Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 december 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014207594 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 22 november 2013 jaar 2015

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/12/2014 pub. 16/02/2015 numac 2015035054 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de lijst met de definitieve indeling van gemeenten in categorieën in het kader van de voortgangstoets van 2014 type ministerieel besluit prom. 12/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2015200546 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 12/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2015200545 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 12/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2015200547 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 12/12/2014 pub. 06/02/2015 numac 2015200548 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van de organisatieafdelingen 11, 13, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014

decreet

type decreet prom. 12/12/2014 pub. 31/12/2014 numac 2014027276 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt met het oog op de organisatie van de externe financiering van de groene certificaten via een bemiddelaar

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2014 pub. 07/01/2015 numac 2014036960 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren aanvullende thuiszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor het jaar 2014

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/12/2014 pub. 21/01/2015 numac 2015029005 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 14 september 2010 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de hoge raad voor studietoelagen en -leningen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2014 pub. 09/01/2015 numac 2015035001 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 1993 tot vaststelling van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap, wat betreft de programmatie voor voorzieningen voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2014 pub. 09/01/2015 numac 2015035002 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren logistieke hulp voor de diensten voor logistieke hulp voor het jaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2014 pub. 14/01/2015 numac 2015035004 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2012 houdende de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse centrale dienst voor sociaal telefoontolken en sociaal vertalen, vermeld in de artikels 45/1 en 45/3 van het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integratiebeleid en houdende de vaststelling van de regels voor de betaling van de te presteren tolkprestaties, vermeld in artikel 45/3, vierde lid, en artikel 45/4, § 1, van het voormelde decreet type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2014 pub. 11/06/2015 numac 2015035021 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat de aardrijkskunde betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2014 pub. 22/01/2015 numac 2015035029 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2014 pub. 21/01/2015 numac 2015035045 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2015035020 bron autorite flamande Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in het artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2014 pub. 16/01/2015 numac 2015035024 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de modaliteiten voor de toekenning van een projectsubsidie aan vergunninghouders voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op carpoolparkings of Park&Rides in beheer van het Vlaamse Gewest in uitvoering van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2014 pub. 22/01/2015 numac 2015035030 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 tot toekenning van een tijdelijke subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor de uitbouw van een hulplijn/aanspreekpunt en een aansluitend en rechtstreeks toegankelijk en vindplaatsgericht aanbod van informatie, advies, ondersteuning en begeleiding, evenals de uitbreiding van het aanbod aan preventieve gezinsondersteuning type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2014 pub. 03/02/2015 numac 2015035081 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de vorm van het hogeronderwijsdiploma en de inhoud van het bijbehorend diplomasupplement type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2014 pub. 11/02/2015 numac 2015035121 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel CB0/1CB-X-2-AC/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

programmadecreet

type programmadecreet prom. 12/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014027265 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting inzake gezondheidsbeleid type programmadecreet prom. 12/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014027266 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting inzake natuurrampen, verkeersveiligheid, openbare werken, energie, huisvesting, leefmilieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn, landbouw en fiscaliteit

erratum

type erratum prom. 12/12/2014 pub. 19/01/2015 numac 2015027004 bron waalse overheidsdienst Decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, met het oog op de organisatie van de externe financiering van de groene certificaten via een bemiddelaar. - Erratum
^