Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 11 december 2020
gepubliceerd op 17 december 2020

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de omvorming van het Vlaams Energieagentschap en de operationalisering ervan tot het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en tot integratie van opdrachten inzake klimaat en energie van het Departement Omgeving in het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

bron
vlaamse overheid
numac
2020016363
pub.
17/12/2020
prom.
11/12/2020
ELI
eli/besluit/2020/12/11/2020016363/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 DECEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de omvorming van het Vlaams Energieagentschap en de operationalisering ervan tot het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en tot integratie van opdrachten inzake klimaat en energie van het Departement Omgeving in het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap


Rechtsgronden Dit besluit is gebaseerd op: - de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20 en artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993; - het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen, artikel 21. - het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 13.4.4 en 13.4.8; - het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 18, 24, 26, 37, 42, 43, 59 en 61; - decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, artikel 5; - het decreet van 4 december 2020 houdende aanpassing van diverse decreten met betrekking tot de omvorming van het Vlaams Energieagentschap tot het Vlaams Energie-en Klimaatagentschap, tot integratie van opdrachten inzake klimaat van het Departement Omgeving in dit Vlaams Energie-en Klimaatagentschap, tot integratie van opdrachten inzake lucht van het Departement Omgeving in de Vlaamse Milieumaatschappij en houdende rapportage door het Departement Omgeving, artikel 54;

Vormvereisten De volgende vormvereisten zijn vervuld: - De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 19 oktober 2020; - Er is een verzoek om spoedbehandeling ingediend, gemotiveerd door de omstandigheid dat de omvorming van het Vlaams Energieagentschap en de operationalisering ervan tot het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en tot integratie van opdrachten inzake klimaat en energie van het Departement Omgeving in het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap dringend moet plaatsvinden zodat de nieuwe structuren en bijhorende bevoegdheden op 1 januari 2021 in werking kunnen treden, en dat hiervoor regelgeving op zowel decretaal niveau, niveau van besluit van de Vlaamse Regering en op niveau van ministerieel besluit moet worden aangepast, en dat gelet op de timing en behandeling van het decreet van 4 december 2020 houdende aanpassing van diverse decreten met betrekking tot de omvorming van het Vlaams Energieagentschap tot het Vlaams Energie-en Klimaatagentschap, tot integratie van opdrachten inzake klimaat van het Departement Omgeving in dit Vlaams Energie-en Klimaatagentschap, tot integratie van opdrachten inzake lucht van het Departement Omgeving in de Vlaamse Milieumaatschappij en houdende rapportage door het Departement Omgeving een eerdere behandeling van dit besluit niet mogelijk is.

De Raad van State heeft advies 68.404/1 gegeven op 10 december 2020 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - het Bestuursdecreet van 7 december 2018, artikel III.1, tweede lid.

Initiatiefnemer Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: Hoofdstuk 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Artikel 1.In artikel 2.16.1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door de woorden "Vlaams Energie- en Klimaatagentschap".

Art. 2.In artikel 4.9.3.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door de woorden "Vlaams Energie- en Klimaatagentschap".

Art. 3.In artikel 4.9.3.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door de woorden "Vlaams Energie- en Klimaatagentschap".

Art. 4.In artikel 4.9.3.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door de woorden "Vlaams Energie- en Klimaatagentschap".

Art. 5.In artikel 4.10.1.1, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019, wordt het woord "departement" vervangen door de woorden "het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap".

Art. 6.In artikel 4.10.1.4, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019, wordt het woord "departement" vervangen door de woorden "Vlaams Energie- en Klimaatagentschap".

Art. 7.In artikel 4.10.1.5, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2005, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019, wordt het woord "departement" telkens vervangen door de woorden "Vlaams Energie- en Klimaatagentschap".

Art. 8.In artikel 4.10.1.7 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019, wordt het woord "departement" telkens vervangen door de woorden "Vlaams Energie- en Klimaatagentschap".

Art. 9.In bijlage 1 bij hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door de woorden "het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap".

Hoofdstuk 2. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag

Art. 10.In artikel 4, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 januari 2005, 7 maart 2008, 17 februari 2012 en 24 februari 2017, wordt punt 4° opnieuw opgenomen in de volgende lezing: "4° het VEKA.".

Hoofdstuk 3. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie

Art. 11.In artikel 29, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017, wordt punt 3° vervangen door wat volgt: "3° het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap;".

Hoofdstuk 4. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's

Art. 12.In de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018, worden de woorden "het Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door de woorden het "het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap".

Hoofdstuk 5. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen

Art. 13.In artikel 6, § 1, tweede lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 betreffende de verzekering gewaarborgd wonen, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door de woorden "Vlaams Energie- en Klimaatagentschap".

Art. 14.In artikel 10, derde lid van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door de woorden "Vlaams Energie- en Klimaatagentschap".

Hoofdstuk 6. - Wijzigingen van het Energiebesluit van 19 november 2010

Art. 15.In artikel 1.1.1, § 2, van het Energiebesluit van 19 november 2010, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 11°, 14°, 15°, 51°, 52°, 57° en 59° worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA";2° punt 18° /2 wordt opgeheven.

Art. 16.In het opschrift van titel II van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door de woorden "Vlaams Energie- en Klimaatagentschap ".

Art. 17.In het opschrift van titel II, hoofdstuk I, van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door de woorden "Vlaams Energie- en Klimaatagentschap".

Art. 18.In artikel 2.1.1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017 en 9 oktober 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door de zinsnede "het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, afgekort als "VEKA";2° in paragraaf 1, tweede lid worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA";3° in paragraaf 2 worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA";4° aan paragraaf 2 worden de woorden "en klimaatbeleid" toegevoegd;5° in paragraaf 3 worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA";6° in paragraaf 4 worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 19.Artikel 2.1.2 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: "Art. 2.1.2. Het VEKA heeft als missie het voorbereiden, stimuleren, coördineren, uitvoeren, opvolgen en evalueren van beleidsinitiatieven op het vlak van energie en broeikasgasemissies die bijdragen aan de omslag naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving in Vlaanderen, waarbij de beleidsinstrumenten op een kostenefficiënte en kwaliteitsvolle manier worden ingezet en rekening wordt gehouden met de sociale en economische impact."

Art. 20.Artikel 2.1.3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 en 9 oktober 2020, wordt vervangen door wat volgt: "Art. 2.1.3. Het VEKA heeft de volgende taken: 1° de langetermijnvisies over energie en klimaat, de Vlaamse Energie- en Klimaatplannen en het Vlaamse energie- en klimaatbeleid onderbouwen en voorbereiden, coördineren en uitvoeren, evalueren en erover rapporteren;2° in het bovengewestelijk besluitvormingsproces rond energie en klimaat participeren, door proactieve deelname aan de Belgische, Europese en internationale besluitvorming, implementatie en rapportering en, waar mogelijk binnen de beschikbare middelen, aan grensoverschrijdende samenwerking;3° beleidsinstrumenten en adequate oplossingsgerichte maatregelpakketten voor het energie en klimaatbeleid en de efficiënte en effectieve uitvoering daarvan, ontwikkelen, waaronder: a) de milieuvriendelijke energieproductie bevorderen en de middelen en fondsen beheren die daarvoor bestemd zijn, inbegrepen de voorbereiding, uitvoering, monitoring en controle van de steunverlening aan groenestroom-, warmtekracht- en groenewarmte-installaties;b) het efficiënte en flexibele energiegebruik bevorderen, inclusief opslag en de middelen en fondsen beheren die daarvoor bestemd zijn;4° zo laag mogelijke energiesysteemkosten nastreven door flexibiliteit in te schakelen en beleidsinstrumenten regelmatig te evalueren;5° de regelgeving in verband met het efficiënte beheer en de uitbouw van distributienetten van elektriciteit, gas en warmte, en van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit voorbereiden en toepassen;6° via het ontwikkelen van dataplatformen alle data over energie (productie, distributie, opslag en verbruik) en klimaat (broeikasgasemissies) systematisch verzamelen en gebruiken voor beleidsvoorbereiding, studies, rapporteringen en beleidsuitvoering;7° het beleid over energie en klimaat onderbouwen door onder meer analyses aan te sturen, beleidsindicatoren te ontwikkelen en op te volgen, modellen en methodologische tools, beleidsscenario's en prognoses te ontwikkelen en toe te passen;8° de inzet van de middelen van het Vlaams Klimaatfonds en het Energiefonds beheren en coördineren;9° bijdragen tot de optimale benutting van fondsen die de Europese en andere supranationale instellingen ter beschikking stellen;10° aan een draagvlak bouwen voor een energiebewuste en klimaatneutrale samenleving, informatie verspreiden en sensibiliserings- en communicatieacties over milieuvriendelijke energieproductie, efficiënt en flexibel energiegebruik en klimaatbewust gedrag voeren en uitbesteden;11° gestructureerd samenwerken en overleggen met publieke en private stakeholders rond energie en klimaat;12° marktonderzoek in het kader van minstens het duurzame energie- en klimaatbeleid, de milieuvriendelijke energieproductie, het efficiënt en flexibel energiegebruik, en het sociaal energiebeleid uitvoeren of laten uitvoeren; 13° alle andere taken, dan de taken, vermeld in punt 1° tot en met 12°, betreffende het energie- en klimaatbeleid die bij of krachtens decreet of door de Vlaamse Regering aan het agentschap zijn en worden toevertrouwd.".

Art. 21.In het opschrift van titel II, hoofdstuk II van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door de woorden "Vlaams Energie- en Klimaatagentschap".

Art. 22.In artikel 2.2.1 van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 23.In artikel 2.2.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 24.In artikel 2.2.3 van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 25.In artikel 2.4.1 van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 26.In artikel 2.4.2 van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 27.In artikel 2.4.3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 28.In artikel 2.4.5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 29.In artikel 3.1.56, § 2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019, worden de woorden "departement Omgeving" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 30.In artikel 3.2.18, eerste lid, 11° van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 31.In artikel 3/1.4.1, tweede lid, 10° van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2020, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 32.In artikel 4.1.3, tweede lid, 1° van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 33.In artikel 5/1.7.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 34.In artikel 6.1.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 december 2012, 9 mei 2014 en 28 juni 2019, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 35.In artikel 6.1.3/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 36.In artikel 6.1.3/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 37.In artikel 6.1.3/3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 38.In artikel 6.1.4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 december 2012, 9 mei 2014, 10 juli 2015 en 30 november 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 39.In artikel 6.1.5 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 40.In artikel 6.1.6 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017, 15 december 2017 en 17 juli 2020, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 41.In artikel 6.1.7, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 42.In artikel 6.1.9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 en 10 juli 2015, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 43.In artikel 6.1.10, tweede lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 44.In artikel 6.1.12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en 9 mei 2014, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 45.In artikel 6.1.12/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 46.In artikel 6.1.13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 47.In artikel 6.1.14 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 april 2011, 21 december 2012, 9 mei 2014 en 21 oktober 2016, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 48.In artikel 6.1.16 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 49.In artikel 6.2.2 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 50.In artikel 6.2.3, derde lid van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 51.In artikel 6.2.3/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 52.In artikel 6.2.4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 53.In artikel 6.2.6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014, 12 mei 2017, 15 december 2017 en 28 juni 2019, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 54.In artikel 6.2.7 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2019, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 55.In artikel 6.2.9 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 56.In artikel 6.2.10 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 57.In artikel 6.2.11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 december 2012, 9 mei 2014 en 21 oktober 2016, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 58.In het opschrift van titel VI, hoofdstuk II/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door de woorden "Vlaams Energie- en Klimaatagentschap".

Art. 59.In artikel 6.2/1.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 60.In artikel 6.2/1.2 van hetzelfde besluit ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 61.In artikel 6.2/1.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 29 mei 2015 en 30 november 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 62.In artikel 6.2/1.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 63.In artikel 6.2/1.4/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 64.In het opschrift van titel VI, hoofdstuk II/1, afdeling II, onderafdeling IV van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door de woorden "Vlaams Energie- en Klimaatagentschap".

Art. 65.In artikel 6.2/1.5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 66.In artikel 6.2/1.6 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 67.In artikel 6.2/1.7 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 68.In artikel 6.2/1.8 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 69.In artikel 6.2/1.8/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 70.In artikel 6.2/3.1, § 2, 1° van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 71.In artikel 6.2/3.11, tweede lid ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 72.In artikel 6.4.1/4, § 2, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2011, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 73.In artikel 6.4.1/5, § 2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2011 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 74.In artikel 6.4.1/8 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2011 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 75.In artikel 6.4.1/11 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2011, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 76.In artikel 6.4.1/12 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2011 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 september 2020, worden de woorden "het Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 77.In artikel 6.4.14/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2016 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2017, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 78.In artikel 6.4.14/3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2017, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 79.In artikel 6.4.15, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2011 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 en 30 november 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 80.In artikel 6.5.5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, 24 februari 2017 en 30 november 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 81.In artikel 6.5.6, § 1 van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 82.In artikel 6.5.7 van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 83.In artikel 6.5.8 van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 84.In artikel 6.6.1, § 4, vijfde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 85.In artikel 6.6.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 86.In artikel 6.6.3, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 87.In artikel 6.6.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 88.In artikel 7.2.1, derde lid van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 89.In artikel 7.2.4 van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 90.In artikel 7.2.16, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 91.In artikel 7.2.17, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 92.In artikel 7.2.18 van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 93.In artikel 7.2.19, § 2 van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 94.In artikel 7.2.20 van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 95.In artikel 7.2.23, derde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 96.In artikel 7.2.24, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 97.In artikel 7.2.25, § 1 en § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 98.In artikel 7.2.27 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 99.In artikel 7.4.1, § 1, vierde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2020, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 100.In artikel 7.4.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 101.In artikel 7.4.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2020, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 102.In artikel 7.4.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 103.In artikel 7.5.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 en 30 november 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 104.In artikel 7.5.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 105.In artikel 7.5.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018, 30 november 2018 en 10 juli 2020, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 106.In artikel 7.6.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 en 30 november 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 107.In artikel 7.6.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015, 27 november 2015 en 30 november 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 108.In artikel 7.6.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018 en 30 november 2018 en 10 juli 2020, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 109.In artikel 7.7.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 110.In artikel 7.7.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 111.In artikel 7.8.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2016 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2020, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 112.In artikel 7.8.2, tweede lid van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 113.In artikel 7.9.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2017 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 en 14 december 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 114.In artikel 7.9.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2017 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 115.In artikel 7.9.3/1, § 4, 2°, en § 5, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 116.In artikel 7.9.3/2, § 5, 3° en § 6, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 117.In artikel 7.9.4, § 2, eerste, derde en vierde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2017, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 118.In artikel 7.10.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2017 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 119.In artikel 7.11.2, § 1, tweede lid van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 120.In artikel 7.11.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 121.In artikel 7.11.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 en 9 oktober 2020, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 122.In artikel 7.12.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 en 20 december 2019, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 123.In artikel 7.14.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 september 2020, worden de woorden "departement Omgeving" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 124.In artikel 8.1.1 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2020, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 125.In artikel 8.1.1/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 en 9 oktober 2020, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 126.In artikel 8.1.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2020, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 127.In artikel 8.1.3, eerste lid van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2017, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 128.In artikel 8.2.1 van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 129.In artikel 8.4.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015 en 15 juli 2016, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 130.In artikel 8.5.1, § 3, eerste lid, 1°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 131.In artikel 8.6.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 132.In artikel 8.6.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 en 8 september 2017, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 133.In artikel 8.6.4, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2017, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 134.In artikel 8.7.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2017, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 135.In artikel 8.8.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2020, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 136.In artikel 9.1.12/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2012 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2017, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 137.In artikel 9.1.13, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011 en 27 november 2015, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 138.In artikel 9.1.15 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2020, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 139.In artikel 9.1.30 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2020, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 140.In artikel 9.2.3, § 3, derde lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 141.In artikel 9.2.8, § 3, derde lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 142.In artikel 9.2.12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 20 mei 2011, 27 april 2012 en 15 juli 2016, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 143.In artikel 10.1.1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 december 2012, 9 mei 2014 en 15 december 2017, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 144.in artikel 10.1.1/1, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 145.In artikel 10.1.2 van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 146.In artikel 10.1.3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en 15 juli 2016, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 147.In artikel 10.1.4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en 15 juli 2016, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 148.In artikel 10.1.5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 149.In artikel 10.1.6 van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 150.In artikel 10.1.9 van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 151.In artikel 10.1.10, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016, worden de woorden "het Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 152.In artikel 10/1.1.1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, en paragraaf 2, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor energie" telkens vervangen door de woorden "het VEKA";2° in paragraaf 1, eerste lid, en paragraaf 2, eerste lid, wordt de zinsnede "De afdeling, bevoegd voor energie" vervangen door de woorden "Het VEKA";3° in paragraaf 2, derde lid, worden de woorden "die afdeling" vervangen door de woorden "het VEKA";4° in paragraaf 3, eerste lid, 2°, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 153.In artikel 10/1.3.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019, wordt de zinsnede "de afdeling, bevoegd voor energie" vervangen door de woorden "het VEKA".

Art. 154.In het opschrift van titel XI, hoofdstuk I van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door de woorden "Vlaams Energie- en Klimaatagentschap".

Art. 155.In artikel 11.1.1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 januari 2017, 8 september 2017 en 9 oktober 2020, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 156.In artikel 11.1.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2017, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 157.In artikel 11.1.3 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2017, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 158.In artikel 11.1.4 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 159.In artikel 11.1.5 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 160.In artikel 11.1.6 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2017 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 161.In artikel 11.1.7 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 162.In artikel 11.1/2.1, tweede lid van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 163.In artikel 11.1/3.1, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 164.In het opschrift van titel XI, hoofdstuk II van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door de woorden "Vlaams Energie- en Klimaatagentschap".

Art. 165.In artikel 11.2.1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 april 2012, 15 juli 2016, 8 september 2017 en 9 oktober 2020,worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 166.In artikel 11.2.2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 april 2012, 30 november 2018 en 9 oktober 2020, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 167.In artikel 11.2.3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2020, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 168.In artikel 11.2.4 van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 169.In artikel 11.2.6 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 september 2017 en 9 oktober 2020, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 170.In artikel 11.2.7 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 en 30 november 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 171.In artikel 11.2.8 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 januari 2017 en 8 september 2017, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 172.In artikel 12.3.2 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013, 9 mei 2014 en 15 december 2017, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 173.In artikel 12.3.16, eerste lid, 1° en 2°, b), en tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018, worden de woorden "het Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 174.In artikel 12.3.17 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 175.Artikel 12.3.20 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2020, wordt opgeheven.

Art. 176.In bijlage III/1 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020, worden de volgende wijzingen aangebracht: 1° de woorden "Vlaams Energieagentschap" worden telkens vervangen door het woord "VEKA";2° het woord "VEA" wordt telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 177.In bijlage III/2 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020, worden de volgende wijzingen aangebracht: 1° de woorden "Vlaams Energieagentschap" worden telkens vervangen door het woord "VEKA";2° het woord "VEA" wordt telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 178.In bijlage III/3 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020, worden de volgende wijzingen aangebracht: 1° de woorden "Vlaams Energieagentschap" worden telkens vervangen door het woord "VEKA";2° het woord "VEA" wordt telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 179.In bijlage III/4 bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019, worden de volgende wijzingen aangebracht: 1° de woorden "Vlaams Energieagentschap" worden telkens vervangen door het woord "VEKA";2° het woord "VEA" wordt telkens vervangen door het woord "VEKA". Hoofdstuk 7. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond en tot wijziging van diverse besluiten

Art. 180.In artikel 14/39/11, tweede lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond en tot wijziging van diverse besluiten, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door de woorden het "Vlaams Energie- en Klimaatagentschap".

Art. 181.In artikel 14/39/22, § 3, tweede lid van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door de woorden "Vlaams Energie- en Klimaatagentschap".

Hoofdstuk 8. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties, luchtvaartactiviteiten en de inzet van flexibele mechanismen

Art. 182.In artikel 63 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties, luchtvaartactiviteiten en de inzet van flexibele mechanismen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013, 4 april 2014, 24 februari 2017 en 6 september 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 wordt het woord "departement" telkens vervangen door het woord "VEKA";2° in paragraaf 3, eerste lid, en paragraaf 4 en 6, wordt het woord "departement" vervangen door het woord "VEKA";3° in paragraaf 5 worden de woorden "Departement Omgeving" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 183.In artikel 102 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019, wordt het woord "departement" vervangen door het woord "VEKA".

Hoofdstuk 9. - Wijziging van het Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

Art. 184.In artikel 3.1.0.0.3, 4° van het Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019, worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door de woorden het "Vlaams Energie- en Klimaatagentschap".

Hoofdstuk 10. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid

Art. 185.In artikel 5, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door de woorden "Vlaams Energie- en Klimaatagentschap".

Hoofdstuk 11. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Art. 186.In artikel 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 10 februari 2017, 24 februari 2017 en 9 maart 2018, wordt punt 3° opgeheven.

Art. 187.In artikel 37 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 7 wordt opgeheven;2° in paragraaf 10 worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door de woorden "Vlaams Energie- en Klimaatagentschap";3° aan paragraaf 10 wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt: "3° als de vergunningsaanvraag betrekking heeft op een van de volgende zaken: a) de aanvraag van een nog niet vergunde indelingsrubriek die in de vierde kolom van de indelingslijst met de letter Y is aangeduid;b) een hervergunning van een BKG-installatie; c) schrapping van een indelingsrubriek die in de vierde kolom van de indelingslijst met de letter Y is aangeduid.".

Art. 188.In artikel 38 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017 en 26 april 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° paragraaf 6 wordt opgeheven;2° in paragraaf 9 worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door de woorden "Vlaams Energie- en Klimaatagentschap";3° aan paragraaf 9 worden een punt 3° en 4° toegevoegd, die luiden als volgt: "3° een gemotiveerde beoordeling van het monitoringplan als het gaat om een aanvraag van een Y-rubriek; 4° een gemotiveerde beoordeling van de documenten in de aanvraag die aantonen dat een inrichting niet langer een inrichting met een BKG-installatie is als het om een aanvraag tot schrapping van een Y-rubriek gaat.".

Art. 189.In addendum RY, vraag 1, opgenomen in bijlage 2 bij hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 augustus 2019, wordt de zinsnede "door de afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging, goedgekeurd is" vervangen door de zinsnede "door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap goedgekeurd is".

Hoofdstuk 12. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen

Art. 190.In bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019, wordt punt 1.23 vervangen door wat volgt: "1.23. het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap".

Hoofdstuk 13. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie of verbetering van een bestaande woning of bij de realisatie van een nieuwe woning

Art. 191.In artikel 6, § 5, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie of verbetering van een bestaande woning of bij de realisatie van een nieuwe woning worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door de woorden "Vlaams Energie- en Klimaatagentschap".

Hoofdstuk 14. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot instelling van een aanpassingspremie voor woningen

Art. 192.In artikel 6, vijfde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot instelling van een aanpassingspremie voor woningen worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door de woorden "Vlaams Energie- en Klimaatagentschap".

Hoofdstuk 15. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2019 inzake de herziening of de opheffing van stedenbouwkundige voorschriften van algemene en bijzondere plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, met toepassing van artikel 7.4.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Art. 193.In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2019 inzake de herziening of de opheffing van stedenbouwkundige voorschriften van algemene en bijzondere plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, met toepassing van artikel 7.4.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2019, wordt punt 8° vervangen door wat volgt: "8° het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap".

Hoofdstuk 16. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019 over verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-2030

Art. 194.Aan artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019 over verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-2030 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 4° wordt opgeheven; 2° er wordt een punt 15° toegevoegd, dat luidt als volgt: "15° VEKA: het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, opgericht bij artikel 2.1.1 van het Energiebesluit van 19 november 2010.".

Art. 195.In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt het woord "departement" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 196.In artikel 4 van hetzelfde besluit wordt het woord "departement" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 197.In artikel 5, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "departement" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 198.In artikel 6 van hetzelfde besluit wordt het woord "departement" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 199.In artikel 8, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "departement" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 200.In artikel 9, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "departement" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 201.In artikel 10, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "departement" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 202.In artikel 11, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "departement" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 203.In artikel 12, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "departement" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 204.In artikel 13 van hetzelfde besluit wordt het woord "departement" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 205.In artikel 15, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "departement" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 206.In artikel 16 van hetzelfde besluit wordt het woord "departement" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 207.In artikel 17, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "departement" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 208.In artikel 18, tweede lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "departement" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 209.In artikel 19 van hetzelfde besluit wordt het woord "departement" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 210.In artikel 20 van hetzelfde besluit wordt het woord "departement" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 211.In artikel 24, derde lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "departement" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 212.In artikel 26 van hetzelfde besluit wordt het woord "departement" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 213.In artikel 67 van hetzelfde besluit wordt het woord "departement" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 214.In artikel 70 van hetzelfde besluit wordt het woord "departement" vervangen door het woord "VEKA".

Hoofdstuk 17. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering

Art. 215.In artikel 6, § 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering wordt punt 11° vervangen door wat volgt: "11° het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap;".

Hoofdstuk 18. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een steunregeling voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines en wat betreft nuttige groene warmte, restwarmte en de injectie en productie van biomethaan

Art. 216.In artikel 10, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een steunregeling voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines en wat betreft nuttige groene warmte, restwarmte en de injectie en productie van biomethaan worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 217.In artikel 11, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" vervangen door het woord "VEKA".

Art. 218.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Art. 219.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de woorden "Vlaams Energieagentschap" telkens vervangen door het woord "VEKA".

Hoofdstuk 19. - Slotbepalingen

Art. 220.Het decreet van 4 december 2020 houdende aanpassing van diverse decreten met betrekking tot de omvorming van het Vlaams Energieagentschap tot het Vlaams Energie-en Klimaatagentschap, tot integratie van opdrachten inzake klimaat van het Departement Omgeving in dit Vlaams Energie-en Klimaatagentschap, tot integratie van opdrachten inzake lucht van het Departement Omgeving in de Vlaamse Milieumaatschappij en houdende rapportage door het Departement Omgeving treedt in werking.

Art. 221.Handhavingsprocedures die het Departement Omgeving voor 1 januari 2021 met toepassing van de volgende regelgevende teksten heeft opgestart kunnen worden voortgezet door het VEKA: 1° hoofdstuk 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties, luchtvaartactiviteiten en de inzet van flexibele mechanismen;2° hoofdstuk 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019 over verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-2030. De verplichtingen over energie en klimaat, vermeld in de volgende regelgevende teksten, die het Departement Omgeving heeft uitgevoerd voor 1 januari 2021, zijn rechtsgeldig als ze voltooid zijn: 1° besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;2° het Energiebesluit van 19 november 2010;3° het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties, luchtvaartactiviteiten en de inzet van flexibele mechanismen;4° het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019 over verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties voor de periode 2021-2030. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap treedt in de rechten en plichten van het Departement Omgeving.

Art. 222.Handhavingsprocedures die het Vlaams Energieagentschap voor 1 januari 2021 heeft opgestart met toepassing van titel XI van het Energiebesluit van 19 november 2010, kunnen worden voortgezet door het VEKA.

Art. 223.De Vlaamse minister, bevoegd voor de energie, kan met betrekking tot de operationalisering van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, in ministeriële besluiten de nodige verwijzingen en terminologieën die door die operationalisering noodzakelijk zijn geworden aanpassen.

Art. 224.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

Art. 225.De Vlaamse minister, bevoegd voor de energie, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het klimaat, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 december 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR

^