Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 november 2022
gepubliceerd op 02 december 2022

Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 tot wijziging van de arbeidsongevallenwetgeving

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022206685
pub.
02/12/2022
prom.
13/11/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 tot wijziging van de arbeidsongevallenwetgeving


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het koninklijk besluit waarvan ik de eer heb aan uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, heeft tot doel om de uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 tot wijziging van de arbeidsongevallenwetgeving te regelen.

De Raad van State verleende op 18 juli 2022 het advies nr. 71.716/1 met toepassing van artikel 84, § 1, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. De tekst werd aangepast rekening houdende met de opmerkingen van de Raad van State. De opmerkingen waarmee geen rekening werd gehouden, worden in dit verslag verder uitgewerkt. 1. Inleiding Deze maatregel is genomen naar aanleiding van het arrest van het Arbeidshof van Brussel van 15 november 2021 waarin het Hof van oordeel was dat het niet naleven van de verplichting om het advies van de Raad van State te vragen zonder de hoogdringendheid afdoende te motiveren, tot de onwettigheid leidt van het koninklijk besluit van 10 december 1987 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit nr.530 van 31 maart 1981 tot wijziging van de arbeidsongevallenwetgeving. Het betreft een puur vormelijke onregelmatigheid. 2. Rechtsonzekerheid Omdat deze situatie rechtsonzekerheid kan teweegbrengen met betrekking tot de algemene toepassing van het koninklijk besluit van 10 december 1987, maken de volgende regelgevende bepalingen het mogelijk om de rechtszekerheid te herstellen die noodzakelijk is voor de correcte toepassing van de regelgeving die tot stand kwam sinds 1987.Deze onzekerheid is des te groter omdat het arrest van het Arbeidshof van Brussel van 15 november 2021 alleen tussen partijen geldt.

Het feit dat in een rechterlijke beslissing, die alleen tussen partijen geldig is, een schending van een substantiële vormvereiste in een koninklijk besluit wordt vastgesteld, kan er niet toe leiden dat de opsteller van de regelgeving zich in de onmogelijkheid bevindt om de rechtsonzekerheid die uit deze mogelijkheid voortvloeit, te verhelpen.

Het is de bedoeling om in dit koninklijk besluit de bepalingen zoals ze sinds 1987 worden toegepast bij het vermelde koninklijk besluit van 10 december 1987 ongewijzigd over te nemen. Er wordt aan de bepalingen van dit koninklijk besluit terugwerkende kracht verleend tot de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 10 december 1987 op 1 januari 1988. 3. De terugwerkende kracht van het project Volgens het algemeen rechtsbeginsel met betrekking tot het verbod op de terugwerkende kracht, is deze toch verantwoord wanneer zij onontbeerlijk is voor de verwezenlijking van een doelstelling van algemeen belang, zoals bijvoorbeeld de goede werking en de continuïteit van de openbare dienst. In zijn advies nr. 71.716/1 met betrekking tot dit besluit stelt de Raad van State in punt 4 dat "zowel uit de adviespraktijk als uit de rechtspraak van de Raad van State blijkt dat het verlenen van terugwerkende kracht aan besluiten slechts onder bepaalde voorwaarden toelaatbaar kan worden geacht. Het verlenen van terugwerkende kracht aan besluiten is enkel toelaatbaar ingeval voor de retroactiviteit een wettelijke grondslag bestaat, de retroactiviteit betrekking heeft op een regeling waarbij, met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel, voordelen worden toegekend of in zoverre de retroactiviteit noodzakelijk is voor de continuïteit of de goede werking van het bestuur en daardoor, in beginsel, geen verkregen situaties worden aangetast. Enkel indien de retroactiviteit van de ontworpen regeling in één van de opgesomde gevallen valt in te passen, kan deze worden gebillijkt.".

Het advies vermeldt tevens dat " de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op gelijkaardige wijze heeft gesteld dat terugwerkende kracht aanvaardbaar is wanneer dit absoluut noodzakelijk blijkt met het oog op de goede werking van het bestuur of ter regularisatie van een feitelijke of rechtstoestand, en dan nog op voorwaarde dat de terugwerking het vereiste van de rechtszekerheid eerbiedigt en geen afbreuk doet aan verkregen rechten.".

De Raad van State eindigt zijn analyse met het volgende te stellen: "Hoewel het blijkbaar de bedoeling is om in het ontworpen besluit de bepalingen zoals ze sinds 1987 worden toegepast bij het vermelde koninklijk besluit van 10 december 1987 ongewijzigd over te nemen, kan men zich wat dat betreft afvragen of als gevolg van de retroactiviteit van het ontworpen koninklijk besluit geen verkregen situaties worden aangetast. Dit kan enkel worden vermeden indien de ontworpen bepalingen daadwerkelijk geen enkele nieuwe bepaling bevatten die afwijkt van de bepalingen in het voornoemde koninklijk besluit en die aldus afbreuk zou kunnen doen aan verkregen rechten.

Het komt de steller van het ontwerp toe om hierop toe te zien en om bijgevolg na te gaan of de ontworpen regeling wel degelijk in al haar onderdelen valt in te passen in één van de hiervoor vermelde gevallen waarin de retroactiviteit toelaatbaar is. De Raad van State, afdeling Wetgeving, beschikt immers niet over alle elementen vereist voor de beoordeling daarvan zodat, wat dit betreft, een voorbehoud dient te worden gemaakt.".

Op deze verschillende opmerkingen kunnen we het volgende antwoorden.

De inbreuk die hier wordt gemaakt op het rechtszekerheidsbeginsel door terugwerkende kracht te verlenen, is in evenredigheid met de doelstelling van algemeen belang die dit koninklijk besluit beoogt.

Het gaat immers in de eerste plaats om het behoud van een systeem dat in voege is sinds 1987. De artikelen met terugwerkende kracht doen geen rechtsonzekerheid ontstaan, aangezien ze geen enkele nieuwe bepaling bevatten die afwijkt van de bepalingen in het voornoemde koninklijk besluit en zodoende enkel bepalingen bevestigen waarvan de bestemmelingen de strekking kennen.

De door deze tekst ingevoerde artikelen betreffen fundamentele beginselen inzake de werking van de arbeidsongevallensector en er moet worden vermeden dat wanneer deze artikelen het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure, het opwerpen van de vraag naar onwettigheid volstaat om de toepassing ervan uit te sluiten.

Het betreft onder meer bepalingen aangaande: de ambtshalve aansluiting, de regeling voor zeelieden en reders, prothesen, bepaalde verplichtingen inzake verzekering, bijdragen, sociale bijstand, de berekening van bepaalde bedragen,...

Bovendien moet er rekening gehouden worden met de zware budgettaire gevolgen die voor het Globaal Beheer onverwachts zouden kunnen voortvloeien uit dit arrest van het Arbeidshof van Brussel en de puur vormelijke onregelmatigheid waarop gewezen wordt.

Met deze maatregel wil men eveneens de administratieve ontwrichting vermijden, die het onvermijdelijke gevolg van een terugkeer naar de situatie van voor 1987 zou betekenen voor het Federaal agentschap voor beroepsrisico's en de verzekeringsondernemingen.

Er is dus een uitzonderlijk algemeen belang dat deze terugwerkende kracht verantwoordt met name, het vermijden van de rechtsonzekerheid en de budgettaire en organisatorische problemen die verbonden zijn aan het in vraag stellen van de principes die vastgesteld zijn bij het koninklijk besluit van 10 december 1987.

Ter conclusie, aangezien het huidig koninklijk besluit de bij het koninklijk besluit van 10 december 1987 gewijzigde bepalingen overneemt, worden situaties uit het verleden door dit besluit niet beïnvloed. Bovendien is het koninklijk besluit noodzakelijk voor de goede werking van het bestuur en, de terugwerkende is dus kracht ervan volledig toelaatbaar. 4. Gebruikte methode Aldus zijn in dit koninklijk besluit de wijzigingen overgenomen die werden ingevoerd door het koninklijk besluit van 10 december 1987 zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30 december 1987.De inhoud van de bepalingen is niet gewijzigd, maar is in overeenstemming gebracht met de huidige wetgevingstechniek.

De bepalingen betreffende het koninklijk besluit van 13 januari 1983 tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten, die afdeling IV van het koninklijk besluit van 10 december 1987 vormen, zijn hier niet opgenomen. Zij zijn immers reeds opgenomen in de artikelen 317 tot en met 321 van de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen.

Het koninklijk besluit van 10 december 1987 wordt eveneens ingetrokken en dit koninklijk besluit vervangt voornoemd besluit.

In de slotbepalingen wordt een artikel ingevoegd om aan te geven dat naar dit besluit moet worden verwezen telkens wanneer het koninklijk besluit van 10 december 1987 in andere regelgeving wordt vermeld.

In de slotbepalingen wordt tevens een extra artikel ingevoegd. Dit artikel laat toe om te bevestigen dat de wijzigingen die door de wettelijke en reglementaire teksten zijn aangebracht aan dezelfde bepalingen als die welke door het voornoemd koninklijk besluit van 10 december 1987 zijn gewijzigd, van toepassing zijn op dit besluit. De wettelijke en reglementaire teksten worden opgesomd in dit artikel.

Bijvoorbeeld, artikel 31 van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten werd gewijzigd bij het voornoemde koninklijk besluit van 10 december 1987, maar werd daarna nogmaals gewijzigd bij een koninklijk besluit van 27 september 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten8.

Deze ingevoegde bepaling voorziet dus dat de wijziging aangebracht door het koninklijk besluit van 27 september 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten8 van toepassing blijft voor de uitvoering van artikel 31 van het voornoemde koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0. Dit koninklijk besluit van 27 september 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten8 wordt bijgevolg in de bovenvermelde lijst opgenomen. 5. Antwoorden op het advies van de Raad van State In aanvulling op de voornoemde antwoorden over de terugwerkende kracht, kunnen wij met betrekking tot de overige opmerkingen het volgende toevoegen. De rechtsgronden zijn aangepast om rekening te houden met de opmerkingen van de Raad van State.

De Raad van State meent dat "het koninklijk besluit van 10 december 1987 hoofdzakelijk wijzigingsbepalingen aan andere koninklijke besluiten bevat. Zodra een wijzigingsbepaling in werking is getreden, is ze meteen uitgewerkt. Ze daarna opheffen heeft geen effect meer op de gewijzigde bepaling.".

Op dit punt kan worden geantwoord dat het koninklijk besluit van 10 december 1987 niet wordt opgeheven, maar dat het wordt ingetrokken.

Intrekking betekent dat het koninklijk besluit nooit in de rechtsorde heeft bestaan. Het is dus mogelijk een koninklijk besluit tot wijziging in te trekken.

De Raad van State vermeldt in punt 6 dat "doorheen het ontwerp onder meer een aantal taalkundige wijzigingen worden doorgevoerd, teneinde de tekst in lijn te brengen met de huidige grammaticale regels en spellingsregels.".

Het huidig koninklijk besluit volgt deze logica niet. De in 1988 geldende spelling werd gebruikt, meer bepaald in de Nederlandse versie van de tekst. Zo zal bijvoorbeeld het woord "effecten" worden geschreven als "effekten", zoals destijds gebruikelijk was. Het besluit is bijgevolg taalkundig correct binnen de context van de periode waarin het besluit van 10 december 1987 werd geschreven, gelet op het retroactieve karakter van de tekst.

Als antwoord op punt 7 van het advies van de Raad van State, werd het advies en het koninklijk besluit grondig onderzocht, werd het koninklijk besluit aangepast en werd het verslag aan de Koning vervolledigd. 6. Artikelsgewijzebespreking Art.1 tot 54 Deze artikelen nemen de artikelen over van het koninklijk besluit van 10 december 1987 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 tot wijziging van de wetgeving inzake arbeidsongevallen, met uitzondering van de artikelen 51 tot 53, die reeds zijn opgenomen in de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen.

Art. 55 Dit artikel trekt het koninklijk besluit van 10 december 1987 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 tot wijziging van de wetgeving inzake arbeidsongevallen in.

Art. 56 Dit artikel voorziet dat de verwijzing naar het koninklijk besluit van 10 december 1987 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 tot wijziging van de arbeidsongevallenwetgeving wordt opgevat als een verwijzing naar dit koninklijk besluit voorgelegd ter ondertekening.

Art. 57 In dit artikel worden de besluiten opgesomd die dezelfde bepalingen hebben gewijzigd als het koninklijk besluit van 10 december 1987. Het doel is latere van de door dit besluit gewijzigde bepalingen voor de toepassing van dit besluit te valideren.

Art. 58 Dit artikel bepaalt de inwerkingtreding.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

RAAD VAN STATE, afdeling Wetgeving, Advies 71.716/1 van 18 juli 2022 over een ontwerp van koninklijk besluit 'tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1981 tot wijziging van de arbeidsongevallenwetgeving' Op 16 juni 2022 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Sociale Zaken verzocht binnen een termijn van dertig dagen, van rechtswege verlengd tot 2 augustus 2022,(*) een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit 'tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1981 tot wijziging van de arbeidsongevallenwetgeving'.

Het ontwerp is door de eerste kamer onderzocht op 7 juli 2022. De kamer was samengesteld uit Marnix VAN DAMME, kamervoorzitter, Chantal BAMPS en Inge VOS, staatsraden, Michel TISON en Johan PUT, assessoren, en Wim GEURTS, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Lennart NIJS, adjunct-auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Marnix VAN DAMME, kamervoorzitter.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 18 juli 2022. 1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich beperkt tot het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. STREKKING VAN HET ONTWERP 2. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe om het koninklijk besluit van 10 december 1987 'tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit nr.530 van 31 maart 1987 tot wijziging van de arbeidsongevallenwetgeving' in te trekken omwille van een door het Arbeidshof van Brussel vastgesteld vormgebrek,1 en na het vervullen van de vormvereisten, gelijkluidende bepalingen (met uitzondering van de afdeling IV van het koninklijk besluit van 10 december 1987)2 met terugwerkende kracht opnieuw in te voeren.3 De wijzigingen die hebben plaatsgevonden na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 10 december 1987, blijven van toepassing.

De artikelen 1 tot 38 van het ontwerp wijzigen het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 'houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten'. De artikelen 39 en 40 wijzigen het koninklijk besluit van 28 december 1971Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/1971 pub. 22/01/2000 numac 1999000787 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model en de termijn van aangifte van een arbeidsongeval . - Duitse vertaling sluiten 'tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten op de zeelieden'. De artikelen 41 tot 50 wijzigen het koninklijk besluit van 30 december 1976 'tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten'. Artikel 51 vervangt artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 april 1984 'tot uitvoering van artikel 59quinquies van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten'.

De artikelen 52 tot 54 van het ontwerp hernemen de overgangs- en slotbepalingen van het koninklijk besluit van 10 december 1987.

Artikel 55 van het ontwerp trekt het koninklijk besluit van 10 december 1987 in.

Artikel 56 van het ontwerp schrijft voor dat wettelijke en reglementaire verwijzingen naar het koninklijk besluit van 10 december 1987 moeten worden opgevat als verwijzingen naar het ontwerpbesluit.

Artikel 57 van het ontwerp bepaalt verder dat de latere wijzingen aan dezelfde bepalingen, doorgevoerd door de in het artikel opgesomde besluiten en de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten 'houdende diverse bepalingen', van toepassing blijven.

Het te nemen besluit heeft uitwerking op (lees: met ingang van) 1 januari 1988 (artikel 58).

RECHTSGROND 3.1. Luidens de aanhef wordt rechtsgrond voor het ontwerp gezocht in artikel 108 van de Grondwet, alsook in de artikelen 28, 28bis, 43, 50, 51bis, 51ter, 53, 58, 58bis, 59, 59bis, 59quater, 59quinquies, 81, tweede lid, en 96, eerste lid, van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten.

Mede aan de hand van een door de gemachtigde bezorgde rechtsgrondtabel, moeten hierbij evenwel de volgende opmerkingen worden geformuleerd. 3.2. Niettegenstaande de regeling vervat in de artikelen 1 tot 8 inmiddels deels werd opgeheven, dient voor de aanname ervan, anders dan de gemachtigde dit ziet,4 alsnog in een rechtsgrond te worden voorzien.

Wat betreft de bepalingen die de machtiging van de verzekeraar regelen (artikelen 1 tot 3 van het ontwerp), valt op te merken dat de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten geen uitdrukkelijke machtiging aan de Koning verleent.5 Wat betreft de bepalingen die de werking van de verzekeraar regelen (artikelen 4 tot 8 van het ontwerp), kan geen voldoende rechtsgrond worden gevonden in het geldende artikel 53 van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten, niettegenstaande dit artikel in de aanhef wordt vermeld.

Huidig artikel 53 machtigt de Koning weliswaar om de regels te bepalen volgens dewelke het afzonderlijk beheer van de activiteiten in het kader van de arbeidsongevallenverzekering door de verzekeringsondernemingen moet geschieden, maar dit artikel is pas in werking getreden op 1 september 2006. Het aan te nemen besluit kan echter niet eerder in werking treden dan de dag van inwerkingtreding van de wet die er rechtsgrond voor zou bieden. 3.3. Voor de artikelen 9 tot 27, die eveneens betrekking hebben op een regeling die inmiddels werd opgeheven, gold het oude artikel 52 van de arbeidsongevallenwet als historische rechtsgrond. Deze bepaling machtigde de Koning om de nadere regels te bepalen volgens dewelke de gemachtigde verzekeraars verplicht zijn reservefondsen en waarborgsommen te vestigen. Sedert de opheffing van deze bepaling door de wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten,6 is ook voor deze bepalingen niet langer een uitdrukkelijke rechtsgrond voorhanden.

De door de gemachtigde aangehaalde machtigingen in artikel 59 van de arbeidsongevallenwet, kunnen niet overtuigen, nu deze betrekking hebben op de bijdragen aan Fedris en niet op de reservefondsen en waarborgsommen waarvan sprake in artikelen 9 tot 27 van het ontwerp. 3.4. Ook voor artikel 28 van het ontwerp wordt ten onrechte rechtsgrond gezocht in artikel 59bis van de arbeidsongevallenwet, dat de Koning machtigt om een bijdrage aan Fedris vast te stellen ten laste van de instellingen, andere dan verzekeringsondernemingen, die op datum van de inwerkingtreding van de wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten tot de rentedienst gemachtigd waren.

Het ontworpen artikel 30bis van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 schrijft voor dat de bepalingen inzake intrekking van de machtiging van de rentedienst slechts gelden voor de ongevallen overkomen voor 1 januari 1988. Ook voor deze bij het koninklijk besluit van 10 november 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten1 'tot uitvoering van de wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten houdende aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering' opgeheven bepaling lijkt de oorspronkelijke rechtsgrond het inmiddels vervangen artikel 53 van de arbeidsongevallenwet te zijn. 3.5. De artikelen 34 en 35 hebben betrekking op de ambtshalve aansluiting, en kunnen zodoende geen rechtsgrond vinden in het door de gemachtigde aangehaalde (oud) artikel 52 van de arbeidsongevallenwet. 3.6. De bepalingen die de rechtsgrond vormden voor het koninklijk besluit van 10 december 1987, vormen in beginsel ook de rechtsgrond voor de intrekking of opheffing ervan, en bijgevolg voor artikel 58 van het ontwerp. In de mate dat die bepalingen inmiddels werden opgeheven, kan rechtsgrond worden gevonden in de algemene uitvoeringsbevoegdheid van de Koning bedoeld in artikel 108 van de Grondwet, gelezen in samenhang met de opheffings- of vervangingsbepalingen van de oorspronkelijke rechtsgrond.7 3.7. Van de artikelen 51bis en 51ter van de arbeidsongevallenwet dient geen melding te worden gemaakt in de aanhef nu niet blijkt dat deze bepalingen de ontworpen regeling tot rechtsgrond strekken. 3.8. Uit de bovenstaande complexe analyse blijkt dat voor heel wat bepalingen van het ontwerp geen actuele rechtsgrond meer voorhanden is en dat er zodoende slechts rechtsgrond is voor de aanname van deze bepalingen, die gedurende een beperkte periode uitwerking hebben, voor zover aangenomen wordt dat hiervoor een beroep kan worden gedaan op de algemene uitvoeringsbevoegdheid van de Koning bedoeld in artikel 108 van de Grondwet, gelezen in samenhang met de opheffings- of vervangingsbepaling van de oorspronkelijke rechtsgrond.

Bovendien lijkt er geen rechtsgrond voorhanden te zijn voor de terugwerkende kracht van de artikelen waarvoor weliswaar een actuele rechtsgrond voorhanden is, die echter pas op een latere datum dan 1 januari 1988 is in werking getreden.

ONDERZOEK VAN DE TEKST Algemene opmerkingen 4. Naast hetgeen hiervoor reeds werd opgemerkt aangaande de rechtsgrond voor de ontworpen regeling, rijst de vraag naar de toelaatbaarheid van de voorgenomen intrekking van het koninklijk besluit van 10 december 1987 en de retroactieve inwerkingtreding van de ontworpen regeling. Krachtens artikel 58 van het ontwerp hebben de bepalingen van het ontwerp immers uitwerking op 1 januari 1988.

In het verslag aan de Koning wordt de terugwerkende kracht als volgt toegelicht: "Het is de bedoeling om in dit koninklijk besluit de bepalingen zoals ze sinds 1987 worden toegepast bij het vermelde koninklijk besluit van 10 december 1987 ongewijzigd over te nemen. Er wordt aan de bepalingen van dit koninklijk besluit terugwerkende kracht verleend tot de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 10 december 1987 op 1 januari 1988.

Volgens het algemeen rechtsbeginsel met betrekking tot het verbod op de terugwerkende kracht, is deze toch verantwoord wanneer zij onontbeerlijk is voor de verwezenlijking van een doelstelling van algemeen belang, zoals bijvoorbeeld de goede werking en de continuïteit van de openbare dienst.

De inbreuk die hier wordt gemaakt op het rechtszekerheidsbeginsel door terugwerkende kracht te verlenen, is in evenredigheid met de doelstelling van algemeen belang die dit koninklijk besluit beoogt.

Het gaat immers in de eerste plaats om het behoud van een systeem dat in voege is sinds 1987. De artikelen met terugwerkende kracht doen geen rechtsonzekerheid ontstaan, aangezien ze geen enkele nieuwe bepaling bevatten die afwijkt van de bepalingen in het voornoemde koninklijk besluit en zodoende enkel bepalingen bevestigen waarvan de bestemmelingen de strekking kennen.

De door deze tekst ingevoerde artikelen betreffen fundamentele beginselen inzake de werking van de arbeidsongevallensector en er moet worden vermeden dat wanneer deze artikelen het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure, het opwerpen van de vraag naar onwettigheid volstaat om de toepassing ervan uit te sluiten.

Het betreft onder meer bepalingen aangaande: de ambtshalve aansluiting, de regeling voor zeelieden en reders, prothesen, bepaalde verplichtingen inzake verzekering, bijdragen, sociale bijstand, de berekening van bepaalde bedragen,...

Bovendien moet er rekening gehouden worden met de zware budgettaire gevolgen die voor het globaal beheer onverwachts zouden kunnen voortvloeien uit dit arrest van het Arbeidshof van Brussel en de puur vormelijke onregelmatigheid waarop gewezen wordt.

Met deze maatregel wil men eveneens de administratieve ontwrichting vermijden, die het onvermijdelijke gevolg van een terugkeer naar de situatie van voor 1987 zou betekenen voor de betrokken openbare instelling van sociale zekerheid, met name het Federaal agentschap voor beroepsrisico's en de verzekeringsondernemingen.

Er is dus een uitzonderlijk algemeen belang dat deze terugwerkende kracht verantwoordt met name, het vermijden van de rechtsonzekerheid en de budgettaire en organisatorische problemen die verbonden zijn aan het in vraag stellen van de principes die vastgesteld zijn bij het koninklijk besluit van 10 december 1987." Zowel uit de adviespraktijk als uit de rechtspraak8 van de Raad van State blijkt dat het verlenen van terugwerkende kracht aan besluiten slechts onder bepaalde voorwaarden toelaatbaar kan worden geacht. Het verlenen van terugwerkende kracht aan besluiten is enkel toelaatbaar ingeval voor de retroactiviteit een wettelijke grondslag bestaat, de retroactiviteit betrekking heeft op een regeling waarbij, met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel, voordelen worden toegekend of in zoverre de retroactiviteit noodzakelijk is voor de continuïteit of de goede werking van het bestuur en daardoor, in beginsel, geen verkregen situaties worden aangetast. Enkel indien de retroactiviteit van de ontworpen regeling in één van de opgesomde gevallen valt in te passen, kan deze worden gebillijkt.

In andere arresten heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op gelijkaardige wijze gesteld dat terugwerkende kracht aanvaardbaar is wanneer dit absoluut noodzakelijk blijkt met het oog op de goede werking van het bestuur of ter regularisatie van een feitelijke of rechtstoestand, en dan nog op voorwaarde dat de terugwerking het vereiste van de rechtszekerheid eerbiedigt en geen afbreuk doet aan verkregen rechten.9 Zoals ook bevestigd wordt in het verslag aan de Koning betreffen de door het koninklijk besluit van 10 december 1987 ingevoerde artikelen fundamentele beginselen inzake de werking van de arbeidsongevallensector.

Hoewel het blijkbaar de bedoeling is om in het ontworpen besluit de bepalingen zoals ze sinds 1987 worden toegepast bij het vermelde koninklijk besluit van 10 december 1987 ongewijzigd over te nemen, kan men zich wat dat betreft afvragen of als gevolg van de retroactiviteit van het ontworpen koninklijk besluit geen verkregen situaties worden aangetast. Dit kan enkel worden vermeden indien de ontworpen bepalingen daadwerkelijk geen enkele nieuwe bepaling bevatten die afwijkt van de bepalingen in het voornoemde koninklijk besluit en die aldus afbreuk zou kunnen doen aan verkregen rechten.10 Het komt de steller van het ontwerp toe om hierop toe te zien en om bijgevolg na te gaan of de ontworpen regeling wel degelijk in al haar onderdelen valt in te passen in één van de hiervoor vermelde gevallen waarin de retroactiviteit toelaatbaar is. De Raad van State, afdeling Wetgeving, beschikt immers niet over alle elementen vereist voor de beoordeling daarvan zodat, wat dit betreft, een voorbehoud dient te worden gemaakt. 5. In het licht van de hiervoor reeds gerezen vragen aangaande de rechtsgrond en de retroactieve inwerkingtreding van de ontworpen regeling wijst de Raad van State, afdeling Wetgeving, op een tweede mogelijkheid die erin bestaat om de autonome bepalingen van het koninklijk besluit van 10 december 1987, evenals de door dit laatste besluit gewijzigde bepalingen11 op te heffen en om daarnaast een nieuw koninklijk besluit 'tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit nr.530 van 31 maart 1981 tot wijziging van de arbeidsongevallenwetgeving' aan te nemen, mits naleving van alle vormvereisten, en waarin de bepalingen van het voorliggende ontwerp worden opgenomen. Een besluit met dit dubbel oogmerk zal evenwel slechts uitwerking hebben voor de toekomst.12 6. Onder voorbehoud van hetgeen hiervoor reeds werd opgemerkt dient het ontwerp, ter wille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid, hoe dan ook aan een bijkomend redactioneel en taalkundig nazicht te worden onderworpen.Zo worden doorheen het ontwerp onder meer een aantal taalkundige wijzigingen doorgevoerd, teneinde de tekst in lijn te brengen met de huidige grammaticale regels en spellingsregels. Er dient evenwel op te worden toegezien dat door dergelijke werkwijze geen nieuwe fouten in de tekst worden geïntroduceerd.13 Bovendien is het niet duidelijk waarom in bepaalde artikelen van het ontwerp eerdere fouten en onnauwkeurigheden uit de tekst worden gezuiverd, en dit in andere artikelen niet het geval is.14 7. Uit wat voorafgaat volgt dat de ontworpen regeling diverse fundamentele juridische problemen oproept en om die reden nog aan een grondig onderzoek moet worden onderworpen en zelfs, gelet op de opmerkingen sub 3 en 4, mogelijk conceptueel anders moet worden benaderd (zie opmerking sub 5). De Raad van State, afdeling Wetgeving, beschikt binnen het hem voor zijn advies toegemeten tijdsbestek voorts evenmin over de mogelijkheid om de ontworpen regeling, die maar liefst terugwerkt tot 1 januari 1988, aan een grondig onderzoek te onderwerpen in het licht van het intussen fundamenteel gewijzigde juridisch kader, zowel wat de interne regelgeving als de Europeesrechtelijke regelgeving betreft. Dit geldt des te meer daar uit de door de gemachtigde bezorgde antwoorden blijkt dat geen zekerheid kan worden verschaft over de wijze waarop verschillende bepalingen in het verleden werden toegepast, precies gelet op het ruime tijdsverloop.15 De Raad van State, afdeling Wetgeving, ziet om die redenen af van een verder onderzoek van de tekst van het ontwerp.

DE GRIFFIER Wim GEURTS DE VOORZITTER, Marnix VAN DAMME _______ Nota's (*) Deze verlenging vloeit voort uit artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, in fine, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, waarin wordt bepaald dat deze termijn van rechtswege wordt verlengd met vijftien dagen wanneer hij begint te lopen tussen 15 juli en 31 juli of wanneer hij verstrijkt tussen 15 juli en 15 augustus. 1 Zie Arbeidshof Brussel (Fr.) 15 november 2021, nr. 2021/2730.

Artikel 36 van het koninklijk besluit van 10 december 1987 is door het Arbeidshof buiten toepassing verklaard op grond van artikel 159 van de Grondwet. Het Arbeidshof stelde de onwettigheid van het koninklijk besluit van 10 december 1987 vast, omdat de afdeling Wetgeving van de Raad van State niet om advies was verzocht, zonder dat hiervoor redenen van hoogdringendheid werden ingeroepen.

Aangenomen wordt dat de motieven waarop het Arbeidshof dit arrest steunde, de geldigheid van het hele koninklijk besluit van 10 december 1987 aantasten, om welke reden de ontworpen regeling beoogt het hele koninklijk besluit van 10 december 1987 in te trekken. 2 Het betreft de afdeling die de artikelen 51 tot 53 omvatte en die wijzigingen aanbracht aan het koninklijk besluit van 13 januari 1983 'tot uitvoering van artikel 42bis van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten'. Dit besluit werd, tezamen met het toenmalige artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet, ingetrokken door artikel 343 van de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten 'houdende diverse bepalingen', BS 28 juli 2006. 3 In het opschrift van het ontwerp wordt enkel melding gemaakt van de uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 (in het opschrift wordt verkeerdelijk melding gemaakt van de datum van 31 maart 1981) 'tot wijziging van de arbeidsongevallenwetgeving'. Opdat het onderwerp van de tekst onmiddellijk duidelijk zou zijn voor de lezer, verdient het aanbeveling om in het opschrift ook melding te maken van de intrekking van het koninklijk besluit van 10 december 1987. 4 Wat betreft de artikelen 1 tot 3 wordt in de rechtsgrondtabel als rechtsgrond vermeld: "Agréments aujourd'hui réglés par la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. Cette base légale n'est plus nécessaire étant donné que les articles 4, 6 et 6bis ont été abrogés par l'arrêté royal du 10 novembre 2001." Wat betreft de artikelen 1 tot 8 wordt in de rechtsgrondtabel als rechtsgrond vermeld: "Fonctionnement des entreprises d'assurance aujourd'hui réglés par la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. Cette base légale n'est plus nécessaire étant donné que les articles 8, 10, 11 et 12 ont été abrogés par l'arrêté royal du 10 novembre 2001." 5 Overeenkomstig artikel 53 van de arbeidsongevallenwet, zoals van toepassing van 1 januari 1988 tot 1 september 2006, bepaalt de Koning de voorwaarden voor het verlenen en intrekken van de machtiging met het oog op de verzekering en voor de rentedienst. Voor de door de ontworpen regeling beoogde periode bestaat dus wel een historische rechtsgrond. 6 Artikel 13 van de wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten 'houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering', BS 7 september 2001. 7 Zie adv.RvS 45.289/3 van 28 oktober 2008 over een ontwerp dat heeft geleid tot het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten7 'tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid', opm. 3.2.5. 8 RvS 5 december 2011, nr. 216.678, NV AC Recycling, overw. 14; RvS 15 oktober 2012, nr. 221.001, BVBA Suipor, overw. 25. 9 Zie bv. RvS 31 januari 2005, nr. 139.956, Bogaert, overw. 4.2; RvS 31 januari 2005, nr. 139.957, vzw UNIZO en vzw FVIB, overw. 3.3.3.1;

RvS 13 juni 2005, nr. 145.836, BV Merck Sharp & Dohme, overw. 4.2.1;

RvS 19 april 2010, nr. 203.043, vzw Radio Tienen en Depré, overw. 60;

RvS 15 maart 2011, nr. 212.046, Delbecque, overw. 22; RvS nr. 217.904 van 13 februari 2012 Vermoesen, overw. 15; RvS 29 augustus 2012, nr. 220.489, De Brauwer, overw. 7.6; RvS 20 december 2012, nr. 221.864, De Graeve, overw. 25; RvS 10 januari 2013, nr. 221.982, Goutière, overw. 23; RvS 16 april 2013, nr. 223.166, Goutière, overw. 10 en 11; RvS 27 november 2014, nr. 229.369, De Roy, overw. 6.8. 10 Zie ook adv.RvS 60.420/VR van 23 december 2016 over een ontwerp dat geleid heeft tot het ministerieel besluit van 31 januari 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten6 'tot bepaling van de betalingswijze van de retributies, bepaald in het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen', opm. 5.3; adv.RvS 53.968/4 van 25 september 2013 over een ontwerp dat heeft geleid tot het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten8 'relatif aux organismes de logement à finalité sociale', p. 4. 11 Het koninklijk besluit van 10 december 1987 bevat hoofdzakelijk wijzigingsbepalingen aan andere koninklijke besluiten. Zodra een wijzigingsbepaling in werking is getreden, is ze meteen uitgewerkt. Ze daarna opheffen heeft geen effect meer op de gewijzigde bepaling. 12 Zie ook adv.RvS 53.968/4 van 25 september 2013 over een ontwerp dat heeft geleid tot het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten8 'relatif aux organismes de logement à finalité sociale'. 13 Bij wijze van voorbeeld kan worden gewezen op de Nederlandstalige tekst van artikel 16, waarin "beheersvoorwaarden" in één woord dient te worden geschreven en van artikel 40 waar "(...) et van 39 maart 1985" dient te worden vervangen door "(...) en van 29 maart 1985". 14 Bij wijze van voorbeeld kan worden gewezen op de Nederlandstalige tekst van artikel 22, waarin nog sprake is van "effekten", terwijl in andere bepalingen van het ontwerp sprake is van "effecten". 15 In dit verband kan verwezen worden naar de gevraagde informatie met betrekking tot de artikelen 16 en 22 van het ontwerp die respectievelijk de artikelen 20 en 23, § 1, van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 'houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten' vervangen. Beide artikelen werden reeds met ingang van 11 december 2001 opgeheven door artikel 10 van het koninklijk besluit van 10 november 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten1 'tot uitvoering van de wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten houdende aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering'

13 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 tot wijziging van de arbeidsongevallenwetgeving FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten, de artikelen 28, 28bis, 43, 50, 52 zoals gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987, 52bis zoals gewijzigd bij koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987, 53 in zijn schrijven van 1 januari 1988, 58, 58bis, 59quater, 59quinquies, 62, 81, tweede lid, en 96, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 tot wijziging van de arbeidsongevallenwetgeving;

Gelet op de wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten, artikelen 13, 14 en 15 in samenhang gelezen met artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 1971Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/1971 pub. 22/01/2000 numac 1999000787 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model en de termijn van aangifte van een arbeidsongeval . - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten op de zeelieden;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59ter van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van artikel 59quinquies van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 december 1987 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 tot wijziging van de arbeidsongevallenwetgeving;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 oktober 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 juni 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 1992 tot regeling van het gebruik van de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen in het kader van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen van werknemers;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 september 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten en het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1971Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/1971 pub. 22/01/2000 numac 1999000787 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model en de termijn van aangifte van een arbeidsongeval . - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten op de zeelieden;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 januari 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 mei 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997022405 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998022074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/1999 pub. 13/03/1999 numac 1999022032 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 november 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/11/1999 pub. 24/02/2000 numac 2000022144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 maart 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/03/2000 pub. 18/04/2000 numac 2000022287 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003481 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003480 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten betreffende de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten1 tot uitvoering van de wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten houdende aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten2 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten3 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1971Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/1971 pub. 22/01/2000 numac 1999000787 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model en de termijn van aangifte van een arbeidsongeval . - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten op de zeelieden;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten4 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten5 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten7 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten6 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten9 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1971Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/1971 pub. 22/01/2000 numac 1999000787 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model en de termijn van aangifte van een arbeidsongeval . - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten op de zeelieden;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 september 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten0 tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 september 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten8 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten1 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1971Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/1971 pub. 22/01/2000 numac 1999000787 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model en de termijn van aangifte van een arbeidsongeval . - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten op de zeelieden;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten2 tot wijziging van de arbeidsongevallen- en beroepsziekten-wetgeving ter uitvoering van artikel 16 van de wet van 16 augustus 2016 met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 mei 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten5 houdende uitvoering van de wet van 17 december 2017 tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en tot het in overeenstemming brengen van diverse besluiten met de overdracht van bevoegdheden;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 september 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten3 tot aanpassing van diverse wettelijke en reglementaire bepalingen ter uitvoering van artikel 16 van de wet van 16 augustus 2016 met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 november 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten4 tot aanpassing van diverse wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten inzake "gender mainstreaming";

Gelet op het advies van het Beheerscomité voor de arbeidsongevallen van Fedris, gegeven op 21 februari 2022;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 april 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 1 juni 2022;

Gelet op het advies nr. 71.716/1 van de Raad van State, gegeven op 18 juli 2022 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Afdeling I. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 21 december

1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten

Artikel 1.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten, wordt de bepaling onder 7°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 mei 1982, vervangen als volgt: "7° het bewijs dat op de dag van de aanvraag de waarborgsom bedoeld in artikel 14, gevestigd werd in de voorwaarden bepaald in artikel 16.".

Art. 2.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, 1°, worden de woorden "de reserve, bedoeld bij artikel 20, eerste lid, 3°" vervangen door de woorden "de voorlopige wiskundige reserve";2° in het eerste lid, 2°, worden de woorden "artikel 4, 7°" vervangen door de woorden "artikel l4";3° in het tweede lid worden de woorden "bedoeld bij 1°" opgeheven.

Art. 3.Artikel 6bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 18 mei 1982, wordt aangevuld met een lid, luidende: "Indien op de datum van de aanvraag bedoeld in de artikelen 2 en 3, de evolutie van de inflatie en de opbrengstvoet van de waarden bedoeld in artikel 23, van dien aard zijn dat het waarborgen van de indexering van de jaarlijkse toelagen en renten in het gedrang te brengen, kan de Minister die de Sociale Voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft, na advies van het Beheerscomité van het Fonds, bijkomende voorwaarden opleggen aan de verzekeraar.".

Art. 4.Artikel 8, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 februari 1980, wordt aangevuld met een lid, luidende: "Voor die tak worden de wetten bedoeld in artikel 58, § 1, 9°, van de wet van elkaar onderscheiden.".

Art. 5.In artikel 8 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 3 vervangen als volgt: " § 3. De verzekeraar of de instelling met rentedienst houdt een afzonderlijk beheer voor de renten.".

Art. 6.In artikel 10, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "wettelijke arbeidsongevallenverzekering" vervangen door de woorden "de arbeidsongevallenverzekeringen bedoeld in artikel 58, § 1, 9°, van de wet".

Art. 7.In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt de bepaling onder 4° aangevuld met de woorden "met inbegrip van de voorziene graad van blijvende arbeidsongeschiktheid".

Art. 8.In artikel 12 van hetzelfde besluit wordt het eerste lid vervangen als volgt: "De verzekeraar stuurt aan de Minister uiterlijk op 31 december van ieder jaar twee exemplaren van de door hem toegepaste normale tarieven en een derde eksemplaren aan het Fonds.".

Art. 9.Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 14.De waarborgsom bedoeld in artikel 4, 7°, bedraagt vijftien miljoen frank en geldt tot het einde van het dienstjaar waarin de machtiging wordt verleend.

De waarborgsom van vijf miljoen frank bedoeld in artikel 6, derde lid, wordt in aanmerking genomen voor de samenstelling van de waarborgsom, bedoeld in het eerste lid.".

Art. 10.In artikel 15 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 mei 1982, worden de woorden "tien" en "vijftig" respectievelijk vervangen door de woorden "vijftien" en "vijfenvijftig".

Art. 11.Artikel 15 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 18 mei 1982, wordt aangevuld met een lid, luidende: "Voor de verzekeraar gemachtigd voor de rentedienst die de waarborgsom van 10 miljoen frank bedoeld in artikel 6, tweede lid, gevestigd heeft, worden de bedragen bedoeld in het eerste lid vastgesteld op twintig miljoen en zestig miljoen frank.".

Art. 12.In hoofdstuk I, afdeling III, van hetzelfde besluit wordt een artikel 15bis ingevoegd, luidende: "

Art. 15bis.Voor de ongevallen overkomen vanaf 1 januari 1988 wordt de waarborgsom bedoeld in artikel 15 vermeerderd met 5,5 pct. van de reserves bedoeld in artikel 52, 5°, 6° et 7°, van de wet.".

Art. 13.In hoofdstuk I, afdeling III, van hetzelfde besluit wordt een artikel 15ter ingevoegd, luidende: "Art.15ter. De waarborgsom bedoeld in artikel 15 wordt verhoogd met 5,5 pct. van de reserves bedoeld in artikel 52, 5°, 6° en 7°, van de wet die aangelegd worden in toepassing van artikel 52, 8°, van de wet.".

Art. 14.In artikel 16 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid vervangen als volgt: "De waarde van de effekten wordt geraamd overeenkomstig artikel 23bis, 3°.".

Art. 15.In artikel 19, derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel 4, 7°" vervangen door de woorden "artikel 14".

Art. 16.Artikel 20 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 20.De technische reserves betreffende de rechtstreekse arbeidsongevallenverzekerings-bedrijvigheid omvatten: 1° een premiereserve.Deze reserve moet de verzekeraar in staat stellen het hoofd te bieden aan zijn verplichtingen ten overstaan van de verzekerden voor de lopende risico's met inbegrip van de ermee gepaard gaande algemene kosten.

Voor de samenstelling van deze reserve dient de verzekeraar berekeningsmethodes te gebruiken die als uitkomst een bedrag aan reserve geven, dat ten minste gelijk is aan het geheel van de niet verbruikte premiegedeelten. 2° een reserve voor te regelen ongevallen, die ten minste gelijk moet zijn aan het totaalbedrag van de verplichtingen van de verzekeraar ingevolge de overkomen ongevallen. Deze reserve wordt berekend per boekjaar, hetzij dossier per dossier, hetzij volgens eender welke andere methode, goedgekeurd door de beide controleinstanties bedoeld in het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 tot aanwijzing van de ambtenaren en beambten belast met het toezicht op de uitvoering van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten en van de uitvoeringsbesluiten ervan.

Wanneer de uitbatings- of beheers voorwaarden van een verzekeraar van dien aard zijn dat ze de door de wet bedoelde waarborgen in gevaar brengen, mogen de controlediensten het bedrag van deze reserve rechtzetten en onder meer minima opleggen. 3° voorlopige en definitieve wiskundige reserves die voldoende moeten zijn om: a) de betaling te waarborgen, na de datum van het akkoord of de beslissing bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de wet, van de jaarlijkse vergoedingen, renten en kapitalen, de vergoedingen voor tijdelijke verergering en de medische, heelkundige, farmaceutische en verplegingskosten;b) de indexering van de jaarlijkse vergoedingen en renten en de betaling van de bijslagen te waarborgen; 4° de bijkomende vergoedingen die de waarschijnlijke kost vertegenwoordigen van de hernieuwing en het onderhoud van de prothesen en de orthopedische toestellen.".

Art. 17.In hoofdstuk I, afdeling III, van hetzelfde besluit wordt een artikel 20bis ingevoegd, luidende: "

Art. 20bis.De reserves bedoeld in artikel 20 worden berekend aan de hand van verschillende barema's met de volgende karakteristieken: 1° voor de getroffenen met een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 10 pct.: barema E, I, A: - sterftetafel: HFR (1968-1972) - intrestvoet: 4,75 % - herwaarderingsvoet: 4 % - beheerslast: 3,5 % - verergeringslast: 2,76 % - maandelijkse betaling na vervallen termijn en met achterstal bij overlijden. 2° voor de getroffenen met een blijvende arbeidsongeschiktheid van minder 10 pct.: barema E, I, B: - sterftetafel: HFR (1968-1972) - intrestvoet: 4,75 % - beheerslast: 3,5 % - trimestriële betaling na vervallen termijn en met achterstal bij overlijden. 3° voor de overlevende echtgenoten en ascendenten: barema E, II: - sterftetafel: HFR (1968-1972) - intrestvoet: 4,75 % - herwaarderingsvoet: 4 % - beheerslast: 3,5 % - maandelijkse betaling na vervallen termijn en met achterstal bij overlijden.4° voor de rechthebbenden bedoeld in artikel 19 van de wet: barema E, III (tijdelijke rente): - sterftetafel: HFR (1968-1972) - uittredewet voor de rechtgevende kinderen op kinderbijslag goedgekeurd door de Minister - intrestvoet: 4,75 % - herwaarderingsvoet: 4 % - beheerslast: 3,5 % - maandelijkse betaling na vervallen termijn en met achterstal bij overlijden.5° voor de reserves bedoeld in artikel 20, 4°: barema G, I (bij de levering en elke vernieuwing van de prothese). De reserve is de samentelling van de vestigingskapitalen van twee lijfrenten: a) een lijfrente, die de betalingen van het prothesekapitaal vertegenwoordigt: - sterftetafel: HFR (1968-1972) - intrestvoet: 4,75 % - herwaarderingsvoet: 4 % - beheerslast: 3,5 % - onmiddellijke betaling en daarna bij het einde van elke hernieuwingstermijn. b) een jaarlijkse lijfrente, die de betalingen van de onderhoudskosten vertegenwoordigt: - sterftetafel: HFR (1968-1972) - intrestvoet: 4,75 % - herwaarderingsvoet: 4 % - beheerslast: 3,5 % - jaarlijkse betaling in het midden van het jaar.".

Art. 18.In hoofdstuk I, afdeling III, van hetzelfde besluit wordt een artikel 20ter ingevoegd, luidende: "

Art. 20ter.Teneinde de indexering van de jaarlijkse vergoedingen en renten overeenkomstig artikel 27bis van de wet te kunnen waarborgen, legt de verzekeraar een indexreserve aan.

De indexreserve wordt jaarlijkse gespijsd door een bedrag gelijk aan een percentage van het gemiddelde bedrag van de vereiste technische reserves, bedoeld in artikel 20, 2° en 3°, voor de dodelijke ongevallen en voor de ongevallen met ten minste 10 pct. blijvende arbeidsongeschiktheid op 31 december van het lopende dienstjaar en op 31 december van het voorafgaande dienstjaar.

Dit percentage wordt elk jaar berekend; het is gelijk aan het verschil tussen de referentieintrestvoet en de inflatievoet, verminderd met 0,75 pct. Het percentage wordt beperkt tot 1,25 pct.

De referentie intrestvoet is gelijk aan het gemiddelde over de laatste vijf jaren van de gemiddelde jaarlijkse intrestvoeten van de kasbons op vijf jaar van de Openbare Kredietinstellingen, die gepubliceerd worden door de Nationale Bank van België. De inflatievoet is gelijk aan de verhouding tussen het gemiddelde van de twaalf maandindexcijfers van de consumptieprijzen, die gepubliceerd worden door het Ministerie van Economische Zaken in het Belgisch Staatsblad, gedurende het lopende dienstjaar en het gemiddelde van deze indexcijfers gedurende het voorgaande dienstjaar.

De indexreserve wordt beperkt tot 6,5 pct. van het bedrag van de technische reserves bedoeld in artikel 20, 2° en 3°, voor de dodelijke ongevallen en voor de ongevallen met ten minste 10 pct. blijvende arbeidsongeschiktheid op 31 december van het lopende dienstjaar.

Wanneer het percentage bedoeld in het tweede lid negatief is, put de verzekeraar uit de indexreserve een bedrag gelijk aan dit percentage vermenigvuldigd met het bedrag van de technische reserves, bedoeld in het tweede lid.".

Art. 19.In hoofdstuk I, afdeling III, van hetzelfde besluit wordt een artikel 20quater ingevoegd, luidende: "

Art. 20quater.Voor de ongevallen overkomen voor 1 januari 1988 legt de verzekeraar dezelfde reserves aan als deze bedoeld in artikel 20 behoudens voor de risico's van de tijdelijke verergeringstoestanden en kosten voor de geneeskundige, heelkundige, farmaceutische en verplegingszorgen na de herzieningstermijn en de indexering van de jaarlijkse vergoedingen en renten en de bijslagen.

De reserves worden berekend op grond van het barema E dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.".

Art. 20.In hoofdstuk I, afdeling III, van hetzelfde besluit wordt een artikel 20quinquies ingevoegd, luidende: "

Art. 20quinquies.Voor de verzekering van de ongevallen bedoeld in artikel 52, 8°, van de wet, vestigt de verzekeraar dezelfde reserves als deze bedoeld in artikel 20.

De aanpassing van de waarborgen en de reserves aan de contractuele verplichtingen van de verzekeraar gebeurt na goedkeuring van de controledienst van het Fonds.".

Art. 21.In artikel 22, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "artikelen 20" vervangen door de woorden "artikelen 20, 20ter, 20quater, 20quinquies".

Art. 22.In artikel 23 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 1 vervangen als volgt: " § 1. De dekkingswaarden van het overeenkomstig artikel 8, § 1, bedoeld onderscheiden afzonderlijk beheer vormen een bijzonder vermogen. Ze moeten in België gelokaliseerd zijn en tot de volgende beleggingscategorieën behoren: 1° in een verhouding die niet minder mag zijn dan 30 pct.van het totaal van de technische reserves: - door het Rijk uitgegeven of gewaarborgde waarden en daarmee gelijkgestelde effekten; 2° in een verhouding die 10 pct.van het totaal van de reserves niet mag overschrijden; - obligaties uitgegeven door internationale organisaties waarvan België lid is; 3° in een verhouding die noch 20 pct.van het totaal van de reserves, noch 5 pct. van dit totaal voor de waarden door eenzelfde onderneming uitgegeven mag overschrijden: - obligaties en kasbons van Belgische vennootschappen; - vastgoedcertificaten.

Nochtans: a) mag het globaal bedrag van obligaties en kasbons van Belgische vennootschappen die geen vijf jaar bestaan, 5 pct.van het totaal van de reserves niet overschrijden; b) mag het globaal bedrag van vastgoedcertificaten 10 pct.van het totaal van de reserves niet overschrijden. Deze certificaten worden slechts aanvaard indien ze het voorwerp zijn van een publieke uitgifte overeenkomstig de voorwaarden opgesomd in titel II van het koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effekten; 4° in een verhouding die 15 pct.van het totaal van de reserves niet mag overschrijden: - op de beurs genoteerde aandelen van Belgische vennootschappen die tenminste vijf jaar bestaan; - certificaten die de rechten van mede-eigenaar in gemeenschappelijke beleggingsfondsen vertegenwoordigen en van beleggingsfondsen die van de bankcommissie de machtiging hebben bekomen om in België de certificaten, die de rechten van medeeigenaar in die fondsen vertegenwoordigen, openbaar uit te geven.

Nochtans mag het totaalbedrag van aandelen van Belgische vennootschappen 5 pct. van het totaal van de reserves niet overtreffen. 5° in een verhouding die 65 pct.van het totaal van de reserves niet mag overschrijden: - onroerende goederen in België gelegen en leningen gewaarborgd door eerste hypotheken gevestigd en eerste kredietopnemingen op deze onroerende goederen. 6° in een verhouding die 10 pct.van het totaal van de reserves niet mag overschrijden: - baar geld op een rekening met opzeggingstermijn of een termijnrekening van minder dan een maand, geopend bij de Nationale Bank van België, de banken en spaarkassen ingeschreven bij de Bankcommissie, de openbare kredietinstellingen of alle andere instellingen toegelaten door de controleoverheid; 7° gelopen en niet vervallen rente van toegewezen waarden;8° uitzonderlijk en tijdelijk, op elke wijze door de verzekeraar voorgesteld door de beide controlediensten bedoeld in artikel 20, 2°, tweede lid, toegelaten, deze controlediensten mogen in zover de veiligheid van verrichtingen niet in het gedrang worden gebracht, afwijken van de percentages en de aard van de waarden alsmede van de regelen inzake lokalisatie. De controlediensten kunnen zich verzetten tegen de beleggingen of het behoud ervan, wanneer deze geen voldoende waarborgen bieden.".

Art. 23.In artikel 23 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 oktober 1979, opgeheven.

Art. 24.In hoofdstuk I, afdeling III, van hetzelfde besluit wordt een artikel 23bis ingevoegd, luidende: "

Art. 23bis.De goederen, dienend tot dekking van de technische reserves worden, per afzonderlijk beheer, aanvaard voor een waarde die de volgende beperkingen niet mag overschrijden: 1° voor de onroerende goederen: de totale verkoopwaarde van de toegewezen goederen. De verkoopwaarde van onroerende goederen wordt bepaald hetzij op grond van een goedgekeurd deskundig verslag, hetzij met instemming van de beide controlediensten bedoeld in artikel 20, 2°, tweede lid; 2° voor de in België genoteerde aandelen: de totale beurswaarde die voortvloeit uit de laatste prijscourant, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad of uit de "buitenbeurs" markt;3° voor de in België genoteerde obligaties: de terugbetalingswaarde of de beurswaarde indien deze lager is dan de terugbetalingswaarde;4° voor de niet genoteerde effekten: de totale verkoopwaarde opgemaakt op grond van de door de Beurscommissie bekendgemaakte indicatieve koers, van het rendement, of van elke door de beide onder 1° bedoelde controlediensten toegelaten wijze;5° voor de hypothecaire leningen: de som van de verschuldigd blijvende saldi of ingeval van reconstitutie door een bijgevoegd kapitalisatie -of levensverzekeringskontrakt, de som van de nominale bedragen van de leningen onder aftrek van de vervroegde terugbetalingen. Elke hypothecaire schuldvordering komt ten hoogste voor 70 pct. van de waarde der onroerende goederen in aanmerking, desgevallend onder aftrek van de bestaande voorrechten; deze waarde kan met dezelfde aftrek op 85 pct. gebracht worden wanneer een kredietverzekering onderschreven wordt bij een gemachtigde verzekeraar.".

Art. 25.In artikel 24, tweede en derde lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "artikelen 20" vervangen door de woorden "artikelen 20, 20ter, 20quater, 20quinquies".

Art. 26.In artikel 25, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "artikelen 20" telkens vervangen door de woorden "artikelen 20, 20ter, 20quater, 20quinquies".

Art. 27.In artikel 26, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "bedoeld bij artikel 20 of van de rentekapitalen" vervangen door de woorden "bedoeld in de artikelen 20, 20ter, 20quater en 20quinquies".

Art. 28.In hoofdstuk I, afdeling V, van hetzelfde besluit wordt een artikel 30bis ingevoegd, luidende: "

Art. 30bis.De bepalingen betreffende de rentedienst gelden slechts voor de ongevallen overkomen voor 1 januari 1988.".

Art. 29.In artikel 31, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 april 1984, worden de woorden "een vergoeding, een toelage, rente" vervangen door de woorden "een vergoeding voor tijdelijke ongeschiktheid, jaarlijkse vergoeding, rente, bijslag".

Art. 30.In artikel 31bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 februari 1983, worden de woorden "overeenkomstig artikel 27ter van de wet een indexatie of" ingevoegd tussen de woorden "de getroffenen die" en de woorden "een bijslag".

Art. 31.In hoofdstuk II van hetzelfde besluit wordt de afdeling II vervangen als volgt: "Afdeling II. - Prothesen en orthopedische toestellen

Art. 35.Worden als prothese of orthopedisch toestel aangezien: 1° de eigenlijke prothese of het eigenlijke orthopedisch toestel;2° alle functionele bijhorigheden;3° het reservetoestel, naargelang van de aard van de letsels.

Art. 35bis.Vooraleer de verzekeraar het ontwerp van overeenkomst, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en de voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen, aan de getroffene toestuurt, vraagt hij het akkoord van het Fonds over de prothesen en orthopedische toestellen die nodig zijn.

Hij vraagt tevens het akkoord omtrent de elementen die hij zich voorneemt aan te wenden voor de berekening van de bijkomende vergoeding, bedoeld in artikel 28bis, derde lid, van de wet of van de reserve bedoeld in artikel 52, 6°, van de wet.

Na dat akkoord wordt die vergoeding vastgesteld op grond van het barema G dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd. De reserve wordt berekend op basis van het barema G, I, bedoeld in artikel 20bis, 5°.

Art. 35ter.De getroffene die een beroep doet op de tussenkomst van de verzekeraar met het oog op het onderhoud of de vernieuwing van zijn prothese of van zijn orthopedisch toestel richt hiertoe een aanvraag tot deze verzekeraar.

De verzekeraar deelt aan de getroffene de beslissing mede en stuurt hem, zo het onderhoud of de vernieuwing niet onmiddellijk kan gebeuren de lijst van de erkende orthopedisten en erkende medische centra voor prothese en orthopedie.

De orthopedist of het medisch centrum maakt aan de verzekeraar een nauwkeurige prijsopgave van de kosten van het onderhoud of van de vernieuwing over.

Alleen de orthopedisten en de medische centra die door het Fonds erkend worden, kunnen met het onderhoud of de vernieuwing van de toestellen worden belast.

In geval van weigering van de verzekeraar om de volledige prijs ten laste te nemen wegens het luxekarakter van de uitgaven kan het probleem voor advies aan het Algemeen technisch Comité voorgelegd worden.

Mits vooraf aangevraagd, kan de verzekeraar, in uitzonderlijke gevallen, gerechtvaardigd door medische of sociale redenen, de in België verblijvende getroffene toelaten zich tot een in het buitenland gevestigd orthopedist of medisch centrum te wenden.

Art. 35quater.De orthopedist of het medisch centrum die het toestel aan de getroffene levert, is ertoe gehouden aan de verzekeraar alle gegevens te verstrekken met het oog op de identificatie van het toestel.

De verzendingskosten van de toestellen worden gedragen door de verzekeraar.".

Art. 32.In hoofdstuk V, afdeling II, van hetzelfde besluit wordt een onderafdeling Ibis ingevoegd, luidende: "Onderafdeling Ibis. - Technisch Comité voor de preventie

Art. 47bis.Bij het Fonds wordt een Technisch Comité voor de preventie ingesteld. Dit comité geeft op verzoek van het beheerscomité of uit eigen initiatief advies over: 1° het formuleren van aanbevelingen in verband met de preventie van arbeidsongevallen;2° de gegevens betreffende de preventie op te nemen in de centrale gegevensbank van het Fonds met het oog op hun statistische verwerking;3° de organisatie van vormen van samenwerking tussen de preventiediensten van de verzekeraars en de andere organismen en diensten gelast met de preventie;4° het bevorderen van het onderzoek in verband met preventiemaatregelen;5° het opstellen van richtlijnen voor de jaarlijkse werkingsverslagen van de preventiediensten van de verzekeraars;6° het verlenen van een financiële tussenkomst van het Fonds in algemene of bijzondere projecten inzake preventie;7° de preventie die het Fonds organiseert in het kader van de verzekering van de zeelieden.

Art. 47ter.Het comité bestaat, benevens de voorzitter, uit: 1° twee vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties;2° twee vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties;3° twee vertegenwoordigers van de technische arbeidsinspectie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid; 4° twee vertegenwoordigers van de preventiediensten van de verzekeraars.".

Art. 33.In hoofdstuk V, afdeling II, van hetzelfde besluit wordt een onderafdeling Iter ingevoegd, luidende: "Onderafdeling Iter. - Medisch Technisch Comité

Art. 47quater.Bij het Fonds wordt een Medisch-Technisch Comité ingesteld. Dit Comité geeft op verzoek van het beheerscomité of uit eigen initiatief advies over: 1° het formuleren van aanbevelingen in verband met de evaluatie van de arbeidsongeschiktheid, zowel de fysieke als de globale economische arbeidsongeschiktheid;2° alle medische problemen die rijzen in verband met de toepassing van de wet;3° het bevorderen van het onderzoek in verband met de evaluatie van de arbeidsongeschiktheid.

Art. 47quinquies.Het comité bestaat, benevens een voorzitter, uit: 1° zes leden die bekend staan om hun bevoegdheid inzake de evaluatie van de arbeidsongeschiktheid.Deze leden worden gekozen onder de kandidaten die door ieder van de volgende universiteiten worden voorgedragen: - de Katholieke Universiteit Leuven; - de Rijksuniversiteit Gent; - de Université de l'Etat Liège; - de Université Catholique de Louvain; - de Université libre de Bruxelles; - de Vrije Universiteit Brussel.

Iedere universiteit draagt tenminste twee kandidaten voor. 2° twee afgevaardigden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gekozen wegens hun kennis van de arbeidsmarkt. 3° twee geneesheren van de medische dienst van het Fonds.".

Art. 34.In artikel 57, 3°, van hetzelfde besluit worden de woorden "geschorst of" ingevoegd tussen de woorden "contract" en de woorden "beëindigd".

Art. 35.In artikel 57, laatste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "afgesloten of beëindigd" vervangen door de woorden "afgesloten, geschorst of beëindigd".

Art. 36.Artikel 59 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 59.De werkgever die verzuimt een verzekeringscontract af te sluiten bij een gemachtigde verzekeraar, is aan het Fonds een bijdrage voor ambtshalve aansluiting verschuldigd voor iedere werknemer die in de loop van een kalendermaand in dienst is of was.

De jaarlijkse bijdrage is gelijk aan 2,5 % van het bedrag vastgesteld in artikel 39, eerste lid, van de wet, en aangepast overeenkomstig het derde lid van dit artikel. Zij wordt berekend per twaalfden.

De totaal door de werkgever verschuldigde bijdrage voor ambtshalve aansluiting bedraagt in ieder geval ten minste 1/4 van de jaarlijkse bijdrage bedoeld in het tweede lid.

De bijdrage wordt aan het Fonds bezorgd binnen de maand die volgt op de datum waarop de afrekening aan de werkgever is betekend door middel van een aangetekend schrijven.".

Art. 37.In hoofdstuk V, afdeling IV, van hetzelfde besluit wordt een artikel 66bis ingevoegd, luidende: "

Art. 66bis.De bepalingen van deze afdeling gelden slechts voor de ongevallen overkomen voor 1 januari 1988.".

Art. 38.In hoofdstuk V van hetzelfde koninklijk besluit wordt een afdeling IVbis ingevoegd, luidende: "Afdeling IVbis. - Sociale bijstand

Art. 66ter.Het Fonds verleent: 1° bijstand aan de getroffene of de rechthebbende met het oog op de vrijwaring van hun rechten die, rechtstreeks of onrechtstreeks volgen uit het arbeidsongeval;2° bijzondere bijstand die in een financiële hulp kan bestaan, aan de getroffene of de rechthebbende, telkens als het beheerscomité, op grond van een gemotiveerd verslag, van oordeel is dat de tussenkomst van een andere instelling onmogelijk of ontoereikend is;3° aan de getroffene een financiële bijstand voor zijn aanspraak op toekenning onderhoud en vernieuwing van de door het Fonds als noodzakelijk erkende prothesen en orthopedische toestellen. Binnen de maand na de beslissing bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de wet, maakt de verzekeraar aan het Fonds een afschrift over van deze beslissing.". Afdeling II. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 28 december

1971 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten op de zeelieden

Art. 39.Artikel 4 van het koninklijk besluit van 28 december 1971Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/1971 pub. 22/01/2000 numac 1999000787 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model en de termijn van aangifte van een arbeidsongeval . - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de toepassing van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten op de zeelieden, vervangen bij het koninklijk besluit van 30 december 1976, wordt vervangen als volgt: "

Art. 4.De reder ter zeevisserij die nalaat het bedrag van de premie binnen die termijn te betalen is aan het Fonds een opslag verschuldigd van 10 % van het verschuldigde bedrag en de verwijlinterest bedoeld in artikel 59quater, derde lid, van de wet.".

Art. 40.In artikel 6 van hetzelfde besluit, wordt het tweede lid, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 30 december 1976 et van 29 maart 1985, vervangen als volgt: "Deze premie wordt namens en voor rekening van het Fonds geïnd door de Hulp- en Verzorgskas voor Zeevarenden onder Belgische vlag volgens dezelfde regelen als die bepaald voor het innen van de sociale zekerheidsbijdragen, met toepassing evenwel, in geval de reder de voorgeschreven stortingen niet binnen de bepaalde termijn doet, van de opslag bedoeld in artikel 4 en de verwijlintrest bedoeld in artikel 59quater, derde lid, van de wet, en onverminderd het recht van het Fonds om vrijstelling of vermindering, bedoeld in artikel 59quater, laatste lid, van de wet, te verlenen.". Afdeling III. - Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 30 december

1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59ter van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten

Art. 41.In het opschrift van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59ter van de arbeidsongevallenwet van 10 april l971 worden de woorden "artikel 59ter" vervangen door de woorden "artikel 59quater".

Art. 42.In het opschrift van afdeling II van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel 59, 6°" vervangen door de woorden "artikel 59, 5°".

Art. 43.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel 59, 6°" vervangen door de woorden "artikel 59, 5°".

Art. 44.In hetzelfde besluit wordt een afdeling IIbis ingevoegd, luidende: "Afdeling IIbis. - Wijze van berekening en inning van de bedragen bedoeld in artikel 59, 10°, van de wet.

Art. 6bis.Het Fonds maakt de afrekening op van de door de verzekeraar verschuldigde tussenkomst, bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 16 december 1987 houdende organisatie en werking van een centrale gegevensbank bij het Fonds voor arbeidsongevallen.

Art. 6ter.De verzekeraar bezorgt aan het Fonds het verschuldigde bedrag uiterlijk drie maanden na de datum van betekening van de afrekening.".

Art. 45.In het opschrift van afdeling III van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel 59, 8°" vervangen door de woorden "artikel 59bis, 2°".

Art. 46.In artikel 7, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "wiskundige reserves, bedoeld bij artikel 21 van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten" vervangen door de woorden "wiskundige reserves bedoeld in artikel 52, 5°, van de wet".

Art. 47.In hetzelfde besluit wordt een afdeling IIIbis ingevoegd, luidende: "Afdeling IIIbis. - Wijze van berekening van de rentekapitalen bedoeld in artikel 59bis, 3°, van de wet

Art. 8bis.Het rentekapitaal bedoeld in artikel 51bis van de wet wordt berekend op basis van het barema E gevoegd als bijlage bij het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten.".

Art. 48.Artikel 9 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 9.De schuldenaar die de bedragen bedoeld in artikel 59quater, eerste lid, niet binnen de vastgestelde termijnen stort, is de verwijlintrest bedoeld in artikel 59quater, derde lid, van de wet, verschuldigd, alsmede een opslag van 10 pct. van het verschuldigd bedrag.".

Art. 49.In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de woorden "de werkgever of de reder" vervangen door de woorden "de schuldenaar".

Art. 50.In artikel 10, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "artikel 59, 3°, 4° en 6°" vervangen door de woorden "de artikelen 59, 3°, 4°, 5°, 9° en 59bis, 1°, 2° en 3°". Afdeling IV. - Wijziging aan het koninklijk besluit van 12 april 1984

tot uitvoering van artikel 59quinquies van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten

Art. 51.Artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van artikel 59quinquies van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten wordt vervangen als volgt: "

Art. 3.Het rentekapitaal wordt berekend in functie van de leeftijd van de bloedverwanten in opgaande lijn op de dag volgend op deze waarop de getroffene de leeftijd van 25 jaar zou bereikt hebben en overeenkomstig het barema bedoeld in artikel 20bis, 3°, van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten.

Voor de ongevallen overkomen voor 1 januari 1988 wordt het rentekapitaal berekend overeenkomstig het tarief I van barema E, als bijlage gevoegd bij hetzelfde besluit.". Afdeling V. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 52.Op 1 januari 1988 zijn de gemachtigde verzekeraars ertoe gehouden zich voor 1 januari 1991 in orde te stellen met de wijzigingen voorzien in de artikelen 9, 10, 13 en 20 van dit besluit.

Art. 53.De referentieintrestvoet bedoeld in artikel 20ter wordt voor de jaren 1988 tot en met 1992 berekend op grond van de gemiddelde intrestvoet over het jaar 1987 tot en met het beschouwde jaar.

Art. 54.De bepalingen van artikel 37 van dit besluit zijn van toepassing op de ambtshalve aansluitingen waarvoor het Fonds de afrekening aan de werkgever betekent vanaf 30 december 1987.

Art. 55.Het koninklijk besluit van 10 december 1987 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 tot wijziging van de arbeidsongevallenwetgeving wordt ingetrokken.

Art. 56.De wettelijke en reglementaire verwijzingen naar het koninklijk besluit van 10 december 1987 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 tot wijziging van de arbeidsongevallenwetgeving worden opgevat als verwijzingen naar het koninklijk besluit van 13 november 2022 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 tot wijziging van de arbeidsongevallenwetgeving.

Art. 57.De wijzigingen die door de hierna opgesomde wettelijke en reglementaire teksten zijn aangebracht aan dezelfde bepalingen als die welke door het koninklijk besluit van 10 december 1987 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987 tot wijziging van de arbeidsongevallenwetgeving zijn gewijzigd, zijn van toepassing op de artikelen die door dit besluit worden gewijzigd: 1° Koninklijk besluit van 23 oktober 1990 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;2° Koninklijk besluit van 22 mei 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;3° Koninklijk besluit van 26 juni 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;4° Koninklijk besluit van 17 december 1992 tot regeling van het gebruik van de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen in het kader van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen van werknemers;5° Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;6° Koninklijk besluit van 22 september 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten en het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen;7° Koninklijk besluit van 20 december 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1971Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/1971 pub. 22/01/2000 numac 1999000787 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model en de termijn van aangifte van een arbeidsongeval . - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten op de zeelieden;8° Koninklijk besluit van 11 januari 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51ter van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;9° Koninklijk besluit van 18 november 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;10° Koninklijk besluit van 20 mei 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 29/08/1997 numac 1997022405 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;11° Koninklijk besluit van 23 januari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 03/04/1998 numac 1998022074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;12° Koninklijk besluit van 14 januari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/1999 pub. 13/03/1999 numac 1999022032 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;13° Koninklijk besluit van 29 november 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/11/1999 pub. 24/02/2000 numac 2000022144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;14° Koninklijk besluit van 21 maart 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/03/2000 pub. 18/04/2000 numac 2000022287 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;15° Koninklijk besluit van 20 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003481 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 20/07/2000 pub. 30/08/2000 numac 2000003480 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende uitvoering inzake de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet sluiten betreffende de invoering van de euro voor de aangelegenheden die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu;16° Koninklijk besluit van 10 november 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten1 tot uitvoering van de wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten houdende aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering;17° Koninklijk besluit van 1 december 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten2 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;18° Wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten houdende diverse bepalingen;19° Koninklijk besluit van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten3 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1971Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/1971 pub. 22/01/2000 numac 1999000787 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model en de termijn van aangifte van een arbeidsongeval . - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten op de zeelieden;20° Koninklijk besluit van 19 oktober 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten4 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;21° Koninklijk besluit van 5 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten5 houdende diverse bepalingen inzake arbeidsongevallen;22° Koninklijk besluit van 19 januari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten7 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;23° Koninklijk besluit van 17 februari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten6 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;24° Koninklijk besluit van 16 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten9 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1971Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/1971 pub. 22/01/2000 numac 1999000787 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model en de termijn van aangifte van een arbeidsongeval . - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten op de zeelieden;25° Koninklijk besluit van 8 september 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten0 tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg;26° Koninklijk besluit van 27 september 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten8 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen sluiten0 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten;27° Koninklijk besluit van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten1 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1971Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/12/1971 pub. 22/01/2000 numac 1999000787 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model en de termijn van aangifte van een arbeidsongeval . - Duitse vertaling sluiten tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallen wet van 10 april 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten op de zeelieden;28° Koninklijk besluit van 23 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten2 tot wijziging van de arbeidsongevallen- en beroepsziekten-wetgeving ter uitvoering van artikel 16 van de wet van 16 augustus 2016 met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten;29° Koninklijk besluit van 15 mei 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten5 houdende uitvoering van de wet van 17 december 2017 tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en tot het in overeenstemming brengen van diverse besluiten met de overdracht van bevoegdheden;30° Koninklijk besluit van 6 september 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten3 tot aanpassing van diverse wettelijke en reglementaire bepalingen ter uitvoering van artikel 16 van de wet van 16 augustus 2016 met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten;31° Koninklijk besluit van 7 november 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet sluiten4 tot aanpassing van diverse wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten inzake "gender mainstreaming".

Art. 58.Onverminderd de bepalingen van de artikelen 54 en 57 heeft dit besluit uitwerking met ingang van 1 januari 1988.

Art. 59.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 november 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

^