Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 12 juni 2020
gepubliceerd op 22 juni 2020

Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van de termijnen inzake omgevingsmateries ingeval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid

bron
vlaamse overheid
numac
2020031031
pub.
22/06/2020
prom.
12/06/2020
ELI
eli/besluit/2020/06/12/2020031031/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 JUNI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van de termijnen inzake omgevingsmateries ingeval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid


Rechtsgrond(en) Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, artikel 4, § 1, 1° en artikel 5.

Vormvereiste(n) De volgende vormvereiste(n) is/zijn vervuld: - Uit de onderstaande motivering blijkt dat er sprake is van het in artikel 3, § 1 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 vermelde "met bijzondere redenen omklede geval van hoogdringendheid" zodat geen advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State moet worden ingewonnen.

Motivering Dit besluit en de ingeroepen hoogdringendheid zijn gebaseerd op de volgende motieven: Eind 2019 ontstond er in de Chinese regio Wuhan een uitbraak van een nieuw coronavirus (COVID-19). Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere landen, waaronder ook in België. De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) is uitgegroeid tot een epidemie, en zelfs pandemie.

De Nationale Veiligheidsraad heeft gedurende die civiele noodsituatie verschillende maatregelen uitgevaardigd, waaronder opschorting van lessen, verplichte sluiting van heel aantal handelszaken en winkels, verplicht telewerken bij niet essentiële bedrijven, ...

Niettegenstaande de maatregelen ondertussen versoepeld worden, is het nog steeds aangewezen om bij elke persoon, overheid en bedrijf de contacten tussen personen zoveel mogelijk te beperken om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Ook het Vlaams Parlement heeft op 18 maart 2020 een nooddecreet aangenomen, door de Vlaamse Regering bekrachtigd op 20 maart 2020.

Artikel 5 van voormeld decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten geeft aan de Vlaamse Regering de machtiging om nadere regels uit te werken voor het opschorten, stuiten of verlengen van proceduretermijnen of de tijdelijke aanpassing van procedurele verplichtingen in diverse decreten en hun uitvoeringsbesluiten.

De civiele noodsituatie heeft bij sommige omgevingsmateries de verderzetting van een aantal werkzaamheden en opleidingen bemoeilijkt en kan nog voor verdere vertragingen zorgen. Vastgesteld wordt dat de genomen maatregelen op bepaalde vlakken ook thans nog een ingrijpende impact met zich meebrengen omdat dwingende termijnen niet gehaald kunnen worden. De tijdige of verdere uitvoering van opgelegde bestuurlijke maatregelen blijkt in de praktijk in sommige gevallen niet haalbaar omwille van bvb. bepaalde bedrijfssluitingen die vertragingen met zich meebrengen of meegebracht hebben zodat in bepaalde gevallen dwangsommen verbeurd worden. Bepaalde gesubsidieerde events werden uitgesteld en kunnen niet meer binnen de voorziene subsidietermijn worden georganiseerd waardoor het verlies van de subsidie dreigt. Ook bepaalde verplicht te volgen opleidingen voor lokale toezichthouders en voor erkende deskundigen werden uitgesteld waardoor hun aanstelling of erkenning op (zeer) korte termijn van rechtswege zal vervallen of reeds vervallen is. De technici in kwestie hebben de erkenning nodig om hun dagdagelijkse beroepswerkzaamheden uit te oefenen (keuringen, onderhouden, installeren en repareren van specifieke koelinstallaties,...). Het is dan ook hoognodig om hen zo snel als mogelijk uitsluitsel te geven over het al dan niet vervallen van hun erkenning. Het niet halen van deze uitvoeringstermijnen heeft dus dwingende en soms ingrijpende gevolgen (verbeuren van dwangsommen, terugvorderen van subsidie, vervallen van erkenningen, ...) voor de betrokken burgers en overheden. Het is noodzakelijk om in lopende dossiers op zeer korte termijn een oplossing en rechtszekerheid te kunnen bieden en in bepaalde gevallen de betrokken termijnen te verlengen of in de mogelijkheid tot verlenging te voorzien .

Ook rekening houdend met de versoepelingen blijft het noodzakelijk om enkele strikte (verval)termijnen tijdelijk te kunnen verlengen omwille van de civiele noodsituatie. Dit ontwerp komt aan deze behoefte tegemoet.

Juridisch kader Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving: - het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid; - het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2019 pub. 09/03/2020 numac 2020030067 bron vlaamse overheid DECREET houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 sluiten3 houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid; - de omgevingshandhavingsregelgeving: - Titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; - het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; - het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/11/2010 pub. 01/02/2011 numac 2011035078 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu sluiten tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu; - het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2019 pub. 09/03/2020 numac 2020030067 bron vlaamse overheid DECREET houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 sluiten1 houdende de erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen; - het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2007 pub. 27/11/2007 numac 2007037038 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor strategische projecten ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen sluiten tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor strategische projecten ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen; - het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/06/2003 pub. 12/09/2003 numac 2003036008 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies sluiten tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies, in het bijzonder artikel 22; - het besluit van de Vlaamse Regering van 21 november 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/11/2003 pub. 27/01/2004 numac 2004035094 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid sluiten houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid; - het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009035724 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer sluiten met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer; - het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014202552 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van compensatie aan verschillende actoren en aan gemeenten voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers sluiten houdende toekenning van compensatie aan verschillende actoren en aan gemeenten voor milieugerelateerde taken, uitgevoerd door doelgroepwerknemers; - het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2019 pub. 09/03/2020 numac 2020030067 bron vlaamse overheid DECREET houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 sluiten0 betreffende het verlenen van subsidies voor bebossing en voor herbebossing; - het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2019 pub. 09/03/2020 numac 2020030067 bron vlaamse overheid DECREET houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 sluiten2 betreffende de subsidiëring van de planning, de ontwikkeling en de uitvoering van het geïntegreerd natuurbeheer; - het decreet van 20 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2019 pub. 09/03/2020 numac 2020030067 bron vlaamse overheid DECREET houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020.

Initiatiefnemers Dit besluit wordt voorgesteld door: - de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor dit besluit wordt verstaan onder: 1° civiele noodsituatie: de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering in toepassing van artikel 4, § 1, 1° van het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid en dit in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2019 pub. 09/03/2020 numac 2020030067 bron vlaamse overheid DECREET houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 sluiten3 houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid;2° startdatum van de civiele noodsituatie: de datum bepaald in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2019 pub. 09/03/2020 numac 2020030067 bron vlaamse overheid DECREET houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 sluiten3 houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zijnde 20 maart 2020;3° duurtijd van de civiele noodsituatie: duurtijd van de civiele noodsituatie zoals vastgesteld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2019 pub. 09/03/2020 numac 2020030067 bron vlaamse overheid DECREET houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 sluiten3 houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020040710 bron vlaamse overheid Decreet over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid sluiten over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid;4° DABM: decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;5° Milieuhandhavingsbesluit: Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2008 pub. 10/02/2009 numac 2009035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid sluiten tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Art. 2.De bepalingen van dit besluit verhinderen de behandeling van het dossier niet. HOOFDSTUK 2. - Maatregelen inzake omgevingshandhaving

Art. 3.§ 1. Voor de waarnemende toezichthouders waarvan de aanstelling geheel of gedeeltelijk lopende is gedurende de periode van de civiele noodsituatie en waarvan de aanstelling vervalt voor 31 december 2020, wordt de maximumtermijn waarvoor een waarnemende toezichthouder kan worden aangesteld, zoals vermeld in artikel 16.3.7 DABM, verlengd tot uiterlijk 31 december 2020. § 2. Ingeval van toepassing van de verlenging vermeld in paragraaf 1 kan de duur van de aanstelling in afwijking van artikel 18, § 1, vierde lid Milieuhandhavingsbesluit de termijn van 1 jaar overschrijden. § 3. Ingeval het bevoegde orgaan de aanstelling als waarnemend toezichthouder verlengt, wordt dit ter kennis gebracht van de afdeling, bevoegd voor erkenningen zoals vermeld in artikel 19, eerste lid van het Milieuhandhavingsbesluit. Deze afdeling reikt, in afwijking van artikel 35 Milieuhandhavingsbesluit, een nieuw legitimatiebewijs uit. § 4. Ingeval van toepassing van de verlenging vermeld in paragraaf 1, wordt de geldigheidstermijn van het tijdelijk bekwaamheidsbewijs, zoals vermeld in artikel 19, tweede lid Milieuhandhavingsbesluit van rechtswege verlengd tot het einde van de aanstelling.

Art. 4.De uitvoeringstermijn van een bestuurlijke maatregel, zoals vermeld in artikel 16.4.8 DABM, kan door de toezichthouder worden verlengd omwille van de civiele noodsituatie en dit in de mate dat dit nodig is om overeenkomstig artikel 16.4.8 DABM rekening te houden met de tijd die redelijkerwijs vereist is om uitvoering te geven aan de bestuurlijke maatregel.

Indien de uitvoeringstermijn reeds verstreken is, kan de toezichthouder een bijkomende uitvoeringstermijn verlenen die ten vroegste ingaat vanaf de startdatum van de civiele noodsituatie en in de mate dat dit noodzakelijk is om tegemoet te komen aan de uitvoeringsproblemen die veroorzaakt worden door de civiele noodsituatie. HOOFDSTUK 3. - Maatregelen inzake erkenningen

Art. 5.In afwijking van paragraaf 2 en 2/3 van artikel 55 van het VLAREL van 19 november 2010, vervalt de erkenning niet van rechtswege in de periode van de startdatum van de civiele noodsituatie tot en met 31 augustus 2020. De erkende persoon moet binnen een termijn tot en met 1 december 2020 de bijscholing volgen of met gunstig gevolg de proef afleggen, opdat zijn erkenning niet van rechtswege zou vervallen. HOOFDSTUK 4. - Maatregelen inzake subsidiëring

Art. 6.In afwijking van artikel 15, § 1, vierde lid, artikel 20, § 1, derde lid en artikel 30, § 1, derde lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2019 pub. 09/03/2020 numac 2020030067 bron vlaamse overheid DECREET houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 sluiten1 houdende de erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen, dient voor wat betreft de subsidieperiode 2022-2026 de aanvraag tot erkenning en/of subsidiëring bij de administratie worden ingediend voor 1 mei 2021.

Art. 7.In afwijking van artikel 22, § 1, eerste lid en artikel 31, § 1, eerste lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2019 pub. 09/03/2020 numac 2020030067 bron vlaamse overheid DECREET houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 sluiten1 houdende de erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen, dient voor wat betreft de subsidieperiode 2022-2026 het resultaat van het onderzoek aan de vereniging bezorgd te worden voor 1 juni 2021.

Art. 8.In afwijking van artikel 24 en artikel 34 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2019 pub. 09/03/2020 numac 2020030067 bron vlaamse overheid DECREET houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 sluiten1 houdende de erkenning en subsidiëring van milieu- en natuurverenigingen, dient voor wat betreft de subsidieperiode 2022-2026 de gemotiveerde beslissing aan de vereniging bezorgd te worden voor 1 oktober 2021.

Art. 9.Als een strategisch project in de zin van hoofdstuk II, afdeling I, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2007 pub. 27/11/2007 numac 2007037038 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor strategische projecten ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen sluiten tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor strategische projecten ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, vertraging oploopt ten gevolge van de civiele noodsituatie, brengt de aanvrager van de subsidie het departement Omgeving daarvan op de hoogte uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de civiele noodsituatie.

Binnen drie weken na de ontvangst van de melding vermeld in het eerste lid, kan dit departement beslissen om de subsidieperiode te verlengen met een termijn die maximaal de duurtijd van de civiele noodsituatie kan bedragen. Deze verlenging kan niet leiden tot een verhoging van het toegekende subsidiebedrag.

Art. 10.Als een lopend project, waaraan subsidies zijn toegewezen door een regeling als vermeld in het derde lid, vertraging oploopt ten gevolge van de civiele noodsituatie, brengt de aanvrager van de subsidie het Agentschap voor Natuur en Bos daarvan op de hoogte uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de civiele noodsituatie.

Binnen drie weken na de ontvangst van de melding vermeld in het eerste lid, kan het Agentschap voor Natuur en Bos beslissen om de subsidieperiode te verlengen met een termijn die maximaal de duurtijd van de civiele noodsituatie kan bedragen. Deze verlenging kan niet leiden tot een verhoging van het toegekende subsidiebedrag.

Als een regeling, vermeld in het eerste lid, wordt beschouwd een besluit van de Vlaamse Regering, een ministerieel besluit, een besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos of een samenwerkingsovereenkomst die een rechtsgrond hebben in het decreet van 21 oktober 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/10/1997 pub. 10/01/1998 numac 1997036441 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu sluiten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, het Bosdecreet van 13 juni 1990 of het Jachtdecreet van 24 juli 1991 of in de uitvoeringsbesluiten van deze decreten of in het decreet van 20 december 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2019 pub. 09/03/2020 numac 2020030067 bron vlaamse overheid DECREET houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020. HOOFDSTUK 5. - Slotbepalingen

Art. 11.Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening ervan.

De artikelen 3 tot en met 5 van dit besluit hebben uitwerking vanaf de startdatum van de civiele noodsituatie.

Art. 12.De Vlaamse minister, bevoegd voor omgeving is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 12 juni 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR

^