Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 16 november 2012
gepubliceerd op 19 december 2012

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

bron
vlaamse overheid
numac
2012036248
pub.
19/12/2012
prom.
16/11/2012
ELI
eli/besluit/2012/11/16/2012036248/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 NOVEMBER 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012035464 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen sluiten tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, artikel 3, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2010;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 10.3.4, § 4, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035914 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij type decreet prom. 07/05/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035927 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, tot aanvulling ervan met een titel Agentschappen en tot wijziging van diverse andere wetten en decreten sluiten en gewijzigd bij het decreet van 19 mei 2006, en artikel 16.5.2, § 1, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008035231 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade sluiten en vervangen bij het decreet van 23 december 2010;

Gelet op het decreet van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2011 pub. 28/02/2012 numac 2012035118 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen sluiten betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, artikelen 5, 6, § 1 en § 3, artikel 9, § 1, derde lid, artikel 13, § 1 en § 2, artikelen 14, 21, 32, 39, § 1 en § 2, artikel 40 en 41;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012035464 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen sluiten tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 juli 2012;

Gelet op advies 51.811/1/V van de Raad van State, gegeven op 11 september 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning

Artikel 1.Aan bijlage 1, rubriek 2, bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012035464 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen sluiten, wordt aan de tabel een volgend onderdeel toegevoegd : « Uitzonderingen : De opslag van heel kleine huishoudelijke afgedankte elektrische en elektronische apparaten als vermeld in artikel 1.2.1, § 2, 94°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012035464 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen sluiten tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, met uitzondering van lampen en rookmelders, is geen inrichting voor de verwerking van afvalstoffen als er cumulatief aan de volgende voorwaarden wordt voldaan : 1° de opslag vindt plaats in een geschikt recipiënt op een plaats waar maximaal twee maal per jaar gedurende maximaal zeven aansluitende kalenderdagen heel kleine huishoudelijke afgedankte elektrische en elektronische apparaten worden opgeslagen;2° uiterlijk drie werkdagen na de afsluiting van de periode, vermeld in punt 1°, wordt alles opgehaald door een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, die daarover een overeenkomst heeft gesloten met een beheersorganisme ter uitvoering van een milieubeleidsovereenkomst of met een producent die beschikt over een goedgekeurd individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan;3° het afgiftebewijs wordt door de exploitant van de inrichting verzonden aan het beheersorganisme of de producent met een goedgekeurd afvalpreventie- en afvalbeheerplan, waarmee wordt samengewerkt;4° de actie wordt gekoppeld aan educatieve acties inzake preventie, hergebruik en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten.». HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Art. 2.Aan artikel 78/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « In afwijking van het eerste lid wordt voor de kosten die gemaakt zijn voor de uitvoering en de tenuitvoerlegging van maatregelen door de toezichthouders van de OVAM die toezicht uitoefenen op de toepassing van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming en de uitvoeringsbesluiten ervan en op de toepassing van artikel 12 van het decreet van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2011 pub. 28/02/2012 numac 2012035118 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen sluiten betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, als de ambtenaar, vermeld in artikel 16.5.2, § 1, eerste lid van het decreet van 5 april 1995, de leidend ambtenaar van de OVAM aangewezen. ». HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012035464 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen sluiten tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

Art. 3.In artikel 1.2.1, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012035464 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen sluiten tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1° worden de woorden « soorten minerale of synthetische smeerolie » vervangen door de zinsnede « soorten minerale, synthetische, plantaardige of dierlijke smeerolie »; 2° in punt 45° wordt de zinsnede « in artikel 1.2.1, § 2, 53° » vervangen door de zinsnede « in punt 54° »; 3° in punt 60° worden de woorden « minerale of synthetische basis » vervangen door de zinsnede « minerale, synthetische, plantaardige of dierlijke basis »;4° er worden een punt 92° tot en met 94° toegevoegd, die luiden als volgt : « 92° afgedankte elektrische en elektronische apparatuur : elektrische of elektronische apparaten die afvalstoffen vormen in de zin van artikel 3, 1°, van het Materialendecreet, daaronder begrepen alle onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen die deel uitmaken van het product op het moment dat het wordt afgedankt;93° huishoudelijke afgedankte elektrische en elektronische apparatuur : afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die afkomstig is van particuliere huishoudens, en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die afkomstig is van commerciële, industriële, institutionele en andere bronnen en die naar aard en hoeveelheid met die van particuliere huishoudens vergelijkbaar is. Afval van elektrische en elektronische apparatuur die waarschijnlijk zowel door particuliere huishoudens als door andere gebruikers dan particuliere huishoudens wordt gebruikt, wordt in elk geval als afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van particuliere huishoudens aangemerkt; 94° heel kleine afgedankte elektrische en elektronische apparatuur : afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zonder buitenafmetingen van meer dan 25 cm.».

Art. 4.In artikel 2.2.7, § 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt de zin « De minister stelt vast welke gegevens er worden opgenomen in het register.» vervangen door de zin « De minister stelt nadere regels vast voor de vorm en de inhoud van het register en voor de registratieprocedure. »; 2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt : « Op eenvoudig verzoek van de OVAM of de toezichthouder moet de betreffende inrichting of onderneming de conformiteit met de Europese eisen kunnen aantonen.Niet-conformiteit kan aanleiding geven tot schrapping uit het register. De minister kan vaststellen welke informatie beschikbaar moet zijn om de conformiteit te kunnen aantonen en stelt nadere regels vast voor de schrapping uit het register. ».

Art. 5.In artikel 2.4.2.2, 2°, van hetzelfde besluit wordt punt b) vervangen door wat volgt : « b) als de aanvrager een rechtspersoon is : naam, rechtsvorm, ondernemingsnummer, adres van de maatschappelijke zetel, naam en contactadres van de verantwoordelijke, telefoonnummer en eventueel faxnummer en e-mailadres; ».

Art. 6.In artikel 3.4.6.4, tweede lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in punt 1° worden de woorden « werd verbruikt » vervangen door de woorden « op de markt is gebracht »;2° er wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt : « 5° de totale hoeveelheid biodegradeerbare olie, uitgedrukt in liter, die in het Vlaamse Gewest op de markt is gebracht.».

Art. 7.In artikel 4.3.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012035546 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4.3.2, 4.5.3, 6.1.1.4, 6.1.3.1, 12.3 en bijlage 5.2.4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012035545 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, wat betreft twee kleine technische wijzigingen aan de regeling van het gebruik van uitgegraven bodem sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden tussen het woord « aangeboden » en de woorden « en afzonderlijk » de woorden « door de afvalstoffenproducent » ingevoegd;2° aan het eerste lid worden een punt 17° en 18° toegevoegd, die luiden als volgt : « 17° houtafval;18° metaalafval.»; 3° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt : « In afwijking van het eerste lid mag de afvalstoffenproducent verschillende afvalfracties die in aanmerking komen voor hoogwaardige materiaalrecyclage, alsook houtafval, samenvoegen in dezelfde recipiënt, op voorwaarde dat het droge, niet-gevaarlijke afvalfracties zijn waarbij de samenvoeging van de fracties het uitsorteren en de hoogwaardige verwerking van de afzonderlijke afvalfracties niet verhindert.De recipiënt moet worden overbracht naar een vergunde sorteerinrichting waar de fracties volledig worden uitgesorteerd. De samengevoegde fracties moeten worden gespecificeerd in het contract, vermeld in artikel 6.1.1.4. »; 4° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 8.In hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012035546 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4.3.2, 4.5.3, 6.1.1.4, 6.1.3.1, 12.3 en bijlage 5.2.4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012035545 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, wat betreft twee kleine technische wijzigingen aan de regeling van het gebruik van uitgegraven bodem sluiten, wordt een artikel 4.3.4 ingevoegd, dat luidt als volgt : « Art. 4.3.4. In voorkomend geval moeten ten minste de volgende afvalstoffen die afkomstig zijn van de zeevaart, gescheiden worden aangeboden en verder afzonderlijk worden gehouden bij de ophaling of inzameling : 1° plastic;2° voedselafval, inclusief internationaal keukenafval;3° spijsolie en -vetten;4° papier en karton;5° metaal;6° glazen flessen en bokalen;7° as van de verbrandingskamer;8° dierlijke karkassen;9° vistuig;10° cargoresiduen;11° grijs water;12° zwart water;13° andere kleine gevaarlijke afvalstoffen, zoals : a) batterijen;b) verfafval;c) afgedankte vuurpijlen;d) lichtarmaturen;14° oliehoudende vaste afvalstoffen;15° bilges en sludge;16° andere occasionele afvalstoffen, zoals : a) waswater dat afkomstig is van het cleanen van de ruimen;b) ballast van tank sediment;c) hull biofouling;d) antifouling paintresidues;e) sludge, afkomstig van afvalwaterbehandeling aan boord;f) afval, afkomstig van apparatuur ter voorkoming van luchtemissies;g) afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.».

Art. 9.In artikel 5.2.4.2, § 1, eerste lid, 4°, van hetzelfde besluit worden de woorden »als het chassisnummer geblokkeerd is in het repertorium van de motorvoertuigen en de aanhangwagens » opgeheven.

Art. 10.In artikel 5.2.10.3, § 5, van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : « De beheerders van de zeehavens, het Zeekanaal, het Albertkanaal en van de vissershavens moeten elke drie jaar door een onafhankelijke bedrijfsrevisor een audit laten uitvoeren, waarbij wordt toegezien op de correcte uitvoering van het kostendekkingssysteem, zoals uitgewerkt in het plan voor de ontvangst en verwerking van scheepsafval. De resultaten van de audit moeten onmiddellijk bezorgd worden aan de OVAM. ».

Art. 11.In artikel 5.2.10.6, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt tussen de woorden « aankomst in de haven » en de woorden « aan de instantie » de zinsnede, « hetzij via zijn agent of zijn vertegenwoordiger in de haven, hetzij rechtstreeks » ingevoegd;2° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « De agent of de vertegenwoordiger die de ingevulde aanmelding ontvangt van de kapitein van het schip, moet die onveranderd bezorgen aan het havenbedrijf.».

Art. 12.In artikel 5.2.10.9, § 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 2°, worden tussen de woorden « van de » en het woord « aanloopfrequentie » de woorden « dienstregeling en de regelmatige » ingevoegd;2° in het eerste lid, 3°, worden tussen de woorden « bijdragen in een haven » en de woorden « die op de » de zinsnede « van een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of HELCOM, » ingevoegd;3° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : « De vrijstelling kan verleend worden voor de termijn van de opgegeven dienstregeling.».

Art. 13.Aan hoofdstuk 5, afdeling 5.3, van hetzelfde besluit wordt een onderafdeling 5.3.7, die bestaat uit artikel 5.3.7.1, toegevoegd, die luidt als volgt : « Onderafdeling 5.3.7. - Voorwaarden voor het gebruik van afvalbanden als afdekmateriaal op voedersilo's Art. 5.3.7.1. Afvalbanden mogen worden gebruikt als afdekmateriaal op voedersilo's onder de volgende voorwaarden : 1° het aantal silobanden dat aanwezig is op een landbouwbedrijf, moet in verhouding staan tot het aantal banden dat nodig is om de voedersilo's van dat bedrijf af te dekken;2° als de banden op een bepaald moment niet gebruikt worden als afdekmateriaal op de voedersilo's, moeten ze ordelijk worden gestapeld op een vloeistofdichte vloer.».

Art. 14.In artikel 6.1.1.6, § 2, derde lid, van hetzelfde besluit worden de zinnen « Om de vier jaar moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. Het verslag van elke keuring wordt binnen de twee maanden na de keuring door de keuringsinstelling ter beschikking gesteld van de OVAM. » opgeheven.

Art. 15.Aan artikel 6.1.3.1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012035546 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4.3.2, 4.5.3, 6.1.1.4, 6.1.3.1, 12.3 en bijlage 5.2.4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012035545 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, wat betreft twee kleine technische wijzigingen aan de regeling van het gebruik van uitgegraven bodem sluiten, wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt : « De kennisgever, vermeld in Verordening (EG) 1013/2006 van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen, wordt beschouwd als geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar voor de transporten die gevat zijn door een goedgekeurde kennisgeving. De kennisgever wordt niet opgenomen in het register, vermeld in het tweede lid, tenzij hij een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar heeft bekomen volgens de procedure, vermeld in artikel 6.1.3.2 en 6.1.3.3. » .

Art. 16.In artikel 6.2.4, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede « op iban : BE53 4354 5089 2153, BIC KREDBEBB van de OVAM » vervangen door de zinsnede « op IBAN : BE61 3751 1171 8417, BIC : BBRUBEBB van de OVAM ».

Art. 17.In artikel 7.2.1.1, eerste lid, 1°, van hetzelfde besluit wordt tussen het woord « in » en het woord « liter » de zinsnede « ton, kubieke meter, » ingevoegd.

Art. 18.In artikel 7.2.1.2, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° aan punt 3° wordt de zinsnede « of de naam en het identificatienummer van het schip waar de afvalstoffen werden ingezameld, alsook de vermelding van de ligplaats;» toegevoegd; 2° in punt 4° wordt tussen het woord « in » en het woord « liter » de zinsnede « ton, kubieke meter, » ingevoegd.

Art. 19.In artikel 7.2.1.4, eerste lid, 2°, van hetzelfde besluit wordt tussen het woord « in » en het woord « liter » de zinsnede « ton, kubieke meter, » ingevoegd.

Art. 20.In artikel 7.2.2.2, eerste lid, 1°, van hetzelfde besluit wordt tussen het woord « in » en het woord « liter » de zinsnede « ton, kubieke meter, » ingevoegd.

Art. 21.In artikel 8.1.4.2, 2°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede « artikel 8.3.1 » vervangen door de zinsnede « artikel 8.2.1 ».

Art. 22.In vak 1 van bijlage 5.2.10.A van hetzelfde besluit wordt de zinsnede, « overeenkomstig de definitie die is opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, artikel 1.2.1, § 2, 36° » opgeheven.

Art. 23.In bijlage 5.2.10.B van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de derde alinea wordt vervangen door wat volgt : « De bijdrage wordt berekend door de factor uit de tabel te vermenigvuldigen met een bedrag dat de beheerder van de haven vaststelt.De bijdrage stemt altijd overeen met minstens een derde van de gemiddelde kosten die een schip moet betalen voor het gebruik van de havenontvangstvoorziening, met inbegrip van de behandeling en de verwijdering van het scheepsafval. »; 2° het woord « fruit » wordt telkens vervangen door het woord « koel ». HOOFDSTUK 4. - Slotbepalingen

Art. 24.De vrijstellingen die verleend zijn voor 1 januari 2013 met toepassing van artikel 5.2.10.9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012035464 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen sluiten tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, blijven geldig voor een termijn van maximaal twee jaar, die ingaat op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 25.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Art. 26.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 november 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

^