Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 mei 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/06/2010 pub. 23/05/2012 numac 2012000347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot uitbreiding van de herstelmaatregelen voor de ondernemingen uit de bank- en financiële sector. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/04/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012000332 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012002036 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 18 januari 2012 wordt de heer BEGUE, Philippe, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van he Bij koninklijk besluit van 18 januari 2012 wordt Mevr. CAMERMAN, Julie, bevorderd door verhogin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012009214 bron federale overheidsdienst justitie Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 9 mei 2012 wordt een einde gesteld aan de functies van Mevr. DE CLERCQ, Nicole, adviseur-generaal penitentiaire instelling - directeur bij de Penitentiaire inrichtingen met de titel van regionaal direc Zij wordt ertoe gemachtigd haar aanspraak op pensioen te doen gelden en is gemachtigd tot het voere(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012012018 bron instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 11 april 2012 wordt benoemd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : Mevr. PATERNOTTRE, Marie-Paule Odette, RRN : 52080426881, behorend tot het Frans taalkader, adviseur bij het Instituut voor d Zij neemt vanaf 8 april 2012 haar rang in de Orde in. De Minister van Buitenlandse Zaken, tot wi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012011218 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie **** eretekens Bij koninklijke besluiten van 25 april 2012 wordt het burgerlijk ereteken aan de **** ambtenaren toegekend : Voor 35 jaar dienst Het Kruis 1**** klasse : Mevr. DE ****, ****, ****; Mevr. DE **** **** Kruis 2**** klasse : De heer DE ****, ****, technisch medewerker. Voor 25 jaar dienst type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012202823 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 14 november 2011 is aan de heer Bruyère, M., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats La Louvière. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012011208 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bekendmaking betreffende de herijk ter uitvoering van het ministerieel besluit van 7 november 1978 betreffende de herijk en de technische controle van de meetwerktuigen 1. Er wordt ter kennis gebracht v(...) Worden betrokken met de herijk : - de Roberval balansen met bijhorende gewichten M1 of M2 (*); type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012015091 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Vrijstelling van dienst Bij ministerieel besluit van 4 mei 2012 wordt aan de heer Olivier QUINAUX, een eerste vrijstelling van dienst toegekend voor de duur van twee jaar, vanaf 16 mei 2012, om hem de mogelijkheid te geven Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012015090 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière. - Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 3 januari 2012 worden de ambtenaren van wie de namen volgen bevorderd tot de derde administratieve klasse van de Kanselarijcarrière op datum van 1 juni 2010 : Mevrn. Kar Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. 25/11/2011 pub. 23/05/2012 numac 2012029230 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2011 betreffende de samenstelling van de Commissie voor Franse taal belast met het organiseren van taalexamens voor de leraars kunstvakken in het kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 30/01/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012029231 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Examencommissie Franse taal belast met het afnemen van taalexamens op het niveau van het hoger secundair en hoger onderwijs van de 1e, 2e en 3e graden type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012029232 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenning Bij ministerieel besluit van 28 maart 2012 wordt een beroepsbekendheid in verband met het ambt van meester praktische opleiding voor de te begeven cursus « bijzondere deskundigheid in organisatie en praktisch werk type ministerieel besluit prom. 27/03/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2011 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden van de Hogescholen type ministerieel besluit prom. 27/04/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012031268 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type ministerieel besluit prom. 27/04/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012031267 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen en de gegarandeerde traditionele specialiteiten voor landbouwproducten en levensmiddelen type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012202649 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 26 april 2012 wordt het zone-onderzoek betreffende de nabijgelegen en afgelegen preventiegebieden voor werken van ondergrondse waterwinning, met als naam "La Reid-Haut Regard D1, La Reid-Haut Regard D2, L De resultaten van het zone-onderzoek kunnen ingekeken worden op de Website van de "Société pub(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012202714 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 29 maart 2012 in zake de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tegen de nv « Etablissements Vincent VERMEIRE », waarvan de expeditie ter griffie van het « Is artikel 30 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen str(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012202715 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 10 april 2012 in zake Johannes Obdeijn tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 april 2012, heeft het « Schendt de wet van 11 december 2002 (Belgisch Staatsblad 20 december 2002) houdende goedkeuring (...)

beschikking

type beschikking prom. 10/05/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012031271 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de afstemming van de milieuwetgeving op de Richtlijn 2008/99/EG inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/04/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012029221 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2010 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Hoge Raad voor Studietoelagen en -leningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012029229 bron ministerie van de franse gemeenschap Kabinetschef. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 maart 2012 wordt de heer Olivier SOUMERYN tot Kabinetschef van de Vice-president, Minister van Kinderwelzijn, Onderzoek en Ambtenarenzaken benoemd, en dit van

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012031258 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Evere tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 700 « Geluk », goedgekeurd bij besluit van de Executieve van 5 juli 1990 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012031257 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende telewerk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012031259 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Evere tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 11 'Deknoop', goedgekeurd bij koninklijk besluit van 4 juli 1955 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/04/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012031269 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations. - Rechtzetting type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012031266 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor gas en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012035464 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012035545 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, wat betreft twee kleine technische wijzigingen aan de regeling van het gebruik van uitgegraven bodem type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012035546 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4.3.2, 4.5.3, 6.1.1.4, 6.1.3.1, 12.3 en bijlage 5.2.4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012202797 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 oktober 2011 betreffende steunverlening voor banencreatie via de bevordering van beroepsovergang naar het statuut van zelfstandige als hoofdactiviteit

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012011203 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 40-4 NL Lichtmasten - Deel 4 : Eisen voor lichtmasten van gewapend en van voorgespannen b(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/05/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012000329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief houdende de campagne voor verkeersveiligheid : « Rijden onder invloed van alcohol - BOB »

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012018238 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV MARCANNE, die woonplaats kiest bij Mrs. Peter FLAMEY Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2012. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012018237 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV ZAVOT, die woonplaats kiest bij Mr. Karin DE ROO, ad Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2012. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012018239 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Leopold VAN GOMPEL en Ann VAN GOMPEL, die beiden woonplaat Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 204.565/X-15.090 Namens de Hoofdgriffier : (...) type bericht prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012018243 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN, die woonplaats kiest b Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2012. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012018242 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW JESSA ZIEKENHUIS, de autonome verzorgingsinstelling Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2012. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012018241 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW MILIEUFRONT OMER WATTEZ, Bernard MEYFROODT en Carlo Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2012. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012018240 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Verbond der Belgische Beroepsvereningen van Geneeshere Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2012. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012018244 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Johanna ALEVA, Joris LAVRYSEN, Kim JACOBS, Ann PORTO-CARRE Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 204.566/X-15.091 Namens de Hoofdgriffier : (...) type bericht prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012202655 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 april 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 april 2012, is beroep tot vernie Deze zaak is ingeschreven onder nummer 5388 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutill(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012029247 bron ministerie van de franse gemeenschap Dopingcontrole. - Erkenning Bij ministerieel besluit van 4 april 2012 wordt het laboratorium van de Universiteit van Gent , Technologiepark 30, te 9052 Zwijnaarde, erkend voor het uitvoeren van de analyse van monsters(...)

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012000351 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Minister van Binnenlandse **** Gelet op de artikelen ****.****.30, § 2, ****.****.33, ****.****.3bis, § 1 en ****.****.15, § 2, ****; Gelet op het engagement van de Minister-President van het **** **** Gewest va **** ik dat, met het doel om de aanwerving voor de **** van het **** **** ****(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012003149 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Registratie als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43bis van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 2 mei 2012 wordt g(...) F. Van Lanschot Bankiers NV mag hypothecaire krediet overeenkomsten sluiten in België via vestiging(...)

document

type document prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012003156 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

registratie

type registratie prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012003158 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Registratie als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43bis van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 8 mei 2012 wordt g(...)

document

type document prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012003164 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

concessieaanvraag

type concessieaanvraag prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012011195 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Concessieaanvraag voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat In toepassing van artikel 10 van het koninkl Het aanvraagdossier kan geraadpleegd worden bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, Diens(...) type concessieaanvraag prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012011196 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Concessieaanvraag voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat In toepassing van artikel 10 van het koninkl Het aanvraagdossier kan geraadpleegd worden bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, Diens(...)

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012020026 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 25 mei 2012, na afloop van punt 3 van de agenda van het Parlement 1. Ontwerpen van ordonnantie - Ontwerp van ordonnantie betreffende de pro(...) - Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 november 2011 tus(...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012020025 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 25 mei 2012, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen - Voorstel van resolutie (van de heren Vincent De Wolf en Olivier de Cl(...) - Voorstel van ordonnantie (van de heren Serge de Patoul, Emmanuel De Bock en Mevr. Gisèle Mandaila(...)

document

type document prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012202798 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige boekhouders (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG12058) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzonder(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? hog(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012022206 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit va Bij hetzelfde besluit, dat uitwerking heeft met ingang vanaf 1 april 2012, wordt de heer KELCHT(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012022210 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Berkein, Philiep, benoemd bij voornoemde Commissie, als ve(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 mei 2012, dat uitwerking heeft met ing Bij hetzelfde besluit, wordt de heer Kelchtermans, Henri, benoemd in de hoedanigheid van plaats(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012022207 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 mei 2012, dat uitwerking heeft m Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde raad, als vertegenwoordigers van v(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012029235 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 februari 2012, wordt Mevr. Myriam BODART door verhoging in graad op 1 maart 2012 benoemd tot directeur - categorie van de graad : deskundige - kwalificatiegroep Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 februari 2012, wordt Mevr. François(...) type benoemingen prom. -- pub. 23/05/2012 numac 2012031270 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Personeel. - Benoeming Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 26 april 2012, wordt de heer TREMERIE, Jean-Marie, stagedoend assistent bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappe
^