Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 11 december 2015
gepubliceerd op 28 december 2015

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

bron
vlaamse overheid
numac
2015036633
pub.
28/12/2015
prom.
11/12/2015
ELI
eli/besluit/2015/12/11/2015036633/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 DECEMBER 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikel 16.3.1, § 1, 1°, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 sluiten en vervangen bij het decreet van 23 december 2010, en § 2, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 sluiten, artikel 16.3.9, § 2, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 sluiten, artikel 16.4.5, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 sluiten en gewijzigd bij de decreten van 25 mei 2012 en 22 november 2013, en artikel 16.4.17, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » type decreet prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007037369 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008 sluiten en vervangen bij decreet van 22 november 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 oktober 2015;

Gelet op advies 58.425/1 van de Raad van State, gegeven op 3 december 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 29° wordt vervangen door wat volgt: "29° OVAM: de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;"; 2° punt 30° en 31° worden opgeheven.

Art. 2.In artikel 12 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 6° wordt vervangen door wat volgt: "6° de door de leidend ambtenaar van de OVAM aan te stellen personeelsleden van de OVAM;"; 2° punt 7° en punt 8° worden opgeheven; 3° punt 9° /2 wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing: "9° /2 de personeelsleden van de afdeling, bevoegd voor grondwater, die de leidend ambtenaar van de Vlaamse Milieumaatschappij aanstelt;".

Art. 3.In artikel 12/1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009035555 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging van diverse andere besluiten sluiten en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014, wordt het woord "vooral" vervangen door het woord "vooraleer".

Art. 4.Artikel 26 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 26.De toezichthouders, vermeld in artikel 12, 6°, oefenen het toezicht uit op: 1° de toepassing van het Materialendecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan, wat de volgende aspecten betreft: a) de inzameling en het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door de particulier, zoals dat door de gemeentelijke overheden georganiseerd wordt;b) het verloop van de afvalstromen die onder de toepassing vallen van een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, met uitsluiting van het toezicht op de bepalingen ter uitvoering van het Milieuvergunningendecreet en de bepalingen over het vervoer van of het inzamelen of handelen of makelen in afvalstoffen;c) de bepalingen over afvalpreventie- en recyclagedoelstellingen waaronder de bepalingen over de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, het opstellen van milieubeleidsovereenkomsten, en afvalpreventie- en afvalbeheerplannen voor bepaalde afvalstromen;d) de afgifte van scheepsafvalstoffen;e) de rapportering over geproduceerde, ingezamelde en verwerkte afvalstoffen in het kader van beleidsevaluatie;f) het afvalstoffen- en materialenregister;g) de naleving van sectorale uitvoeringsplannen als vermeld in artikel 18 van het Materialendecreet;h) de toepassing van artikel 12 van het Materialendecreet in het kader van het ambtshalve inzamelen, vervoeren en verwerken van afvalstoffen;2° de toepassing van het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan;3° de toepassing van hoofdstuk IIIbis van het Milieuvergunningendecreet en de uitvoeringsbepalingen ervan, wat betreft: a) de verplichtingen inzake de erkenning als laboratorium in de discipline afvalstoffen en andere materialen, en het gebruik van die erkenning;b) de verplichtingen inzake de erkenning als opleidingscentrum voor de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen, de erkenning als bodemsaneringsdeskundige en inzake de erkenning als laboratorium in de discipline bodem, deeldomein bodemsanering, en het gebruik van die erkenningen; 4° de toepassing van het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend in Straatsburg op 9 september 1996.".

Art. 5.Artikel 27 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013, wordt opgeheven.

Art. 6.In artikel 61, § 1 en § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013203826 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, wat betreft de automatische aanvraag type besluit van de vlaamse regering prom. 07/06/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013203901 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van Watering de Zegge sluiten en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015, wordt de zinsnede "artikel 12, 1° en 7° " telkens vervangen door de zinsnede "artikel 12, 1° en 6° ".

Art. 7.In artikel 62, § 2, van hetzelfde besluit, worden tussen de woorden "Het beroepschrift moet" en het woord "voldoen" de woorden "op straffe van onontvankelijkheid" ingevoegd.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Art. 9.De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 11 december 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Geert BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke SCHAUVLIEGE

^