Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 november 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/11/2017 numac 2017014055 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 2 november 2017 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (****)(...) Bij koninklijk besluit van 2 november 2017 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****(...) type wet prom. 24/02/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017031398 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het doel de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid te versterken. - **** vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2017 numac 2017014001 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen Wegvergunningen - 235/80873 A Bij het koninklijk besluit van 31 oktober 2017, wordt de beslissing van het provinciaal College van de provincie Luik van 28 september 2017 goedgekeurd, waarbij aan de N.V. ELIA Asset, ee type koninklijk besluit prom. 09/02/1981 pub. 21/11/2017 numac 2017014046 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende het toezicht bij de invoer van voedingsmiddelen en andere in de wet van 24 januari 1977 bedoelde produkten. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 05/12/1990 pub. 21/11/2017 numac 2017014047 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende het nemen van monsters van voedingsmiddelen en andere produkten. - Officieuzecoördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 14/05/2012 pub. 21/11/2017 numac 2017014048 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de retributies inzake identificatie en registratie van dieren. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017205666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98quinquies van 23 mei 2017, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques type koninklijk besluit prom. 02/11/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017205938 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Minister van Staat Benoeming

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/11/2017 numac 2017014054 bron brussels hoofdstedelijk gewest Energieauditeur voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 12/10/2017, werd de B.V.B.A. RSK BENELUX erkend als energieauditeur voor de milieuvergunning voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de dat(...) De erkenning draagt het nummer : AGR/EA/001570501 Bij ministerieel besluit van 12/10/2017(...) type ministerieel besluit prom. 26/10/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017014084 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van Logopedisten type ministerieel besluit prom. 26/10/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017014083 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van diëtisten type ministerieel besluit prom. 05/10/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017014085 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de erkenning van kinesitherapeuten type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017014094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van aanduiding van het begin en het einde van een zone op de openbare weg onder toezicht, van de mogelijkheid van uitgangscontrole bij het verlaten van een winkelruimte en van de uitoefening van situationele bevoegdheden, tot uitvoering van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

decreet

type decreet prom. 09/11/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017014086 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 8 december 2006 houdende organisatie en subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap

beschikking

type beschikking prom. 16/11/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017014113 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie inzake het bestrijden van discriminatie op het vlak van tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/10/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017014015 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet, tot wijziging van bijlage XVI bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot opheffing van diverse ministeriële besluiten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017014081 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 2004 tot vaststelling van sommige nadere regels voor de erkenning en subsidiëring van de vakantiecentra

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017205945 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van bijlage 5 bij het Waals Toerismewetboek Erratum

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 21/11/2017 numac 2017014012 bron federale overheidsdienst financien Circulaire 2017/C/70 betreffende het geregistreerde kassasysteem. - Commentaar op de toepassingsvoorwaarden van de verplichting, voor btw-belastingplichtigen die restaurant- en cateringdiensten verrichten, om te beschikken over een geregistreerd ka Geregistreerd kassasysteem; GKS; rekening of ontvangstbewijs; horeca; restaurant- en cateringdienst(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/11/2017 numac 2017205906 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 oktober 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 oktober 2017, is beroep tot ver Die zaak is ingeschreven onder nummer 6748 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 21/11/2017 numac 2017014027 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 20 oktober 2017 heeft de ***** ****'**** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van **** van de **** **** met standplaats te **** uit te oefenen, met als consulair ressort ****.

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 09/11/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017014082 bron ministerie van de franse gemeenschap Bijzonder decreet tot wijziging van artikel 32, § 1, eerste lid van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, om de datum van het begin van het zittingsjaar van het Parlement van de Franse Gemeenschap vroeger vast te stellen

document

type document prom. 13/07/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017205030 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot bepaling van de gegevens die nodig zijn om nieuwkomers in een basisschool of secundaire school in de Duitstalige Gemeenschap te laten inschrijven type document prom. 21/09/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017205713 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de commissie voor industriële leerovereenkomsten voor de metaalsector type document prom. 21/09/2017 pub. 21/11/2017 numac 2017205812 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de commissie voor industriële leerovereenkomsten voor de voedingssector type document prom. -- pub. 21/11/2017 numac 2017205978 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de Nederlandstalige Bevordering naar niveau A - Reeks 1 voor alle federale departementen. - Selectienummer : ANG17235 Deze selectie werd afgesloten op 09/11/2017. Er zijn 309 laureaten. De lijst is levenslang geldig.(...) type document prom. -- pub. 21/11/2017 numac 2017205980 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat Franstalige Bevordering naar niveau A - Reeks 1 voor alle federale departementen. - Selectienummer : AFG17221 Deze selectie werd afgesloten op 09/11/2017. Er zijn 332 laureaten. De lijst is levenslang geldig.(...) type document prom. -- pub. 21/11/2017 numac 2017205985 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Veiligheidsauditeurs (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG17202 Deze selectie werd afgesloten op 31/10/2017. Er zijn 0 laureaten. type document prom. -- pub. 21/11/2017 numac 2017205986 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Integrator diensten (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG17203 Deze selectie werd afgesloten op 31/10/2017. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar ge(...) type document prom. -- pub. 21/11/2017 numac 2017206009 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economisten (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectie-nummer : ANG17127 Deze selectie werd afgesloten op 27/10/2017. Er zijn 66 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 21/11/2017 numac 2017206014 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleider bibliotheekbeheersysteem (niveau A1) voor de Koninklijke Bibliotheek van België. - Selectienummer : ANG17309 Solliciteren kan tot 05/12/2017 via www.selor.be De gedetailleerde (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2017 numac 2017206016 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 12 november 2017, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaking : - wordt aan de heer Werner ABELSHAUSEN eervol ontsla - wordt, op voordracht van de betrokken representatieve werkgeversorganisatie, benoemd ten titel va(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/11/2017 numac 2017206036 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 12 november 2017, wordt Mevr. BRONE Jess(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

document

type document prom. -- pub. 21/11/2017 numac 2017014107 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Oproep via externe mobiliteit van officieren in de graad van Luitenant naar de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De DBDMH is een in(...) Voor zijn operationeel personeel, is de DBDMH onderworpen aan de bepalingen van het administratief (...) type document prom. -- pub. 21/11/2017 numac 2017205814 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 30 oktober 2017, dat in werking treedt worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en (...)
^