Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 20 oktober 2017
gepubliceerd op 21 november 2017

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet, tot wijziging van bijlage XVI bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot opheffing van diverse ministeriële besluiten

bron
vlaamse overheid
numac
2017014015
pub.
21/11/2017
prom.
20/10/2017
ELI
eli/besluit/2017/10/20/2017014015/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 OKTOBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004035978 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet sluiten houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet, tot wijziging van bijlage XVI bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot opheffing van diverse ministeriële besluiten


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 04/04/2003 pub. 25/08/2003 numac 2003035691 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de oppervlaktedelfstoffen sluiten betreffende de oppervlaktedelfstoffen, artikel 4, § 4, vervangen bij het decreet van 25 april 2014, artikel 9, § 3, artikel 18, gewijzigd bij het decreet van 30 juni 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017040349 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw sluiten, en artikel 27, § 2, vervangen bij het decreet van 30 april 2009;

Gelet op het decreet van 30 juni 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/06/2017 pub. 07/07/2017 numac 2017040349 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw sluiten houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw, artikel 47;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004035978 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet sluiten houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet;

Gelet op bijlage XVI, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009011227 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen, de vernietiging en het verbod van het op de markt brengen van de brandwerende spuitbussen van het merk Pyromaster sluiten houdende oprichting en benoeming van de leden van de beoordelingscommissie landbouwnabestemming voor het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan Klei van de Kempen;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009011227 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen, de vernietiging en het verbod van het op de markt brengen van de brandwerende spuitbussen van het merk Pyromaster sluiten houdende oprichting en benoeming van de leden van de beoordelingscommissie landbouwnabestemming voor het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan Klei van Ieper & Maldegemklei;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 februari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2011 pub. 04/03/2011 numac 2011201028 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 juli 2007 tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van de "Conseil supérieur wallon de la Pêche" type ministerieel besluit prom. 24/02/2011 pub. 08/03/2011 numac 2011200751 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. 24/02/2011 pub. 08/03/2011 numac 2011200753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van een lid van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. 24/02/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011200799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra sluiten houdende oprichting en benoeming van de leden van de beoordelingscommissie landbouwnabestemming voor het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan `Vlaamse Leemstreek';

Gelet op het ministerieel besluit van 18 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029427 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 april 2011 tot aanstelling van de leden van de examencommissies voor de toelating tot de studies georganiseerd in de Hogescholen, met toepassing van artikel 22, § 1, 5°, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen sluiten houdende oprichting en benoeming van de leden van de beoordelingscommissie landbouwnabestemming "Polderklei" voor het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan "Alluviale klei & Polderklei";

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 augustus 2017;

Gelet op advies 62.131/1 van de Raad van State, gegeven op 11 oktober 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingsbepalingen Afdeling 1. - Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van

26 maart 2004 houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004035978 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet sluiten houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 13° wordt opgeheven;2° er wordt een punt 20° toegevoegd, dat luidt als volgt: "20° beveiligde zending: een van de onderstaande betekeningswijzen: a) een analoge zending: een aangetekende zending of een afgifte tegen ontvangstbewijs; b) een digitale zending: een zending via een uitwisselingsplatform van het departement.".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° aan paragraaf 2 wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De gecoördineerde adviezen, in voorkomend geval met inbegrip van de alsnog verschafte informatie, worden verwerkt door het departement en kunnen aanleiding geven tot een aanpassing van het ontwerp van het algemeen oppervlaktedelfstoffenplan."; 2° in paragraaf 5 wordt de zin "Nadien legt de Vlaamse Regering het algemeen oppervlaktedelfstoffenplan definitief vast." vervangen door de zin "De minister legt het ontwerp samen met de opmerkingen en de uitgebrachte adviezen voor aan de Vlaamse Regering met het oog op de definitieve vastlegging van het algemeen oppervlaktedelfstoffenplan.".

Art. 3.In artikel 12, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/06/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006035987 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet sluiten, wordt het vierde lid vervangen door wat volgt: "Een onderzoeksareaal kan worden opgedeeld in delen van gelijke ontginningsdiepte. De boringen zijn minstens even diep als de vastgelegde ontginningsdiepte in het deel van het onderzoeksareaal waarin ze worden uitgevoerd. Als de onderste geologische lagen van het onderzoeksareaal of van een deel ervan bestaan uit oppervlaktedelfstoffen waarvoor met toepassing van artikel 27, § 1, tweede lid, van het decreet geen certificaat van herkomst vereist is, mag de boordiepte in het onderzoeksareaal of in dat deel ervan beperkt worden tot de basis van de geologische lagen waarvoor wel een certificaat van herkomst vereist is.".

Art. 4.In artikel 13, § 1, tweede lid, 1°, a), van hetzelfde besluit wordt de zinsnede ", kalium, zwavel" opgeheven.

Art. 5.In artikel 14, § 2, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en 24 februari 2017, worden de woorden "aangetekende brief" vervangen door de woorden "beveiligde zending".

Art. 6.In artikel 24 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 juni 2006, 7 maart 2008 en 24 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt: "Uiterlijk op 31 maart na elk volledig kalenderjaar vanaf de start van de vergunningstermijn bezorgt de vergunninghouder aan het departement een voortgangsrapport over de exploitatie en de eindafwerking in het voorbije kalenderjaar, in de vorm van een digitale zending in een geschikt uitwisselingsformaat, vastgesteld door het departement.Bij wijze van uitzondering heeft het eerste basisvoortgangsrapport betrekking op de periode vanaf de aanvang van de ontginning tot en met het einde van het eerste volledige kalenderjaar dat binnen de vergunningstermijn valt. De verplichting om jaarlijks een voortgangsrapport te bezorgen aan het departement, eindigt met een laatste basisvoortgangsrapport wanneer de eindafwerking volledig gerealiseerd is."; 2° het derde lid wordt vervangen door wat volgt: "Het basisvoortgangsrapport bevat minstens de volgende gegevens: 1° de stand van zaken betreffende de ontginning die bestaat uit een situeringsplan en een opgave van de ontgonnen hoeveelheden, eventueel opgesplitst in de verschillende soorten delfstoffen, en de gerealiseerde dieptes;2° een digitaal grafisch opmetingsbestand, gerefereerd in het Lambert BD72-stelsel en de Tweede Algemene Waterpassing (TAW).Daarin zijn de volgende gegevens opgenomen: a) kadastrale gegevens;b) grens van de vergunning;c) situering van alle gebouwen;d) situering van de toegangswegen en uitbatingswegen;e) aanduiding van grachten, beken en andere waterlopen;f) aanduiding van de ontginningsfronten;g) voldoende hoogtepeilen van het maaiveld;h) voldoende hoogtepeilen van het oorspronkelijke reliëf binnen de vergunning, voor het gedeelte van de vergunning waar de ontginning aangevat wordt na 1 januari 2018;i) in geval van droge ontginning: voldoende hoogtepeilen langs taluds en ontginningsfronten;j) in geval van natte ontginning: voldoende peilpunten van de baggerzones;k) voldoende hoogtepeilen of voldoende peilpunten van de gerealiseerde opvullingen en de definitieve eindafwerking;l) aanduiding van waterplassen, slibbekkens en andere bekkens;m) aanduiding, met behulp van inkleuring of arcering, van de delen die niet in ontginning zijn of die onaangeroerd zijn, de delen die in ontginning, inclusief afgedekt, zijn, en de delen die hun eindafwerking gekregen hebben;n) aanduiding van de referentiepunten voor de opeenvolgende metingen;3° een tabel met een bondige beschrijving van de referentiepunten, onder meer piket, grenspaal, merkteken en hoek van het gebouw, samen met de respectieve coördinaten in Lambert BD72/TAW;4° de grondbalans met de geraamde hoeveelheden teelaarde en overige dekgronden, de werkelijk gerealiseerde depots, de hergebruikte teelaarde, dekgronden en tussenlagen in het kader van de eindafwerking of de nabestemming en de nog te reserveren teelaarde, dekgronden en tussenlagen;5° een plan met de zonering en fasering van de ontginning en met vermelding van de oppervlakten van de verschillende zones; 6° de stand van zaken betreffende de realisatie van de eindafwerking, met opgave van de percelen of delen van percelen waarvan de eindafwerking is gerealiseerd.".

Art. 7.In hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017, wordt titel V, die bestaat uit artikel 25 tot en met 36, opgeheven.

Art. 8.In artikel 38 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 en 24 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "en titel V" opgeheven;2° in het eerste lid worden de woorden "aangetekend schrijven" vervangen door de woorden "beveiligde zending";3° in het tweede lid worden de woorden "de poststempel" vervangen door de woorden "het versturen van de aangetekende zending of de beveiligde digitale zending of van de afgifte tegen ontvangstbewijs".

Art. 9.Artikel 41 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008, 30 april 2009 en 24 februari 2017, wordt opgeheven. Afdeling 2. - Wijziging van bijlage XVI bij het besluit van de Vlaamse

Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

Art. 10.Bijlage XVI bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2015, wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd. HOOFDSTUK 2. - Slotbepalingen

Art. 11.De volgende regelingen worden opgeheven: 1° het ministerieel besluit van 14 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009011227 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen, de vernietiging en het verbod van het op de markt brengen van de brandwerende spuitbussen van het merk Pyromaster sluiten houdende oprichting en benoeming van de leden van de beoordelingscommissie landbouwnabestemming voor het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan Klei van de Kempen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 juni 2010;2° het ministerieel besluit van 14 mei 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009011227 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen, de vernietiging en het verbod van het op de markt brengen van de brandwerende spuitbussen van het merk Pyromaster sluiten houdende oprichting en benoeming van de leden van de beoordelingscommissie landbouwnabestemming voor het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan Klei van Ieper & Maldegemklei, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 september 2011;3° het ministerieel besluit van 24 februari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2011 pub. 04/03/2011 numac 2011201028 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 juli 2007 tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van de "Conseil supérieur wallon de la Pêche" type ministerieel besluit prom. 24/02/2011 pub. 08/03/2011 numac 2011200751 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. 24/02/2011 pub. 08/03/2011 numac 2011200753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van een lid van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. 24/02/2011 pub. 03/03/2011 numac 2011200799 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vaststelling van de plaatsen erkend als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra sluiten houdende oprichting en benoeming van de leden van de beoordelingscommissie landbouwnabestemming voor het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan `Vlaamse Leemstreek', gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 5 december 2012 en 13 december 2012;4° het ministerieel besluit van 18 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029427 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 april 2011 tot aanstelling van de leden van de examencommissies voor de toelating tot de studies georganiseerd in de Hogescholen, met toepassing van artikel 22, § 1, 5°, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen sluiten houdende oprichting en benoeming van de leden van de beoordelingscommissie landbouwnabestemming "Polderklei" voor het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan "Alluviale klei & Polderklei".

Art. 12.De Vlaamse minister, bevoegd voor de natuurlijke rijkdommen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 oktober 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2017 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004035978 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet sluiten houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet, tot wijziging van bijlage XVI bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot opheffing van diverse ministeriële besluiten Bijlage XVI bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid Bijlage XVI. - Lijst van de milieu-inbreuken, ter uitvoering van artikel 16.1.2, 1°, f), en 16.4.27, derde lid, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid Enig artikel. Het niet-voldoen aan de hiernavolgende wettelijke verplichtingen als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004035978 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet sluiten houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet, wordt beschouwd als een milieu-inbreuk:

artikel

wettelijke verplichting

14, § 2, tweede zin

De nieuwe vergunninghouder stelt het departement hiervan per beveiligde zending in kennis.

15, § 3, eerste lid

Indien de vergunninghouder een tijdelijke opslag van de uit zijn onderzoeksareaal gewonnen oppervlaktedelfstoffen voorziet op een perceel dat geen deel uitmaakt van de aanvraag, dient hij het departement daarvan schriftelijk en voorafgaandelijk op de hoogte te brengen, met opgave van de referenties van dit perceel. Dit geldt zowel voor percelen gelegen binnen als buiten het ontginningsgebied.

24

Uiterlijk op 31 maart na elk volledig kalenderjaar vanaf de start van de vergunningstermijn bezorgt de vergunninghouder aan het departement een voortgangsrapport over de exploitatie en de eindafwerking in het voorbije kalenderjaar, in de vorm van een digitale zending in een geschikt uitwisselingsformaat, vastgesteld door het departement. Bij wijze van uitzondering heeft het eerste basisvoortgangsrapport betrekking op de periode vanaf de aanvang van de ontginning tot en met het einde van het eerste volledige kalenderjaar dat binnen de vergunningstermijn valt. De verplichting om jaarlijks een voortgangsrapport te bezorgen aan het departement, eindigt met een laatste basisvoortgangsrapport wanneer de eindafwerking volledig gerealiseerd is.

Na een eerste basisvoortgangsrapport kunnen de daaropvolgende jaarlijkse voortgangsrapporten zich beperken tot het aanleveren van de gegevens die wijzigingen inhouden ten opzichte van de vorige voortgangsrapporten. Ook ingeval er in het voorbije kalenderjaar geen enkele wijziging is opgetreden, wordt dit aan het departement gemeld.

In elk geval wordt om de vijf jaar een geactualiseerd basisvoortgangsrapport aan het departement bezorgd.

Het basisvoortgangsrapport bevat minstens de volgende gegevens:

1° de stand van zaken betreffende de ontginning die bestaat uit een situeringsplan en een opgave van de ontgonnen hoeveelheden, eventueel opgesplitst in de verschillende soorten delfstoffen, en de gerealiseerde dieptes; 2° een digitaal grafisch opmetingsbestand, gerefereerd in het Lambert BD72-stelsel en de Tweede Algemene Waterpassing (TAW).Daarin zijn de volgende gegevens opgenomen:

a) kadastrale gegevens; b) grens van de vergunning; c) situering van alle gebouwen; d) situering van de toegangswegen en uitbatingswegen; e) aanduiding van grachten, beken en andere waterlopen; f) aanduiding van de ontginningsfronten; g) voldoende hoogtepeilen van het maaiveld; h) voldoende hoogtepeilen van het oorspronkelijke reliëf binnen de vergunning, voor het gedeelte van de vergunning waar de ontginning aangevat wordt na 1 januari 2018; i) in geval van droge ontginning: voldoende hoogtepeilen langs taluds en ontginningsfronten; j) in geval van natte ontginning: voldoende peilpunten van de baggerzones; k) voldoende hoogtepeilen of voldoende peilpunten van de gerealiseerde opvullingen en de definitieve eindafwerking; l) aanduiding van waterplassen, slibbekkens en andere bekkens; m) aanduiding, met behulp van inkleuring of arcering, van de delen die niet in ontginning zijn of die onaangeroerd zijn, de delen die in ontginning, inclusief afgedekt, zijn, en de delen die hun eindafwerking gekregen hebben; n) aanduiding van de referentiepunten voor de opeenvolgende metingen; 3° een tabel met een bondige beschrijving van de referentiepunten, onder meer piket, grenspaal, merkteken en hoek van het gebouw, samen met de respectieve coördinaten in Lambert BD72/TAW; 4° de grondbalans met de geraamde hoeveelheden teelaarde en overige dekgronden, de werkelijk gerealiseerde depots, de hergebruikte teelaarde, dekgronden en tussenlagen in het kader van de eindafwerking of de nabestemming en de nog te reserveren teelaarde, dekgronden en tussenlagen; 5° een plan met de zonering en fasering van de ontginning en met vermelding van de oppervlakten van de verschillende zones; 6° de stand van zaken betreffende de realisatie van de eindafwerking, met opgave van de percelen of delen van percelen waarvan de eindafwerking is gerealiseerd.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2017 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/03/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004035978 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet sluiten houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet, tot wijziging van bijlage XVI bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot opheffing van diverse ministeriële besluiten.

Brussel, 20 oktober 2017.

De minister-president van de Vlaamse Regering, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

^