrenger van afvalstoffen moet voldoen aan de volgende voorwaarden : 1° voldoende solvabel zijn om de overbrengingsactiviteiten te kunnen uitvoeren;2° de laatste vijf jaar geen effectieve strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen voor een overtreding van de wetgeving op het vlak van milieuhygiëne;3° over voldoende deskundigheid beschikken om de overbrengingsactiviteiten te kunnen uitvoeren;4° de erkende overbrenger van afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten die afkomstig zijn van brandbeveiligingssystemen, moet voldoen aan de opleidingseisen, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2007 inzake de certificering van technici voor brandbeveiligingssystemen die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten. 5.1.2.7, § 2

Elke formele wijziging van de administratieve gegevens van de erkende overbrenger wordt aan de OVAM meegedeeld en wordt in het register aangepast.

5.1.3.5, § 2

Elke wijziging in de geregistreerde gegevens wordt aan de OVAM meegedeeld en wordt in het register aangepast.

5.5.2.3, § 4

De producenten [..] van de producten zoals vermeld onder artikel 5.5.2.1,11° moeten tegen 1 januari 2004 een systeem opzetten dat over geheel Vlaanderen in een inzameling voorziet van gebruikte injectienaalden, rekening houdend met de verplichtingen die gelden in hoofde van de professionele gebruiker krachtens onderafdeling 5.5.3.

Zij dragen hiervan de volledige kosten, ongeacht de kosten in hoofde van de particuliere patiënt ingevolge artikel 5.5.2.4, 3. Zij zetten communicatiecampagnes op die ervoor zorgen dat de particulieren aan patiënten de naalden meegeven in de daarvoor opgezette inzamelkanalen.

5.5.3.1, § 6

Een lijst van medische afvalstoffen als bedoeld in 3, aangevuld met alle aanvullende risicohoudende en niet-risicohoudend medische afvalstoffen als bedoeld in 4 en 5, moet binnen elke instelling voor geneeskunde en elke geneeskundige praktijk ter beschikking worden gesteld van de toezichthoudend ambtenaar en van elke persoon die betrokken is bij de productie en de behandeling van medische afvalstoffen.

5.5.4.3, § 3

De erkende centra moeten het bewijs leveren van de bestemming van de materialen.

5.5.4.3, § 4, eerste zin

Het erkende centrum verleent alle informatie, die in het kader van de aanvaardingsplicht moet worden bijgehouden of verstrekt, aan de producenten, of aan degene die door hen is aangesteld.

5.5.4.3, § 4, voorlaatste en laatste zin

Het chassisnummer van een afgedankt voertuig dat het erkend centrum verlaat, wordt voorafgaandelijk meegedeeld aan het beheersorganisme.

Op elk moment moet op verzoek van de toezichthoudend ambtenaar een geactualiseerde lijst kunnen worden voorgelegd van de afgedankte voertuigen evenals van de afvalstoffen en materialen die aanvaard werden of van de hand gedaan werden, en die aanwezig zijn op de inrichting.

5.5.4.3, § 5

Het erkende centrum bezorgt aan de eigenaar een certificaat van vernietiging naar het voorbeeld, opgenomen in bijlage 5.5.4.1 van dit besluit. Het erkende centrum stuurt een afgestempelde verklaring van vernietiging op naar de dienstWegverkeer bij het ministerie van Verkeer en Infrastructuur, met vermelding van de datum van vernietiging. Het erkende centrum deponeert een stempel, die aangebracht wordt op het certificaat van vernietiging, bij de OVAM.

5.5.4.3, § 6

Het erkende centrum bezorgt jaarlijks aan de OVAM een rapport van de doorlichting van de bedrijfsactiviteiten door een onafhankelijke keuringsinstelling, geaccrediteerd op basis van EN 45004. Dit rapport geeft aan of het erkende centrum al dan niet voldoet aan de wettelijke bepalingen.

5.5.4.3, § 7

Het erkende centrum verleent op uitdrukkelijk verzoek van de OVAM de volgende overzichten in verband met de materialenstroom, waarbij het gewicht wordt uitgedrukt in kg : 1° een overzicht van de aangevoerde afgedankte voertuigen (aantal, totaalgewicht per categorie M1 of N1, lijsten van de chassisnummers); 2° een overzicht van de afgevoerde afgedankte voertuigen (aantal, totaalgewicht per categorie M1 of N1, lijsten van de chassisnummers); 3° een overzicht van de afgevoerde materialen (volgens hun gewicht, totaal per bestemming).

5.5.4.8, § 2

Elke wijziging van de administratieve gegevens van het erkende centrum wordt aan de OVAM meegedeeld. Elke andere wijziging wordt behandeld als een nieuwe erkenningsaanvraag.

5.5.8.3, § 1

Bedrijven die PCB's verwijderen, delen de hoeveelheid, de oorsprong en de aard van de aan hen geleverde PCB's, mee aan de OVAM.

5.5.8.3, § 2

De in 1 bedoelde gegevens worden door de bedrijven die PCB's verwijderen ter inzage gehouden van de plaatselijke overheid en de bevolking.

5.5.8.4, § 1, 1°, 2°, 3°en 4°

De houder van apparaten die PCB's bevatten, moet : 1° uiterlijk op 1 januari 1999 aan de OVAM ten minste kennis geven van : a) zijn naam en adres; b) plaats en omschrijving van de apparaten die PCB's bevatten en die hij in zijn bezit heeft, alsook de hoeveelheden PCB's in deze apparaten; c) de hoeveelheden PCB's die hij in zijn bezit heeft; d) de hoeveelheden gebruikte PCB's die hij in zijn bezit heeft; e) data en soorten behandeling of vervanging die worden uitgevoerd of overwogen. 2° Als die kennisgeving eerder is gebeurd met toepassing van het koninklijk besluit van 9 juli 1986 tot reglementering van de stoffen en preparaten die polychloorbifenylen en polychloorterfenylen bevatten, worden daarbij de eventuele wijzigingen vermeld ten aanzien van deze vroegere kennisgeving;3° na 1 januari 1999 aan de OVAM kennis geven van elke wijziging in de onder 1° beschreven situatie; 4° ervoor zorgen dat elk apparaat dat meer dan 1 liter PCB's bevat, wordt voorzien van een etiket. Voor sterkstroomcondensatoren geldt de drempel van 1 liter voor het totaal van de afzonderlijke onderdelen van een gecombineerd toestel. Apparaten waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat de vloeistoffen daarin tussen 0,05 en 0,005 gewichtsprocenten PCB's bevatten, mogen worden voorzien van een etiket waarop staat "verontreinigd met PCB's < 0,05 %". Een soortgelijk etiket moet ook worden aangebracht op de deuren van lokalen waar dit apparaat zich bevindt;

5.5.8.4, § 2

Elke wijziging van de informatie, verstrekt overeenkomstig 1, 1° en 2°, moet binnen drie maanden schriftelijk aan de OVAM worden meegedeeld.

5.5.9

De producenten [..] van luiers moeten voor 1 juli 2004 bij de OVAM een plan indienen voor de inzameling, hergebruik, recyclage en verwerking, van luiers, en de financiering ervan. Dit plan is geldig voor maximaal 3 jaar.

5.5.10

De producenten [..] van verpakte verbruiksgoederen die door de leidinggevende ambtenaar van de OVAM worden aangeduid als goederen die vaak terug te vinden zijn in het zwerfvuil, moeten tegen 1 januari 2005 een beheersplan opstellen en acties ondernemen om de aanwezigheid van hun verpakkingen in het zwerfvuil tegen te gaan. Het beheersplan handelt specifiek over mogelijke sensibiliseringsmaatregelen om een gedragsverandering te bekomen. Het beheersplan en een rapport van de acties worden ingediend bij de OVAM.

5.5.14, § 1

De beheerder van een haven stelt een passend plan op voor ontvangst en verwerking van scheepsafval.

5.5.14, § 5

De beheerders van de havens moeten jaarlijks door een onafhankelijke bedrijfsrevisor een audit laten uitvoeren, waarbij wordt toegezien op de correcte uitvoering van het kostendekkingssysteem, zoals uitgewerkt in het plan voor ontvangst en verwerking van scheepsafval. De resultaten van de audit moeten jaarlijks bezorgd worden aan de OVAM uiterlijk op 1 maart van het volgende jaar.

5.5.15, § 3

In geval van significante veranderingen in de werking van de haven, moet de beheerder van de haven dit onverwijld en per aangetekend schrijven aan OVAM meedelen.

5.5.16

De beheerder van de haven zorgt ervoor dat aan elke havengebruiker de volgende informatie wordt verstrekt : 1° een korte verwijzing naar het fundamentele belang van een behoorlijke afgifte van scheepsafval en ladingresiduen; 2° de locatie van de vaste havenontvangstvoorzieningen, met tekening/kaart; 3° een lijst van gewoonlijk verwerkte soorten scheepsafval en ladingresiduen; 4° een lijst van contactadressen, exploitanten en geboden diensten; 5° een beschrijving van de aanmeldingsprocedure; 6° een beschrijving van de afgifteprocedures; 7° een beschrijving van het tariefsysteem; 8° een beschrijving van de procedures voor het melden van vermeende tekortkomingen van havenontvangstvoorzieningen; 9° een beschrijving van de procedure voor het aanvragen van vrijstelling van de afgifteplicht, aanmelding en financiële bijdrage.

5.5.17, § 5

De aanmeldingsformulieren die de aangewezen instanties in het kader van deze procedure ontvangen, moeten gedurende een termijn van drie jaar bijgehouden worden.

5.5.21

De producenten van verduurzaamd hout moeten tegen 1 januari 2006 een beheersplan opstellen om de inzameling en de verwerking door energetische valorisatie van verduurzaamd houtafval te organiseren.

Het beheersplan wordt ingediend bij de OVAM.

5.5.22

De producenten van vloerbedekkingen moeten tegen 1 januari 2006 een beheersplan opstellen om de inzameling en de verwerking van vloerbedekkingsafval te organiseren. Het beheersplan wordt ingediend bij de OVAM.

5.5.23.2

De producenten en gebruikers van landbouwfolies leggen een gemeenschappelijk afvalbeheersplan ter goedkeuring voor aan de OVAM. Het beheersplan geldt voor een periode van 3 jaar. Het eerste afvalbeheersplan wordt ingediend voor 1 juli 2007.

5.5.23.5

In uitvoering van het beheersplan leggen de producenten en gebruikers van landbouwfolies jaarlijks een actielijst ter goedkeuring voor aan de OVAM.

5.5.23.5

De actielijst bevat een opsomming van de geplande acties met een duidelijke timing, vooropgestelde resultaten en taakverdeling.

6.1.3

Tenzij het anders bepaald is in dit hoofdstuk, zijn de volgende actoren ertoe gehouden afvalstoffengegevens te verschaffen op eenvoudig verzoek van de OVAM : 1° de overbrengers van afvalstoffen; 2° de inrichtingen voor het verwerken van afvalstoffen;3° de producenten van bedrijfsafvalstoffen; 4° de gemeenten en de verenigingen van gemeenten, belast met het afvalstoffenbeheer.

6.3.1.2, § 1

De producenten van bedrijfsafvalstoffen die zijn opgenomen in de selectie, vermeld in artikel 6.3.1.1, § 1, alsook de producenten van bedrijfsafvalstoffen die in de lijst van hinderlijke inrichtingen als bijlage I van titel I van het VLAREM zijn opgenomen met de letter R in de zevende kolom, brengen verslag uit over de in het vorige kalenderjaar geproduceerde afvalstoffen.

6.3.1.3, § 1

De verslaggeving gebeurt overeenkomstig artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag, voor de datum die daarin wordt bepaald, en door middel van het deelformulier « Identificatiegegevens » en het deelformulier « Afvalstoffenmelding voor producenten » van het integrale milieujaarverslag, waarvan het model is gevoegd als bijlage I bij het voormelde besluit.

6.3.1.3, § 2

Onverminderd het bepaalde in § 1 moeten producenten van bedrijfsafvalstoffen die in de lijst van hinderlijke inrichtingen als bijlage I van titel I van het VLAREM zijn opgenomen met de letter R in de zevende kolom, en van wie afvalstoffen buiten Vlaanderen verwerkt worden door middel van de verwijderinghandelingen D2 (uitrijden) of D3 (injectie in de diepe ondergrond), voor die afvalstoffen een aparte rapportering doen. Die rapportering moet gebeuren overeenkomstig artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag, voor de datum die daarin wordt bepaald, en door middel van het deelformulier « Bodememissies, verontreinigende stoffen uit afval » van het integrale milieujaarverslag, waarvan het model is gevoegd als bijlage I bij dit besluit.

6.3.2.1, § 1

De gemeentelijke overheden bezorgen jaarlijks vóór 1 april aan de OVAM een jaarrapport over de in het vorige kalenderjaar door hen of in hun opdracht ingezamelde afvalstoffen.

6.3.2.1, § 2

Het jaarrapport heeft betrekking op alle afvalstoffen, met inbegrip van de met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen die door of in opdracht van de gemeente werden ingezameld of opgehaald

6.3.2.2, § 1

Dit jaarrapport wordt schriftelijk of elektronisch bezorgd en bevat jaartotalen uit het afvalstoffenregister, vermeld in artikel 6.2.3, § 1.

6.3.2.2, § 2

Voor afvalstoffen die in aard, samenstelling of inzameling of verwerking verschillen, moeten afzonderlijke totalen worden ingevuld.

6.3.2.2, § 3

De OVAM bepaalt de vorm waarin het jaarrapport wordt opgemaakt en bezorgd, met inbegrip van de technische specificaties voor het elektronisch indienen van het rapport.

6.4.1

De overbrengers van afvalstoffen brengen verslag uit over de door hen in het vorige kalenderjaar overgebrachte afvalstoffen. De verslaggeving gebeurt overeenkomstig artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag, voor de datum die daarin wordt bepaald, en door middel van het deelformulier « Afvalstoffenmelding voor overbrengers » van het integrale milieujaarverslag, waarvan het model is gevoegd als bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag.

6.5.1

De verwerker van afvalstoffen die in Vlaanderen afvalstoffen invoert vanuit een ander land of gewest, brengt verslag uit over de in het vorige kalenderjaar door hem ingevoerde afvalstoffen. De verslaggeving gebeurt overeenkomstig artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag, voor de datum die daarin wordt bepaald en door middel van het deelformulier « Afvalstoffenmelding voor verwerkers » van het integrale milieujaarverslag, waarvan het model als bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag is gevoegd.

7.1.4.1, § 1

Elke wijziging die wordt aangebracht aan de gegevens vermeld in artikel 7.1.2.2., 1° en 7° of in het adres van het laboratorium wordt onmiddellijk met een aangetekende brief medegedeeld aan de OVAM.

7.1.4.2, 5°

Als het laboratorium analyses uitvoert waarvoor het niet erkend is, of als het analyses laat uitvoeren in een ander daartoe erkend laboratorium, moet de niet-erkenning of de uitbesteding voor de analyses in kwestie expliciet in het analyseverslag vermeld worden.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Mevr. H. CREVITS _______ Nota (1) In deze lijst duidt [...] op een deel van een bepaling dat niet beschouwd wordt als een milieu-inbreuk overeenkomstig artikel 16.1.2, 1° van het decreet.Deze tekens worden vermeld om de leesbaarheid van de rest van deze bepaling te verzekeren.

Bijlage IX Lijst van de milieu-inbreuken, in uitvoering van de artikelen 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Enig artikel. Het niet voldoen aan de hiernavolgende wettelijke verplichtingen als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater, wordt beschouwd als een milieu-inbreuk :

Artikel

Wettelijke verplichting

11

Ter beschikking houden van attesten en rapporten § 1. De eigenaar van een centraal stooktoestel zorgt ervoor dat het keuringsrapport bij het toestel kan blijven zolang dat ongewijzigd in gebruik is. § 2. De gebruiker en de eigenaar houden minstens de attesten van de laatste twee onderhoudsbeurten bij. De gebruiker bezorgt steeds tijdig een duplicaat van het attest aan de eigenaar indien deze maatregelen dient te nemen om defecten weg te werken, die tot zijn verantwoordelijkheid behoren, of indien de eigenaar erom verzoekt. § 3. De eigenaar van het centrale stooktoestel houdt het verwarmingsauditrapport bij zolang het toestel in gebruik is en geen nieuwe verwarmingsaudit werd uitgevoerd. § 4. De attesten en rapporten, bedoeld in § 1, § 2en § 3, worden ter beschikking gehouden van de afdeling of van de toezichthoudende ambtenaar en voorgelegd op eenvoudig verzoek. § 5. De eigenaar van het toestel bezorgt, op vraag, een duplicaat van de attesten en rapporten, bedoeld in § 1, § 2 en § 3, aan een nieuwe gebruiker.

14

Uitvoeren verwarmingsaudit § 1. De verwarmingsaudit, bedoeld in artikel 9, § 2, 1° en 2°, wordt, bij een centraal stooktoestel met een nominaal vermogen kleiner of gelijk aan 100 kW, uitgevoerd aan de hand van het rekeninstrument dat door de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, ter beschikking wordt gesteld. § 2. De verwarmingsaudit, bedoeld in artikel 9, § 2, 3° en artikel 9, § 3, wordt uitgevoerd aan de hand van software die door de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, ter beschikking wordt gesteld. § 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, bepaalt de inhoud van het verwarmingsauditrapport. § 4. De persoon die de verwarmingsaudit van het centrale stooktoestel heeft uitgevoerd : 1° verstrekt aan de eigenaar van het centrale stooktoestel informatie omtrent de bestaande steunmaatregelen van de overheid of derden met het oog op de vervanging van oudere ketels;2° adviseert de eigenaar van het centrale stooktoestel over vervanging van de ketel, over andere wijzigingen van het verwarmingssysteem en alternatieve oplossingen die een significante energiebesparing kunnen realiseren.

15, § 1

Afgeven en ter beschikking houden van attesten en rapporten § 1. De persoon die de keuring van een nieuw centraal stooktoestel, bedoeld in artikel 7, uitvoert, overhandigt aan de eigenaar een behoorlijk ingevuld keuringsrapport.

15, § 2

Afgeven en ter beschikking houden van attesten en rapporten § 2. De persoon die de gedeeltelijke of de volledige onderhoudsbeurt van artikel 8, 4°, heeft uitgevoerd overhandigt aan de gebruiker van het centrale stooktoestel het behoorlijk ingevulde reinigingsattest en/of het behoorlijk ingevulde verbrandingsattest. Een duplicaat ervan houdt hij gedurende minstens één jaar ter beschikking van de afdeling of van de toezichthoudende ambtenaar.

15, § 3

Afgeven en ter beschikking houden van attesten en rapporten § 3. De persoon die de verwarmingsaudit, bedoeld in artikel 9, heeft uitgevoerd, overhandigt aan de eigenaar van het centrale stooktoestel een verwarmingsauditrapport.

15, § 4

Afgeven en ter beschikking houden van attesten en rapporten § 4. De erkende technicus bezorgt de afdeling uiterlijk 2 maanden na het verloop van elk kalenderjaar een overzichtslijst van alle installaties welke hij dat kalenderjaar heeft gekeurd, onderhouden of aan een verwarmingsaudit heeft ontworpen, samen met het eindresultaat (al dan niet in orde bevonden) van elke door hem uitgevoerde controle.

15, § 5

Afgeven en ter beschikking houden van attesten en rapporten § 5. Een behoorlijk ingevuld reinigingsattest, verbrandingsattest, keuringsrapport of verwarmingsauditrapport bevat minstens de gegevens, gevraagd in het toepasselijke model uit bijlage III in duidelijk leesbare alfanumerieke tekens. Een rapport of attest is enkel geldig indien het behoorlijk werd ingevuld.

19, derde zin

De technicus is ertoe gehouden binnen de 14 kalenderdagen na datum van de beslissing tot intrekking van de erkenning het origineel van zijn erkenningsbewijs ervan aan de afdeling te bezorgen.

20, § 1

Verplichtingen van een erkende technicus § 1. De erkende technicus verstrekt aan de afdeling of aan de toezichthoudende ambtenaar alle inlichtingen en documenten die gevraagd worden, en toont het materiaal dat hij gebruikt bij het uitvoeren van de keuring, de onderhoudsbeurt of de verwarmingsaudit.

20, § 2

Verplichtingen van een erkende technicus § 2. De erkende technicus stelt de afdeling binnen een maand per aangetekend schrijven in kennis van elke wijziging in de gegevens die verband houden met zijn erkenning.

21, § 1, tweede zin

Het certificaat wordt opgemaakt volgens het model in bijlage V bij dit besluit.

27, § 1

Verplichtingen van een erkend opleidingscentrum § 1. Het erkende opleidingscentrum meldt tijdens de erkenningsperiode zonder verwijl elke wijziging in de gegevens die tot de erkenning geleid hebben aan de afdeling.

27, § 2

Verplichtingen van een erkend opleidingscentrum § 2. Het erkende opleidingscentrum licht de afdeling vooraf en tijdig in over de geplande lessen en examens.

27, § 3

Verplichtingen van een erkend opleidingscentrum § 3. Het erkende opleidingscentrum deelt de afdeling al de inlichtingen mee en stelt aan de afdeling alle documenten ter beschikking waar ze om vraagt.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Mevr. H. CREVITS

Bijlage X Lijst van de milieu-inbreuken, in uitvoering van de artikelen 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Enig artikel. Het niet voldoen aan de hiernavolgende wettelijke verplichtingen als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 inzake de certificering van koeltechnische bedrijven, wordt beschouwd als een milieu-inbreuk :

Artikel

Wettelijke verplichting

Art. 4, § 5, vierde zin

Een koelinstallatiebeheersysteem moet iedere vierentwintig maanden worden gekeurd.

Art. 4, § 6

Als uit de keuring blijkt dat verplichtingen, vermeld in artikel 5, niet zijn nagekomen of niet naar behoren zijn uitgevoerd, vermeldt de keuringsinstelling op het keuringscertificaat dat de vastgestelde non-conformiteiten in een keuringsrapport worden opgenomen. Bij een volgende keuring zal worden nagegaan of die tekortkomingen zijn weggewerkt.

Art. 5, § 4, derde lid

Het gecertificeerde koeltechnische bedrijf moet minstens één afschrift van de registraties aan de eigenaar of beheerder van de koelinstallatie bezorgen en, indien mogelijk, in het installatiegebonden logboek of register noteren.

Art. 5, § 4, vierde lid

Het gecertificeerde koeltechnische bedrijf moet de in deze paragraaf bedoelde gegevens gecentraliseerd bijhouden (met vermelding van de plaats en de datum van uitgevoerde werkzaamheden).

Art. 5, § 5

Het gecertificeerde koeltechnische bedrijf moet bovendien de volgende zaken gecentraliseerd bijhouden : 1° de hoeveelheid koelmiddel die werd bijgevuld in elke koelinstallatie op basis van de registraties, vermeld in § 4;2° de hoeveeheid koelmiddel die werd afgetapt van elke koelinstallatie op basis van de registraties, vermeld in § 4;3° de hoeveelheid koelmiddel die werd aangekocht, met vermelding van de datum van aankoop en de naam van de leverancier;4° de hoeveelheid koelmiddel die werd afgevoerd, met vermelding van de datum van afvoer en de naam van de ophaler van de koelmiddelen. Art. 5, § 6

Het gecertificeerde koeltechnische bedrijf moet de geregisteerde gegevens van de in dit artikel bedoelde activiteiten vijf jaar bewaren.

Art. 6, 2°

Een gecertificeerd koeltechnisch bedrijf moet : 2° de keuringsinstelling alle documenten en nuttige gegevens ter beschikking stellen waaruit blijkt dat de uitrustings- en werkingsvoorwaarden, vastgesteld door dit besluit, nageleefd worden; Art. 6, 3°

Een gecertificeerd koeltechnisch bedrijf moet : 3° indien nodig, de documenten die de controle mogelijk moeten maken, of een afschrift ervan, aan de keuringsinstelling bezorgen; Art. 6, 5°

Een gecertificeerd koeltechnisch bedrijf moet : 5° de keuringsinstelling alle inlichtingen meedelen over de technieken en uitslagen van de toegepaste werkmethoden en conclusies van de verrichte analysen en controles; Art. 7; eerste lid

Een gecertificeerd koeltechnisch bedrijf met een type I-koelinstallatiebeheersysteem heeft minstens één personeelslid in dienst dat beschikt over een attest van bekwaamheid in de koeltechniek.

Art. 10, § 3, tweede lid

Een examensysteem moet iedere vierentwintig maanden worden gekeurd door een keuringsinstelling.

Art. 11, § 1

Het gecertificeerde examencentrum moet beschikken over examenprocedures om de examens, vermeld in artikel 12, te organiseren.

Art. 11, § 2

Het gecertificeerd examencentrum moet beschikken over de nodige infrastructuur om die examens te organiseren. Voor het praktische gedeelte is de nodige infrastructuur beschreven in bijlage II bij dit besluit aanwezig.

Art. 11, § 3

Als een examen tot vaststelling van de bekwaamheid in de koeltechniek of een actualisatie-examen wordt georganiseerd, dan moet het gecertificeerde examencentrum een examenjury samenstellen. Hierbij moet ten minste aan de volgende voorwaarden worden voldaan : 1° de voorzitter van de examenjury is een burgerlijk ingenieur, een bio-ingenieur, een industrieel ingenieur, een technisch ingenieur of een persoon met minstens drie jaar aantoonbare ervaring in het afnemen van examens rond koeltechniek;2° minstens drie leden van de examenjury bezitten een geldig attest van bekwaamheid in de koeltechniek;3° minstens een van de leden van de examenjury is extern aan de certificatie-instelling en actief in de koelsector. Art. 12, § 2

Het gecertificeerde examencentrum bepaalt de inhoud van het examen, vermeld in artikel 8, § 2, aan de hand van de onderwerpen, vermeld in bijlage I. Art. 12, § 3

Als een persoon die in een ander gewest of een andere EU-lidstaat een diploma of attest inzake koeltechniek heeft behaald, een aanvraag tot deelname aan het examen, vermeld in artikel 8, § 2, c), indient om het attest van bekwaamheid in de koeltechniek te verkrijgen, dan moet het gecertificeerd examencentrum nagaan of het in een ander gewest of andere EU-lidstaat behaalde attest of diploma al dan niet voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 9.

Art. 12, § 4

Het gecertificeerd examencentrum bezorgt binnen twintig werkdagen die volgen op het examen een attest van bekwaamheid in de koeltechniek aan iedere persoon die geslaagd is voor het examen. Het afgeleverde attest wordt enkel uitgereikt aan een persoon en mag niet de naam van zijn eventuele werkgever bevatten.

Art. 12, § 5

Het gecertificeerde examencentrum bezorgt binnen twintig werkdagen die volgen op het examen aan de afdeling een lijst met personen aan wie een attest van bekwaamheid in de koeltechniek is uitgereikt.

Art. 16

De keuringsinstelling is ertoe verplicht om op basis van een klacht van ambtenaren van de afdeling een onderzoek in te stellen.

Art. 17

De keuringsinstelling bezorgt maandelijks aan de afdeling een overzicht van de gekeurde koelinstallatiebeheersystemen. Die rapportage bevat per koelinstallatiebeheersysteem dat is gekeurd een fiche met de volgende gegevens : 1° de gegevens van het koeltechnische bedrijf (naam, coördinaten vestigingsadres);2° datum van de uitgevoerde keuring;3° vermelding van het type koelinstallatiebeheersysteem dat werd gekeurd;4° het resultaat van de keuring;5° indien van toepassing, vermelding van vastgestelde tekortkomingen en de melding of in het verleden vastgestelde tekortkomingen zijn weggewerkt;6° een lijst van bevoegde koeltechnici. In geval van keuring van een examenbeheersysteem moet een fiche worden opgemaakt die de volgende gegevens bevat : 1° de gegevens van het gekeurde examencentrum (naam, coördinaten vestigingsadres);2° datum van de uitgevoerde keuring;3° het resultaat van de keuring;4° indien van toepassing, vermelding van vastgestelde tekortkomingen, melding of in het verleden vastgestelde tekortkomingen zijn weggewerkt. Art. 21, § 1

Voor koeltechnische bedrijven die binnen achttien maanden na de datum van inwerkingtreding van dit besluit al beschikken over een gekeurd koelinstallatiebeheersysteem van het type I en die maximaal tien bevoegde koeltechnici in dienst hebben die werkzaamheden aan koelinstallaties uitvoeren, geldt dat na twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit 25 % van de bevoegde koeltechnici houder moet zijn van een geldig attest van bekwaamheid in de koeltechniek. Na vier jaar moeten alle bevoegde koeltechnici beschikken over een attest van bekwaamheid in de koeltechniek.

Art. 21, § 2

Voor koeltechnische bedrijven die binnen achttien maanden na de inwerkingtreding van dit besluit al beschikken over een gekeurd koelinstallatiebeheersysteem van het type I en die meer dan tien bevoegde koeltechnici in dienst hebben die werkzaamheden aan koelinstallaties uitvoeren, geldt dat na twee jaar na de inwerkingtreding van dit besluit 25 % van de bevoegde koeltechnici houder moet zijn van een geldig attest van bekwaamheid in de koeltechniek. Na drie jaar moet 75 % van alle bevoegde koeltechnici beschikken over een attest van bekwaamheid in de koeltechniek. Na vier jaar moeten alle bevoegde koeltechnici beschikken over een attest van bekwaamheid in de koeltechniek.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Mevr. H. CREVITS

Bijlage XI Lijst van de milieu-inbreuken, in uitvoering van de artikelen 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Enig artikel. Het niet voldoen aan de hiernavolgende wettelijke verplichtingen als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 2007 inzake de certificering van technici voor brandbeveiligingssystemen die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten, wordt beschouwd als een milieu-inbreuk :

Artikel

Wettelijke verplichting

Art. 8, § 2

Om te kunnen worden erkend als examencentrum, moet het examencentrum voldoen aan de volgende minimumvoorwaarden : 1° examenprocedures bezitten voor het organiseren van het examen, vermeld in artikel 9;2° een examenjury samenstellen waarbij ten minste aan de volgende voorwaarden is voldaan : a) de jury bestaat uit minstens twee specialisten in de materie;b) de voorzitter van de examenjury is een burgerlijk ingenieur, een industrieel ingenieur, een technisch ingenieur of een persoon met minstens drie jaar aantoonbare ervaring in het afnemen van examens over die materie. Art. 9

Het gecertificeerde examencentrum bepaalt de inhoud van het examen tot vastelling van de bekwaamheid aan de hand van de onderwerpen, vermeld in bijlage I, die bij dit besluit is gevoegd.

Men slaagt voor het examen als zestig procent van de punten wordt behaald.

Het erkende examencentrum bezorgt binnen vijftien werkdagen na het examen een certificaat van bekwaamheid aan iedere persoon die voor het examen is geslaagd. Dat certificaat wordt opgemaakt volgens het model, opgenomen in bijlage II, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 10, § 1

Het erkende examencentrum is ertoe verplicht om minstens éénmaal per jaar een examen tot vaststelling van de bekwaamheid te organiseren.

Art. 10, § 2

Het erkende examencentrum bepaalt de praktische voorwaarden van de inschrijving voor en de organisatie van het examen tot vaststelling van de bekwaamheid.

Art. 10, § 3

Binnen twintig werkdagen na het examen wordt een verslag van de examenzitting met een aangetekende zending bezorgd aan de afdeling.

Dat verslag bevat ten minste de volgende elementen over het examen : 1° een lijst van de aanwezige examenjuryleden;2° een aanwezigheidslijst van alle kandidaten, die de handtekeningen van de kandidaten bevat;3° de vermelding van de behaalde percentages per kandidaat;4° de inhoud van het examen (vragenlijst);5° onregelmatigheden of bijzonderheden over het examen. Het verslag wordt ondertekend door de aanwezige juryleden. Bij het verslag wordt een lijst gevoegd met de personen aan wie een certificaat van bekwaamheid is uitgereikt met vermelding van voor- en achternaam, geboortedatum en certificaatnummer.

Art. 11, eerste lid

Het erkende examencentrum is ertoe verplicht om gemotiveerde klachten van ambtenaren van de afdeling te behandelen en te onderzoeken.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Mevr. H. CREVITS

Bijlage XII Lijst van de milieu-inbreuken, in uitvoering van de artikelen 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (1).

Enig artikel. Het niet voldoen aan de hiernavolgende wettelijke verplichtingen als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering, wordt beschouwd als een milieu-inbreuk :

Artikel

Wettelijke verplichting

103, eerste lid

De opdrachtgever van de bodemsaneringswerken stelt tijdig de volgende personen in kennis van de aanvang van de uitvoering van de bodemsaneringswerken : 1° de eigenaars en gebruikers van de gronden waar werken zullen plaatsvinden die noodzakelijk zijn om de bodemsanering uit te voeren;2° de eigenaars en gebruikers van de gronden waarop de uitvoering van de bodemsaneringswerken mogelijk een negatieve weerslag kan hebben. 116, tweede zin

De opvolgingsrapporten worden [...] bij de OVAM ingediend overeenkomstig de periodiciteit zoals die vastgelegd is in het conformiteitsattest van het risicobeheersplan.

189

Voor de start van de grondwerken meldt de uitvoerder grondwerken de startdatum aan een erkende bodembeheerorganisatie.

191

Tijdens het transport wordt een transportdocument bij de uitgegraven bodem gevoegd.

192

De uitvoerder grondwerken, de tussentijdse opslagplaats of het grondreinigingscentrum bezorgt een ontvangstverklaring aan de erkende bodembeheerorganisatie. Daarin wordt bevestigd dat de uitgegraven bodem overeenkomstig de grondverzettoelating is geleverd.

Op basis van de ontvangstverklaring levert de erkende bodembeheerorganisatie het bodembeheerrapport af aan de uitvoerder grondwerken, de tussentijdse opslagplaats of het grondreinigingscentrum.

De uitvoerder grondwerken, de tussentijdse opslagplaats of het grondreinigingscentrum bezorgt een kopie van het bodembeheerrapport aan de initiatiefnemer grondwerken en aan de eindgebruiker.

195

Tijdens het transport wordt een transportdocument bij de uitgegraven bodem gevoegd.

200, eerste, tweede en derde lid

Bij het transport naar een tussentijdse opslagplaats of een grondreinigingscentrum van meer dan 250 m3 uitgegraven bodem of van meer dan 50 m3 uitgegraven bodem waarvoor de opmaak van een technisch verslag verplicht is, meldt de uitvoerder grondwerken dat transport aan een erkende bodembeheerorganisatie.

Tijdens het transport wordt een transportdocument bij de uitgegraven bodem gevoegd.

De tussentijdse opslagplaats of het grondreinigingscentrum meldt de ontvangst van de uitgegraven bodem aan de erkende bodembeheerorganisatie.

201, § 1

Voor het gebruik van de aangevoerde uitgegraven bodem, waarvoor de opmaak van een technisch verslag verplicht is, volgt de niet-erkende tussentijdse opslagplaats of het niet-erkende grondreinigingscentrum de procedure via een erkende bodembeheerorganisatie, vermeld in artikel 185 tot en met 192.

201, § 2

Voor het gebruik van de aangevoerde uitgegraven bodem, waarvoor de opmaak van een technisch verslag verplicht is, volgt de erkende tussentijdse opslagplaats of het erkende grondreinigingscentrum de procedure, vermeld in artikel 193 tot en met 196.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Mevr. H. CREVITS _______ Nota (1) In deze lijst duidt [...] op een deel van een bepaling dat niet beschouwd wordt als een milieu-inbreuk overeenkomstig artikel 16.1.2, 1° van het decreet.Deze tekens worden vermeld om de leesbaarheid van de rest van deze bepaling te verzekeren.

^