Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 12 december 2014
gepubliceerd op 12 januari 2015

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in het artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

bron
autorite flamande
numac
2015035020
pub.
12/01/2015
prom.
12/12/2014
ELI
eli/besluit/2014/12/12/2015035020/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 DECEMBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 31/10/2006 numac 2006036737 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in het artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, en van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikelen 20 en 87, § 1;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 16.3.9, § 2, eerste lid, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » type decreet prom. 21/12/2007 pub. 12/02/2008 numac 2008035231 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XV Milieuschade, tot omzetting van de Richtlijn 2004/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de milieuaansprakelijkheid met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade sluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, artikel 8, gewijzigd bij de decreten van 25 mei 2007, 19 juli 2013 en 25 april 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 31/10/2006 numac 2006036737 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten tot vaststelling van de nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 oktober 2014;

Gelet op advies nr. 56.792/1 van de Raad van State, gegeven op 2 december 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn en de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit : Article 1er. In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 31/10/2006 numac 2006036737 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/07/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003201696 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het integraal waterbeleid sluiten betreffende het integraal waterbeleid, wordt het woord "adviesinstantie" vervangen door het woord "adviesinstanties".

Art. 2.In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 12° wordt vervangen door wat volgt: "12° waterbeheerplan: het stroomgebiedbeheerplan, vermeld in artikel 33 en 36 van het decreet;"; 2° punt 7°, punt 13°, punt 15° en punt 16° worden opgeheven.

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2 wordt het woord "adviesinstantie" telkens vervangen door het woord "adviesinstanties"; 2° in paragraaf 2, tweede lid, wordt punt 1° vervangen door wat volgt: "1° een verkavelingsaanvraag met een globale oppervlakte groter dan 1 ha, waarbij in de aanleg van wegen wordt voorzien;"; 3° in paragraaf 2, tweede lid, wordt punt 3° vervangen door wat volgt: "3° en/of ondergrondse constructies, met uitzondering van funderingspalen en leidingen met een diameter tot 1 meter, bevat die dieper gelegen zijn dan 5 meter onder het maaiveld en een ondergrondse horizontale lengte hebben van meer dan 100 meter."; 4° in paragraaf 4 wordt een tweede lid ingevoegd, dat luidt als volgt: "De minister, bevoegd voor openbare werken, en de minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, kunnen op voordracht van de CIW richtlijnen opstellen waaraan aanvragen moeten voldoen voor wijzigingen aan bijlage 1.".

Art. 4.In het opschrift van hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt het woord "adviesinstantie" vervangen door het woord "adviesinstanties".

Art. 5.In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, eerste lid, wordt de zinsnede "Binnen de haar toegekende adviestermijn kan de overeenkomstig § 1 aangewezen adviesinstantie" vervangen door de zinsnede "Binnen de haar toegekende adviestermijn kunnen de conform paragraaf 1 aangewezen adviesinstanties";2° paragraaf 3 wordt opgeheven.

Art. 6.In artikel 6, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "adviesinstantie" vervangen door het woord "adviesinstanties".

Art. 7.In artikel 7, § 1, 3°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "waarbij de adviesinstantie, voorzover dat relevant is voor de vergunningsplichtige activiteit, ingaat" vervangen door de zinsnede "waarbij de adviesinstanties, voor zover dat relevant is voor de vergunningsplichtige activiteit, ingaan".

Art. 8.In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de woorden "de adviesinstantie die een wateradvies heeft uitgebracht"' vervangen door de woorden "de adviesinstanties die een wateradvies hebben uitgebracht".

Art. 9.In artikel 31 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014, wordt punt 2° vervangen door wat volgt: "2° artikel 12, § 1, van het Materialendecreet, wat betreft de openbare wegen en hun aanhorigheden.".

Art. 10.De Vlaamse minister, bevoegd voor mobiliteit en openbare werken, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 december 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

^