Etaamb.openjustice.be
Mededeling
gepubliceerd op 23 maart 2010

Milieuhandhavingscollege Mededeling omtrent de Franse vertaling van "Milieuhandhavingscollege" In het Frans moeten de woorden "het Milieuhandhavingscollege ", zoals tot op heden gebruikt in de navolgende reglementaire akte - het decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemen(...)

bron
vlaamse overheid
numac
2010201390
pub.
23/03/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie


Milieuhandhavingscollege Mededeling omtrent de Franse vertaling van "Milieuhandhavingscollege" In het Frans moeten de woorden "het Milieuhandhavingscollege ", zoals tot op heden gebruikt in de navolgende reglementaire akten : - het decreet van 21 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2007 pub. 29/02/2008 numac 2008035341 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI « Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » sluiten tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI "Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen" (Belgisch Staatsblad 29 februari 2008), gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008 (Belgisch Staatsblad 4 februari 2009), 30 april 2009 (Belgisch Staatsblad 25 juni 2009) en 8 mei 2009 (Belgisch Staatsblad 6 juli 2009); - het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (Belgisch Staatsblad 10 februari 2009), gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 (Belgisch Staatsblad 25 juni 2009) en 4 september 2009 (Belgisch Staatsblad 22 oktober 2009, tweede uitgave); - het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 22/10/2009 numac 2009035982 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspositieregeling van de leden van het Milieuhandhavingscollege sluiten houdende de rechtspositieregeling van de leden van het Milieuhandhavingscollege (Belgisch Staatsblad 22 oktober 2009, tweede uitgave); - het besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2009 pub. 15/12/2009 numac 2009036126 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot inwerkingstelling van het artikel 20 van het decreet van 19 december 2008 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het Vlaams Agentschap Ondernemen en houdende de inrichting van een Comité voor Preventief Bedrijfsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009205974 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de benaming van het agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed in het agentschap Ruimte en Erfgoed type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2009 pub. 21/01/2010 numac 2010035035 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de facilitaire ondersteuning van de kabinetten door de Vlaamse administratie type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2009 pub. 24/06/2010 numac 2010035402 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocaties 01.39b en 11.01b van het programma CB voor het begrotingsjaar 2009 sluiten tot bekrachtiging van het huishoudelijk reglement van het Milieuhandhavingscollege (Belgisch Staatsblad 15 januari 2010); niet gelezen worden als « le Collège de Maintien environnemental », maar als : « la Cour environnementale de la Région flamande ».

Jan Heyman, voorzitter Milieuhandhavingscollege

^