Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 07 juli 2023
gepubliceerd op 04 oktober 2023

Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft de magnetische velden van hoogspanningsverbindingen

bron
vlaamse overheid
numac
2023044731
pub.
04/10/2023
prom.
07/07/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 JULI 2023. - Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft de magnetische velden van hoogspanningsverbindingen


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de wet van 12 juli 1985 betreffende de bescherming van de mens en van het leefmilieu tegen de schadelijke effecten en de hinder van niet-ioniserende stralingen, infrasonen en ultrasonen, artikel 3, gewijzigd bij de wet van 21 december 1998; - het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 5.4.1, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten, artikel 16.1.2, 1°, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 04/02/2008 numac 2008035094 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 2, 17°, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 sluiten en gewijzigd bij de decreten van 22 november 2013 en 8 juni 2018, en artikel 16.4.27, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 04/02/2008 numac 2008035094 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 2, 17°, van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 sluiten en gewijzigd bij het decreet van 8 juni 2018.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 16 september 2022. - De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) heeft advies gegeven op 31 oktober 2022. - De Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed (SARO) heeft advies gegeven op 26 oktober 2022. - De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) heeft advies gegeven op 31 oktober 2022. - De Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Vlaamse Raad WVG) heeft advies gegeven op 31 oktober 2022. - Het voorontwerp van dit besluit is van 11 oktober tot en met 10 november 2022 gepubliceerd op de website van het Departement Omgeving en is gedurende die periode ook ter inzage gelegd. Tijdens die termijn kon elke persoon zijn opmerkingen meedelen. - De Raad van State heeft advies 73.398/1 gegeven op 3 mei 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Artikel 1.Aan artikel 1.1.2 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2023, wordt een rubriek met definities toegevoegd, die luidt als volgt: "DEFINITIES MAGNETISCHE VELDEN VAN HOOGSPANNINGSVERBINDINGEN (hoofdstuk 2.18 en 6.14) 1° hoogspanningsverbindingen: de bovengrondse leidingen voor elektriciteit met een nominale spanning van 30 kV of hoger of de ondergrondse kabels voor elektriciteit met een nominale spanning van 30 kV of hoger.".

Art. 2.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2023, wordt een hoofdstuk 6.14, dat bestaat uit artikel 6.14.1 tot en met 6.14.4, ingevoegd, dat luidt als volgt: "Hoofdstuk 6.14. Magnetische velden die afkomstig zijn van hoogspanningsverbindingen

Art. 6.14.1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de magnetische velden die afkomstig zijn van hoogspanningsverbindingen met een frequentie van 50 Hz.

Art. 6.14.2. De waarden voor magnetische fluxdichtheid in µT die zijn opgenomen in de volgende tabel, gelden als maximale waarden voor het ogenblikkelijke niveau zonder uitmiddeling van magnetische velden:

frequentie: f in Hz

magnetische fluxdichtheid (µT)

50

100


Art. 6.14.3. De netbeheerder van een hoogspanningsverbinding houdt een register bij dat de stroombelasting van de hoogspanningsverbindingen in kwartierwaarden bevat. Het voormelde register wordt actueel gehouden en bevat de belastingscijfers voor een periode van minstens één jaar. Als de hoogspanningsverbinding nog geen volledig jaar in gebruik is genomen, bevat het voormelde register alle beschikbare belastingscijfers vanaf de ingebruikname.

De netbeheerder houdt het register, vermeld in het eerste lid, ter beschikking van de toezichthouder of het departement. Op verzoek van de toezichthouder of het departement, bezorgt de netbeheerder een kopie van het register, vermeld in het eerste lid, dat is bijgewerkt tot en met de dag van het voormelde verzoek.

Art. 6.14.4. De meetprocedure en de meetstrategie voor magnetische velden die afkomstig zijn van hoogspanningsverbindingen, zijn vastgelegd in bijlage 6.14".

Art. 3.Aan hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2023, wordt een bijlage 6.14 toegevoegd, die bij dit besluit is gevoegd. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Art. 4.Aan artikel 1 van bijlage VII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019, 10 juni 2022 en 24 juni 2022, worden de volgende rijen toegevoegd:

6.14.3, eerste lid

De netbeheerder van een hoogspanningsverbinding houdt een register bij dat de stroombelasting van de hoogspanningsverbindingen in kwartierwaarden bevat. Het voormelde register wordt actueel gehouden en bevat de belastingscijfers voor een periode van minstens één jaar.

Als de hoogspanningsverbinding nog geen volledig jaar in gebruik is genomen, bevat het voormelde register alle beschikbare belastingscijfers vanaf de ingebruikname.

6.14.3, tweede lid

De netbeheerder houdt het register, vermeld in het eerste lid, ter beschikking van de toezichthouder of het departement. Op verzoek van de toezichthouder of het departement, bezorgt de netbeheerder een kopie van het register, vermeld in het eerste lid, dat is bijgewerkt tot en met de dag van het voormelde verzoek.


". HOOFDSTUK 3. - Slotbepaling

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 juli 2023.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^