Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 20 maart 2020
gepubliceerd op 25 maart 2020

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid

bron
vlaamse overheid
numac
2020030348
pub.
25/03/2020
prom.
20/03/2020
ELI
eli/besluit/2020/03/20/2020030348/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

20 MAART 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid


Rechtsgrond(en) Dit besluit is gebaseerd op: - het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.

Hoogdringendheid Eind 2019 ontstond er in de Chinese regio Wuhan een uitbraak van een nieuw coronavirus (Covid-19). Ondertussen heeft het virus zich ook verspreid in andere landen, waaronder ook in België. Het aantal gevallen van infecties met het coronavirus neemt dagelijks toe en ondertussen is er sprake van een wereldwijde pandemie.

Gelet op de aanbevelingen vanuit de wetenschappelijke wereld, de adviezen van de Nationale Veiligheidsraad en van het Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid (CCVO), moet ook de Vlaamse Overheid vanuit haar bevoegdheden de nodige maatregelen nemen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen, om de veiligheid en de volksgezondheid te garanderen en om de socio-economische gevolgen maximaal te beperken en ondervangen.

Deze crisis heeft een grote impact op de bestaande gezondheidsinfrastructuur. De capaciteit van zowel ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen als laboratoria zal onder druk komen te staan en de vraag naar extra (tijdelijke) faciliteiten is reëel. Het is bovendien essentieel dat er mogelijkheden worden gecreëerd voor extra faciliteiten voor een snelle productie van geneesmiddelen en onmisbaar medisch materiaal, zoals mondmaskers, beschermende kledij, producten en materiaal om medische testen uit te voeren. Dat alles maakt dat een zeer snelle uitbreiding van de productiecapaciteit voor geneesmiddelen en medisch materiaal, en van de capaciteit van ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen noodzakelijk is om een imminente civiele noodsituatie het hoofd te bieden. Het toepasbaar maken van artikel 4 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, die een vrijstelling van omgevingsvergunning voorziet van dergelijke noodzakelijke faciliteiten is dan ook urgent.

De Vlaamse overheid, maar ook de gemeentelijke en provinciale overheden zijn ertoe gehouden om welbepaalde procedures binnen een vastgelegde termijn te doorlopen, en hierbij verschillende procedurestappen te respecteren. Daarnaast moeten ook bepaalde verplichtingen worden gerespecteerd, bijvoorbeeld de organisatie van een openbaar onderzoek en het inwinnen van adviezen.

Ook zijn er bepaalde procedurestappen voorgeschreven, die plaatsbezoeken voorschrijven, die leiden tot bijeenkomsten van burgers, zoals infovergaderingen en hoorzittingen, maar ook tot vergaderingen van commissies van deskundigen en vertegenwoordigers van diverse adviserende instanties. En dit terwijl het noodzakelijk is om net nu menselijk contact zoveel mogelijk te vermijden, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Ondertussen werden echter reeds verschillende maatregelen uitgevaardigd, waaronder opschorting van lessen, annulatie van alle recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.), bevordering en versterking van telewerken. In een aantal gemeenten wordt het gemeentehuis gesloten voor niet-dringende aangelegenheden en is het praktisch niet meer mogelijk om openbare onderzoeken te organiseren, dossiers te laten inkijken,...

De signalen, vanuit individuele gemeenten, maar ook vanuit provinciebesturen en de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, om dringend een regeling te treffen rond verplichte proceduretermijnen en procedureverplichtingen zoals beslissingstermijnen of inspraakmomenten zijn legio. Diensten sluiten hun deuren, ambtenaren werken van thuis uit, vaak zonder in de mogelijkheid te zijn om bepaalde toepassingen of applicaties te hanteren of in staat te zijn de inspraakmomenten te organiseren.

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) is uitgegroeid tot een epidemie, en zelfs pandemie en zet onhoudbare druk op het Vlaamse gezondheidsapparaat. Het aantal opnames in ziekhuizen van patiënten besmet met het virus neemt nog exponentieel toe. Deze gezondheidscrisis noodzaakt een hoogdringende behandeling.

Ook het Vlaams Parlement is zich bewust van deze civiele noodsituatie en heeft op 18 maart 2020 een nooddecreet unaniem aangenomen, het decreet houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid.

Het Parlement erkent hierbij dat als de coronacrisis (nog) grotere proporties aanneemt, de kans reëel is dat binnen de Vlaamse en lokale administraties kritische functies zullen uitvallen.

De maatregelen die reeds genomen werden en mogelijks nog uitgebreid zullen worden, zoals het opschorten van de lessen in het onderwijs, het sluiten van horeca en niet essentiële handelszaken, de maatregelen met betrekking tot maximaal thuiswerk tonen de ernst aan van de situatie en de noodzaak tot een urgent ingrijpen.

Er is dan ook duidelijk sprake van het "met bijzondere redenen omklede geval van de dringende noodzakelijkheid" als vermeld in art. 3, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State zodat geen advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State moet worden ingewonnen.

Na beraadslaging, DE VLAAMSE REGERING BESLUIT: HOOFDSTUK 1. - Vaststelling van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid

Artikel 1.In toepassing van artikel 4, § 1, eerste lid, 1° van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wordt ingevolge de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en de sociaal-economische gevolgen hiervan een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid vastgesteld.

De bijzondere regeling vermeld in artikel 4 en 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, geldt zolang de civiele noodsituatie is vastgesteld. HOOFDSTUK 2. - Startdatum en duurtijd van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid

Art. 2.De startdatum van de civiele noodsituatie zoals vastgesteld in artikel 1 is 20 maart 2020.

Art. 3.De duurtijd van de civiele noodsituatie zoals vastgesteld in artikel 1 bedraagt 120 dagen, zodat deze civiele noodsituatie blijft vastgesteld tot en met 17 juli 2020. HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de datum van ondertekening ervan.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 maart 2020.

De minister-president van de Vlaamse Regering, J. JAMBON De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, Z. DEMIR

^