Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 april 2014

Snelle toegang:

wijziging aan de grondwet

type wijziging aan de grondwet prom. -- pub. 28/04/2014 numac 2014021052 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Verklaring tot herziening van de Grondwet De Kamers verklaren dat er redenen zijn tot herziening : - van artikel 7bis van de Grondwet; - van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzeker(...) - van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap (...)

wet

type wet prom. -- pub. 28/04/2014 numac 2014003175 bron nationale bank van belgie Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft met toepassing van artikel 30 van de wet (...) type wet prom. -- pub. 28/04/2014 numac 2014009136 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei ****987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 11 maart 2014 is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om, **** **** koninklijk besluit van 11 maart 2014 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****(...) type wet prom. 02/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011218 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek X "Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies" in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek X in boek I van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 26/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011253 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijzigingen van de wet van 6 juli 2005 betreffende sommige juridische bepalingen inzake elektronische communicatie en van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector type wet prom. 27/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie type wet prom. 28/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft type wet prom. 28/02/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014000324 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 25 mei 2014. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/04/1994 pub. 28/04/2014 numac 2014000347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de afmetingen van de stembiljetten, alsmede de kleur van de stembiljetten voor de rechtstreekse verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014003165 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van het besluit van de Regent van 1 juli 1949 houdende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2014 numac 2014009148 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 6 maart 2013 dat in werking treedt op 1 februari 2014, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Lucien DE LEEBEECK, adviseur. Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te doen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2014 numac 2014009187 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluiten van 2 april 2014 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Centrale Diensten : -Mevr. BEAVIS Sharon, geboren op 15 mei 1982, te Kor - Mevr. JANSSEUNE Lien, geboren op 11 december 1984, te Vilvoorde, Nederlands taalkader, vakrichtin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2014 numac 2014009186 bron federale overheidsdienst justitie Personeel Aanstelling van een titularis van een managementfunctie Bij koninklijk besluit van 4 april 2014 wordt de heer Pascal PETRY aangewezen in de hoedanigheid van adjunct administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat met ingang v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad Van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011207 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel III.31 van het Wetboek van economisch recht inzonderheid de bepaling van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen die via internet toegankelijk zijn evenals de voorwaarden voor het raadplegen ervan type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011206 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende het commercieel hergebruik van publieke gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011232 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 17 juli 2013 houdende invoeging van Boek III "Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 2003 houdende de nadere regelen voor de toegang tot de Kruispuntbank van Ondernemingen type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011235 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 houdende aanwijzing van de overheden, administraties en diensten die, betreffende bepaalde categorieën van ondernemingen, belast zijn met de eenmalige inzameling en het actualiseren van de gegevens bedoeld in artikel 6 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011233 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 15 juni 2003 tot uitvoering van artikel 23 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister en tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen en van het koninklijk besluit van 13 maart 2003 houdende de samenstelling en de werking van de Coördinatiecommissie van de Kruispuntbank van Ondernemingen type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011242 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de wet van 2 april 2014 houdende invoeging van Boek X "Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies", in het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014014194 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014018140 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot aanstelling van de gedelegeerd bestuurder van het federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014021051 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014022161 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 28/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014024143 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2001 houdende vaststelling van de regelen volgens dewelke het budget van financiële middelen, het quotum van verblijfdagen en de prijs per verblijfdag voor initiatieven van beschut wonen worden bepaald type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202718 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kost van de toeslag van 5 % van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, bedoeld in artikel 114, § 6, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202720 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kostprijs van de dienstencheques voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202719 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de bevordering van de activering van werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202721 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van het samenwerkingsakkoord betreffende de sociale economie type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202738 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202741 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van het bedrag voorafgenomen op de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde ter financiering van het betaald educatief verlof type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202739 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de kostprijs van de werkbonus type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202742 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de netto-meerkost van het afschaffen van het bijzonder regime van het pensioen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014002027 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2004 houdende de samenstelling van het wegingscomité bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie type ministerieel besluit prom. 01/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011205 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende vaststelling van de beheersmodaliteiten van het Begrotingsfonds Kruispuntbank van Ondernemingen type ministerieel besluit prom. 01/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011204 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2008 vaststellende de vergoeding betreffende het commercieel hergebruik van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen type ministerieel besluit prom. 04/02/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014029242 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie voor deontologie voor hulpverlening aan de jeugd type ministerieel besluit prom. 26/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014035440 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de aanstelling van gewestelijke toezichthouders met toepassing van artikel 12, 13°, 14° en 15°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 28/04/2014 numac 2014202422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Hasselt Bij beschikking van 31 maart 2014 werd de heer Jozef MEYERS, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank te Hasselt, door Mevrouw de voorzitter van deze rechtbank aangewezen type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 28/04/2014 numac 2014202526 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen Bij beschikking van 27 maart 2014 werd de heer Tony HUYSMANS, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank te Antwerpen afdeling Mechelen, door Mevrouw de

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014029246 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het driejaarlijkse vormingsprogramma 2014-2017 voor de vakmensen die kinderen van 0 tot 12 jaar opvangen en voor de onthaalpersonen van de ontmoetingsplaatsen ouders-kinderen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202693 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten wat betreft de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie en de integratie van taken in het Departement Werk en Sociale Economie

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/04/2014 numac 2014018135 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De heer Cemal Ates heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de Bruss(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/04/2014 numac 2014202722 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van On Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/04/2014 numac 2014024164 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Machtiging voor de bouw en vergunning voor de exploitatie van de verbindingskabels van het offshore windmolenpark gelegen ten noordwesten van de Thorntonbank en ten zuidoosten van de Lodewijkbank Bij ministerieel besluit van 8 april 2014, genome De machtiging wordt verleend voor een termijn van vijf jaar. De vergunning wordt verleend voor een (...)

document

type document prom. -- pub. 28/04/2014 numac 2014202775 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige auditeurs in duurzame ontwikkeling (niveau B) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG14161) De vergelijkende selectie van Franstalige auditeurs in duurzame ontw(...) Er zijn 2 geslaagden.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/04/2014 numac 2014202780 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor de **** voor de **** (****14142) **** vergelijkende selectie van **** **** (****/****) (niveau ****) voor de ****(...) Er zijn 10 geslaagden.
^