Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 26 maart 2014
gepubliceerd op 28 april 2014

Ministerieel besluit betreffende de aanstelling van gewestelijke toezichthouders met toepassing van artikel 12, 13°, 14° en 15°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

bron
vlaamse overheid
numac
2014035440
pub.
28/04/2014
prom.
26/03/2014
ELI
eli/besluit/2014/03/26/2014035440/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken


26 MAART 2014. - Ministerieel besluit betreffende de aanstelling van gewestelijke toezichthouders met toepassing van artikel 12, 13°, 14° en 15°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid


De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 16.3.1, § 1, 1°, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008035231 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037390 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 sluiten en vervangen bij het decreet van 23 december 2010;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 12, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 april 2009, 19 november 2010, 17 februari 2012 en 1 maart 2013;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009000460 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel van 23 januari 2009 tot vaststelling van de procedure- en werkingsregels van de Commissie en het permanent secretariaat, bedoeld in het artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten betreffende de aanstelling van gewestelijke toezichthouders overeenkomstig artikel 12, 13°, 14° en 15° van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, Besluit:

Artikel 1.Met toepassing van artikel 12, 13°, 14° en 15°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, worden de volgende personeelsleden aangesteld als gewestelijke toezichthouder : Agnes Peil, Andy Cosijn, Ann Sterckx, Anneleen Deblauwer, Arn Bormans, Bart Anthuenis, Bart De Dobbelaere, Bart Speeckaert, Catherine Hoebeeck, Chris Maximus, Chris Rosiers, Christin Speckstadt, Danny Verdegem, Dave Moring, Dimitri Meert, Dirk Alleman, Dirk De Keyser, Dirk Vercruyssen, Eddy Sellam, Erik Haesebrouck, Fernand Van Hout, Filip Vande Vyvere, Geert Roggeman, Guy Vermeir, Hans De Vries, Hans De Preter, Henri Pot, Herbert Vercauteren, Humbert Vervaeke, Jan Laureyssen, Jan Van Schoubroeck, Jan Vanmarsnille, Jan Veyt, Jean-Luc Bras, Johan Staldeur, Joris Duyck, Jozef Campforts, Jozef Van Loock, Karen Claeys, Koen Roeyen, Kurt Renoy, Leon Van Hansewyck, Lindert Emmerechts, Lode Decruynaere, Luc Ronsmans, Luc Ureel, Luc Waeghe, Marc Dewever, Marc Versluys, Mariano Vankan, Nico De Ruyter, Pascal Loncke, Paskal Boutten, Patrick Van Bockstal, Patrick Verhaegen, Peter Scheirlinckx, Peter Vandesande, Raf Van Den Bergh, Rik Ledoux, Rudi Dejonghe, Sandra Ghislain, Serge Van Den Wouwer, Severinus Fritz Willems, Stefan Devocht, Steven De Wul, Stijn Bosmans, Stijn Scheers, Tim Verleysen, Walewein Muylle, Walter Vanhoomissen, Willy Callebaut, Wim Dauwe, Wim Debbaudt en Yjan Van Dijck.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 30 juni 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009000460 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel van 23 januari 2009 tot vaststelling van de procedure- en werkingsregels van de Commissie en het permanent secretariaat, bedoeld in het artikel 130 van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten betreffende de aanstelling van gewestelijke toezichthouders overeenkomstig artikel 12, 13°, 14° en 15° van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking 10 dagen na de datum van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 26 maart 2014.

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, H. CREVITS

^