Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 maart 2010

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/03/2010 numac 2010003167 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Châtelet ((...) Straat « de la Station » 191, grond en bouwvallen voor een oppervlakte volgens meten van 22 a 6 ca,(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/06/2009 pub. 23/03/2010 numac 2009022463 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 19/11/2009 pub. 23/03/2010 numac 2009205009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 18/11/2009 pub. 23/03/2010 numac 2009205155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het aanvullend sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 23/03/2010 numac 2009205986 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de tussenkomst in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 23/03/2010 numac 2009205990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar mits 40 jaar loopbaan type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 23/03/2010 numac 2009205989 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar-nachtarbeid type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010002013 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen betreffende de loopbaan van het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2010 numac 2010002018 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 8 februari 2010 wordt de heer Etienne Orianne, adviseur - klasse A3, door verhoging in de klasse tot de klasse A4 - met de titel van adviseur-generaal bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2010 numac 2010009236 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 maart 2010, is aan de heer Baeten, G., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem. Bij ministerieel Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2010 numac 2010011093 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Wijziging van publicatie in het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2009 Bij koninklijk besluit van 5 februari 2010 wordt de voornaam van de heer VAN DEN BERGHE « Kris » vervangen door « Christiaan ». Overeenkomst type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2010 numac 2010011102 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 20 november 2009 wordt aan de heer Lucien Preal, adviseur-generaal bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie, met ingang van 1 april 2010, eervol ontslag uit zij De heer Preal wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur-generaal eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2010 numac 2010011103 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 6 juli 2009 wordt aan de heer Frans Vandenabeele, adviseur bij de Algemene Directie K.M.O.-beleid, met ingang van 1 april 2010, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wor De heer Vandenabeele wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 17/03/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010011111 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 5 november 1968 waarbij een maandelijkse statistiek wordt voorgeschreven van de dieren die in de openbare en private slachthuizen worden geslacht en geschikt verklaard voor gebruik type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2010 numac 2010014059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categoriën C, C+E Erkenningsnummer van het opleidingscentrum Nu(...) type koninklijk besluit prom. 15/03/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010014063 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van Infrabel, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 16/03/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010022185 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2009 van het bedrag dat toegewezen wordt aan het Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging in het kader van de vaststelling van de globale begrotingsdoelstelling van 2009 type koninklijk besluit prom. 25/02/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010024083 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2010 numac 2010029106 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Basisonderwijs. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 4 februari 2010, in artikel 1, § 3, van het koninklijk besluit van 7 mei 2009 tot toekenning van een eervolle onderscheiding in Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 7 mei 2009. type koninklijk besluit prom. 26/01/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010200114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de protocolakkoord voor de jaren 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 09/02/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010200299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de uitrustingskledij levering, onderhoud en wassen van de arbeidskledij type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010200305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de indexering van de lonen type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010200427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010200432 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende het stelsel van tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010200436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010200437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de afwijkingen van de vijfdagenweek type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010200439 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de jaarlijkse premie betaalbaar in december type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010200440 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de vorming van de syndicale afgevaardigden type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010200447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010200451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques voor de werknemers in de diamantnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010200455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de ploegenpremies en de namiddagpremie type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010200454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010200462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 21/02/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010200693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/03/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010011130 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 11/03/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010011131 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/03/2010 numac 2010201363 bron waalse overheidsdienst Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 27 december 2009 wordt de NV Maintec Construction vanaf 27 december 2009 voor twee jaar als arbeidsbemiddelingsbureau erkend voor de dienstverlening uitzendarbeid in de bouwsector. Deze erkenning h Bij ministerieel besluit van 27 december 2009 wordt de SPRL Quality@Work vanaf 27 december 2009(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/03/2010 numac 2010201381 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 25 januari 2010 wordt de "GmbH Konsor Logistik" vanaf 25 januari 2010 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 8 februari 2010 wordt Bij ministerieel besluit van 8 februari 2010 wordt de BV Hoogers Transporten vanaf 8 februari 2(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/03/2010 numac 2010201391 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij ministeriële besluiten van 1 maart 2010 die uitwerking hebben op 1 februari 2009 worden Mevr. Andrée Delsemme en de heren Abdurrahman Aydogdu, Philippe Boulanger, Pierre Coupienne, Arnaud Delobbe, Albano Gaggioli, Patrick Gratien, Bij ministerieel besluit van 2 maart 2010 dat uitwerking heeft op 1 november 2008 wordt Mevr. B(...)

arrest

type arrest prom. 06/01/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 23/03/2010 numac 2010009235 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen Bij beschikking van 10 maart 2010 werd de heer De Roeck, A., door de d.d. voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen aangewezen om vanaf 1 april 2010, het ambt van plaatsvervangend magistr

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010027031 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat « La Fosse au Sable » te Grand-Reng type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2010 pub. 23/03/2010 numac 2010027032 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het erkende natuurreservaat « Vieille Montagne - Altenberg » te Kelmis type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 23/03/2010 numac 2010201408 bron waalse overheidsdienst Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 25 februari 2010 wordt de beraadslaging van de gemeenteraad van Attert van 27 maart 2009 betreffende de bescherming van de bomen en hagen goedgekeurd. type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 23/03/2010 numac 2010201427 bron waalse overheidsdienst Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 26 februari 2010 wordt er op 28 februari 2010 's avonds een einde gemaakt aan de functies van de heer Dominique Perrin als Kabinetschef van de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke O Bij besluit van de Waalse Regering van 26 februari 2010 wordt de heer Jacques Defer op 1 maart (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/03/2010 numac 2010018102 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Patrick De Smet en Ilse Bosseloo, beiden woonplaats kiezend bij Mr. Konstantijn Roelandt, advocaat,(...) type bericht prom. -- pub. 23/03/2010 numac 2010018106 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Jozef Keustermans, wonende te 2387 Baarle-Hertog, Oordeelstraat 4, heeft op 22 februari 2010, de sc(...) type bericht prom. -- pub. 23/03/2010 numac 2010018103 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Stabroek, vertegenwoordigd door het college v Dit besluit is bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2010. Deze zaak is ing(...) type bericht prom. -- pub. 23/03/2010 numac 2010018112 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Nokia Belgium en de vennootschap naar Zweeds recht « Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 23 december 2009. Deze zaak is inge(...) type bericht prom. -- pub. 23/03/2010 numac 2010201397 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 ****. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 februari 2010 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 februari 2010, zijn een **** 1 **** **** **** 32 1950

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/03/2010 numac 2010003171 bron rentenfonds Lijst van de leden van de gereglementeerde buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten Toestand op 1 januari 2010 Gelet op artikel 8 van het besluit van het Comité van het Ren(...) 1. In België gevestigde leden van rechtswege 1.1. Beleggingsondernemingen naar Belgisch recht

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 23/03/2010 numac 2010201428 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke Ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 25 februari 2010 : - wordt beslist dat er reden is om een effectenonderzoek uit te voeren op het voorontwerp van herziening van het gewestplan Waver-Geldenaken-Perwij - wordt bepaald dat de omvang en de nauwkeurigheidsgraad van de gegevens die dat effectenonderzoek (...)

verslag

type verslag prom. -- pub. 23/03/2010 numac 2010003165 bron rentenfonds Verslag over de operaties van het boekjaar 2009, bekendgemaakt overeenkomstig artikel 7 van de besluitwet van 18 mei 1945 houdende oprichting van een Rentenfonds Dit verslag bevat de jaarrekening van het Rentenfonds zoals zij voor controle aan h Een jaarverslag, uitgegeven door het Rentenfonds en in normale omstandigheden beschikbaar omstreeks(...)

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 23/03/2010 numac 2010018109 bron nationale bank van belgie Mededeling De Nationale Bank van België brengt ter kennis van het publiek dat haar bureaus en kassen, alsmede de loketten van de dienst Rijkskassier, op vrijdag 2 april 2010 gesloten zullen zijn.

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 23/03/2010 numac 2010201390 bron vlaamse overheid Milieuhandhavingscollege Mededeling omtrent de Franse vertaling van "Milieuhandhavingscollege" In het Frans moeten de woorden "het Milieuhandhavingscollege ", zoals tot op heden gebruikt in de navolgende reglementaire akte - het decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemen(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2010 numac 2010002015 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 december 2009 wordt Mevr. Géraldine MATT tot Rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, in een betrekking van h Bij koninklijk besluit van 11 januari 2010 wordt de heer Philippe BEGUE tot Rijksambtenaar beno(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2010 numac 2010022179 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technisch medische raad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 maart 2010, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februar Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemde raad, als vertegenwoordigers van een verzekering(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2010 numac 2010029105 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 februari 2010, Worden de Gouden Palmen der Kroonorde toegekend aan : De heer Boule Ranginneming op 8 april 2006. Worden de Zilveren Palmen der Kroonorde toegekend aan : De heer(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2010 numac 2010029107 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 februari 2010, Wordt de Zilveren Medaille der Orde van Leopold II toegekend aan : De heer Brassinne Ranginneming, op 8 april 2004. De heer Herregods, Franz, Jean, Marie, Spelend lid aan de « Socié(...)
^