Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 december 2008

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/12/2008 pub. 19/01/2009 numac 2008003493 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Love is... », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 12/12/2008 pub. 19/12/2008 numac 2008010006 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot vaststelling van de territoriale bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechtbanken type koninklijk besluit prom. 12/12/2008 pub. 02/06/2009 numac 2009014118 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van gerechtelijke politie aan sommige agenten van het Directoraat-generaal Vervoer te Land die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake personen- en wegvervoer type koninklijk besluit prom. 12/12/2008 pub. 02/06/2009 numac 2009014120 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van gerechtelijke politie aan sommige agenten van het Directoraat-generaal Vervoer te Land die belast worden met de controle op de naleving van diverse wetten en reglementen inzake personen- en wegvervoer type koninklijk besluit prom. 12/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009022041 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 1969 houdende vaststelling voor het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, van de bijzondere regelen betreffende het ingaan van het pensioenrecht en van de bijkomende toepassingsmodaliteiten van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn en van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/12/2008 pub. 17/12/2008 numac 2008003481 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 december 2008-2011, van de Staatsbon op 5 jaar - 4 december 2008-2013 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2008-2016 type ministerieel besluit prom. 12/12/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008021113 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het attest als bedoeld in artikel 9, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het geldelijke statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type ministerieel besluit prom. 12/12/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008021115 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het functieprofiel als bedoeld in artikel 9 van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type ministerieel besluit prom. 12/12/2008 pub. 22/12/2008 numac 2008021114 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de verslagen die in het kader van de stage of de proefperiode moeten opgesteld worden als bedoeld in de artikelen 18, 20 en 26 van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type ministerieel besluit prom. 12/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008022686 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 januari 2006 houdende erkenning van de personeelsleden van de sociale verzekeringskas "HDP Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen" belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 12/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009200489 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 03 en 07 van organisatieafdelingen 10 en 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 12/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009200491 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008. type ministerieel besluit prom. 12/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009200492 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 04 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 12/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009200493 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 12/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009200490 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

arrest

type arrest prom. 12/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008001041 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor röntgenapparatuur voor diagnostisch gebruik in de tandheelkunde

decreet

type decreet prom. 12/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008029670 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type decreet prom. 12/12/2008 pub. 13/01/2009 numac 2008029672 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de bestrijding van sommige vormen van discriminatie type decreet prom. 12/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2008204811 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 inzake de beheersovereenkomsten, de interne controle en interne audit type decreet prom. 12/12/2008 pub. 13/03/2009 numac 2009029108 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bevordering van de organisatie van de eerste graad en houdende diverse maatregelen inzake onderwijs type decreet prom. 12/12/2008 pub. 28/04/2009 numac 2009029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de tweede aanpassing van de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type decreet prom. 12/12/2008 pub. 04/02/2009 numac 2009035086 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij type decreet prom. 12/12/2008 pub. 12/02/2009 numac 2009200405 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de **** **** om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel en het decreet van 7 mei 2004 betreffende het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap ''**** **** voor Rekrutering en Selectie'' en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de **** **** om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2008 pub. 08/01/2009 numac 2008027154 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** tot aanwijzing van de sociale inspecteurs die toezicht en controle zullen uitoefenen op de naleving van de wetgeving betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008204621 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van 6 december 2007 tot oprichting van een tijdelijke cel voor de controle van de lokale mandaten type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008204624 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008204622 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van grote ondernemingen en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van dat decreet type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2008 pub. 24/12/2008 numac 2008204623 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, alsook van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van dat decreet type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008204625 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 19 juni 1989 houdende organisatie van de erkenning en de toekenning van toelagen aan de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008204626 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 6 november 2008 betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie in de steden en gemeenten van Wallonië type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2008 pub. 23/12/2008 numac 2008204627 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 november 2008 betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie in de steden en gemeenten van Wallonië voor wat betreft de aangelegenheden waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgeheveld

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2008204676 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de werking van de adviescommissies bedoeld in artikel 44 van het decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2008204675 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 14/01/2009 numac 2008204696 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008204765 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de begroting van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" voor het jaar 2008

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 13/01/2009 numac 2008204812 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een kind- en jongere-effectrapport

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009029041 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen bruto gemiddelde kost van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2009 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009029045 bron ministerie van de franse gemeenschap 12 DECEMBER 2008 - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Raad van beroep van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke, protestantse, Israëlitische, orthodoxe en islamitische godsdiensten van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2008 pub. 25/02/2009 numac 2009029064 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2003 tot vaststelling van de weddeschalen van het administratief, gespecialiseerd, meesters-, vak- en dienstpersoneel van de universiteiten en de universitaire faculteit van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009029080 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de inwerkingtreding op 1 januari 2009 van het decreet van 14 november 2008 tot wijziging van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009029083 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1965 houdende bezoldigingsregeling van het wetenschappelijk personeel van de Staat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2008 pub. 24/03/2009 numac 2009029127 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en van de instellingen van openbaar nut die onder het Sectorcomité XVII ressorteren ter uitvoering van het protocol nr. 312. - Forfaitaire weddeverhoging op 1 december 2008

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 15/01/2009 numac 2009035012 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 betreffende het brevet van bootman type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 15/01/2009 numac 2009035013 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1999 betreffende het brevet van havenloods type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 28/01/2009 numac 2009035040 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden van de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 02/02/2009 numac 2009035043 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 betreffende de ambtshalve concordantie type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 26/01/2009 numac 2009035053 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot uitvoering van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 19/02/2009 numac 2009035085 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 19/02/2009 numac 2009035137 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0140B voor het begrotingsjaar 2008 type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 19/02/2009 numac 2009035138 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CE0102B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009035162 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 25/11/2009 numac 2009036063 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een eenmalige forfaitaire subsidie voor informatisering aan initiatieven voor preventieve gezinsondersteuning en de toekenning van een forfaitaire subsidie voor brandveiligheid aan kinderopvanginitiatieven type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 19/01/2009 numac 2009200021 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 19/01/2009 numac 2009200020 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 tot invoering van de tewerkstellingspremie type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 19/01/2009 numac 2009200026 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 houdende de toekenning van subsidies, afkomstig van de aan de Vlaamse Gemeenschap toebedeelde winst van de Nationale Loterij, aan het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2008 pub. 13/01/2009 numac 2009200029 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering inzake de inwerkingtreding van het artikel 6 van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek en de werking van de "Conseil supérieur wallon des Forêts et de la Filière Bois"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 19/01/2009 numac 2009200032 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven en slechthorenden ten laste neemt type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 22/01/2009 numac 2009200059 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de facultatieve subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor proefprojecten sociale passiefwoningen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2008 pub. 16/01/2009 numac 2009200061 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 22/01/2009 numac 2009200083 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 1993 tot vaststelling van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 23/01/2009 numac 2009200084 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 houdende de wijze van vereffening van een vrij besteedbaar bedrag en de toekenning ervan aan de minderjarigen aan wie residentiële jeugdhulpverlening geboden wordt, ter uitvoering van een beschikking van de jeugdrechtbank of van een advies van het bureau voor bijzondere jeugdbijstand, in voorzieningen die erkend en gesubsidieerd zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 22/01/2009 numac 2009200086 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de facultatieve subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor de vervanging van oude individuele verwarmingstoestellen door hoogrendementskachels of door centrale verwarming met condenserende ketels type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 22/01/2009 numac 2009200088 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 betreffende de toekenning van dienstencheques voor kinderopvang type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 29/01/2009 numac 2009200195 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 03/02/2009 numac 2009200199 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 12/02/2009 numac 2009200369 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende beëindiging van het mandaat van administrateur-generaal van het intern verzelfstandigd agentschap Toerisme Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 16/02/2009 numac 2009200368 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende machtiging aan de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening tot herschikking van kredieten naar programma CE basisallocatie 61.10 zijnde "dotatie aan het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eénmalige Investeringsuitgaven" type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 12/02/2009 numac 2009200376 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanstelling van een waarnemend administrateur-generaal bij het intern verzelfstandigd agentschap Toerisme Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 17/02/2009 numac 2009200402 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 houdende wijziging van de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden, gecoördineerd op 18 december 1991, en houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2008 pub. 09/02/2009 numac 2009200413 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toelagen "Horizon Europe" met betrekking tot de voorbereiding, de indiening en de onderhandeling van onderzoeks-, ontwikkelings- of innovatieprojecten in het kader van internationale samenwerkingsverbanden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 20/02/2009 numac 2009200620 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het beheer van de DAB ICT en tot regeling van de bevoegdheden van en de delegatie aan de ICT-manager type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 25/02/2009 numac 2009200673 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende de projectmatige financiering van toegepast collectief onderzoek voor de land- en tuinbouwsector type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 25/02/2009 numac 2009200738 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2002 betreffende de ondersteuning van interfaceactiviteiten van de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 25/02/2009 numac 2009200741 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 houdende de oprichting van een programma voor de bevordering van technologietransfer door instellingen van hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 26/02/2009 numac 2009200748 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de instelling van een financieringskanaal voor het strategisch basisonderzoek in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/03/2009 numac 2009200846 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de steun aan projecten van onderzoek en ontwikkeling van het bedrijfsleven in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 06/03/2009 numac 2009200844 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 26/03/2009 numac 2009201252 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid en tot regeling van de presentiegelden en vergoedingen van de leden type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 23/04/2009 numac 2009201723 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot regeling van de steun aan projecten van innovatiestimulering, technologisch advies en collectief onderzoek op verzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/12/2008 pub. 08/06/2009 numac 2009202466 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van de statuten van de "SA FIWAPAC"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 16/08/2011 numac 2011204038 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een subsidie-enveloppe en kwaliteitslabel aan de opvoedingswinkels

vergunning

type vergunning prom. 12/12/2008 pub. 20/01/2009 numac 2009031023 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 08/04 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2009, bekrachtigd bij Collegebesluit nr. 08/483

programmadecreet

type programmadecreet prom. 12/12/2008 pub. 20/03/2009 numac 2009029130 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende verscheidene maatregelen betreffende de radio-omroep, de oprichting van een begrotingsfonds voor de financiering van programma's voor het opsporen van kankers, de onderwijsinrichtingen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra en de schoolgebouwen
^