Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 08 december 2023
gepubliceerd op 11 januari 2024

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019 over verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-2030

bron
vlaamse overheid
numac
2024000099
pub.
11/01/2024
prom.
08/12/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 DECEMBER 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019014856 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-2030 sluiten over verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-2030


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: ? de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993; ? het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 5.2.1, § 1 en 5.4.1, eerste lid, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014203012 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 185 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen sluiten, artikel 8.2.1, artikel 8.2.2, ingevoegd bij het decreet van 14 februari 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/02/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014035294 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het Energiedecreet van 8 mei 2009 sluiten en artikel 16.1.2, 1°, f), ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » type decreet prom. 21/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008035231 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 sluiten en voor het laatst gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2016.

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: ? De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 30 augustus 2023; ? Het voorontwerp van dit besluit van de Vlaamse Regering werd van 4 augustus 2023 tot en met 4 september 2023 gepubliceerd op de website van het Departement Omgeving en werd gedurende die periode ook ter inzage gelegd. Tijdens die termijn kon elke persoon zijn opmerkingen meedelen. ? Er werd op 18 september 2023 bij de Raad van State advies aangevraagd binnen dertig dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. De Raad van State heeft op 22 september 2023 beslist geen advies te geven, met toepassing van artikel 84, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (EU) 2023/959 van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei 2023 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Unie en Besluit (EU) 2015/1814 betreffende de instelling en de werking van een marktstabiliteitsreserve voor de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Art. 2.In artikel 1.1.2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2023, worden in de "DEFINITIES EMISSIES VAN BROEIKASGASSEN (hoofdstuk 4.10)" de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 11° wordt vervangen door wat volgt: "11° verificatiebureau: de organisatie die is aangesteld om de correcte uitvoering van de energiebeleidsovereenkomst te bewaken, en daarover adviezen te verstrekken en verslag uit te brengen, vermeld in artikel 6 van de energiebeleidsovereenkomst voor Vlaamse energie-intensieve ondernemingen (VER-bedrijven), zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 november 2022;"; 2° er wordt een punt 16° toegevoegd, dat luidt als volgt: "16° stedelijk afval: stedelijk afval, zoals vermeld in artikel 3, § 1, eerste lid, 25° /2, van het decreet van 23 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2011 pub. 28/02/2012 numac 2012035118 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen sluiten betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.".

Art. 3.In artikel 4.10.1.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2005 pub. 28/02/2005 numac 2005035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering inzake de verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne sluiten, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2023 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 en 6 september 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt de datum "30 april" vervangen door de datum "30 september"; 2° aan paragraaf 5 wordt de volgende zin toegevoegd: "Ook voor de BKG-installaties, vermeld in rubriek 2.3.4.4 van de indelingslijst geldt de verplichting, vermeld in paragraaf 1, niet.".

Art. 4.In artikel 4.10.1.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2005 pub. 28/02/2005 numac 2005035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering inzake de verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne sluiten en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013 en 18 maart 2016, wordt de zinsnede "artikel 4.10.1.5, § 3" vervangen door de zinsnede "artikel 4.10.1.5, § 3 en § 9".

Art. 5.In artikel 4.10.1.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2005 pub. 28/02/2005 numac 2005035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering inzake de verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne sluiten en voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020016363 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de omvorming van het Vlaams Energieagentschap en de operationalisering ervan tot het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en tot integratie van opdrachten inzake klimaat en energie van het Departement Omgeving in het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 08/01/2021 numac 2020044553 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19-crisis vanaf 1 oktober 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 25/02/2021 numac 2021030287 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in de haven van Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2020044615 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten, wordt paragraaf 2 opnieuw opgenomen in de volgende lezing: " § 2. De exploitant van een BKG-installatie controleert regelmatig of het monitoringplan, zoals vermeld in paragraaf 1, overeenstemt met de aard en het functioneren van de installatie, en of de monitoringmethode vatbaar is voor verbetering. De exploitant van een BKG-installatie actualiseert het monitoringplan conform artikels 14 en 15 van de uitvoeringsverordening (EU) 2018/2066 van de Commissie van 19 december 2018 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie.".

Art. 6.In artikel 4.10.1.5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/02/2005 pub. 28/02/2005 numac 2005035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering inzake de verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne sluiten, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019014856 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-2030 sluiten en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020016363 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de omvorming van het Vlaams Energieagentschap en de operationalisering ervan tot het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en tot integratie van opdrachten inzake klimaat en energie van het Departement Omgeving in het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 08/01/2021 numac 2020044553 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19-crisis vanaf 1 oktober 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 25/02/2021 numac 2021030287 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in de haven van Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2020044615 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 3 wordt de datum "15 april" vervangen door de datum "15 juni";2° in paragraaf 7 worden de woorden "de afdeling" vervangen door de woorden "het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap";3° er wordt een paragraaf 9 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 9.Het Vlaams Energie-en Klimaatagentschap kan op vraag van de Europese Commissie goedgekeurde BKG-emissies, zoals vermeld in paragraaf 3, corrigeren met het oog op de naleving van de artikelen 14 en 15 van de Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad.".

Art. 7.Aan artikel 4.10.1.6 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van 7 juni 2013, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In afwijking van het eerste lid kunnen installaties die hun productieprocessen hebben gewijzigd om hun BKG-emissies te verminderen en om die reden niet langer aan de drempel van 20 MW of meer totaal nominaal thermisch ingangsvermogen voldoen, ervoor opteren om tot het einde van de lopende en volgende periode van vijf jaar, als vermeld in artikel 11, lid 1, tweede alinea van de Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, na de wijziging van het productieproces, een BKG-installatie te blijven. Installaties die willen gebruik maken van de voormelde mogelijkheid, melden dat ter beoordeling aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap met argumentatie waarom hun gewijzigde productieprocessen BKG-emissies doen verminderen. De minister kan nadere regels bepalen met betrekking tot deze meldings- en beoordelingsprocedure.".

Art. 8.In artikel 4.10.1.7 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019014856 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-2030 sluiten en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 4 wordt de datum "15 april" vervangen door de datum "15 juni";2° er wordt een paragraaf 8 toegevoegd, die luidt als volgt: " § 8.Het Vlaams Energie-en Klimaatagentschap kan op vraag van de Europese Commissie goedgekeurde activiteitsniveaus, zoals vermeld in paragraaf 4, van een BKG-installatie corrigeren met het oog op de naleving van artikel 10 bis van de Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad.".

Art. 9.In bijlage 1 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de inleidende tekst wordt de zin "Die eenheden kunnen onder andere alle soorten stookketels, branders, turbines, verwarmingstoestellen, ovens, verbranders, gloeiovens, draaiovens, droogovens, drogers, motoren, brandstofcellen, chemische loopingverbrandingseenheden, fakkels en thermische of katalytische naverbranders omvatten." vervangen door de zin "Die eenheden kunnen onder andere alle soorten stook- of verwarmingsketels, branders, turbines, verwarmingstoestellen, (smelt)ovens, verbrandingsovens, gloeiovens, draai- of keramiekovens, droog- en bakovens, drogers, motoren, brandstofcellen, chemische looping-verbrandingseenheden, fakkels en thermische of katalytische naverbranders omvatten."; 2° in de inleidende tekst worden de woorden "die uitsluitend biomassa gebruiken" telkens vervangen door de zinsnede "waarbij in de voorbije vijfjarige periode, als vermeld in artikel 11, lid 1, tweede alinea van de Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, gemiddeld meer dan 95% van de totale gemiddelde broeikasgasemissies bestaat uit emissies als gevolg van de verbranding van biomassa die voldoet aan de criteria die zijn vastgesteld op grond van artikel 14 van de Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad"; 3° in de inleidende tekst wordt de zin "Tot eenheden die uitsluitend biomassa gebruiken, behoren ook eenheden waarin alleen bij het opstarten of uitschakelen fossiele brandstoffen worden gebruikt." opgeheven; 4° bij "Verklaring van de symbolen die gebruikt worden in kolom 4 tot en met 8: kolom 4 "opmerkingen" worden bij de verklaring van het symbool Y de woorden "of huishoudelijk afval" vervangen door "of stedelijk afval"; 5° aan "Verklaring van de symbolen die gebruikt worden in kolom 4 tot en met 8: kolom 4 "opmerkingen" wordt een lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Biomassa wordt onder deze hoofding steeds geïnterpreteerd als biomassa die voldoet aan de criteria die zijn vastgesteld op grond van artikel 14 van de Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad.". 6° er wordt een rubriek 2.3.4.4 ingevoegd, die luidt als volgt:

2.3.4.4

installaties voor het verbranden van stedelijk afval, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW

1

Yk


7° in rubriek 7.13.4° wordt de zinsnede "door reforming of gedeeltelijke oxidatie met een productiecapaciteit van meer dan 25 ton per dag" vervangen door de zinsnede "met een productiecapaciteit van meer dan 5 ton per dag"; 8° in rubriek 7.14 wordt de zinsnede "waarbij verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW worden gebruikt" vervangen door de zinsnede "met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag"; 9° in rubriek 16.3.3° worden de woorden "Pompstations die horen bij pijpleidingen" vervangen door de woorden "Installaties voor de vloeibaarmaking van koolstofdioxide, inclusief bijhorende installaties voor de zuivering van koolstofdioxide,"; 10° in rubriek 16.12.3° wordt tussen het woord "broeikasgassen," en het woord "afkomstig" de zinsnede "inclusief bijhorende installaties voor de zuivering van koolstofdioxide," ingevoegd; 11° rubriek 20.1.2 wordt vervangen door een nieuwe rubriek, die luidt als volgt:

20.1.2

Het raffineren van olie


a) het raffineren van aardolie

1

E, M, X

A

P

R

B, S

b) het raffineren van olie waarbij verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW worden gebruikt

1

Yk


12° in rubriek 20.2.2 wordt het woord "ruwijzer" vervangen door het woord "ijzer"; 13° in rubriek 20.2.8.1° wordt het woord "aluminium" vervangen door de woorden "aluminium of aluminiumoxide"; 14° in rubriek 20.3.8 wordt de zinsnede "waarbij verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW worden gebruikt" vervangen door de zinsnede "met een productiecapaciteit van gecalcineerd gips of droog secundair gips van meer dan 20 ton per dag"; 15° in rubriek 43.4 worden de woorden "of huishoudelijk afval" vervangen door de woorden "of stedelijk afval". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Art. 10.In artikel 1 van bijlage VII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019, 10 juni 2022 en 24 juni 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de rij van artikel "4.10.1.4, § 1" worden de woorden "de afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging," vervangen door de woorden "het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap"; 2° de rij

4.10.1.4, § 2, eerste twee volzinnen

Het monitoringplan wordt in 2013 aan de milieuvergunning toegevoegd.

BKG-installaties die in 2013 hun milieuvergunning actualiseren om een Y-rubriek te verkrijgen, voegen overeenkomstig artikel 5, § 9, en artikel 6quater, § 3, van titel I van het VLAREM, zelf een goedgekeurd monitoringplan bij de vergunning.


wordt vervangen door de rij

4.10.1.4, § 2

De exploitant van een BKG-installatie controleert regelmatig of het monitoringplan, zoals vermeld in paragraaf 1, overeenstemt met de aard en het functioneren van de installatie, en of de monitoringmethode vatbaar is voor verbetering. De exploitant van een BKG-installatie actualiseert het monitoringplan conform artikel 14 en 15 van de uitvoeringsverordening (EU) 2018/2066 van de Commissie van 19 december 2018 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie.


3° in de rij van artikel "4.10.1.4, § 4" wordt de zinsnede "overeenkomstig artikel 43 van het besluit van de Vlaamse Regering 20 april 2012 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties en de inzet van flexibele mechanismen" vervangen door de zinsnede "conform artikel 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019014856 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-2030 sluiten over verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-2030"; 4° de rij

4.10.1.5, § 2, eerste volzin

De exploitant van de BKG-installatie dient ieder kalenderjaar uiterlijk op 14 maart bij de afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging, een geverifieerd emissiejaarrapport in overeenkomstig Verordening (EU) nr. 600/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de verificatie van broeikasgasemissie- en tonkilometerverslagen en de accreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad.


wordt vervangen door de rij

4.10.1.5, § 2, eerste volzin

De exploitant van de BKG-installatie dient ieder kalenderjaar uiterlijk op 14 maart bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap een geverifieerd emissiejaarrapport in overeenkomstig de uitvoeringsverordening (EU) 2018/2067 van de Commissie van 19 december 2018 inzake de verificatie van gegevens en de accreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad.


5° de volgende rijen worden opgeheven:

4.10.1.5, § 6, eerste lid

Inrichtingen die in 2012 een activiteit als vermeld in bijlage 4.10.1, beoefenen, stellen een emissiejaarrapport op over de BKG-emissies in 2012. Het emissiejaarrapport bevat een verslag van de totale BKG-emissies. 4.10.1.5, § 6, tweede lid

De exploitant bezorgt het emissiejaarrapport, aangetekend of bij wijze van een levering met ontvangstbewijs uiterlijk op 1 februari 2013 aan het verificatiebureau.


". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019014856 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-2030 sluiten over verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-2030

Art. 11.In artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 06/09/2019 pub. 15/10/2019 numac 2019014856 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-2030 sluiten over verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-2031, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020016363 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de omvorming van het Vlaams Energieagentschap en de operationalisering ervan tot het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en tot integratie van opdrachten inzake klimaat en energie van het Departement Omgeving in het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 08/01/2021 numac 2020044553 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19-crisis vanaf 1 oktober 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 25/02/2021 numac 2021030287 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in de haven van Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2020044615 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, wordt de zinsnede "en beslist de minister conform artikel 18 van voormelde verordening over de voorlopige jaarlijkse hoeveelheid kosteloos toegewezen emissierechten voor de nieuwkomer" vervangen door de zinsnede "en berekent het VEKA conform artikel 18 van voormelde verordening de voorlopige jaarlijkse hoeveelheid kosteloos toegewezen emissierechten voor de nieuwkomer";2° in paragraaf 2, eerste lid, wordt de zinsnede "en van de voorlopige jaarlijkse hoeveelheid kosteloos toegewezen emissierechten voor de nieuwkomer" vervangen door de zinsnede "en van het resultaat van de berekening zoals vermeld in de eerste paragraaf";3° in paragraaf 2, tweede lid, wordt de zinsnede "of de voorlopige jaarlijkse hoeveelheid kosteloos toegewezen emissierechten" vervangen door "of bij niet aanvaarding van de berekening door het VEKA zoals vermeld in de eerste paragraaf".

Art. 12.In artikel 16 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020016363 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de omvorming van het Vlaams Energieagentschap en de operationalisering ervan tot het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en tot integratie van opdrachten inzake klimaat en energie van het Departement Omgeving in het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 08/01/2021 numac 2020044553 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19-crisis vanaf 1 oktober 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 25/02/2021 numac 2021030287 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in de haven van Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2020044615 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt: " § 3. Het VEKA beslist na de melding, zoals bepaald in paragraaf 2, op basis van een gemotiveerd advies van het verificatiebureau, of voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1, en over de datum van stopzetting van de BKG-installatie. Indien de exploitant van de BKG-installatie de melding, vermeld in paragraaf 2, niet heeft bezorgd aan het VEKA, kan het VEKA vaststellen dat aan een van de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, is voldaan op basis van een gemotiveerd advies van het verificatiebureau.

Het VEKA brengt de exploitant van een BKG-installatie op elektronische wijze op de hoogte van de beslissing.

Bij een weigering van een aanvraag kan de exploitant van de BKG-installatie beroep aantekenen bij de minister. De minister behandelt dit beroep binnen de 30 dagen.

In het eerste lid wordt verstaan onder verificatiebureau: de organisatie die is aangesteld om de correcte uitvoering van de energiebeleidsovereenkomst te bewaken, en daarover adviezen te verstrekken en verslag uit te brengen, vermeld in artikel 6 van de energiebeleidsovereenkomst voor Vlaamse energie-intensieve ondernemingen (VER-bedrijven), zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 november 2022.".

Art. 13.In artikel 18 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 17/12/2020 numac 2020016363 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de omvorming van het Vlaams Energieagentschap en de operationalisering ervan tot het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en tot integratie van opdrachten inzake klimaat en energie van het Departement Omgeving in het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 08/01/2021 numac 2020044553 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19-crisis vanaf 1 oktober 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 25/02/2021 numac 2021030287 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in de haven van Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2020 pub. 20/01/2021 numac 2020044615 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders sluiten, wordt de datum "28 februari" telkens vervangen door de datum "30 juni". HOOFDSTUK 5. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 14.Voor biomassa die van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 in een BKG-installatie wordt gebruikt en waarvoor een bewijs van duurzaamheid noodzakelijk is, kan, als geen bewijs van duurzaamheid in de zin van een van de vrijwillige certificeringen die door de Europese Commissie overeenkomstig artikel 30, §§ 4 en 5, van Richtlijn (EU) 2018/2001 zijn erkend kan worden voorgelegd, voor het bewijs van duurzaamheid als bedoeld in de Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2066 van de Commissie van 19 december 2018 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie en via verwijzing ervan in de Uitvoeringsverordening (EU) 2022/996 van de Commissie van 14 juni 2022 betreffende de voorschriften om de duurzaamheids- en broeikasgasemissiereductiecriteria alsmede de criteria inzake laag risico op indirecte veranderingen in landgebruik te controleren, gebruik worden gemaakt van de hierna volgende regeling.

Voor elke partij biomassa waarvoor geen bewijs van duurzaamheid, vermeld in het eerste lid, kon worden verkregen, worden de volgende bewijsstukken verstrekt: waaruit blijkt dat de exploitant alles wat redelijkerwijs mogelijk is heeft gedaan om zo snel mogelijk een bewijs van duurzaamheid, vermeld in het eerste lid, te verkrijgen, en de redenen waarom het redelijkerwijs niet mogelijk was een dergelijk bewijs te verkrijgen; die aantonen waarom de exploitant er niet in geslaagd is redelijke alternatieven te ontwikkelen om toegang te krijgen tot andere biomassabronnen waarvoor een bewijs van duurzaamheid had kunnen worden verkregen; die aantonen dat de betrokken biomassa voldoet aan de criteria, vermeld in artikel 38, lid 5 van de Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2066 van de Commissie van 19 december 2018 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie.

Het verstrekte bewijs, vermeld in het tweede lid, wordt geverifieerd en opgenomen in het geverifieerd emissiejaarrapport dat uiterlijk 14 maart 2024 bij het VEKA wordt ingediend conform artikel 4.10.1.5, § 2 van het VLAREM II.

Art. 15.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024, met uitzondering van artikel 9, 2° en 3°, die in werking treden op 1 januari 2026 en artikel 14 dat in werking treedt op de dag van bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad en ten laatste op 1 januari 2024.

Art. 16.De Vlaamse minister, bevoegd voor omgeving, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 december 2023.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR

^