Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 04 mei 2012
gepubliceerd op 23 mei 2012

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, wat betreft twee kleine technische wijzigingen aan de regeling van het gebruik van uitgegraven bodem

bron
vlaamse overheid
numac
2012035545
pub.
23/05/2012
prom.
04/05/2012
ELI
eli/besluit/2012/05/04/2012035545/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 MEI 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 22/04/2008 numac 2008200841 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 22/04/2008 numac 2008035086 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer sluiten houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, wat betreft twee kleine technische wijzigingen aan de regeling van het gebruik van uitgegraven bodem


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, artikel 138, § 1;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 22/04/2008 numac 2008200841 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 22/04/2008 numac 2008035086 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer sluiten houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 januari 2012;

Gelet op het advies 51.198/3 van de Raad van State, gegeven op 24 april 2012, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 168 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 22/04/2008 numac 2008200841 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2007 pub. 22/04/2008 numac 2008035086 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer sluiten houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009, wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt : « § 2. Uitgegraven bodem die concentraties van stoffen bevat die hoger zijn dan de waarden, vermeld in bijlage V, kan worden gebruikt voor bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast product onder de twee volgende voorwaarden : 1° de concentraties van stoffen in de uitgegraven bodem zijn lager dan of gelijk aan de waarden, vermeld in bijlage VI;2° de uitgegraven bodem wordt vóór het gebruik voor bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast product gereinigd door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten meebrengen als die bodem concentraties van stoffen bevat die hoger zijn dan de waarden, vermeld in bijlage VI.Als de uitgegraven bodem niet reinigbaar is door gebruik te maken van de beste beschikbare technieken die geen overmatig hoge kosten meebrengen, wordt de uitgegraven bodem verwerkt overeenkomstig de bepalingen van het Afvalstoffendecreet. Het gebruik van uitgegraven bodem in het gebruiksgebied bouwstof als secundaire grondstof is niet toegestaan.

Als de uitgegraven bodem concentraties van een zwaar metaal of een metalloïde bevat die hoger zijn dan de waarde, vermeld in bijlage V, kan de uitgegraven bodem alleen worden gebruikt voor bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast product onder de bijkomende voorwaarde dat de uitloogbaarheidswaarde van dat zware metaal of die metalloïde in de uitgegraven bodem lager dan of gelijk is aan de uitloogbaarheidswaarde, vermeld in bijlage VII. ».

Art. 2.Artikel 170 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 170.Uitgegraven bodem die concentraties van een zwaar metaal of een metalloïde bevat die hoger zijn dan de waarde, vermeld in bijlage V, en die niet voldoet aan de bijkomende voorwaarde, vermeld in artikel 168, § 2, tweede lid, kan toch worden gebruikt voor bouwkundig bodemgebruik of in een vormvast product op voorwaarde dat het beoogde gebruik geen bijkomende verontreiniging van de onderliggende bodem kan veroorzaken en dat een mogelijke blootstelling aan de verontreinigende stoffen geen bijkomend risico kan opleveren.

Dat wordt aangetoond aan de hand van een aanvullend onderzoek, dat ter beoordeling en goedkeuring aan de OVAM wordt bezorgd. ».

Art. 3.In de eerste zin van bijlage V bij hetzelfde besluit worden tussen de woorden « artikel 161, § 1, » en de woorden « van het besluit » de woorden « en 168, § 1, » ingevoegd.

Art. 4.Aan de tabel in bijlage V van hetzelfde besluit worden drie rijen toegevoegd, die luiden als volgt :

Vaste deel van de aarde

ZUURTEGRAAD

pH-KCl

3 <= pH-KCl <= 9


Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2012.

Art. 6.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 4 mei 2012.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE

^